19.00.06 – юридична психологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Юридико-психологічні засади процесуального інтерв’ю у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів. Legal and psychological principles of procedural interviews in criminal proceedings for corruption crimes.
  (2020-12) Браверман, Станіслав Олександрович; Braverman, Stanislav
  Дисертація вперше у вітчизняній теорії юридичної психології та практиці комплексно вирішує завдання щодо визначення юридико-психологічних засад процесуального інтерв’ю у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів та спрямована на розроблення основних змістовних характеристик зазначеної методики. У роботі розглянуто генезис становлення допиту у кримінальному судочинстві; визначено його роль та місце в розслідуванні корупційних злочинів; висвітлено особливості кримінального провадження щодо корупційних злочинів на теренах сучасної України, зокрема констатовано, що розслідування корупційних злочинів передбачає визначення сутності дій, які дають змогу виявити їх та розслідувати, а також необхідність розкриття системи обставин, що підлягають встановленню та доказуванню: правовий статус особи, яка підозрюється у вчиненні корупційного діяння; обсягу її службових прав й обов’язків; мета зловживання владою або службовим становищем; характер дій або бездіяльності; час, місце й мета вчинення злочину; спосіб вчинення та приховання злочину; розмір шкоди, заподіяної злочинними діями службової особи; відомості про особу підозрюваного; причини та умови, що сприяли вчиненню службового злочину тощо. Аргументовано, що підготовлений та ефективно проведений допит дозволяє створити сприятливі умови для співпраці підозрюваних та свідків з детективом (слідчим), оперативно, об’єктивно та якісно спрямовувати розслідування. На підставі розгляду основних наявних методик реалізації допиту як слідчої дії обґрунтовано актуальність застосування процесуального інтерв’ю у розслідуванні корупційних злочинів. Автором також наведено результати порівняльного аналізу кримінально-процесуальних засад доказового значення допиту у різних системах права та розглянуті основні особливості проведення інтерв’ю, залежно від процесуального статусу особи та участі у кримінальному провадженні адвоката; запропоновано адаптовану до українського законодавства модель процесуального інтерв’ю, деталізовано зміст кожного етапу його реалізації під час проведення допиту. Також запропоновано практично орієнтовані форми та методи професійно-психологічної підготовки детективів для реалізації процесуального інтерв’ю у службовій діяльності. The dissertation for the first time in the domestic theory of legal psychology and practice comprehensively solves the problem of determining the legal and psychological principles of procedural interviews in criminal proceedings for corruption crimes and aims to develop the main substantive characteristics of this technique.
 • Item
  Юридико-психологічна характеристика зловживання посадовим становищем держслужбовцями в Україні. Legal and psychological characteristics of abuse of office by civil servants in Ukraine.
  (2020-12) Скубак, Едуард Олександрович; Skubak, Eduard
  Дисертаційне дослідження присвячено визначенню юридико-психологічних особливостей злочинів, пов’язаних із зловживанням службовим становищем та сформульовано рекомендації щодо використання психологічних знань і прийомів в практичній діяльності правоохоронних органів у процесі їх розслідування. В роботі представлено історико-правовий та компаративістський аналіз кримінально-правового розуміння поняття «зловживання посадовим становищем». Визначена психологічна природа злочинів, пов’язаних із зловживанням службовим становищем. Акцентовано увагу на корупційному характері зазначених злочинів та доведено, що їх психологічна зумовленість характеризується дією двох груп детермінант - соціальних і психологічних. Здійснено психолого-правовий аналіз об’єкту та об’єктивної сторони, суб’єкту та суб’єктивної сторони злочинів, пов’язаних із зловживанням посадовим становищем. Виокремлені типові психологічні ознаки суб’єкту та мотиви корупційної поведінки посадових осіб. Сформульовано та запропоновано основні шляхи нормативно-правового удосконалення розслідування злочинів, пов’язаних зі зловживанням службовим становищем та сформульовано пропозиції щодо використання у кримінальних провадженнях психологічних особливостей посадової особи. Обґрунтовано актуальність застосування спеціальних психологічних знань у кримінальних провадженнях щодо злочинів пов’язаних з корупцією шляхом застосування поліграфічного дослідження. The thesis is devoted to the definition of legal and psychological features of crimes related to abuse of office and formulates recommendations for the use of psychological knowledge and techniques in the investigation practice of law enforcement agencies. The research presents the historical legal and comparative analysis of criminal legal comprehension of the "abuse of office" concept. The psychological nature of crimes related to abuse of office is determined. Emphasis is placed on the corruption nature of these crimes and it is proved that their psychological conditionality is characterized by the action of two groups of determinants - social and psychological. Psychological and legal analysis of the object and the objective side, the subject and the subjective side of crimes related to abuse of office. Typical psychological signs of the subject and motives of corrupt behavior of officials are singled out. The main ways of normative-legal improvement of investigation of crimes related to abuse of office are formulated and offered. The proposals on the use of psychological features of an official in criminal proceedings are formulated. The relevance of the application of special psychological knowledge in criminal proceedings for crimes related to corruption through the use of polygraphic research is substantiated.
 • Item
  Психологічні детермінанти формування правосвідомості працівника поліції в сучасних умовах. Psychological determinants of forming of sense of justice of employee of police is in modern terms.
