ТЕНДЕНЦІЇ ТА РИЗИКИ СУЧАСНОГО СТРАХУВАННЯ. TRENDS AND RISKS OF MODERN INSURANCE к

Abstract
Статтю присвячено аналізу тенденцій розвитку страхового ринку та ризикам, які супроводжують його. Досліджено фактори впливу, наведено класифікацію ризиків страховиків по розробленню відповідних заходів управління. Розглянуто специфіку виникнення ризиків, які пов’язані з переведенням інформації в цифрову форму в страховій діяльності, а також різні варіанти рекомендацій щодо захисту від них. Метою даної статті є розгляд тенденції розвитку сучасного ринку страхування, систематизувати фактори ризику та розробити рекомендації з управління ризиками страхового ринку на сучасному етапі. The article is devoted to the analysis of trends in the development of the insurance market and the risks that accompany it. The factors of influence are investigated, the classification of risks of insurers on development of appropriate management measures is given. The specific nature of the risks associated with the digitalization of information in the insurance industry and the various options for protection against them are considered.
Description
Keywords
Citation
Collections