№1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Some issues of cooperation of Ukraine and the International Criminal Court: legal aspects
  (2021) ПИЛИПЕНКО В.П.; Pylypenko V.P.
  У статті розглядаються актуальні аспекти співробітництва України та Міжнародного кримінального суду в контексті розгляду звернень України в Міжнародному кримінальному суді, аналізуються положення деяких законопроєктів у частині можливого приєднання України до Римського статуту Міжнародного кримінального суду та окреслюються шляхи подальшого співробітництва між Україною та Судом.Topical aspects of cooperation between Ukraine and the International Criminal Court in the context of Ukraine’s appeals to the International Criminal Court are considered in the article, some legal acts provisions regarding Ukraine’s possible accession to the Rome Statute of the International Criminal Court are analyzed, and the ways of further cooperation between Ukraine and the Court are outlined.
 • Item
  ВПЛИВ ПРАКТИКИ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ТРИБУНАЛІВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ ЯК МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ. Influence of the international criminal tribunals practice on the definition of war propaganda as an international crime
  (2021) КОРУЦ У.З.; Koruts U.Z.
  У статті досліджено, що Токійський трибунал, на відміну від Нюрнберзь- кого, відбувався вже в умовах тієї судової практики міжнародного кримінального процесу, яка була запроваджена першим трибуналом, а також з урахуванням тих складів міжнародних злочинів, які були сформовані за його наслідками і вдосконалені протягом провадження в трибуналах та з огляду на систему міжнародних угод, протоколів, договорів, яка формувалася після Другої світової війни. В цьому ключова, але не єдина відмінність Токійського трибуналу. The article examines that the Tokyo Tribunal, unlike the Nuremberg Tribunal, took place in the context of the jurisprudence of international criminal proceedings, which was introduced by the first tribunal, as well as including those components of international crimes that were formed as the result and improved during proceedings in tribunals in view of the system of international agreements, protocols, treaties, which was formed after the Second World War. This is a key, but not the only difference of the Tokyo Tribunal.
 • Item
  ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУДОВОГО ПОЧЕРКОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ (XX–XXI СТОЛІТТЯ). Genesis of forensic handwriting scientific’s research in Ukraine (XX–XXI centuries)
  (2021) СВОБОДА Є.Ю.; Svoboda E.Yu.; АНТОНЮК П.Є.; Svoboda E.Yu.; МИХАЛЬЧУК Т.В.; Mykhalchuk T.V.
  Стаття присвячена аналізу стану наукової розробленості теоретичних та практичних питань судової почеркознавчої експертизи в Україні у XX – XXI столітті. Зазначається, що розвиток судового почеркознавства тісно пов’язаний із розвитком криміналістики, теоретичним узагальненням та системати- зацією накопиченого за багато років наукового та емпіричного матеріалу щодо використання спеціальних знань у розслідуванні кримінальних правопорушень. The state of scientific development of theoretical and practical issues of forensic handwriting examination in Ukraine in the XX – XXI century is considered in the article. It is noted that the development of forensic handwriting is closely linked with the development of criminology, with the theoretical generalization and systematization of accumulated over the years of scientific and empirical material on the use of specialized knowledge in the investigation of criminal offenses.
 • Item
  РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА ЯК ФОРМИ ПРОЯВУ КОРУПЦІЇ. Investigation of bribery as a form of corruption
  (2021) ПЕЛЕШОК Я.В.; Peleshok Ya.V.
  Поняття хабарництва, як відомо, властиве практично усім сферам життєдіяльності кожної людини. Поняття хабарництва виникло разом із формуванням суспільного ладу в кожній державі. Звичайно, на кожному етапі суспільного розвитку цьому явищу приділялась особлива увага, зокрема у сфері протидії йому як суспільно небезпечному діянню. При цьому автор вважає, що тотальне панування хабарництва в країні досягається завдяки поширенню цього явища в інституціях, котрі покликані запобігати та протидіяти хабарництву, тобто тими інституціями влади, до яких держава та суспільство мають надзвичайно високий рівень довіри, уповноважуючи спеціальними функціями. З огляду на це автор статті визначає сутність хабарництва, його різновиди та обставини, які підлягають доказуванню в хабарництві. Peleshok Ya. V. Investigation of bribery as a form of corruption. The concept of bribery, as we know, is inherent in almost all spheres of life. The concept of bribery arose along with the formation of social order in each state. Of course, at each stage of social development, this phenomenon was given special attention, in particular in the field of combating this phenomenon as a socially dangerous act. At the same time, the author believes that the total dominance of bribery in the country is achieved through the spread of this phenomenon in institutions designed to prevent and combat bribery, ie, those institutions of power to which the state and society give an extremely high level of trust. Given this, the author of the article identified the essence of bribery, its types and circumstances that are subject to proof in bribery.