  (2020-11) Юрченко-Шеховцова, Тетяна Іванівна; Yurchenko-Shekhovtsova, Tetiana
  Дисертаційне дослідження присвячено розв’язанню проблеми формування правосвідомості працівників поліції в сучасних умовах. Проаналізовано різні підходи щодо вивчення правосвідомості у психологічному та юридичному вимірі. Акцентовано увагу на актуальності вивчення правосвідомості поліцейського, а саме психологічних детермінантах її формування. Виявлено та описано особливості інтеркореляційних зв’язків рівнів розвитку правосвідомості з індивідуально-психологічними особливостями поліцейських. Охарактеризовано розподіл рівнів розвитку правосвідомості в залежності від стажу служби поліцейських. Визначено заходи формування правової соціалізації в системі психологічного забезпечення професійної діяльності поліцейського відповідно загальнодержавному, професійному та особистісному рівням. Розроблено кейси щодо підвищення рівня правосвідомості працівників поліції зі стажем служби до трьох років та працівників поліції, які мають стаж понад десять років, які доцільно використовувати в роботі з поліцейськими під час психологічного супроводження проходження служби або під час проходження поліцейськими курсів підвищення кваліфікації з метою формування професійної компетентності та підвищення рівня правосвідомості поліцейських. Сформульовано практичні рекомендації учасникам навчального процесу в системі службової підготовки; суб’єктам психологічного супроводження щодо підвищення рівня правосвідомості у працівників поліції. Диссертационное исследование посвящено проблеме формирования правосознания сотрудников полиции в современных условиях. This thesis focuses on the problem of shaping legal awareness of police officers in the current context. Different approaches for research of legal consciousness were analyzed in psychological and legal terms. Emphasis was placed on the relevance of examination of the of legal awareness of the policeman, notably on the psychological determinants of their formation. Measures to develop legal specialization were identified in the psychological system, wish support police activities at the national, professional and personal levels respectively. Briefcases, that should be used in works with policemans during psychological follow-up at the time of service or during police refresher courses in order to create a technical competence and increasing the level of legal awareness of police officers, have been developed to increase a level of the legal awareness of police officers with up to three years' service and police officers with more than 10 years of experience. Practical recommendations were formulated for participants in the educational process in official training programs; subjects of psychological support to increase the level of the legal awareness of police officers.
 • Item
  Юридико-психологічні засади профілактики адміністративних правопорушень, вчинюваних неповнолітніми дітьми. Legal-psychological grounds of prevention of administrative offenses committed by minors.
  (2020-11) Мураненко, Катерина Юріївна; Muranenko, Kateryna
  Дисертацію присвячено висвітленню юридико-психологічних засад профілактики адміністративних правопорушень, вчинюваних неповнолітніми дітьми. Зокрема, автором надане наукове обґрунтування необхідності диференційованого підходу до визначення психологічного віку дитини, оскільки саме по собі досягнення неповнолітнім певного віку не визначає його здатності правильно оцінити суспільну значимість і сенс вчиненого діяння та повною мірою керувати своїми діями. Доведено некоректність ототожнення понять «правопорушення» і «проступок», тому що за своєю сутністю ці різновиди асоціальної поведінки неоднорідні. Правопорушеннями є суспільно небезпечні діяння та суспільно шкідливі діяння, за які настає відповідальність в передбаченому законом порядку; проступок – це асоціальний, морально несхвалюваний вчинок, який засуджується оточуючими. Визначено орієнтовну модель особистості сучасних підлітків у площині схильності до девіацій, зокрема, має місце слабка здатність контролювати поведінкові прояви емоційних реакцій та недостатня сформованість вольового контролю, тенденції до нещирості та демонстрування реакцій соціальної бажаності. Диссертация посвящена освещению юридико-психологических основ профилактики административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними детьми. The dissertation is devoted to the elucidation of legal and psychological principles of prevention of administrative offenses committed by minors. In particular, the author provides a scientific justification for the need for a differentiated approach to determining the psychological age of the child in the context of its legal capacity, as in itself the achievement of a certain age does not determine its ability to properly assess the social significance and meaning of the act and fully control their actions. This is especially true for adolescents who belong to the category of pedagogically and socially neglected, have mental retardation, whose behavior is characterized by reduced motivation, specific emotional perception of events, the sudden onset of illegal intent.
 • Item
  Формування особистості поліцейського в умовах фахової підготовки та професійної діяльності: правові та психологічні аспекти. Forming a Police Officer’s Personality in Terms of Professional Training and Professional Activity: Legal and Psychological Aspects.
  (2019-10) Швець, Дмитро Володимирович; Shets, Dmytro V.
  Вивчено сучасний стан наукових досліджень, систематизовано методологічні підходи та розглянуто особистість правоохоронця в умовах трансформації соціальних процесів. Проаналізовано правові та психологічні аспекти реформування поліції в Україні та закордоном. Систематизовано психологічні чинники формування особистості поліцейського у професійній діяльності. Досліджено професійну ідентичність, прогностичну компетентність, готовність до інноваційної діяльності, копінг-стратегії, соціальний інтелект та надійність у поліцейських. Сформульовано дефініції самопроектування і самоздійснення, як особливих технологій самовдосконалення особистості працівника поліції у процесі професіогенезу. Систематизовано коло існуючих методів і відповідних їм конкретних прийомів та методик саморегуляції психічних станів у поліцейських. Запропоновано комплекс наукових положень щодо змісту, структури і правових засад професійної підготовки поліцейських. Систематизовано європейські й світові стандарти організації поліцейської освіти. Проаналізовано системи первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки і службової підготовки поліцейських в Україні. Запропоновано розгалужену систему заходів удосконалення освітнього процесу у закладах вищої освіти МВС України. В диссертации комплексно, с использованием современных методов познания, учетом новейших достижений правовой и психологической наук на системном уровне разработки диагностирован, описан и объяснен феномен формирования личности полицейского в Украине, определены психологические и правовые основы соответствующих процессов, спрогнозировано тенденции их трансформации в условиях современности. The current state of scientific research has been studied; methodological approaches have been systematized and the personality of a law enforcement officer in terms of transformation of social processes has been considered. Legal and psychological aspects of police reform in Ukraine and abroad have been analyzed. Psychological factors of the formation of a police officer’s personality within professional activity have been systematized. Professional identity, predictive competence, readiness for innovations, coping strategies, social intelligence and fail-safe feature of police officers, have been studied. The definitions of self-projection and self-actuating have been formulated as special technologies of self-improvement of a police officer’s personality in the process of professional development. The range of existing methods and corresponding methods and techniques of self-regulation of mental states of police officers has been systematized. A set of scientific provisions on the content, structure and legal principles of police vocational training has been offered. European and world standards of police education organization have been systematized. The systems of primary vocational training, advanced training, retraining and official training of police officers in Ukraine have been analyzed. An extensive system of measures for improving the teaching and learning process within institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine has been suggested.
