Тези конференцій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Формування сучасного світогляду філолога. Formation of the modern worldview of a philologist
  (2024) Бортун Каріна Олександрівна Bortun Karina; Bortun Karina
  Сучасним напрямом розвитку філологічної освіти є суттєве оновлення її змісту відповідно до професійних і академічних стандартів, що орієнтовані на підвищення якості підготовки філологів, щоб сформувати навички критичного мислення та крос-культурного світогляду. Ці вектори є своєрідним підґрунтями професійного зростання фахівця в умовах освітньо-комунікативного середовища.
 • Item
  Мовний застосунок «ЙОЙ» як важливий вектор вивчення української мови в закладах освіти з мовами національних меншин. The language application ‘YOY’ as an important vector for learning Ukrainian in educational institutions with minority languages
  (2024) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina; Бунчук Віктор Вікторович; Bunchuk Viktor
  У сучасних умовах зростає роль української мови як фактора, що об’єднує українське суспільство. Це робить вивчення української мови особливо актуальним для учнів з етнічних меншин, які навчаються в закладах освіти з мовами національних меншин. Варто наголосити, що стрімкий розвиток мобільних технологій охопив майже усі сфери, у яких людина здійснює свою діяльність: соціальну, економіко-політичну, культурну, освітню, наукову тощо. In today's environment, the role of the Ukrainian language as a factor that unites Ukrainian society. This makes learning Ukrainian particularly relevant for students from ethnic minorities who study in educational institutions with minority languages. It is worth noting that the rapid development of of mobile technologies has covered almost all areas in which people carry out their activities: social, economic, political, cultural, educational, scientific, etc.
 • Item
  Мовний застосунок «ЙОЙ» як ефективний інструмент для вивчення української мови учнями з національних меншин. The language application ‘YOY’ as an effective tool for learning Ukrainian by students from national minorities
  (2024) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina; Прянчикова Веста Юріївна
  Мови національних меншин є невід'ємною частиною культурної спадщини України. Їх вивчення сприяє збереженню та розвитку цієї спадщини для майбутніх поколінь, розумінню та повазі до різних культур. Вивчення мов національних меншин може відкрити доступ до нових джерел інформації та знань з української мови. Саме мовний додаток «ЙОЙ» постає ефективним інструментом для вивчення української мови учнями з національних зацікавлює через свою актуальність та важливість збереження та розвитку самобутньої культури. Languages of national minorities are an integral part of the cultural heritage of of Ukraine. Learning them helps to preserve and develop this heritage for for future generations, understanding and respect for different cultures. Learning the languages of of national minorities can open up access to new sources of information and and knowledge of the Ukrainian language. It is the YOY language application that is proving to be an effective tool for students from national minorities to learn Ukrainian because of its relevance and importance of preserving and developing the original culture
 • Item
  Контроль у системі імперативності: статус, функції. Control in the imperative system: status, functions
  (2024) Бортун Каріна Олександрівна
  Контроль є важливим аспектом систем імперативності, що визначає їх функційність і поведінку виконавця імперативної прескрипції. Він ґрунтується на жорстких правилах та чітко визначених ролях, де кожен елемент системи має чітко визначене завдання та підпорядкований певній меті у комунікації. Control is an important aspect of imperative systems that determines their functionality and the behaviour of the imperative prescriptor. It is based on strict rules and clearly defined roles, where each element of the system has a clearly defined task and is subordinated to a specific goal in communication.
 • Item
  ««Лінгвоцид» - інтерактивний меморіал русифікації в Україні»» як важливий вектор збереження культурно-історичних і лінгвістичних наративів». «Linguocide» - an interactive memorial to Russification in Ukraine’ as an important vector for preserving cultural, historical and linguistic narratives
  (2024) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina
  У роботі окреслено важливість додатка «Лінгвоцид» - інтерактивний меморіал русифікації в Україні», що є важливим чинником у боротьбі з лінгвоцидом на теренах нашої країни. Він прагне зберегти культурно-історичні, лінгвістичні наративи сьогодні, тонко віддзеркалюючи негативні чинники русифікації. The paper outlines the importance of the «Lingvocide app, an interactive memorial to Russification in Ukraine», which is an important factor in the fight against linguistic violence in our country. It seeks to preserve cultural, historical, and linguistic narratives today, subtly reflecting the negative factors of Russification.
