ДОКТРИНА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРВОСТЕПЕННЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ КВАЛИМЕТРИИ ПРОДУКТИВНОСТИ. THE CODING SYSTEM OF TECHNICAL AND ECONOMIC OF GENERAL AND INTERMEDIATE RESULT INDICATORS, CRITERIA OF QUALITY CONTROL (EVALUATION) OF ECONOMIC EFFICIENCY

Abstract
Аргументовано, що систему програмування економіко-аналітичних результуючих генеральних та проміжних показників і критеріїв кваліметрії якості слід створювати як загальну для усієї функціонально розвинутої системи стратегічного управління спеціального призначення науково-виробничим об'єднанням та підприємством промисловості, вона повинна вибиратися відповідно до особливостей досліджуваного у процесі підсистеми аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних їх множини, рівнем розвитку технічних засобів і вимог, які пред'являються до системи кодування. Основними такими вимогами є: забезпечення ідентифікації усіх без винятку позицій, наявність резервів кодів, простота звернення та легкість запам'ятовування людиною, можливість застосування засобів функціонального розвитку обчислювальних робіт у користуванні класифікатором. It is argued that the system of programming of economic-analytical resultant general and intermediate indicators and quality qualitative criteria should be created as a general for all functionally developed system of strategic management of special purpose by scientific-industrial association and enterprise of industry, it should be chosen in accordance with the characteristics of the researched in the process studied. Analytical processing of technical and economic information data of their set, level of development of technical means and requirements that presented to the coding system.
Description
Keywords
Citation
Collections