 • Item
  Теоретико-прикладні засади надання психологічної допомоги дружинам правоохоронців, загиблих при виконанні службових обов’язків. Theoretical and applied principles of provision of psychological assistance to the wives of law enforcement officers killed in the performance of official duties.
  (2019-09-06) Рибик, Лариса Анатоліївна; Rybyk, L.
  У результаті теоретичного аналізу й узагальнення проблеми щодо надання психологічної допомоги при психологічній травмі внаслідок втрати близької людини дружинам загиблих правоохоронців у загальній системі психологічного забезпечення правоохоронної діяльності розроблено теоретичні засади та науково обґрунтовано практичні рекомендації щодо шляхів і засобів удосконалення процесу надання психологічної допомоги. Визначено особливості психологічної травматизації в разі втрати. Розроблено програму надання психологічної допомоги дружинам загиблих правоохоронців. Розроблено й апробовано ігротерапевтичну методику як засіб психотерапевтичного впливу та психологічної корекції в процесі умовного моделювання реальних життєвих ситуацій особистості, яка пережила травматичні події.В результате теоретического анализа и обобщения проблемы по оказанию психологической помощи при психологической травме вследствие потери близкого человека женам погибших правоохранителей в общей системе психологического обеспечения правоохранительной деятельности разработаны теоретические основы и научно обоснованы практические рекомендации относительно путей и средств совершенствования процесса оказания психологической помощи. Определены особенности психологической травматизации при потере. Разработана программа оказания психологической помощи женам погибших правоохранителей. Разработана и апробирована игротерапевтическая методика как средство психотерапевтического воздействия и психологической коррекции в процессе условного моделирования реальных жизненных ситуаций личности, которая пережила травматические события. Existing principles of psychological support of law-enforcement activity allow forming a system of psychological support for members of families of deceased lawenforcers, which will be aimed at maintaining, preserving and restoring the psychological health of the individual, both in daily and in extreme conditions, due to the co-ordinated activity of special units of psychological support, by purposeful use of scientifically substantiated forms, methods and means of professional psychology, and is aimed at mobilization a set of adaptive abilities. Particularly valuable is the allocation of a comprehensive system of psychosocial support that promotes the development of a person capable of managing his psychophysiological state, to form constructive and adaptive thinking, to establish supportive relationships. The greatest effectiveness of psychological support is achieved under the principles of urgency, systemicity, differentiation and phasing in the provision of psychological assistance.
 • Item
  Теоретико-методологічні засади спеціального психологічного пізнання в юрисдикційному процесі. Theoretical and methodological principles of special psychological knowledge in the process of jurisdiction.
  (2019-09-06) Кощинець, Віктор Васильович; Koshchynets, V.
  Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних засад спеціального психологічного пізнання та практичних рекомендацій стосовно застосування спеціальних психологічних знань в юрисдикційному процесі, спрямованих на подальше вдосконалення цього напряму роботи. Обґрунтовано, що теоретичне пізнання і пізнання у юрисдикційному процесі відрізняються за своїм предметом, а саме: в першому випадку предмет нічим не обмежений, він представлений новими сутностями, феноменами та закономірностями їх розвитку; в другому – предмет знаходиться в межах приписів закону, він реалізується в межах іманентних юрисдикційному процесу завдань, причому результат відображення у такому пізнанні може не тільки не співпадати з реальністю, але й бути її викривленням. Доведено, що пізнання в юрисдикційному процесі реалізується за допомогою системно-структурного підходу і передбачає застосування суб’єктом пізнання сукупності методів, прийомів і засобів для досягнення наступних цілей: накопичення знань про оточуючий світ, закони та закономірності його розвитку, можливості та межі перетворення дійсності; формування індивідуального стилю діяльності з урахуванням знань про закони та форми мислення; встановлення індивідуально-психологічних і соціальнопсихологічних особливостей взаємодії об’єкта пізнання з оточуючим світом; Удосконалено: розуміння поняття правової процедури як особливого, нормативно встановленого порядку здійснення юридичної діяльності; уявлення про методологію юрисдикційного процесу як рефлексивного опису принципів та методів дослідження в правовій сфері; методологічна парадигма пізнання в юрисдикційному процесі як сукупного результату взаємодії пізнання і доказування.Обосновано, что теоретическое познание и познание в юрисдикционном процессе отличаются по своему предмету, а именно: в первом случае предмет ничем не ограничен, он представлен новыми сущностями, феноменами и закономерностями их развития; во втором – предмет находится в пределах норм закона, он реализуется в имманентных юрисдикционному процессу задач, причем отражения у таком познании может не только не совпадать с реальностью, но и быть ее искажением. Доказано, что познание в юрисдикционном процессе реализуется с помощью системно-структурного подхода и предусматривает применение субъектом познания совокупности методов, приемов и средств для достижения следующих целей: накопление знаний об окружающем мире, законах и закономерностях его развития, возможностям и пределах преобразования действительности; формирование индивидуального стиля деятельности с учетом знаний о законах и формах мышления; установление индивидуальнопсихологических и социально-психологических особенностей взаимодействия объекта познания с окружающим миром. Усовершенствовано понимание понятия правовой процедуры как особенного, нормативно установленного порядка осуществления юридической деятельности; представление о методологии юрисдикционного процесса как рефлексивного описания принципов и методов исследования в правовой сфере; методологическая парадигма познания в юрисдикционном процессе как совокупного результата взаимодействия познания и доказывания. The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological principles of special psychological knowledge and practical recommendations regarding the application of special psychological knowledge in the process of jurisdiction aimed at further improvement of this direction of thesis. It presents a meaningful generalization and provides a structural and functional model for using special