 • Item
  Спонукання в традиційній граматиці: статус, функція. Inducement in traditional grammar: status, function
  (2024) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina
  У роботі досліджено роль спонукання у традиційній граматиці, зосереджено увагу на його статусі та функції у мовленнєвій системі. Було подано візію мовознавців на основні аспекти спонукання як структурного елемента мови, який є важливим вказівником семантики та синтаксису, який узагальнює різноманітні аспекти висловлювання. Наголошено на різнобічних виявах понять «спонукання» та «імператив», надано коментар на функціювання цих двох дефініцій, окреслено різнобічні погляди. Загалом, спонукальна семантика має великий арсенал лінгвістичних засобів, семантика яких репрезентована у контексті. The paper investigates the role of the inducement in traditional grammar, focusing on its status and function in the language system. The article presents the linguists' vision of the main aspects of the inducement as a structural element of language, which is an important indicator of semantics and syntax, summarising various aspects of the utterance. The author emphasises the diverse manifestations of the concepts of ‘inducement’ and ‘imperative’, provides a commentary on the functioning of these two definitions, and outlines different views. In general, the exhortative semantics has a large arsenal of linguistic means, the semantics of which is represented in the context.
 • Item
  Комунікація: статус і функційний аналіз дефініції. Communication: status and functional analysis of the definition
  (2024) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina
  На сучасному етапі лінгвістичні студії, присвячені розгляду термінологічного фонду сучасної української мови, розглянуто нові завдання, створено нові студії, розвідки, нові параметри та маркери щодо нових векторів комунікативного аспекту мови. ХХІ ст. є важливим аспектом для вивчення комунікації, зокрема лінгвістичної комунікації (ЛК). Глобалізаційні процеси, інформатизація, обсяг людських знань, що стимулюють та генерують різнопланові та фундаментальні лінгвістичні дослідження цього багатовекторного феномена, яким постає комунікація. Зокрема як процес активного, збільшеного обміну інформацією. Саме комунікація забезпечує наявність соціальної пам’яті, здійснює трансляцію інформації, її генерацію. At the present stage, linguistic studies devoted to the consideration of the terminological fund of the modern Ukrainian language have considered new tasks, created new studies, research, new parameters and markers for new vectors of the communicative aspect of the language. The twenty-first century is an important aspect for the study of communication, in particular linguistic communication (LC). Globalisation processes, informatisation, and the volume of human knowledge stimulate and generate diverse and fundamental linguistic research into this multidirectional phenomenon, which is communication. In particular, as a process of active, increased exchange of information. It is communication that ensures the existence of social memory, transmits information, and generates it.
 • Item
  Вимога як специфічний тип категоричного спонукання в офіційно-діловому стилі. Requirement as a specific type of categorical exhortation in formal business writing
  (2012) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina
  Прагматичне поле сприяє вивченню категоричних спонукань, їх екстралінгвістичних чинників, які тонко аналізують комунікативні акти, нюанси розрізнення відношень між учасниками спілкування (О. Даскалюк, Л. Мацько, О. Нарушевич-Васильєва, Д. Романенко, О. Шатілова, Н. Швидка).Сфера функціонування мови, мета комунікації, надають особливої інтенції впливові мовця на адресата за допомогою мовленнєвого акту, вимагаючи спонукання його до реакції за допомогою спонукання, щоб викликати відповідну реакцію. Категоричні спонукання містять такі важливі вектори: позиція комунікатора, яка є пріоритетною у висловленні, обов’язкове вчинення дій для адресата тощо. Імператив у нашій роботі постає як лінгвістична категорія, яка уособлює риси абстрактності та конкретності, змістової та формальної компонент, індивідуального вираження, особливості їх семантико-прагматичних різновидів, що глобалізують важливу єдність мовних і мовленнєвих аспектів. Архітектоніка категоричних спонукань містить у собі наказ, розпорядження, заборону, вимогу. The pragmatic field contributes to the study of categorical motives, their extralinguistic factors, which subtly analyse communicative acts, the nuances of distinguishing relations between participants in communication (O. Daskaliuk, L. Matsko, O. Narushevych-Vasyl'yeva, D. Romanenko, O. Shatilova, N. Shvydka). The sphere of language functioning, the purpose of communication, gives a special intention to the speaker's influence on the addressee through the speech act, requiring him to react with the help of inducements to cause a response. Categorical inducements contain the following important vectors: the communicator's position, which is the priority in the statement, the obligatory performance of actions for the addressee, etc. In our work, the imperative appears as a linguistic category that embodies the features of abstractness and concreteness, content and formal components, individual expression, and the peculiarities of their semantic and pragmatic varieties, which globalise the important unity of linguistic and speech aspects. The architectonics of categorical motives includes an order, a command, a prohibition, a requirement.
