№2 Ч.3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  ПРИКЛАДНИЙ ТА ТВОРЧИЙ ХАРАКТЕР У ВИКЛАДАННІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК В. Ф. НЕСТЕРОВИЧА «ПРАКТИКУМ ІЗ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»)1
  (2020) ФЕДОРЕНКО В.Л.
  Складний та відповідальний характер юридичної професії неодмінно вимагає застосування у викладанні науково обґрунтованих і виважених підходів, які сформують у майбутніх правників практичні навички та уміння, дозволяють їм швидко та ефективно розв’язати ту чи іншу проблемну ситуацію під час роботи за спеціальністю. До того ж, для майбутніх правників важливим убачається розвиток пізнавальних здібностей у процесі їх навчання. У цьому сенсі слід згадати слова ректора Університету Св. Володимира в м. Києві М. Реннекампфа: «Пізнавальна сила є людським духом, предмет пізнання – весь світ і пізнавальні сили людини [..] Наука прагне до пізнання істини, розуміння сил природи і людського духу» [1, с. 249, 252]. Представлений для рецензування начальний посібник доктора юридичних наук, доцента Нестеровича В.Ф. «Практикум із Конституційного права України» розроблено з урахуванням принципів та вимог Болонського процесу, заслуговує на позитивну оцінку та може бути рекомендований до використання в навчальному процесі під час викладання навчальної дисципліни «Конституційне право України».
 • Item
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ОСАУЛЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА «ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (1990–2005 рр.)»1
  (2020) КОВАЛЕНКО В.В.
  Необхідність дослідження проблеми становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи України, зокрема її законодавчих основ, зумовлена якісно новим рівнем суспільних відносин у нашій державі, станом науково-технічного прогресу, законності, динамізмом розвитку українського суспільства, доцільністю вдосконалення управління ним, зміцнення правового статусу різних категорій громадян, включаючи й засуджених. Загалом монографія А.О. Осауленка є своєчасним дослідженням, характеризується науковою новизною, представляє значний науковий інтерес і є ґрунтовною основою для подальших розробок у кримінально-виконавчому праві, теорії та історії держави та права.
 • Item
  ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ ТА ТАЄМНИЦЯ УСИНОВЛЕННЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. The origin of the child and the secret of adoption: the information and legal aspect
  (2020) ХУДЯК В.О.; Khudyak V.A.; ФУКСМАН Д.М.; Fuksman D.M.; ГОЛОВКО О.М.; Holovko O.M.
  У статті наголошується, що інститут усиновлення дітей залишається натепер однією найбільш вдалою та життєво необхідною можливістю влаштування дітей, які втратили батьків через невідомі, а інколи й досить складні і важкі життєві обставини. Автори зазначають, що система таємниці усиновлення, що існує нині, має насамперед безпосередньо бути спрямована на якнайкраще задоволення інтересів дитини, зокрема і щодо пошуку благополучної родини для неї. The article emphasizes that the institution of adoption of children remains today one of the most successful and vital opportunity to arrange for children who have lost their parents because of unknown and sometimes difficult life circumstances. The authors note that the adoption system currently in place should, first and foremost, be directed to the best interests of the child, including the search for a prosperous family for him.
 • Item
  ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАНЬ ПРО ВИЗНАННЯ ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ. Procedural features of consideration of applications on recognition and granting of permission for execution of foreign court decisions
  (2020) КОРНІЄНКО М.С.; Korniienko M.S.
  Стаття присвячена питанням визнання та виконання іноземних судових рішень, що є особливою формою міжнародної співпраці держав. У статті розглянуті процесуальні особливості розгляду клопотань про визнання та надання дозволу на виконання іноземних судових рішень, проаналізовані відповідні положення Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про міжнародне приватне право» та міжнародних договорів України з Китайською Народною Республікою, Монголією, республіками Молдова і Польща, Республікою Грузія, Естонською, Латвійською і Литовською республіками, що стосуються тематики статті. The article deals with the issues of recognition and enforcement of foreign court decisions, which is a special form of international cooperation between states. The article deals with the procedural peculiarities of consideration of applications (petitions) on recognition and granting of permission for execution of foreign court decisions, analyzes the relevant provisions of the Civil Procedure Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On International Private Law” and international treaties of Ukraine with the People’s Republic of China, Mongolia, Republic of Poland, Republic of Georgia, the Estonian, Latvian and Lithuanian Republics concerning the subject matter of the article.