psychological knowledge in the process of jurisdiction. It is substantiated that theoretical knowledge and knowledge in the process of jurisdiction differ in their subject and method, namely: the subject of theoretical knowledge is boundless, it consists of new entities, patterns of development of nature and society; the subject of jurisdictional knowledge is limited by the requirements of the law, it is not connected with new entities and expressed in the immanent jurisdictional process of concepts, and the result of reflection in such knowledge may not only not coincide with reality, but also be a distortion of it. It is proved that knowledge in the process of jurisdiction is a multilevel system of various methods and tools that are used for: the establishment of psychophysiological mechanisms of interaction of the subject of knowledge with objective reality; accumulation of the worldview of knowledge through the fundamental philosophical principles of scientific perception and transformation of reality; definition of a system of dialectically interconnected and interconnected general scientific, private and special methods of cognition; taking into account the logical forms of knowledge, which is a system of knowledge about the laws and forms of thinking in the application of certain methods of cognition; the involvement of technical means that expand the cognitive capabilities of the subject of knowledge.
 • Item
  Психолого-правова характеристика грабежу. Legal-psychological description of robbery.
  (2019-04) Ленська, Людмила Валентинівна; Lenska, Liudmyla
  У дисертації встановлено, що грабіж як суспільно небезпечне та протиправне явище має досить давні витоки. В історичних пам’ятках різних епох грабіж тлумачили по-різному залежно від змісту таких однорідних злочинів, як крадіжка й розбій, а також загальніших понять – «татьба», «воровство», «викрадення», «розкрадання». Проаналізовано психологічні особливості суб’єкта та суб’єктивної сторони грабежу, психолого-правові складові його об’єкта й об’єктивної сторони. На підставі узагальнення матеріалів вивчення кримінальних проваджень щодо грабежів складено загальний психологічний портрет грабіжника. Розглянуто юридико-психологічні аспекти розслідування грабежів. Розроблено тактико-психологічну методику розслідування злочинів цієї категорії з розподілом слідчих ситуацій на сприятливі та несприятливі залежно від початкової інформації. Сформульовано психологічні рекомендації щодо проведення окремих слідчих дій, які в процесі розслідування грабежів максимально насичені психологічною інформацією. Доведено доцільність застосування спеціальних психологічних знань під час розслідування зазначеної категорії проваджень. In the dissertation it is established that robbery as a socially dangerous and illegal phenomenon has quite long historical origins. In historical monuments of various eras, robbery was defined and interpreted in different ways, depending on the content of homogeneous crimes such as theft and robbery, and the content of such more general concepts as «tatba», «heft», «abduction». Having become acquainted with the regulation of criminal responsibility for robbery in foreign law, we have found that in most post-Soviet states, as well as in Ukraine, theft, robbery and robbery have independent, separate crimes. The main criterion for distinguishing between theft and robbery is the method of committing a crime (secret and open, respectively), and robbery and robbery is the nature of the violence used. Another is the criminal law approach of countries that are members of the European Union and many foreign countries, where a common understanding of forced assimilation of property that includes both signs of violent robbery and signs of robbery has been adopted. The psychological features of the subject and the subjective side of robbery, as well as certain psychological and legal components of the object and the objective side of the robbery are analyzed. On the basis of the generalization of materials for the study of criminal proceedings against robbery, a general psychological portrait of the robber has been provided. The contingent of robbers is almost entirely male (95,4 %). The highest criminal activity is distinguished by minors (18,7 %) and 18–25-year-olds (51 %) age groups. More than half (72,7 %) of those convicted for robbery had already been prosecuted. The general level of robbers is lower than law-abiding citizens (27 % complete secondary education, 50,3 % of incomplete secondary education), which results in low legal education and insufficient socialization, insufficient development of mental abilities, and, ultimately, difficult financial situation. Most of those convicted for robbery do not have a family (78 %) and a permanent place of work (74,8 %). With the help of studying the results of forensic psychological examination, we found that the vast majority of robbers – mentally entirely full of persons: information about the presence of mental anomalies took place only about 5,4 % of defendants, and in all cases, it was about the boundary states of the psyche. Recognition Persons with limited convictions in convictions are very rare (0,3 %). It has been established that most often get into unpleasant situations and two main types of people become victims of robbery. The first type includes the category of citizens who are not in a position to act effectively. Thus, women, minors, minors, the elderly, people with physical disabilities, and others like that, become victims of robbery. The second type of victim includes people with victimal behavior. As a rule, their unconscious, provocative behavior attracts the attention of robbers to their person, supposedly giving the «idea» of the crime and contributing to the emergence of criminal intentions. Most often, they provoke robbery: a lonely stay in the late time in deserted places, the display of expensive things, a demonstration of solvency, excessive trust in strangers, and being in a state of intoxication. The legal and psychological issues of robbery investigations are considered. The tactical and psychological methodology for investigating crimes of this category with the distribution of investigative situations is favorable and unfavorable depending on the initial source information. The psychological recommendations for carrying out separate investigative actions, which during the investigation of robbery are capable of carrying (representing) the greatest psychological information, are determined. The expediency of using special psychological knowledge during the investigation of the specified category of cases has been proved. В диссертации рассмотрены юридико-психологические аспекты расследования грабежей.
