#11/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  АНАЛІЗ ТА НЕДОЛІКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. ANALYSIS AND DISADVANTAGES OF STATE REGULATION OF TOURIST BUSINESS IN UKRAINE
  (2019) РЕПУШЕВСЬКА Юлія Олександрівна; REPUSHEVSKA Yuliia Oleksandrivna
  У статті підтверджено думку, що розвиток туристичного бізнесу відіграє важливу роль у вирішенні соціальних і економічних проблем держави. Проаналізовано вплив державної політики на кількісні показники туристичної діяльності, оцінено роль державних органів в розвитку туризму. Надано пропозиції для покращення державного регулювання галузі туризму. Виявлені і відокремлені фактори, що стримують розвиток туристичної сфери, і відповідно надані рекомендації щодо вирішення цих проблем. The article confirms the idea that the development of the tourism business plays an important role in solving the social and economic problems of the state. It analyzes how government policy affects the quantitative indicators of tourism activity, assesses the role of government agencies in the development of tourism. Suggestions are given for improving state regulation of the tourism industry. Some factors restraining the development of the tourism sector were identified and, accordingly, recommendations were given for solving these problems.
 • Item
  ДОКТРИНА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРВОСТЕПЕННЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ КВАЛИМЕТРИИ ПРОДУКТИВНОСТИ. THE CODING SYSTEM OF TECHNICAL AND ECONOMIC OF GENERAL AND INTERMEDIATE RESULT INDICATORS, CRITERIA OF QUALITY CONTROL (EVALUATION) OF ECONOMIC EFFICIENCY
  (2023) ТКАЧЕНКО Сергій Анатолійович; TKACHENKO Serhii Anatoliiovych; ПОТИШНЯК Олена Миколаївна; POTYSHNIAK Olena Mykolaivna; ПОЛЯКОВА Євгенія Сергіївна; POLIAKOVA Yevheniia Serhiivna
  Аргументовано, що систему програмування економіко-аналітичних результуючих генеральних та проміжних показників і критеріїв кваліметрії якості слід створювати як загальну для усієї функціонально розвинутої системи стратегічного управління спеціального призначення науково-виробничим об'єднанням та підприємством промисловості, вона повинна вибиратися відповідно до особливостей досліджуваного у процесі підсистеми аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних їх множини, рівнем розвитку технічних засобів і вимог, які пред'являються до системи кодування. Основними такими вимогами є: забезпечення ідентифікації усіх без винятку позицій, наявність резервів кодів, простота звернення та легкість запам'ятовування людиною, можливість застосування засобів функціонального розвитку обчислювальних робіт у користуванні класифікатором. It is argued that the system of programming of economic-analytical resultant general and intermediate indicators and quality qualitative criteria should be created as a general for all functionally developed system of strategic management of special purpose by scientific-industrial association and enterprise of industry, it should be chosen in accordance with the characteristics of the researched in the process studied. Analytical processing of technical and economic information data of their set, level of development of technical means and requirements that presented to the coding system.
 • Item
  ТЕНДЕНЦІЇ ТА РИЗИКИ СУЧАСНОГО СТРАХУВАННЯ. TRENDS AND RISKS OF MODERN INSURANCE к
  (2019) СОЛОВЕЙ Надія Василівна; SOLOVEI Nadiia Vasylivna; СУХОПЕР Яна Іванівна; SUKHOPER Yana Ivanivna
  Статтю присвячено аналізу тенденцій розвитку страхового ринку та ризикам, які супроводжують його. Досліджено фактори впливу, наведено класифікацію ризиків страховиків по розробленню відповідних заходів управління. Розглянуто специфіку виникнення ризиків, які пов’язані з переведенням інформації в цифрову форму в страховій діяльності, а також різні варіанти рекомендацій щодо захисту від них. Метою даної статті є розгляд тенденції розвитку сучасного ринку страхування, систематизувати фактори ризику та розробити рекомендації з управління ризиками страхового ринку на сучасному етапі. The article is devoted to the analysis of trends in the development of the insurance market and the risks that accompany it. The factors of influence are investigated, the classification of risks of insurers on development of appropriate management measures is given. The specific nature of the risks associated with the digitalization of information in the insurance industry and the various options for protection against them are considered.
 • Item
  АЛГОРИТМ ТА КРИТЕРІЇ ВИБОРУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ. ALGORITHM AND SELECTION CRITERIA FOR SMALL ENTERPRISE TAXATION SYSTEM IN UKRAINE
  (2019) ОНІСІФОРОВА Валентина Юріївна; ONISIFOROVA Valentyna Yuriivna; СІДЕЛЬНІКОВА Владислава Костянтинівна; SIDELNIKOVA Vladyslava Kostiantynivna
  У сучасних умовах в Україні малі підприємства мають альтернативу роботи за загальною або за спрощеною системою оподаткування. Вибір з цієї альтернативи має бути чітко економічно обґрунтованим та повинен мати конкретний алгоритм і критерії вибору. Метою вибору системи оподаткування для підприємства є мінімізація податкового навантаження, тому вибір з альтернативи фактично постає лише перед підприємцями, які можуть бути віднесені до третьої групи платників єдиного податку. The problem of optimization of the tax burden is urgent for any enterprise that operates in a market economy. In current conditions in Ukraine the part of the enterprises which are belonged to the group of small in according to degree of they activity has a legally established and regulated alternative when choosing the method of their activities results taxation. These mean that these enterprises have a choice between a general and simplified system of their activity taxation. However, this choice should be made reasonably, taking into account all aspects of the activity of a particular enterprise.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. COMMITMENTS OF COMMERCIAL BANK MANAGEMENT
  (2019) ПОЛЬОВА Олена Леонідівна; POLOVA Olena Leonidivna; БАЛАЛАЄВА Ганна Олегівна; BALALAIEVA Hanna Olehivna
  Однією з головних проблем функціонування банківської системи є ресурсне забезпечення діяльності комерційних банків. У статті розкрито економічну сутність і структуру зобов’язань комерційних банків. Проведено огляд ведення банківської діяльності та визначена мета банківського менеджменту у сфері управління зобов’язаннями банку. Проаналізовано динаміку ресурсної бази банків України. Узагальнено основні методи управління депозитними зобов’язаннями. Розглянуто особливості управління запозиченими ресурсами. Запропоновано подальші напрямки дослідження у сфері управління зобов’язаннями банку. One of the basic problems of the banking system is the resource providing for the bank activities, and so the question of the resource potential management of the institution is actual today. The article deals with the economic essence and structure of the liabilities of commercial banks. A review of the specific features of banking and bank management defines the goal in the liability management.