 • Item
  СУДОВИЙ ХАРАКТЕР МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІВ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ. Judicial character of international fact-finding bodies
  (2020) ІВАНОВ А.Г.; Ivanov A.H.
  Діяльність міжнародних органів зі встановлення фактів полягає у проведенні неупередженого та незалежного розслідування та має бути зосереджена на встановленні фактичних обставин міжнародного спору або ситуації. Відповідні вимоги віднайшли своє відображення в положеннях дво- та багатосторонніх міжнародних договорів, а також актів міжнародних міжурядових організацій. Проте деякі держави заявляють про наявність у таких органів судового або квазісудового характеру. Аналогічні думки можна зустріти в доктрині міжнародного права. The fact-finding activity of international bodies is to conduct an impartial and independent investigation and should focus on establishing the factual circumstances of an international dispute or situation. Relevant requirements are reflected in the provisions of bilateral and multilateral international treaties and acts of international intergovernmental organizations. However, some states claim that such bodies are judicial or quasi-judicial in nature. Similar thoughts can be found in the doctrine of international law.
 • Item
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ І МІЖНАРОДНИХ ПОДОРОЖЕЙ. Legal regulation of maritime transport services in tourism and international travel
  (2020) ДОПІЛКА В.О.; Dopilka V.A.
  У статті розглянуто правові основи регулювання послуг морського транспорту у сфері туризму і міжнародних подорожей. Морський транспорт є одним з найважливіших компонентів економіки держави, забезпечує підвищення ефективності суспільного виробництва, створює умови для раціонального розміщення виробничих сил, сприяє розвитку соціальних проблем, забезпечує ділові, культурні поїздки населення, обмін всередині країни та за її кордоном. The article deals with the legal bases of regulation of maritime transport services in the sphere of tourism and international travel. Maritime transport is one of the most important components of the economy of the state, provides efficiency of social production, creates conditions for rational allocation of productive forces, promotes development of social problems, provides business, cultural trips of the population, exchange in the country and abroad.
 • Item
  ПЕРШІ МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ. The first international institutions in the civil aviation
  (2020) ГРИГОРОВ О.М.; Grygorov O.М.
  У статті досліджено правові аспекти формування та діяльності перших міжнародних інституцій (органів) у галузі цивільної авіації. Метою статті є дослідження правових особливостей створення міжнародних інституційних механізмів у сфері авіаційного транспорту. The article explores the legal aspects of the formation and activities of the first international institutions (bodies) in the civil aviation. The goal is to study the legal features of the creation of international institutional mechanisms in the aviation transport.
 • Item
  СПОСІБ ПІДКУПУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ. The way of the medical officers’ bribery as an element of criminalistic characteristic
  (2020) ЮРКІВ Р.Р.; Yurkiv R.R.
  Предмет посягання підкупу медичних працівників, особа правопорушника мають зв’язок з іншими елементами криміналістичної характеристики цього кримінально-протиправного діяння, зокрема зі способом, обстановкою та слідовою картиною. Під способом вчинення підкупу медичного працівника доречно розуміти зумовлену об’єктивними і суб’єктивними умовами систему дій щодо підготовки, вчинення та приховання підкупу медичного працівника, спрямовану на досягнення кримінально-протиправної мети, і полягає у використанні певних прийомів, знарядь і засобів, що залишають сліди у навколишній обстановці та дають можливість побудувати модель події цього кримінального правопорушення та сформувати уявлення про особу, яка його вчинила. The subject of the of medical officers’ bribery, the offender’s person, has to do with other elements of the criminalistic characteristic of this criminal act, in particular the way, the situation and the trace picture. Under the medical officers’ bribery it is appropriate to understand the system of actions, stipulated by objective and subjective conditions, for the preparation, commission and concealment of a bribe of a medical officers aimed at achieving the criminal-law purpose, and consists in the use of certain techniques, tools and remedies traces in the surrounding environment and make it possible to build a model of the event of this criminal offense and to form an idea of the person who committed it.
 • Item
  ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДОЗРЮВАНОМУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Procedure for handing over procedural documents to a suspect during special pre-trial investigation
  (2020) ШУМЕЙКО Д.О.; Shumeiko D.O.