 • Item
  Психолого-правові засади удосконалення професійної діяльності поліцейських патрульної поліції. Psychological and legal bases of improvement of patrol policemen’s professional activity.
  (2019-05) Литвин, Вікторія Вікторівна; Lytvyn, Viktoriia
  У дисертаційній роботі висвітлено історичні аспекти та сучасний стан розвитку підрозділів патрульної поліції в Україні, охарактеризовано основні складові системи психологічного забезпечення та запропоновано напрями підвищення ефективності діяльності поліцейських патрульної поліції. Визначено психологічні особливості, типові для діяльності патрульної поліції; розроблено орієнтовну модель особистості поліцейського патрульної поліції, представлену такими групами властивостей і якостей: мотиваційні, інтелектуальні, емоційні, соціально-психологічні, вольові. Доведено, що більшість кандидатів, ідучи на службу в патрульну поліцію, керуються особистими інтересами й утилітарними мотивами, що є свідченням недосконалості здійснюваного професійного психологічного відбору. Обґрунтовано необхідність упровадження поглибленої практичної складової в професійну психологічну підготовку поліцейських, запропоновано й апробовано програму комунікативної підготовки до поведінки в конфліктних ситуаціях професійної діяльності, що передбачає набуття вмінь і навичок прогнозувати назрівання конфлікту та застосовувати заходи з його мінімізації. The historical aspects and the current state of development of the patrol police units in Ukraine are described in the dissertation, the main components of the system of psychological support are described and the directions of increasing the effectiveness of the patrol policemen’s activity are described. The typical for the patrol police activities psychological peculiarities are determined; an approximate model of the patrol policeman’s personality is created, which is represented by the following groups of properties and qualities: motivational, intellectual, emotional, social-psychological, volitional. It is proved that more than 90 % of candidates entering to the patrol police are guided by the utilitarian motives and their own interests, which is evidence of the imperfection of professional psychological selection. The necessity of making a significant practical component in the patrol policemen’s professional psychological training is substantiated, the program of communicative preparation for behavior in conflict situations of professional activity is suggested and approved, which involves the acquisition of skills and abilities to predict the maturing of the conflict and apply measures to minimize it. В диссертационной работе освещены исторические аспекты и современное состояние развития подразделений патрульной полиции в Украине, охарактеризованы основные составляющие системы психологического обеспечения и направления повышения эффективности деятельности полицейских патрульной полиции.
 • Item
  Юридико-психологічна характеристика вбивств, учинених через необережність. Legal-psychologycal description of the murders accomplished on a carelessness.
  (2019-02) Пакліна, Тетяна Олександрівна; Paklina, Tetiana
  Досліджено юридико-психологічні засади вчинення вбивства через необережність, питання встановлення в діях особи необережної вини, чинники, які сприяють вчиненню нею вказаного правопорушення. Здійснено компаративний аналіз тлумачення вбивства з необережності в законодавствах європейських країн, Росії, КНР та ісламських держав. Обґрунтовано доцільність, концептуальні засади і пріоритетні напрями використання психологічних знань у процесі проведення досудового розслідування вбивств з необережності та судово-психологічної експертизи щодо необережних убивць.В работе исследованы юридико-психологические основы совершения убийства по неосторожности, проблемы установления в действиях лица неосторожной вины, факторы, способствующие совершению им указанного правонарушения, основные направления специальной и виктимологической профилактики. Осуществлен компаративный анализ толкования убийства по неосторожности в законодательствах европейских стран, России, КНР и исламских государств. Выявлены дифференцированные позиции относительно определения вины за содеянное и своеобразие назначения наказания. Dissertation is sanctified to research of legal-psychologycal bases of feasance of murder on a carelessness; establishment in the actions of person of careless guilt; factors that assist a feasance to them the indicated offence.The comparative analysis of interpretation of murder is carried out on a carelessness in legislations of the European countries, Russia, Peoples Republic of China and islamic states. Expediency, conceptual bases and priority directions of the use of psychological knowledge, is in-process reasonable in the process of production of pre-trial investigation of murders on a carelessness, production of judicialpsychological examination of relatively careless killers.
 • Item
  Функціонально-правові та психологічні засади індивідуально-превентивної діяльності дільничного офіцера поліції.Functional, legal and psychological principles of the preventive individual activity for the district police officer.
  (2019-02) Ребенок, Наталія Олександрівна; Rebenok, Nataliia
  У дисертаційній роботі схарактеризовано функціонально-нормативні чинники і юридико-психологічні компоненти індивідуально-превентивної діяльності дільничного офіцера поліції; висвітлено організаційно-процедурні та психологічні особливості здійснення індивідуально-превентивних заходів; визначено напрями й умови вдосконалення індивідуально-превентивної діяльності дільничного офіцера поліції. В диссертационной работе охарактеризованы функциональнонормативные факторы и юридико-психологические компоненты индивидуально-превентивной деятельности участкового офицера полиции; освещены организационно-процедурные и психологические особенности осуществления индивидуально-превентивных мер; определены направления и условия усовершенствования индивидуально-превентивной деятельности участкового офицера полиции.Functional and normative factors and legal, psychological and judicial components of the individual preventive activity for the district police officer are characterized in our thesis. The organizational procedures and psychological peculiarities of implementation of individual preventive measures are also highlighted. Finally, certain areas and conditions for the improvement of the individual preventive activities for the district police officer are selected.