 • Item
  НЕЗАКОННЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ПРОГРАМИ РОЗСЛІДУВАННЯ. Illegal deprivation of freedom: typical situation investigators and investigation programs
  (2021) ОРЖИНСЬКА Е.І.; Orzhynska E.I.
  У статті розглянуто типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування незаконного позбавлення волі та надано рекомендації щодо програм розслідування за кожною з них. Виокремлено типові першочергові слідчі дії на початковому етапі розслідування. The article considers typical investigative situations at the initial stage of the investigation of illegal imprisonment and provides recommendations for investigation programs for each of them. Identification of typical priority investigative actions at the initial stage of the investigation.
 • Item
  ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ. Prosecutor’s criminal proceedings activity in the private prosecution form
  (2021) НАЛИВАЙКО Є.О.; Nalyvaiko Ye.O.
  У статті досліджуються проблемні питання, які стосуються діяльності прокурора в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. З огляду на підвищений суспільний інтерес до питання насильства в сім’ї підкреслюється важливість взаємодії прокурора під час здійснення приватного обвинувачення зі сторонами кримінального провадження, а також форми здійснення процесуального керівництва в злочинах цієї категорії. The article examines the problematic issues related to the activities of the prosecutor in criminal proceedings in the form of private prosecution. Given the increased public interest in the issue of domestic violence, the importance of the prosecutor’s interaction in private prosecution with the criminal proceeding parties, as well as the procedural guidance form in crimes of this category is emphasized.
 • Item
  КАТЕГОРІЯ «ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ» У КОНТЕКСТІ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ. The category of “abuse of rights” in the context of the case law of the European Court of Human Rights
  (2021) КРИВОРУЧКО Д.В.; Kryvoruchko D.V.
  Зловживання суб'єктивним правом є одним із найцікавіших юридичних феноменів, пізнання якого пов'язане з деякими труднощами. Головна складність полягає в неприйнятті або запереченні існування зловживання правом як правового явища. Статтею 55 Конституції України гарантоване право на судовий захист, яке у кореляційному зв’язку зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, яка передбачає право на справедливий судовий розгляд, невід’ємним елементом якого є право доступу до суду, зобов’язує державу забезпечити особі можливість звернення до відповідних судових інстанцій задля захисту своїх прав та законних інтересів. Abuse of subjective law is one of the most interesting legal phenomena, the knowledge of which is associated with some difficulties. The main difficulty is not accepting or denying the existence of abuse of law as a legal phenomenon.
 • Item
  ДОСУДОВИЙ ЕТАП КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬНИЦТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З НАДАННЯМ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ: ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗСЛІДУВАННЯ. Pretrial stage of criminal proceedings during an investigation of a threat or a use of force against a defense counsel or a person's representative in connection with activities related to the provision of legal services: typical investigative cases and directions
  (2021) КЛЕЧАНОВСЬКИЙ І.С.; Klechanovskiy I.S.
  У статті проаналізований досудовий етап, зокрема типові слідчі ситуації та напрями розслідування кримінального провадження під час розслідування погрози або насильництва щодо захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги. The article analyzes the pretrial stage, in particular typical investigative cases and directions of criminal proceedings during an investigation of a threat or a use of force against a defense counsel or a person's representative in connection with activities related to the provision of legal services.
 • Item
  З ВЕЛИКОЇ ХМАРИ МАЛИЙ ДОЩ (АБО ЧИ БУДЕ НОВОВВЕДЕНИЙ ПОРЯДОК АПЕЛЯЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО ОБРАННЯ, ЗМІНУ АБО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЕФЕКТИВНИМ ЗАСОБОМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОБВИНУВАЧЕНОГО?). Thunder clouds do not always give rain (or will the new procedure for the appeals review of first instance court rulings on selection, change or extension of the detention term be an effective mean of the defendant’s legal protection?)
  (2021) КАЛУЖНА О.М.; Kaluzhna O.M.; ШЕВЧУК М.І.; Shevchuk M.I.
