№3 Ч.2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК: ДОСВІД ЗАКРІПЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ НОРМ АВСТРІЙСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 1852 Р.)
  (2019) ШУП’ЯНА М.Ю.
  Стаття присвячена дослідженню питання розвитку законодавчого регулювання інституту кримінального проступку на прикладі норм австрійського кримінального кодексу 1852 р. Проаналізовано основні аспекти поняття «кримінальний проступок» в австрійському кримінальному законодавстві 1768–1852 рр. Автор акцентує на відмежуванні цього поняття від понять «тяжкий» та «нетяжкий (звичайний) злочин», які використовувались в австрій- ському кримінальному кодексі 1852 р. На підставі аналізу норм цього кодексу встановлено зміст поняття «кримінальний проступок». Article is devoted to coverage the essence of the development of legislative regulation of institute of criminal misdemeanor, for example the rules of the austrian criminal code 1852. Аnalyzed the main stages of the concept of “criminal misdemeanor” in the Austrian criminal law 1768−1852 years. The author emphasizes on the delimitation of this concept from concepts serious crime and non-serious (ordinary) crime which were used in the austrian criminal code 1852. Based on the analysis of the norms of this code installed content of the concept “criminal misdemeanor”.
 • Item
  СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ОСОБАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ
  (2019) ЧЕРНИШ В.В.
  У статті узагальнено стан наукових вітчизняних та зарубіжних досліджень кримінологічної характеристики та запобігання зловживанню повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Наведено результати аналітичного огляду публікацій, що сформували наукову базу для визначення криміноло- гічних засад запобігання таким зловживанням. Окресливши коло досліджених вченими явищ, пов’язаних із корупційною злочинністю, автор виокремлює сферу суспільних відносин, що пов’язані зі зловживанням особами, які надають публічні послуги, що потребує ґрунтовного кримінологічного дослідження. The article summarizes the state of domestic and foreign scientific researches of criminological characteristics and prevention of the abuse of power by public officials. There have been provided the results of the analytical review of publications that created the scientific foundation for the determination of the criminological abuse-preventing principles. Having outlined the circle of researched phenomena associated with corruption, the author determined the sphere of public relations related to the abuse of power by public officials requiring a substantive criminological study.
 • Item
  ВІДМЕЖУВАННЯ ЗНАРЯДЬ І ЗАСОБІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ВІД ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ
  (2019) ТЕЛЬПІС М.В.
  Стаття присвячена проблемам відмежування знарядь і засобів вчинення злочину від предмета злочину. Досліджені основні наукові позиції вчених-криміналістів, висловлені у правовій літературі щодо зазначеного питання. Встановлено відмінні ознаки між аналізованими поняттями, що дозволяють відокремлювати знаряддя та засоби вчинення злочину від предмета злочину. The article is devoted to the problems of delimitation of tools and means of com- mitting a crime from the subject of a crime. The main scientific positions of the scien- tist-criminologists, expressed in the legal literature on the given question, are investigated. There are distinguished features between the analyzed concepts, which allow to separate the tools and means of committing a crime from the subject of crime.
 • Item
  ОЗНАКИ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО
  (2019) СОБКО Г.М.; САВИЦЬКА Т.О.
  Статтю присвячено проблемі закріплення психічного насильства у вітчизняному законодавстві. Висвітлення теми психічного впливу, розкриття сутності та виявлення мети застосування важливі, адже сьогодення характеризується дедалі частішою практикою застосування саме психічного насильства. Досліджено проблеми психічного насильства в теорії кримінального права України. Визначено ознаки психічного насильства, досліджено ознаки суб’єктивної сторони. Дається загальна характеристика змісту психічного насильства. Насильство, від якого потерпають постраждалі, має вплив на різні аспекти їхнього життя, насамперед на стан психічного здоров’я, а отже, вони потребують законодавчо закріплених гарантій своєї безпеки. Розглянуто думки вчених, котрі займалися вивченням цієї теми. Акцентується увага на основних ознаках поняття насильства, що мають значення для кримінально-правової оцінки діянь. Досліджено особливості насильницьких злочинних дій із застосуванням психічного впливу. Зроблено висновок, що вплив на психіку людини з метою заподіяти шкоду її життю, здоров’ю, свободі чи майну, який спричинив чи міг спричинити таку шкоду, потрібно називати психічним насильством. The article is devoted to the problem of consolidation of mental violence in the domestic legislation. Illumination of the topic of mental influence, the disclosure of the essence and the purpose of the application is very important today, because today is characterized by an increasingly frequent practice of the use of just psychological violence. The problems of mental violence in the theory of criminal law of Ukraine are investigated. The signs of mental violence are identified, thus the features of the subjective side are investigated. General description of determination of concept, maintenance, of psychical violence is given. A general description of the content of mental violence is given. The violence suffered by the victim has an impact on various aspects of their lives, and above all affects the state of mental health, and, consequently, it means that they need legally guaranteed security assurances. Opinions of scientists of criminal lawyers which was engaged in the study of this theme are considered. Attention is focused on the main features of the concept of violence that are important for the correct legal assessment of the criminal acts. The features of violent criminal actions with the use of mental influence are investigated. It is concluded that the impact on the human psyche in order to cause damage to its life, health, freedom or property, which caused or could cause such harm, should be called psychic violence.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ
  (2019) СМЕТАНІНА Н.В.; ГРАБ Т.В.