  Проаналізовано нормативні вимоги про вручення повістки про виклик підозрюваного, визначено порядок дій сторони обвинувачення і суду на виконання положень статті 297-5 Кримінального процесуального кодексу України. Визначено проблеми правозастосовної діяльності і нормативного регулювання порядку вручення процесуальних документів підозрюваному під час здійснення спеціального досудового розслідування та запропоновано способи їх вирішення. The normative requirements for the delivery of subpoena on summons of the suspect are analyzed, the procedure of actions of the prosecution party and the court for the implementation of the provisions of Article 297-5 of the Criminal Procedure Code of Ukraine is determined. The problems of law enforcement activity and regulatory regulation of the procedure of handing over procedural documents to the suspect during the special pre-trial investigation are determined and the ways of their solution are suggested.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У ВИГЛЯДІ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ ТА ОСОБИСТОЇ ПОРУКИ. Features of the application preventive measures in the form of house arrest and personal guarantee
  (2020) ШЕВЧУК М.І.; Shevchuk M.I.
  Стаття присвячена аналізу теоретичних та практичних проблем, які стосуються підстав та умов обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту та особистої поруки. На підставі аналізу положень чинного КПК України, правових позицій Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та вітчизняної судової практики визначено коло обставин, якими має обґрунтовуватися висновок слідчого, прокурора, слідчого судді, суду про наявність/відсутність ризиків (ризику), які є однією з підстав для застосування запобіжних заходів. The article is devoted to the analysis of theoretical and practical problems concerning the grounds and conditions for application preventive measures in the form of house arrest and personal guarantee. On the basis of the analysis of the legal rules of the Code of Criminal Procedure 2012, the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR) and the practice of domestic courts a number of circumstances, which should justify the conclusion of an investigator, prosecutor, investigating judge, court on the presence/absence of risk (risk), which is one of the grounds for applying precautionary measures have been identified.
 • Item
  ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА ПРОКУРОРУ В ПІДГОТОВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИКИ. Return of the prosecutor’s indictment act in preparation proceedings: a systemic practice analysis
  (2020) ЦИГАНЮК Ю.В.; Tsyganyuk Y.V.
  Стаття присвячена з’ясуванню права суду на прийняття рішення про повернення обвинувального акта, якщо він не відповідає вимогам КПК України. З метою встановлення та систематизації критеріїв для повернення обвинувального акта прокурору під час підготовчого провадження автором систематизовано судові рішення за період дії Кримінального процесуального кодексу України. The article is devoted to clarifying the right of a court to decide on the return of an indictment if it does not meet the requirements of the CPC of Ukraine. In order to establish and systematize the criteria for the return of the prosecutor’s indictment during the preparatory proceedings, the author systematized court decisions for the period of the Criminal Procedure Code of Ukraine.
 • Item
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА ОСОБИСТІ ДОКУМЕНТИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Certain problems of the practice of the seizure on personal documents in the criminal proceedings
  (2020) ТУМАНЯНЦ А.Р.; Tumanyanc A.R.; МЕДВЄДЄВ В.І.; Medviediev V.I.
  Стаття присвячена висвітленню окремих проблем нормотворення і правозастосування стосовно накладення арешту на особисті документи приватної особи (зокрема документи, що посвідчують особу й підтверджують громадянство України, документи, що посвідчують особу й підтверджують її спеціальний статус) як заходу забезпечення кримінального провадження. Доводиться, що особисті документи загалом можуть бути предметом арешту в кримінальному провадженні, на що вказує, по-перше, ч. 10 ст. 170 КПК України (щодо арешту на рухомі речі), по-друге, відсутність окремого (спеціального) застереження стосовно арешту таких документів. Проаналізовано й узагальнено слідчо-судову практику з обраної проблематики, що дало змогу констатувати, що слідчі, прокурори доволі часто зловживають своїми процесуальними повноваженнями та не особливо опікуються дотриманням прав володільців вилучених і заарештованих особистих документів. The article is dedicated to highlighting the specific issues of legal regulation and enforcement in relation to the seizure of individual's personal documents (in particular, documents certifying the identity and citizenship of Ukraine, documents certifying the identity and confirming his or her special status) as a measure of providing of the criminal proceedings. It is argued that personal documents in general can be the subject of the seizure in the criminal proceedings, as indicated, firstly, by part 10 of Article 170 of the Criminal Procedure Code of Ukraine (regarding seizure on movable items) and, secondly, by the absence of a special regulation regarding seizure of such documents. The analysis and summarization of the investigative and judicial practice on the selected issues made it possible to establish that investigators, prosecutors often abuse their procedural powers and don’t care about observing the rights of the owners of seized personal documents.
 • Item
  ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МЕЖ РОЗСУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Definition of discretion boundaries in criminal proceedings
  (2020) ТОРБАС О.О.; Torbas O.O.