  Стаття присвячена аналізу Закону України від 02.12.2020 р. № 1027-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою» [2], який набув чинності 14.01.2021 р. (далі – Закон від 02.12.2020 р. № 1027-IX). The article is devoted to the analysis of the Ukrainian Law of 02.12.2020 № 1027-IX “On Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine to ensure the implementation of the Constitutional Court of Ukraine decision on appealing the court decision to extend detention”, which entered into force 14.01.2021 [2].
 • Item
  ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ. On establishing the essence of the provocation of bribery
  (2021) ШЕПОТЬКО М.А.; Shepotko M.A.
  Стаття присвячена встановленню сутності поняття «провокація підкупу». Динаміка законодавчих змін, які стосуються кримінальної відповідальності за провокацію підкупу, викликає підвищений інтерес науковців. Проведений аналіз сучасних досліджень, присвячених проблемам кримінальної відповідальності за провокацію підкупу, дає змогу виділити кілька підходів до розуміння сутності провокації підкупу, а саме: як спеціальний вид підбурювання, вид службового зловживання, вид перевищення влади, унікальне кримінальне правопорушення. Підбурювання до вчинення кримінального правопорушення є кримінально протиправною діяльністю, яка здійснюється в межах складної співучасті з розподілом ролей. The article examines establishing the essence of the ‘provocation of bribery’. The dynamics of legislative changes concerning criminal responsibility for provocation of bribery attract the interest of scholars. The analysis of the contemporary research of criminal responsibility for the provocation of bribery suggests that it is possible to identify several approaches on the essence of provocation of bribery. Accordingly, it may be defined as a special type of provocation, type of abuse of authority, type of excess of authority, a unique type of a criminal offence. Provocation to commit criminal offence is the criminal activity that is carried out within the scope of complex complicity with a distribution of roles.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНА АГРЕСІЯ ЯК РЕАКЦІЯ НА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО. Criminal aggression as a reaction to domestic violence
  (2021) ПРОДАН Т.В.; Prodan T.V.
  У статті автором на підставі проведеного аналізу встановлено, що домашнє насильство породжує масу негативних емоційних реакцій. Акцентується на тому, що сукупність суспільно небезпечних та соціально негативних наслідків домашнього насильства становлять цілісну систему факторів, що можуть спровокувати так званий «зворотний бік», а це означає, що насильство може відбиватись на поведінці інших членів сім’ї. In the article, the author based on the analysis found that domestic violence causes a lot of negative emotional reactions. Emphasis is placed on the fact that the combination of socially dangerous and socially negative consequences of domestic violence constitutes a holistic system of factors that can provoke the so-called “reverse side”, which means that violence can be reflected in the behavior of other family members.
 • Item
  ІНТЕРНЕТ ЯК ФАКТОР ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. The Internet as a factor in determining the illegal behaviour of adolescents
  (2021) МОЖАЙКІНА О.С.; Mozhaikina O.S.; КОНОНЕЦЬ О.М.; Kononets O.M.
  Інтернет являє собою глобальне об’єднання комп’ютерних мереж, інформаційних ресурсів та різноманітних інформаційно-телекомунікаційних сервісів, тобто це технологічне середовище, в якому реалізовуються різноманітні правовідносини. При цьому значній частині відносин, як і в повсякденному звичайному житті, притаманна суперечливість інтересів їх учасників. Нині Інтернет став невід’ємною частиною життя більшості населення України, що пов’язано не лише з можливістю оперативного спілкування, отримання інформації щодо різних сфер життєдіяльності тощо, а й з певними видами профе- сійної діяльності. Водночас варто зауважити, що Інтернет є надзвичайно популярним серед осіб підліткового віку, які сприймають його насамперед як засіб комунікації, розваг тощо. Незважаючи на потужний позитивний потенціал, Інтернет має певні, не менш потужні важелі негативного впливу, які можуть призвести до формування протиправної поведінки підростаючого покоління. Незважаючи на численну кількість наукових досліджень у цій сфері, а також розробку і впровадження різноманітних профілактичних програм, проблема залишається невирішеною. The Internet is a global combination of computer networks, information resources and various information and telecommunications services, that is a technological environment in which various legal relationships are implemented. In this case, a significant part of the relationship, as in daily life, is characterized by conflicting interests of their participants. Currently, the Internet has become an integral part of the vast majority of the population of Ukraine, which is associated not only with the ability to communicate effectively, obtaining information regarding various spheres of life and things like that, but also with certain types of professional activities. At the same time, one can argue that the Internet is extremely popular among adolescents, who perceive it primarily as a communication tool, entertainment and things like that. Despite its powerful positive potential, the Internet also has certain, no less powerful, negative leverage that can result in the younger generation illegal behavior. Despite numerous scientific research in this area, as well as the development and implementation of various prevention programs, the problem remains unresolved.