 • Item
  СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ТА ФУНКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОХАННЯ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ. SEMANTIC-PRAGMATIC AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF A REQUEST IN A FORMAL BUSINESS STYLE
  (2021) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina
  Розширення сфери спілкування сприяє розширенню, змінам і наявності модифікацій мовних актів у прагматичних дослідженнях. Цікавими є їхні вияви, особливості функціювання в сучасній діловій сфері. Прохання є одним із таких директивних мовленнєвих актів, метою якого є спонукати адресата змінити наявний стан справ шляхом виконання певної дії. Прохання – увічливе звертання до кого-небудь із метою домогтися чогось, спонукати кого-небудь зробити, виконати щось; просьба. Письмове клопотання, заява, складена за офіційно встановленою формою .У прагматичному плані – це пом’якшене спонукання, якому притаманні такі семантичні складники, як залежність мовця від адресата, зацікавленість мовця в скоєнні дії, спрямованість у бік мовця. The expansion of the sphere of communication contributes to the expansion, changes and the presence of modifications of speech acts in pragmatic studies. Their manifestations and peculiarities of functioning in the modern business sphere are of interest. A request is one of these directive speech acts aimed at inducing the addressee to change the current state of affairs by performing a certain action. A request is a polite appeal to someone in order to achieve something, to induce someone to do something, to perform something; a request. A written petition, a statement drawn up in an officially established form. In pragmatic terms, it is a softened inducement, which is characterised by such semantic components as the speaker's dependence on the addressee, the speaker's interest in performing an action, and the speaker's direction.
 • Item
  Комунікація та спілкування: функційно-поняттєві особливості. Communication: functional and conceptual features
  (2024) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina
  Комунікація та спілкування ̶ це ключові аспекти міжособистісних відносин та соціальної взаємодії. Вони мають важливий статус у суспільстві та виконують низку функцій, які сприяють мовній взаємодії між людьми. Ці дефініції є визначним елементом комунікативного акту між реципієнтами, які визначені як спосіб вираження інформації, думок і почуттів. Вони є відображенням соціального феномену, тобто є тим засобом, за допомогою якого реалізоване спілкування мовців у соціумі. Комунікація та спілкування також віддзеркалюють культурні звичаї, лінгвістичні норми та соціальні конвенції різних груп і спільнот. Ці терміни впливають на формування особистості, ідентичності та лінгвістичної самосвідомості кожної людини. Communication and communication are key aspects of interpersonal relations and social interaction. They have an important status in society and perform a number of functions that facilitate linguistic interaction between people. These definitions are an essential element of the communicative act between recipients, defined as a way of expressing information, thoughts and feelings. They are a reflection of a social phenomenon, i.e. they are the means by which the communication of speakers in society is realised. Communication and communication also reflect cultural customs, linguistic norms and social conventions of different groups and communities. These terms influence the formation of each person's personality, identity and linguistic consciousness.
 • Item
  Конфліктологічна компетентність як складова професіограми соціальних працівників. Conflict competence as a component of the professional profile of social workers
  (2023) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina; Коренюк Вікторія Анатоліївна; Koreniuk Viktoriia
  Конфліктологічна компетентність є важливою складовою професіограми соціального працівника. Адже саме він взаємодіє з людьми в різних ситуаціях, зокрема в конфліктних ситуаціях, саме тому вміння вирішувати конфлікти та працювати з ними є важливою навичкою сьогодні. Ця навичкає необхідною під час роботи соціального працівника зокрема в системі соціального захисту, де можуть виникати конфлікти між різними сторонами, такими як клієнти, родини, колеги, адміністрація тощо. Здатність ефективно врегулювати ці конфлікти сприяє підвищенню якості надання послуг у соціальній сфері та відповідає професійним вимогам соціального працівника. Conflict competence is an important component of a social worker's professional profile. After all, it is the social worker who interacts with people in different situations, including conflict situations, which is why the ability to resolve and work with conflicts is an important skill today. This skill is essential in the work of a social worker, in particular in the social protection system, where conflicts may arise between different parties, such as clients, families, colleagues, administration, etc. The ability to effectively resolve these conflicts contributes to the quality of service delivery in the social sector and meets the professional requirements of a social worker.