  У статті проаналізовано проблематику питання права на освіту засуджених до позбавлення волі та досліджено навчання засуджених як основний засіб їх ресоціалізації та виправлення. The article analyzes the issues of the right to education of people sentenced to deprivation of liberty and examined the education of convicts as the main means of their re-socialization and correction.
 • Item
  КРИМІНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ
  (2019) ОСТАПЧУК Л.Г.
  Статтю присвячено дослідженню кримінологічної моделі функціонування органів пробації в Україні. Проведено її видову класифікацію, сформовано авторське визначення поняття «кримінологічна модель», проаналізовано її основні структурні елементи із зазначенням емпіричних даних. The article is devoted to the study of the criminological model of the function- ing of the probation bodies in Ukraine. Its species classification was determined, the author’s definition of the concept of “criminological model” was formulated, and its basic structural elements were analyzed with empirical data.
 • Item
  ПРИЧИНИ ЗЛОЧИНІВ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ
  (2019) НІКІТІНА О.А.
  У статті зроблена спроба дослідити погляди античних філософів на причини злочинів (у т. ч. злочинів, які вчиняються неповнолітніми). Автор дійшов висновків про те, що причини злочинів в античній філософії мали як суб’єктивний, так і об’єктивний характер. Крім цього, на думку автора, головним надбанням античних філософів є обґрунтування ними свободи волі людини у виборі нею злочинної поведінки. In the article attempted to explore the views of ancient philosophers on the causes of crime (including crimes committed by juveniles). The author concludes that the causes of crime in ancient philosophy have both subjective and objective charac- ter. In addition, in the author’s opinion, the greatest asset of the ancient philosophers is justification of them free will of man in choosing his criminal behavior.
 • Item
  ВТЕЧА З МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ АБО З-ПІД ВАРТИ: ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
  (2019) КОСИНСЬКА Є.В.
  У статті розкрито поняття та зміст детермінантів злочинності у кримінально-виконавчих установах. Встановлено основні різновиди детермінант втеч із місць поз- бавлення волі або з-під варти: соціально-правові, соціально-економічні, організаційно-управлінські, соціально-психологічні та технічні. Проведено аналіз головних причин та умов, що спонукають засуджених (ув’язнених) до вчинення втеч. The article deals with the concept and maintenance of determinants of criminality in criminal-executive establishments. The basic types of determinants of escape from prison or custody are mentioned: socially-legal, socio-economic, organizational and managerial, socio-psychological and technical. The analysis of the main reasons and conditions that encourage convicts (prisoners) to commit escape.
 • Item
  СТАН ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
  (2019) ІЖЕВСЬКИЙ Р.П.
  У статті розглянуто кількісні та якісні показники злочинів, пов’язаних із незаконним використанням бюджетних коштів, що вчиняються у сфері будівництва автомобільних доріг. За результатами дослідження сформульовано клю- чові висновки, які характеризують злочини, що вчиняються у сфері будівництва автомобільних доріг. The article discusses the quantitative and qualitative indicators of crimes related to the illegal use of budget funds committed in the construction of roads. According to the results of the study, key provisions have been formulated that characterize crimes committed in the construction of highways.
 • Item
  ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  (2019) ГОЛОБУТОВСЬКИЙ Р.З.