 • Item
  Інформаційна компетентність в професійній діяльності слідчого.An informative competence in professional activity of investigator
  (2018) Карпушина, Наталія Борисівна; Karpushina, N.
  Дисертаційне дослідження присвячено вирішенню проблеми оптимізації інформаційного забезпечення професійної діяльності слідчого Національної поліції України. Значна інтелектуальна та моральна насиченість діяльності цієї категорії правників визначає особливу значущість їх формування та розвитку як особистості, носія і провідника цінностей закону та високої професійної культури. Всебічне удосконалення слідчої діяльності та якісних характеристик її суб’єкта безпосередньо пов’язане з оптимальною організацією фахової освіти на засадах сучасних освітніх технологій, зокрема на компетентнісному та системному підходах, психологічна складова яких є однією з наріжних. Dissertation research is sanctified to the decision of problem of optimization of dataware of professional activity of investigator of the National police of Ukraine. The considerable intellectual and moral saturation of activity of legislators 6 determines the special meaningfulness of their forming and development as personalities, transmitter and explorer of values of law and high professional culture. The all-round improvement of inquisitional activity and quality descriptions of her subject is directly related to optimal organization of trade education on principles of modern educational technologies, in particular on competent, and to the system approaches a psychological constituent of that is one of basic.
 • Item
  Психолого-правова характеристика тяжких насильницьких злочинів неповнолітніх. Psychological and legal characteristics of a minor as a subject of a violent crime
  (2018) Свириденко, Олена Анатоліївна; Sviridenko, Olena
  Дослідження першоджерел засвідчує, що науковці досі не запропонували єдиного тлумачення сутності поняття «насильство». Водночас, у сукупності тяжких насильницьких посягань діяння, у яких насильство збігається з мотивом і способом його досягнення, необхідно відрізняти від насильницьких злочинів, у яких насильство є проміжним інструментом на шляху до реалізації іншої мети. Тяжкі насильницькі злочини вчиняють шляхом здійснення фізичного та психічного впливу на іншу особу. Психологічне насильство є першим кроком криміналізації підлітка, ігнорування якого може призвести до поступової трансформації поведінкових установок у бік формування готовності до вчинення тяжчих насильницьких злочинів. Особливості механізмів формування підліткової делінквентності дають підстави розглядати первинні вияви підліткового насильства як передумови подальшого вчинення тяжких насильницьких злочинів.The research of primary sources shows that scientists have not yet offered a single interpretation of the essence of the concept of «violence». However, in aggregate violent attacks of severe acts of violence which coincides with the motive and the means to achieve it, must be distinguished from violent crime, which is an intermediate tool violence towards implementing other purpose. Serious violent crimes are committed by physical and mental effects on another person. Psychological violence is the first step in the criminalization of an adolescent whose ignorance may lead to a gradual transformation of behavioral settings towards preparedness for committing more violent offenses. The peculiarities of the mechanisms for the formation of adolescent delinquency give grounds for considering the primary manifestations of adolescent violence as a prerequisite for the further committing of violent violent crimes.
 • Item
  Організаційно-правові та методичні засади удосконалення діяльності психологічної служби МВС України.Organizational-legal and methodical principles of improvement of the psychological service of the Ministry of Interior of Ukraine.
  (2018) Горбенко, Дар’я Андріївна; Gorbenko, D.
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню організаційно-правових та методичних засад діяльності психологічної служби МВС України. Визначено, що сьогодні стратегія реформування МВС України передбачає, заміну карально-репресивної моделі діяльності на модель соціального партнерства та обслуговування громадян, захисту їх прав і законних інтересів. Це передбачає формування нової психології й менталітету працівників, висуває підвищенні та специфічні вимоги до забезпечення оперативно-службової і службово-бойової діяльності органів та підрозділів МВС України. The dissertation is devoted to the complex study of the organizational and legal and methodological principles of the psychological service of the Ministry of Internal of Ukraine. It is determined that today the reform strategy of the Ministry of Internal of Ukraine provides for the replacement of punitive and repressive model of activity with the model of social partnership and servicing of citizens, protection of their rights and legitimate interests. This involves the formation of a new psychology and mentality of workers, proposes increases and specific requirements for the provision of operational, service and military-fighting activities of bodies and subdivisions of the Ministry of Internal of Ukraine.
 • Item
  Юридико-психологічна характеристика зґвалтування.Legal-psychologycal description of raping.
  (2018) Шмерецький, Єгор Євгенович; Shmeretsky, Egor
  В дисертації надано характеристику зґвалтування з позицій юридичної психології, визначена психологічна природа системи детермінант та механізмів такого протиправного діяння, запропоновано систему профілактичних та психологічних заходів протидії згвалтуванню. Зокрема, автором обґрунтовано, що психічний вплив на жертву слід вважати не менш вагомим засобом подолання опору потерпілої особи, ніж фізичне насильство, оскільки в означених ситуаціях важливий не сам ступінь докладання фізичних зусиль, а переживання загрози зґвалтування як реальної. Це потребує внесення коректив у представлену в теорії кримінального права позицію, згідно з якою насильство завжди пов’язане з подоланням опору потерпілої, тобто воно має місце лише у випадках, коли активний опір не залишає у винного сумнівів відносно її небажання вступати в статевий контакт. При цьому не враховується, що потерпіла може втратити таку здатність через страх, позамежовий негативний вплив на її емоційно-вольову сферу, розуміння безперспективності опору через нерівні фізичні можливості, тощо.The problem of sexual violence and his consequences exists during all history of humanity, but she became the article of scientific researches only in 70th of ХХ. Partly it is explained by that as a result of action of social norms, taboos, stigme and intimate character of relations between a man and woman facts of such violence not made public, and statistics in relation to them is understated or in general is absent.