 • Item
  ЛІНГВІСТИЧНІ ВИЯВИ СУГЕСТІЇ: СТАТУС ФУНКЦІЇ. LINGUISTIC MANIFESTATIONS OF SUGGESTION: STATUS OF FUNCTION
  (2024) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina
  Сьогодні діджиталізаційні медіапроцеси є вагомим світоглядним тлом для сучасного споживача інформації. Оскільки вони є вагомим важилем впливу на мультимедійний контент, що суцільно ввійшов до життя комунікантів. Думка про те, що ЗМІ вживають різноплановий арсенал для програмування необхідних дій і думок отримувачів медійного інструментарію, ще не захисною реакцією, не «нападом», бо постає питанням щодо атаки такого спрямування на різних теренах. Саме тому сучасні комуніканти зазвичай стають сугерентом-жертвою навіяного типу реальності, в якій свобода вибору штучна, а реальностіне існує. Today, digitalisation of media processes is a significant worldview for the modern consumer of information. As they are a significant lever of influence on multimedia content that has become a part of the lives of communicators. The idea that the media use a diverse arsenal to programme the necessary actions and thoughts of the recipients of media tools is not yet a defensive reaction, not an ‘attack’, because it raises the question of attacks of this kind in different areas. That is why modern communicators usually become a victim of a superherent type of reality in which freedom of choice is artificial and reality does not exist. After all, the media environment is full of various techniques and tactics for managing public opinion.
 • Item
  Семантико-прагматичні та функційні особливості прохання в офіційно-діловому стилі. Semantic, pragmatic and functional features of a request in a formal business style
  (2021) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina
  Розширення сфери спілкування сприяє розширенню, змінам і наявності модифікацій мовних актів у прагматичних дослідженнях. Цікавими є їхні вияви, особливості функціювання в сучасній діловій сфері. Прохання є одним із таких директивних мовленнєвих актів, метою якого є спонукати адресата змінити наявний стан справ шляхом виконання певної дії. The expansion of the sphere of communication contributes to the expansion, changes and the presence of modifications of speech acts in pragmatic studies. Their manifestations and peculiarities of functioning in the modern business sphere are of interest. A request is one of such directive speech acts, the purpose of which is to induce the addressee to change the existing state of affairs by performing a certain action.
 • Item
  Прохання як різновид помʼякшення імперативності в офіційно-діловому мовленні. A request as a form of mitigating imperativeness in official business
  (2021) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina
  Сучасна ділова сфера фіксує наявність певних змін і модифікацій у прагматиці. Цікавим вважаємо вивчення групи помʼякшених спонукань за такими параметрами: рівні позиції особи, від якої виходить спонукання, і адресата спонукального висловлення або пріоритетна позиція адресата за віковою ознакою або соціальним статусом, зацікавленість мовця в скоєнні дії, урахування інтересів співрозмовника, необовʼязковість виконання дії з боку адресата. З-поміж помʼякшених спонукань в офіційно-діловому стилі нами відзначено прохання. The modern business sphere records certain changes and modifications in pragmatics. We consider it interesting to study the group of mitigated inducements according to the following parameters: equal positions of the person from whom the inducement comes and the addressee of the inducing statement or the addressee's priority position based on age or social status, the speaker's interest in performing the action, consideration of the interlocutor's interests, and the addressee's option to perform the action. Among the mitigated inducements in the formal business style, we have noted a request.
 • Item
  ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА ДОКУМЕНТНОГО Й ІНФОРМАЦІЙНОГО ФАХУ. ETHICAL PRINCIPLES OF A MODERN EMPLOYEE DOCUMENTARY AND INFORMATION PROFESSIONALS
  (2023) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina; Серветник Аліна Володимирівна; Serveynik Alina
  Професійна етика наголошує на особливостях моралі серед різних професійних груп. Кожний фах вимагає від осіб, які його обрали, знання відповідних моральних норм, породжує специфічні моральні виклики. Комплекс сучасного гуманітарного знання виокремлюють такі завдання професійної етики: аналіз особливостей етики моралі, її динамічний розвиток; розуміння важливих принципів професійних кодексів, їхнє місце в архітектоніці формування етичної поведінки у відповідній професії, роль корпоративної культури та етики; прищеплення уявлень про сучасний діловий етикет; формування навичок професійної ідентичності; нашарування знань щодо толерантного ставлення до представників інших професій. Professional ethics emphasises the peculiarities of morality among different professional groups. Each profession requires that those who have chosen it know the relevant moral norms and generates specific moral challenges. The following tasks of professional ethics are part of the complex of modern humanitarian knowledge: analysis of the peculiarities of moral ethics, its dynamic development; understanding of important principles of professional codes, their place in the architectonics of ethical behaviour in the respective profession, the role of corporate culture and ethics; instilling ideas about modern business etiquette; developing professional identity skills; layering knowledge about tolerant attitudes towards representatives of other professions.