 • Item
  ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. DIVERSIFICATION OF ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL OF INCREASING ENTREPRENEURSHIP PROFIT к
  (2019) ПРИЛУЦЬКИЙ Анатолій Михайлович; PRYLUTSKYI Anatolii Mykhailovych; ГЕРАСИМЧУК Василь Григорович; HERASYMCHUK Vasyl Hryhorovych
  У статто розглянуто вплив диверсифікації підприємницької діяльності на політику прибутковості підприємства. Проаналізовано визначення понять "диверсифікація" та "прибутковість підприємства". Визначено фактори, що впливають на формування прибутковості підприємства. The article deals with the influence of diversification of entrepreneurial activity on the profitability policies of the enterprise. The definitions of the concepts of "diversification" and "profitability of the enterprise" are analyzed. The factors that influence the formation of profitability of the enterprise are determined.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. THE FORMATION OF THE INVESTMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
  (2019) ПРОКОПЧУК Альона Михайлівна; PROKOPCHUK Alona Mykhailivna; КОСТИРКО Лідія Андріївна; KOSTYRKO Lidiia Andriivna
  У статті розкрито передумови, сутність та послідовність формування інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано необхідність вибору альтернатив інвестиційної стратегії за критеріями оптимізації структури капіталу та інвестиційного ризику. Висвітлено порядок оцінки ефективності інвестиційної стратегії. By and large, investments provide the mechanism needed to finance, develop and grow the economy. In all developed countries the agricultural economy enjoys state support. Investors consider the current state of the investment climate in Ukraine as unsatisfactory. There are a number of factors: a sharp reduction in government funding, the absence of an efficient credit system, a tight tax policy. Credit and banking organizations also do not want to finance in the agricultural sector, as there are risks. Basically, businesses rely only on their own funds.
 • Item
  АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. ANALYSIS OF PROBLEMATIC DEBT IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
  (2019) КРУХМАЛЬ Олена Валентинівна; KRUKHMAL Olena Valentynivna; КОВРИГІНА Орина Андріївна; KOVRYHINA Oryna And
  У статті виконано дослідження сутності та динаміки проблемних кредитів банків України. Проаналізовано позиції науковців стосовно трактування сутності категорії «проблемний кредит», запропоновано авторський підхід до визначення даного поняття. На базі статистичних даних проаналізовано динаміку проблемної заборгованості в банківській системі України за останні десять років та в кризові періоди, обсяг наданих кредитів банками України загалом та за контрагентами, досліджено причини збільшення абсолютної суми простроченої заборгованості. Враховуючи світовий досвід регулювання кредитного ризику, запропоновано напрями удосконалення управління проблемними кредитами банків в Україні, а також першочергові кроки управління проблемними кредитами банків. Crisis phenomena has led to an increase in problem debt in banks' loan portfolios, a decline in lending and a decrease in the number of banking institutions in Ukraine. The issue of debt reduction remains an urgent problem for Ukrainian banks, as it affects the bank's liquidity and can lead to insolvency or even bankruptcy of a financial institution, so banks have to make significant reserves for credit risks, which directly affects the investment capacity of banking institutions.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. FORMATION OF STATUTE CAPITAL IN ECONOMIC ORGANIZATIONS
  (2019) КОСТЮНІК Олена Валеріївна; KOSTIUNIK Olena Valeriivna; ГУЛЬКО Катерина Юріївна; HULKO Kateryna Yuriivna
  У даній статті визначено значення статутного капіталу, досліджено особливості формування статутного капіталу в господарських організаціях. Розглянуто особливості та виявлено проблеми формування статутного капіталу акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю. Дослідження показують, наскільки роль статутного капіталу економічних організацій є важливою при гарантуванні інтересів учасників та кредиторів економічних організацій. Висвітлено порядок документального оформлення та обліку формування статутного капіталу господарських товариств та надано пропозиції щодо їх удосконалення. In this article the value of the authorized capital is defined, the features of formation of the authorized capital in economic organizations are investigated. The peculiarities and problems of forming the authorized capital of joint-stock companies and limited liability companies are considered. The procedure of documentary registration and accounting of the formation of the authorized capital of companies and the proposals for their improvement are explained. According to the generally accepted opinion of experts in the field of corporate law, the article identifies three main functions of share capital and their characteristics.