 • Item
  СИСТЕМАТИКА СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. Systematics of criminal offenses in the field of official activities and professional activities related to the provision of public services
  (2021) МАРІН О.К.; Marin O.K.
  У статті з позицій системології розглянуті проблеми систематики складів правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Систематика відповідних складів має відповідати визначеним системним властивостям: а) система – це сукупність елементів; б) всі елементи цієї множини взаємопов’язані; в) елементи множини за функціональною ознакою утворюють цілком визначену цілісність, в якій з’являються певні інтегральні властивості, які характерні для системи загалом; г) для реалізації функціональних властивостей системи необхідна інформаційна взаємодія елементів; ґ) між системою та її середовищем є зв’язок. The article considers the problems of systematics of criminal offenses in the field of official activities and professional activities related to the provision of public services from the standpoint of systemology. Systematics of the corresponding criminal offenses is to comply with certain system peculiarities: a) a system is a set of elements; b) all the elements of this set are interrelated; c) on a functional basis the elements of the set form a well-defined integrity, in which there are certain integral properties that are peculiar to the system as a whole; d) informational interaction among the elements is required to implement the functional properties of the system; e) there is a connection between the system and its environment.
 • Item
  ПРЕДМЕТ ХАБАРНИЦТВА ЗА РАДЯНСЬКИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. The subject of bribery under soviet criminal legislation of the second half of the XX century
  (2021) ЗАВАЛІШИНА О.С.; Zavalishyna O.S.
  У статті досліджено кримінальне законодавство радянських часів у період другої половини ХХ століття щодо визначення предмета хабарництва у Кримі- нальному кодексі Української Радянської Соціалістичної Республіки 1960 року, який був розроблений на основі положень кримінального законодавства Союзу Радянських Соціалістичних Республік. У публікації акцентується увага на встановленні змісту цієї об’єктивної ознаки у таких злочинах, як «Одержання хабара», «Посередництво в хабарництві», «Дача хабара» та «Провокація хабара». The presented scientific article examines the criminal legislation of the Soviet era in the second half of the twentieth century, to determine the subject of bribery in the Criminal Code of the Ukrainian Soviet Socialist Republic of 1960, which was developed on the basis of criminal law of the Union of Soviet Socialist Republics. The publication focuses on establishing the content of this objective feature in such crimes as “Taking a bribe”, “Mediation in bribery”, “Giving a bribe” and “Provoking a bribe”.
 • Item
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ. Criminological characteristics of criminal offenses committed on motor and urban electric transport
  (2021) БЛАГА А.Б.; Blaga A.B.; КОРОЛЕНКО О.В.; Korolenko O.V.
  У статті здійснено кримінологічну характеристику кримінальних правопорушень, котрі вчиняються на автомобільному транспорті та міському електротран- спорті. Зазначено, що змістом кримінально протиправної поведінки в цьому разі є порушення водіями правил дорожнього руху. Визначено, що йдеться не про будь-яке порушення правил дорожнього руху, а лише таке, що здатне створити об’єктивно небезпечну ситуацію. Зазначено, що такі кримінальні правопорушення є результатом створення аварійної ситуації, яка виникає в процесі складної взаємодії декількох учасників дорожнього руху між собою та з обставинами, що визначають об’єктивні обставини руху. Основною об'єктивною причиною виникнення ДТП передусім є незадовільний стан вулиць та доріг, що викликано неправильним проектуванням, будуванням чи експлуатацією дороги. The article provides a criminological characteristic of criminal offenses that are committed in road transport and urban electric transport. It is noted that the content of criminally illegal behavior in this case is a violation of traffic rules by drivers. It has been determined that this is not a violation of traffic rules, but only one that can create an objectively dangerous situation. It is noted that such criminal offenses are the result of an emergency situation that arises in the process of complex interaction of several road users with each other and with the circumstances that determine the objective circumstances of traffic. The main objective causes of accidents are, first of all, the unsatisfactory condition of streets and roads caused by improper design, construction or operation of the road.
 • Item
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ ПРЕДМЕТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН. Foreign experience in criminal law countering the illegal movement of items across the customs border
  (2021) БАБІКОВ Д.В.; Babikov D.V.