 • Item
  ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ. WAYS OF FORMING NEOLOGISMS OF THE MODERN UKRAINIAN LANGUAGE DURING THE FULL-SCALE WAR OF RUSSIA AGAINST UKRAINE
  (2023) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina; Дядькович Марина Сергіівна; Diadkovich Marina
  Сьогодення дає можливість нам спостерігати, не лише процес формування нової історії, але й низку змін, яких зазнає наша мова. Адже лексичний шар української мови не є сталим, а постійно вбирає до своєї архітектоніки новотвори. Зміни в культурному, суспільному та інших сферах життя відразу зазнає віддзеркалення в лексиконі українців. Неологізми зазнають появи щогодини, щохвилини, але не всі слова в народній пам`яті, зафіксовані у довідниках і словниках. The present day allows us to observe not only the process of shaping a new history, but also a number of changes that our language is undergoing. After all, the lexical layer of the Ukrainian language is not stable, but constantly absorbs new creations into its architectonics. Changes in cultural, social and other spheres of life are immediately reflected in the lexicon of Ukrainians. Neologisms appear every hour, every minute, but not all words in the people's memory are recorded in reference books and dictionaries.
 • Item
  Особливості мовних інновації російсько-української війни 2022 року. Peculiarities of language innovations in the Russian-Ukrainian war of 2022
  (2022) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina; Пічугіна Єлизавета Сергіївна; Pichugina Elizaveta
  Мова, яка специфічно відтворює навколишній світ, постійно зазнає внутрішніх структурних змін. Соціальні чинники, історичні події та діяльність окремих особистостей стимулюють і спрямовують – безпосередньо чи опосередковано – вектори мовного розвитку. Адже саме лінгвістичний пласт мови є важливим фіксатором і поштовхом до створення вербальних реакцій і їхнього відображення у спілкуванні сучасних українців. Період соціально-політичних трансформацій зазвичай стає часом прискорення лінгвальної динаміки. A language that specifically reproduces the world around it is constantly undergoing internal structural changes. Social factors, historical events, and the activities of individuals stimulate and direct - directly or directly or indirectly, the vectors of linguistic development. After all, it is the linguistic layer of the language is an important fixer and impetus for the creation of verbal reactions and and their reflection in the communication of modern Ukrainians. The period of social and political transformations usually becomes a time of acceleration of linguistic dynamics.
 • Item
  Теоретико-поняттєве розуміння особливостей мовних інновації російсько-української війни 2022 року. Theoretical and Conceptual Understanding of the Peculiarities of Language Innovations in the Russian-Ukrainian War of 2022
  (2022) Бортун Каріна Олександрівна; Bortun Karina
  Зміни у суспільстві та в різних сферах життєдіяльності сучасного українця, нові історичні та геополітичні умови існування та впливу сучасних європейських держав вносять суттєві корективи в комунікативну стратегію мешканців України, сприяють появі інноваційних слів і значень, що відображають нові факти життя соціуму. Лінгвальні дифузії, пов’язані з комунікативним потенціалом мови, із реалізацією її інструментарію для забезпечення потреб у спілкуванні, що генерує влучні засоби номінації. Новотвори «кодують» і формують різноаспектну інформацію про епохальну панораму кожної нації, зокрема українського народу, для якої карколомним моментом стала російсько-українська війна 2022 р. Changes in society and in various spheres of life of the modern Ukrainian, new historical and geopolitical conditions of existence and influence of modern European states make significant adjustments to the communication strategy of the inhabitants of Ukraine, contribute to the emergence of innovative words and meanings that reflect new facts of social life. Linguistic diffusions related to the communicative potential of the language potential of the language, with the realization of its tools to meet the needs of communication needs, which generates accurate means of nomination. New words "encode" and form multifaceted information about the epochal panorama of each nation, including the Ukrainian people, for whom the Russian-Ukrainian war of 2022 became a stunning moment.