 • Item
  Конструктивна копінг-поведінка слідчих Національної поліції України у психологічно напружених ситуаціях.Constructive coping behavior of investigators of the National Police of Ukraine in psycologically stressfull situations.
  (2018) Дідух, Марина Миколаївна; Didukh, M.
  У роботі проаналізовано наявні у психологічній науці концепції і підходи до дослідження копінг-поведінки в системі механізмів психологічної адаптації. Акцентовано увагу на високому рівені стресогенності слідчої діяльності, актуальності розвитку конструктивності копінг-поведінки слідчих з метою підвищення ефективності їх професійної діяльності та збереження психічного і соматичного здоров’я. Удосконалено зміст понять «психологічно напружена ситуація професійної діяльності слідчого Національної поліції України» шляхом уточнення її основних характеристик, «копінг-поведінка слідчого Національної поліції України» шляхом визначення її пускових механізмів і цільового призначення, «конструктивна копінг-поведінка слідчого Національної поліції України» шляхом конкретизації змісту копінг-стратегій.This work is devoted to the analysis of existing concepts and approaches employed in Psychological Sciences to study the coping behavior in the sociological mechanisms of adaptation. The emphasis is given to the high level of stress in investigative activities, importance of constructive coping behaviour of investigators in order to increase the efficiency of their professional activities and the preservation of their mental and physical health. The content of the following concepts has been improved: "psychologically stressful situation of the professional activity of the investigator of the National Police of Ukraine" by clarifying its main characteristics, "coping behavior of the investigator of the National Police of Ukraine" by defining its triggers and purpose, "constructive coping behavior of the investigator of the National Police of Ukraine" by specifying the content of the coping strategies.
 • Item
  Організаційно-правові та психологічні засади професійної діяльності судового психолога-консультанта.The organizational, legal and psychological principles of professional activity of forensic psychologist consultant.
  (2017-04-14) Дегтяренко, Марія Андріївна; Degtjarenko, Marija
  Дисертаційне дослідження присвячено вирішенню проблеми запровадження посади судового психолога-консультанта в судах України. У роботі проаналізовано сучасний стан психологічного забезпечення діяльності судових установ в Україні; здійснено компаративний аналіз іноземного та вітчизняного досвіду участі психолога-консультанта в діяльності суддів; обґрунтовано доцільність і перспективність унесення до штату судових установ нової посади – судового психолога-консультанта. Визначено основні напрями діяльності судового психолога-консультанта та його функціональні обов’язки щодо здійснення психологічного забезпечення діяльності судової установи. Окреслено організаційно-правові підстави статусу штатного психолога суду і регламентних вимог щодо його роботи.Диссертационное исследование посвящено решению проблемы внедрения должности судебного психолога-консультанта в судах Украины. В работе исследована психологическая структура деятельности судьи; рассмотрены психологические аспекты судопроизводства по разным категориям дел на различных стадиях судебного процесса, проанализировано современное состояние психологического обеспечения деятельности судебных учреждений в Украине; осуществлен компаративный анализ зарубежного и отечественного опыта участия психолога в работе судей, в том числе возможных форм и направлений его деятельности. Обоснованы целесообразность и перспективность внедрения штатной должности психолога-консультанта в суде с нормативным, законодательно определенным перечнем функций, прав, обязанностей, что подтверждается мнением судьей и работников суда.In research current state of psychological support judicial activity in Ukraine hфve been analyzed; performed comparative analysis of foreign and domestic experience participation forensic psychologist consultant in judicial activities; expediency and prospects of implementation to the state judicial institutions the new position - forensic psychologist consultant. Identified the main areas of activities of forensic psychology consultant of psychological accompaniment of judicial activities, namely: psychological diagnostics, psychological training of judicial staff, psychological support of judicial activity and psychological support the justice. The thesis also proposed the major functional responsibilities of forensic psychology consultant for each of the named directions. Defined organizational and regulatory bases of the forensic psychologist status and regulatory requirements for his work.
