Спонукання в традиційній граматиці: статус, функція. Inducement in traditional grammar: status, function

Abstract
У роботі досліджено роль спонукання у традиційній граматиці, зосереджено увагу на його статусі та функції у мовленнєвій системі. Було подано візію мовознавців на основні аспекти спонукання як структурного елемента мови, який є важливим вказівником семантики та синтаксису, який узагальнює різноманітні аспекти висловлювання. Наголошено на різнобічних виявах понять «спонукання» та «імператив», надано коментар на функціювання цих двох дефініцій, окреслено різнобічні погляди. Загалом, спонукальна семантика має великий арсенал лінгвістичних засобів, семантика яких репрезентована у контексті. The paper investigates the role of the inducement in traditional grammar, focusing on its status and function in the language system. The article presents the linguists' vision of the main aspects of the inducement as a structural element of language, which is an important indicator of semantics and syntax, summarising various aspects of the utterance. The author emphasises the diverse manifestations of the concepts of ‘inducement’ and ‘imperative’, provides a commentary on the functioning of these two definitions, and outlines different views. In general, the exhortative semantics has a large arsenal of linguistic means, the semantics of which is represented in the context.
Description
Бортун К. Спонукання в традиційній граматиці: статус, функція. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наукових праць викладачів і студентів. Вип. ХІІ./ за заг. ред. Н.В. Гоголь. Глухів: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2024. С. 9 -14.
Keywords
спонукання, граматика, прагматика, іnducements, grammar, pragmatics
Citation