Комунікація: статус і функційний аналіз дефініції. Communication: status and functional analysis of the definition

Abstract
На сучасному етапі лінгвістичні студії, присвячені розгляду термінологічного фонду сучасної української мови, розглянуто нові завдання, створено нові студії, розвідки, нові параметри та маркери щодо нових векторів комунікативного аспекту мови. ХХІ ст. є важливим аспектом для вивчення комунікації, зокрема лінгвістичної комунікації (ЛК). Глобалізаційні процеси, інформатизація, обсяг людських знань, що стимулюють та генерують різнопланові та фундаментальні лінгвістичні дослідження цього багатовекторного феномена, яким постає комунікація. Зокрема як процес активного, збільшеного обміну інформацією. Саме комунікація забезпечує наявність соціальної пам’яті, здійснює трансляцію інформації, її генерацію. At the present stage, linguistic studies devoted to the consideration of the terminological fund of the modern Ukrainian language have considered new tasks, created new studies, research, new parameters and markers for new vectors of the communicative aspect of the language. The twenty-first century is an important aspect for the study of communication, in particular linguistic communication (LC). Globalisation processes, informatisation, and the volume of human knowledge stimulate and generate diverse and fundamental linguistic research into this multidirectional phenomenon, which is communication. In particular, as a process of active, increased exchange of information. It is communication that ensures the existence of social memory, transmits information, and generates it.
Description
Бортун К.О. Комунікація: статус і функційний аналіз дефініції. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». Київ : Нац. акад. СБУ, 2024. С. 143 ̶ 145.
Keywords
комунікація, функційна граматика, лінгвістика, сommunication, functional grammar, linguistics
Citation