  У статті автор досліджує правову природу та місце дисциплінарної відповідальності суддів у системі загальної юридичної відповідальності. Зроблено наголос на особливості дисциплінарної відповідальності судді, його відмінності від дисциплінарної відповідальності інших владних суб’єктів. Проаналізовано зміст правової категорії «дисциплінарний проступок судді», надано його характеристику. In the article, the author investigates the legal nature and place of disciplinary liability of judges in the system of general legal responsibility. The emphasis is placed on the peculiarities of the judge’s disciplinary responsibility, his distinction from the disciplinary responsibility of other authorities. The content of the legal category «disciplinary offense of a judge» is analyzed, its characteristic is given.
 • Item
  ЕТИКА СУДДІ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ
  (2019) ВІТЮК Г.С.
  Стаття присвячена аналізу взаємозв’язку між реалізацією чинних положень суддівської етики та рівнем суспільної довіри до судової влади. У статті розглянуто поняття суддівської етики, середовище її відображення в поведінці суддів як під час безпосереднього здійснення професійної діяльності, так і поза судовими засіданнями, та проблематика, що пов’язана із цим. Запропоновано потенційно результативні напрямки трансформації певних елементів суддівської етики з метою підвищення загального рівня довіри громадян та суспільства до судової гілки влади. The article is devoted to the analysis of the relationship between the implementation of the current provisions of judicial ethics and the level of public trust in the judiciary. The article deals with the notion of judicial ethics, the environment of its reflection in the behavior of judges both during the direct realization of professional activity and outside the court sessions and the related issues. Proposed potentially effective directions of transformation of certain elements of judicial ethics with the purpose of increasing the general level of trust of citizens and society in the judicial branch of power.
 • Item
  ЗАПОБІГАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
  (2019) БРИТАНСЬКА О.В.
  У статті досліджено поняття пенітенціарної злочинності неповнолітніх в Україні. Охарактеризовано сутність запобігання злочинності загалом та роз’яснено значення запобігання пенітенціарній злочинності неповнолітніх зокрема. The article deals with the concept of juvenile delinquency in Ukraine. The essence of prevention of crime in general and the importance of preventing juvenile penitentiary crime, in particular, are described.
 • Item
  ЖЕРТВИ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗА СПРИЧИНЕНІ ЗБИТКИ
  (2019) БЛАГА А.Б.; МАРТИНЕНКО О.А.
  У статті висвітлені проблеми, пов’язані з наданням жертвам збройного конфлікту компенсації та відшкодування за спричинені збитки. Досліджена міжнародна правова база та практика пост-конфліктних країн у сфері відшкодування збитків жертвам конфлікту. Проаналізовані національні механізми допомоги постраждалим від збройного конфлікту. Висловлені пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів влади України у сфері надання жертвам збройного конфлікту необхідних гарантій захисту їх майнових прав, а також запровадження ефективних механізмів соціального захисту. The article deals with problems related to the provision of compensation to victims of armed conflict and compensation for damages. The international legal frame- work and practice of post-conflict countries in the area of compensation to conflict victims are researched. The national mechanisms of assistance to victims of armed conflict are analyzed. The proposals on improving the activities of the Ukrainian authorities in providing the victims of armed conflict the necessary guarantees for the protection of their property rights, as well as on introduction of effective mechanisms of social protection are made.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОКУРОРІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ
  (2019) БИЛИЦЯ І.О.
  У статті розкрито особливості відповідальності прокурорів за порушення етичних норм. Досліджено поняття грубого порушення Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, ураховуючи практики притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності. Також досліджено міжнародний досвід притягнення прокурорів до відповідальності за порушення норм професійної поведінки, запропоновані шляхи вдосконалення чинних нормативно-правових актів. The article reveals peculiarities of the responsibility of prosecutors for violating ethical norms. The concept of gross violation of the Code of professional ethics and behavior of prosecutors has been researched, taking into account the practice of prosecutors being brought to disciplinary responsibility. The international experience of prosecuting prosecutors being prosecuted for violating the rules of professional conduct was also researched, and ways of improving existing legal acts were proposed.
 • Item
  РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В ІСТОРИЧНИХ МЕЖАХ (1970–2004 РР.)
  (2019) БИБА Ю.В.