  У статті вивчаються підходи законодавчих органів зарубіжних країн до регламентації кримінальної, адміністративної відповідальності за митні правопорушення. Зроблена спроба оцінити ступінь вивченості та актуальності цього напряму у практиці вітчизняного законодавства. Проведений аналіз досвіду регулювання відповідальності за порушення цих відносин у зарубіжному кримінальному законодавстві за окремими критеріями (за об'єктом і предметом митних злочинів, за формами злочинної поведінки: контрабанда, ухилення від сплати митних платежів тощо). The article studies the approaches of the legislative bodies of foreign states to the regulation of criminal, administrative responsibility for customs offenses. An attempt is made to assess the degree of study and relevance of this area in the practice of domestic legislation. The analysis of the experience of regulating liability for violation of these relations in foreign criminal legislation according to certain criteria (on the object and subject of customs crimes, according to the forms of criminal behavior: smuggling, evasion of customs payments, etc.) is carried out.
 • Item
  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Obligations of the state to protect information about patient health: European standards and Ukrainian realities
  (2021) ЧЕРВЯКОВА О.Б.; Chervyakova O.B.; МЕХ Ю.В.; Mekh J.V.
  Статтю присвячено дослідженню стану виконання зобов’язань держави щодо забезпечення прав пацієнтів на захист приватного життя. Особливу увагу приділено аналізу вітчизняного нормативного врегулювання порядку обігу і захисту медичної інформації про пацієнтів та його відповідності нормам міжнародного права, практиці Європейського Суду з прав людини. Зокрема, проаналізовані загальні та спеціальні вимоги, що ставляться до обробки інформації про приватне життя особи у сфері охорони здоров’я, закріплені в міжнародних стандартах та вітчизняному законодавстві. The article is devoted to the study of the state of fulfillment of the state’s obligations to ensure the rights of patients to privacy. Particular attention is paid to the analysis of domestic regulations on the circulation and protection of medical information about patients and its compliance with international law, the case law of the European Court of Human Rights. In particular, the general and special requirements for the processing of information about a person’s private life in the field of health care, enshrined in international standards and domestic law, are analyzed.
 • Item
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Some issues of the security sector of Ukraine as an object of administrative and legal regulation
  (2021) ЦИБУЛЬНИК Н.Ю.; Tsybulnyk N.Yu.
  У статті проаналізовано загальні питання безпекового сектора України й виділено зміст адміністративно-правового регулювання цієї галузі. Чітко аргументовано актуальність тематики цього дослідження та окреслено нині проведені дослідження питань сектора безпеки вченими-адміністративістами і науковцями інших галузей права. Також описано сучасний стан сектора безпеки України та виділено історію становлення безпекової галузі із зумовленими чинниками такого становлення й розвитку. The article analyzes the general issues of the security sector of Ukraine and highlights the content of administrative and legal regulation of this industry. The relevance of the topic of this study is clearly argued, and study has now been carried out on the security sector by administrative scientists and scientists from other branches of law. It also describes the current state of the security sector of Ukraine and highlights the history of the security industry, with the factors of such formation and development.
 • Item
  ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ТА СУМІЖНІ ПОНЯТТЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Domestic violence and related concepts: comparative and legal aspects
  (2021) РОДІН С.В.; Rodin S.V.
  Метою написання наукової статті є визначення особливостей такого соціального явища, як домашнє насильство, порівняно з суміжними поняттями та відмежування їх. Ми виділяємо кілька, схожих за змістом понять: домашнє насильство, аб’юз, аутинг, газлайтинг, лукізм, слатшеймінг, трігерінг, шерітинг, ейблізм. Усі вони схожі за своїм змістом, проте мають деякі особливості. The purpose of writing a scientific article is to determine the features of such a social phenomenon as domestic violence, in comparison with related concepts and to distinguish them. We single out a few similar concepts: domestic violence, abuse, outing, gaslighting, lucism, slaschaming, triggering, sherry, and abbism. They are all similar in content, but have some features.
 • Item
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ. Systematization of the principles of administrative and legal support of economic interests of Ukraine
  (2021) ЛАВРЕНЮК Ю.Ф.; Lavreniuk Yu.F.
  Стаття присвячена здійсненню систематизації принципів адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів держави Україна, окресленню на цій основі напрямів подальшого наукового опрацювання проблематики засад вказаного забезпечення. The article is devoted to the systematization of the principles of administrative and legal support of economic interests of the state of Ukraine, outlining on this basis the directions of further scientific study of the principles of the specified support.