  Стаття присвячена аналізу сутності меж розсуду в правовій доктрині загалом і кримінальному процесі зокрема. У статті автор досліджує погляди різних науковців щодо встановлення меж розсуду, робить висновок, що межі розсуду в кримінальному процесі можна визначити як обмеження повноважень суб’єктів кримінального процесу під час застосування розсуду, у разі порушення яких не виконуються основні завдання розсуду, а сам розсуд може бути визнаний незаконним. У подальшому автор аналізує доктринальні класифікації меж розсуду, у результаті чого, з огляду на запропоноване автором визначення, зроблено висновок, що здійснити класифікації меж розсуду в кримінальному процесі неможливо. This article is devoted to the analysis of discretion boundaries in the legal doctrine as a whole and in the criminal process in particular. In the article author examines views of different scholars on establishing boundaries of discretion, and concludes that such boundaries of discretion in criminal proceedings can be defined as a restriction of powers of criminal proceedings subjects in the application of discretion, violation of which may cause the failure of discretion tasks or discretion itself could be declared illegal. Subsequently, author analyses doctrinal classifications of discretion boundaries, and as a result, it was concluded that it is impossible to classify such boundaries of discretion in criminal proceedings. The main point of such conclusion lies within the understanding the discretion boundaries, because discretion in criminal proceedings is a set of certain powers of criminal procedural authorities. Accordingly, limits of discretion are defined as limitation of such powers.
 • Item
  ЗАХИСТ ПРОКУРОРОМ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ. Prosecutor's protection of the rights of a person during the support of state prosecution in court
  (2020) ТОПЧІЙ В.В.; Topchii V.V.; КУРБАТОВА І.С.; Kyrbatova I.S.
  Статтю присвячено висвітленню проблемних питань підтримання прокурором державного обвинувачення в суді та забезпечення прав особи під час виконання цієї функції. Проаналізовано чинне кримінальне процесуальне законодавство, що регулює виконання цієї функції прокурором, і зроблено висновок, що прокурор забезпечує захист прав особи в трьох рівнях: перший – захист природних прав особи; другий – захист конституційних прав особи; третій – забезпечує використання процесуальних прав особи. The article is devoted to covering the problematic issues of the prosecutor's support of the state prosecution in court and ensuring the rights of the individual while performing this function. The current criminal procedural legislation regulating the performance of this function by the prosecutor is analyzed and the conclusion is drawn that the prosecutor provides protection of the rights of the person at three levels: the first is the protection of the natural rights of the person; the second is the protection of the person's constitutional rights; third – ensures the use of procedural rights of the person.
 • Item
  ОБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТИЗИ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ ДОКУМЕНТА. The objects of the examination of the establishment of the limitation of the document
  (2020) СТРАТОНОВ С.Ю.; Stratonov S.Yu.
  У статті зазначається, що під час розслідування кримінальних правопорушень особа, яка проводить досудове розслідування, часто стикається з необхідністю пошуку та вивчення документів, які мали вагоме значення для вчинення цих протиправних дій. Зокрема, мова йде про використання неправдивих документів для оскарження досягнення незаконного плану, а також для приховування факту вчинення правопорушень чи причетності до зазначених діянь конкретної особи. Тому часто працівники органів досудового розслідування вимагають використовувати спеціальні знання в роботі щодо своєчасного виявлення, розкриття й розслідування кримінальних злочинів. Однією з форм використання таких знань є призначення відповідних судових експертиз. In the article, it was noted that during the investigation of criminal offenses, a person who conducts a pre-trial investigation often faces the need to search and study documents that were instrumental in committing these unlawful acts. In particular, it is a question of using false documents in order to facilitate the achievement of an illegal plan, as well as to conceal the fact of committing offenses or involvement in the specified acts of a particular person. Therefore, often the employees of the pretrial investigation bodies are obliged to use special knowledge in their work on timely detection, disclosure and investigation of criminal offenses. One of the forms of use of such knowledge is the appointment of appropriate forensic examinations.
 • Item
  ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ. Basic principles within a reasonable time in the criminal procedure code of Ukraine
  (2020) СКРЯБІН О.М.; Skryabin O.M.
