Вимога як специфічний тип категоричного спонукання в офіційно-діловому стилі. Requirement as a specific type of categorical exhortation in formal business writing

Abstract
Прагматичне поле сприяє вивченню категоричних спонукань, їх екстралінгвістичних чинників, які тонко аналізують комунікативні акти, нюанси розрізнення відношень між учасниками спілкування (О. Даскалюк, Л. Мацько, О. Нарушевич-Васильєва, Д. Романенко, О. Шатілова, Н. Швидка).Сфера функціонування мови, мета комунікації, надають особливої інтенції впливові мовця на адресата за допомогою мовленнєвого акту, вимагаючи спонукання його до реакції за допомогою спонукання, щоб викликати відповідну реакцію. Категоричні спонукання містять такі важливі вектори: позиція комунікатора, яка є пріоритетною у висловленні, обов’язкове вчинення дій для адресата тощо. Імператив у нашій роботі постає як лінгвістична категорія, яка уособлює риси абстрактності та конкретності, змістової та формальної компонент, індивідуального вираження, особливості їх семантико-прагматичних різновидів, що глобалізують важливу єдність мовних і мовленнєвих аспектів. Архітектоніка категоричних спонукань містить у собі наказ, розпорядження, заборону, вимогу. The pragmatic field contributes to the study of categorical motives, their extralinguistic factors, which subtly analyse communicative acts, the nuances of distinguishing relations between participants in communication (O. Daskaliuk, L. Matsko, O. Narushevych-Vasyl'yeva, D. Romanenko, O. Shatilova, N. Shvydka). The sphere of language functioning, the purpose of communication, gives a special intention to the speaker's influence on the addressee through the speech act, requiring him to react with the help of inducements to cause a response. Categorical inducements contain the following important vectors: the communicator's position, which is the priority in the statement, the obligatory performance of actions for the addressee, etc. In our work, the imperative appears as a linguistic category that embodies the features of abstractness and concreteness, content and formal components, individual expression, and the peculiarities of their semantic and pragmatic varieties, which globalise the important unity of linguistic and speech aspects. The architectonics of categorical motives includes an order, a command, a prohibition, a requirement.
Description
Бортун К. Вимога як специфічний тип категоричного спонукання в офіційно-діловому стилі. Філологічні студії та перекладознавчий дискурс (м. Івано-Франківськ, 14 березня 2024 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ ЗВО «Університет Короля Данила», 2024. С. 247 ̶ 250.
Keywords
вимога, комунікація, спонукання, requirement, communication, inducement
Citation