  У статті здійснено ретроспективний аналіз виконання покарань у вигляді позбавлення волі через призму історико-правових явищ. Доведено, що історично-правовий досвід дослідження виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк допомагає не тільки підвищенню ефективності виправлення і ресоціалізації засуджених, а і вдосконаленню норм кримінально-виконавчого законодавства України. In article the retrospective analysis of execution of imprisonment through a prism of the historical and legal phenomena is carried out. It is proved that historical and legal experience of a research of execution of the punishment in the form of imprisonment for a certain term helps not only to increase in efficiency of correction and resocialization of convicts, and and improvement of standards of the criminal and executive legislation of Ukraine.
 • Item
  ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ
  (2019) ШЕВЧУК О.М.; МИЛЕЙКО К.С.
  У статті розглянуто процес розвитку електронного митного декларування в Україні та його законодавче закріплення. Також досліджено переваги та недоліки правового регулювання електронного митного декларування в Україні та запропоновано можливі шляхи їх подолання. In this article the process of development of electronic customs declaration in Ukraine and its legislative consolidation are considered. The advantages and disadvantages of electronic customs declaration in Ukraine were also explored and possible ways of overcoming them were suggested.
 • Item
  ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ХАРТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  (2019) ЧЕРНЕЖЕНКО О.М.
  У статті визначаються сутність і зміст загальної для Європи моделі місцевого самоврядування. Аналізується концепція місцевого самоврядування, викладена в Європейській хартії місцевого самоврядування. Досліджуються основи європейської конституційної моделі місцевого самоврядування, закладені в Європейській хартії місцевого самоврядування та однаково актуальні як для країн, які входять до складу Європейського Союзу, так і для України. Приділено увагу питанню змісту гарантій місцевого самоврядування Європейської хартії місцевого самоврядування. The article defines the essence and content of the European model of local self-government. It analyzes the concept of local self-government that is outlined in the European Charter of Local Self-Government. The article also investigates the basics of the European constitutional model of local self-government that are laid down in the European Charter of Local Self-Government, and are equally relevant for both the countries of the European Union and Ukraine. It goes on to examine the issue of the content of local self-government guarantees of the European Charter of Local Self-Government.
 • Item
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРЕДМЕТ» У МИТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
  (2019) ХАРАЇН І.І.
  У статті проаналізовано теоретико-методологічні засади визначення категорії «предмет» у митному праві України. Звернуто увагу на невідповідність визначення поняття «товар», якими оперує митне законодавство України, вимогам принципу правової визначеності, цілям оподаткування та нормам податкового законодавства. Обґрунтовано необхідність повернення в митне зако- нодавство України усталеної у вітчизняній доктрині митного права категорії «предмет» та її змістовних елементів «товари» і «особисті речі», що містились у Митному кодексі України від 12 грудня 1991 р.The article analyzes the theoretical and methodological principles of definition of the category “subject” in the customs law of Ukraine. Attention is drawn to the discrepancy between the definition of the concept of “goods” used by the customs legislation of Ukraine, the requirements of the principle of legal certainty, the objectives of taxation and the norms of tax legislation. The necessity of returning to the customs legislation of Ukraine established in the national doctrine of the customs law of the category “subject” and its content elements of “goods” and “personal belongings” contained in the Customs Code of Ukraine of December 12, 1991 is substantiated.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ
  (2019) ТКАЛЯ О.В.; НАЗАРІЙ І.В.
  Визначено поняття корупції та її вплив на розвиток сучасної держави. Проведено аналіз системи міжнародного антикорупційного законодавства й антикорупційного законодавства в Україні. Проаналізовано окремі напрями діяльності суб’єктів державної антикорупційної політики. Визначено основні проблеми та перспективи розвитку антикорупційного законодавства в публічній службі. It is defined the concept of corruption and its influence on the development of a modern state. It was conducted the analysis of the system of international anti-corruption legislation and anti-corruption legislation in Ukraine. The main directions of activity of the subjects of a state anti-corruption policy are analyzed. It is determined the main problems and prospects of development of anti-corruption legislation in the public service.
 • Item
  ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДРОЗДІЛАМИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
  (2019) МІЛЕВСЬКИЙ А.П.
  У науковій статті визначаються види адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України. На основі реєстру адміністративних послуг виокремлено ті їх види, які надаються підрозділами Міністерства юстиції України. Запропонована класифікація адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України. The scientific article defines the types of administrative services provided by the departments of the Ministry of Justice of Ukraine. Based on the register of administrative services, the types of administrative services provided by units of the Ministry of Justice of Ukraine are identified. The classification of administrative services provided by units of the Ministry of Justice of Ukraine is proposed.