  Стаття присвячена проблематиці розумності строків у кримінальному процесуальному праві. Автором здійснено ґрунтовний і всебічний аналіз основних засад розумності строків у кримінальному процесуальному праві, що дало змогу виокремити їх об’єктивні критерії за адресатом, способом визначення, способом обчислення, визначеності, стадіями процесу та функціональним призначенням. The article is devoted to the problems of reasonable time in criminal procedure law. The author notes that a substantial and comprehensive analysis made it possible to identify such criteria as – by addressee, by the method of determination, by the method of calculation, by the criterion of certainty, by the stages of the process and by the functional purpose.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. To the question of the definition of conceptual apparatus with the usage of the confidential cooperation during the criminal proceeding
  (2020) САЛТИКОВ С.М.; Saltykov S.M.
  У статті досліджується питання змісту окремих правових категорій за використання конфіденційної співпраці органом досудового розслідування. З’ясовано, що «конфіденційне співробітництво» як процесуальний інструмент доказування у кримінальному процесі перебуває на початковому етапі свого розвитку та потребує подальших доктринальних напрацювань з одночасними системними змінами у кримінально-процесуальному законодавстві. The article deals with the question concerning the content of certain legal categories using confidential cooperation by the pre-trial investigation body. “Confidential cooperation” as a procedural tool of proving in the criminal proceeding that is at the initial stage of its development and needs further doctrinal studying with systematic changes into criminal-procedural legislation is investigated.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ. Criminal law characteristics of objective signs of the legalization (laundering) of money
  (2020) РЄЗНІК О.М.; Reznik O.M.; БОНДАРЕНКО О.С.; Bondarenko O.S.
  У статті аналізуються питання об’єктивних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Одним із найбільш поширених та найбільш небезпечних злочинів, відповідальність за вчинення якого передбачена розділом VII Кримінального кодексу України, є легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Даний злочин характеризується високою суспільною небезпечністю, адже є своєрідним етапом злочинної діяльності та досить часто пов’язаний із корупцією, може негативно впливати на відносини власності, фінансово-кредитну систему, правосуддя. The article analyzes the issues of objective signs of legalization (laundering) of money. One of the most common and most dangerous crimes, the responsibility for which is provided for in Section VII of the Criminal Code of Ukraine, is the legalization (laundering) of money. This crime is characterized by high social danger, because it is a kind of a stage of criminal activity and quite often related to corruption, it can negatively affect property relations, financial and credit system, justice.
 • Item
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ СВІДОЦЬКОГО ІМУНІТЕТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Some aspects of the institute of witness immunity in criminal proceedings
  (2020) ПОЛЯК У.Ю.; Polyak U.Yu.
  Мета статті – розгляд питання про доцільність розширення у статті 65 Кримінального процесуального кодексу України переліку осіб, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні, мають право відмовитися давати показання, й удосконалення порядку звільнення певних осіб від обов’язку зберігати професійну таємницю. The purpose of the article is to consider the expediency of expanding, in Article 65 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the list of persons who cannot be questioned as witnesses in criminal proceedings, have the right to refuse to give evidence, and to improve the procedure for the release of certain persons from the obligation to keep professional secrecy.
 • Item
  РОЛЬ І МІСЦЕ ПОСАДИ ПРОКУРОРА НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ. The role and place of the prosecutor’s position on the example of Ukraine and some foreign countries
  (2020) КУХТА М.І.; Kukhta M.I.; КУШПІТ В.П.; Kushpit V.P.
  У статті досліджено сутність інституту прокуратури, місце і роль прокуратури України. Надаємо інформацію про стан наукового дослідження даного питання, а також різні тлумачення «прокуратури» у розумінні науковців, одне із них: «прокуратура – це організаційно самостійна державна інституція, яка при виконанні своїх повноважень активно взаємодіє з усіма гілками державної влади і є важливим елементом у забезпеченні балансу між ними». Також хотілося б наголосити на тому що, в Україні активно відбувались і надалі відбуваються евроінтеграційні процеси, які спровокували зміни в гілках влади, у т. ч. в діяльності судових і правоохоронних органів. На основі статті можна порівняти, які ж ідеї поділу влади виникали у Європі. The article examines the nature of the prosecutor’s office, the place and role of the Ukrainian prosecutor’s office. We provide information about the state of scientific research of this issue, as well as various interpretations of the “prosecutor’s office” in the understanding of scientists, one of them: “the prosecutor’s office is an organizationally independent state institution, which in the performance of its powers actively interacts with all branches of state power and is an important element in ensuring a balance between them”. I would also like to emphasize that, in Ukraine, the European integration processes that provoked changes in the branches of power, including in the activity of the judicial and law enforcement bodies, actively took place and continue to take place. Based on the article, you can compare what ideas of separation of powers have arisen in Europe.