 • Item
  Судова психологія: парадигма сучасного розвитку.Forensic Psychology: the paradigm of modern development
  (2016-04-15) Черновський, Олексій Костянтинович
  Дисертація на здобуття наукового ступня доктора юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2016. У дисертації наведено теоретико-прикладне узагальнення стосовно парадигми сучасного розвитку судової психології, що конкретизується в таких проблемах: концептуальні засади судової психології, нормативно-правове забезпечення кримінального судочинства, психологічна структура судової діяльності, функціонально-психологічна характеристика здійснення кримінального судочинства, напрями підвищення ефективності психологічного забезпечення судової діяльності. Сформульовано об’єкт та предмет сучасної судової психології як прикладної науки, що вивчає закономірності людської психіки, які виявляються у процесуальній діяльності особи – учасника юрисдикційного процесу, а також розробляє на основі процесуального законодавства спеціальні психологічні методи, що забезпечують оптимальне досягнення завдань правосуддя. Визначено основні та приватні завдання судової психології, сутність яких представлена пізнанням особливостей судової діяльності та особистостей суб’єктів судочинства в контексті психологічної науки. Запропоновано механізм нівелювання впливу недопустимих доказів на формування внутрішнього переконання судді. Надано класифікацію недоліків вітчизняної системи досудового розслідування. Експериментально обґрунтовано психограму судді з критеріальними значеннями; висвітлено поняття морально-психологічної підготовки суддів, її основні завдання та заходи; визначено основні напрями діяльності практичного психолога в органах суду.Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2016. В диссертации представлено теоретико-практическое обобщение относительно парадигмы современного развития судебной психологии, которое конкретизируется в следующих проблемах: концептуальные основы судебной психологии, нормативно-правовое обеспечение уголовного судопроизводства, психологическая структура судебной деятельности, функционально-психологическая характеристика осуществления уголовного судопроизводства, направления повышения эффективности психологического обеспечения судебной деятельности. Сформулированы объект и предмет современной судебной психологии как прикладной науки, которая изучает закономерности человеческой психики, проявляющиеся в процессуальной деятельности личности – участника юрисдикционного процесса, а также разрабатывает на основании процессуального законодательства психологические методы, обеспечивающие оптимальное достижение задач правосудия. Определены основные и частные задачи судебной психологи, сущность которых представлена познанием особенностей судебной деятельности и личности субъектов судопроизводства с позиций психологической науки с целью формулирования научно обоснованных рекомендаций по ее оптимизации. Ее частные задачи: выявление психических свойств, необходимых для осуществления процессуальных функций; изучение личности правонарушителей и других участников судебного производства; выявление закономерностей появления и развития дефектов социально-психологических свойств личности, способствующих совершению уголовных правонарушений; изучение содержания и процесса формирования правосознания и его отклонений; гуманизация и индивидуализация наказания; перевоспитание и исправление лиц, совершивших правонарушения.The thesis for the degree of Doctor of Legal, specialty 19.00.06 – Legal Psychology. – The National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2016. The thesis gives theoretical and practical generalization regarding the paradigm of modern development of forensic psychology specified in the following fields: forensic psychology conceptual bases, regulatory support of criminal justice, psychological structure of judicial activity, functional and psychological characteristics of criminal justice implementation, ways of efficiency increasing of psychological support to judicial activities. The author formulated object and subject of modern forensic psychology as an applied science that studies human psyche laws, manifested in procedural activities of persons – who are parts of legal process, and develops on the basis of procedural legislation specific psychological methods that ensure optimum achievement of the justice objectives. Defined main and private tasks of forensic psychology, the essence of which is represented by the knowledge of the features of judicial activity and individual subjects in terms of psychological science. Proposed mechanism of leveling inadmissible evidence influence on internal judge conviction. National classification system of pretrial investigation shortcomings is given. Experimentally proved judge psychogram with criterial values; highlighted the concept of moral and psychological training of judges, its main tasks and activities; defined main directions of practical psychologist activity in court.
 • Item
  Психолого-правові особливості кримінального провадження на підставі угод.Psychological characteristics of criminal proceedings on the basis of agreements
  (2016-01-19) Стратій, Олексій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2015. У результаті теоретичного аналізу та узагальнення проблеми встановлення правових та психологічних особливостей кримінального провадження на підставі угод окреслено теоретико-методологічні основи дослідження угоди як способу вирішення кримінально-правового конфлікту у кримінальному провадженні, охарактеризовано міжнародний досвід укладення угод у кримінальному провадженні, висвітлено процес становлення та розвитку інституту «угод у кримінальному провадженні» в Україні. Крім того, встановлено юридико-психологічні особливості укладення угоди про визнання винуватості та надано психолого-правову характеристику укладення угоди про примирення. Також з’ясовано психологічні особливості діяльності суб’єктів укладення угоди у кримінальному провадженні та визначено основні напрями підвищення ефективності функціонування інституту «угод у кримінальному провадженні».Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2015. В результате теоретического анализа и обобщения правовых и психологических особенностей уголовного производства на основании соглашений обозначены теоретико-методологические основы исследования соглашения как способа разрешения уголовно-правового конфликта в уголовном судопроизводстве, охарактеризованы международный опыт заключения соглашений, освещен процесс становления и развития института «соглашений в уголовном производстве» в Украине. Кроме того, исследованы юридико-психологические особенности заключения сделки о признании вины и предоставлено психолого-правовую характеристику заключения соглашения о примирении. Также, установлены психологические особенности деятельности субъектов заключения сделки в уголовном производстве и определены основные направления повышения эффективности функционирования института «соглашений в уголовном производстве».Thesis of PhD in Law; specialty 19.00.06 – Legal Psychology. – National Academy of the Internal Affairs. – Kyiv, 2015. Grounded on the theoretical analysis and generalization problems of the issue of determining psychological characteristics of criminal proceedings on the basis of agreements there was outlined the theoretical and methodological foundations of an agreement research as a means of resolving criminal-legal conflict in criminal proceedings, the international experience of making agreements in criminal proceedings is characterized, the process of formation and development of the institute of “agreements in criminal proceedings” in Ukraine is highlighted. In addition, legal and psychological characteristics of making a plea agreement are established and psychological and legal characteristics of a reconciliation agreement are provided. The psychological characteristics of the subjects who make agreements in criminal proceedings are defined, and the main directions of efficiency increase of the institute of “agreements in criminal proceedings” functioning are established.
 • Item
  Психосоматичний статус особи працівника Національної поліції України.Psychosomatic status of officer of National Police of Ukraine.
  (2017-01-26) Шелег, Лілія Сергіївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2016. У дисертації викладено результати теоретико-прикладного дослідження наукової проблеми, що полягає у висвітленні сутності психосоматичних розладів, визначенні їх специфічності у працівників Національної поліції України, наданні рекомендацій щодо їх профілактики. Визначено основні етапи становлення уявлень про психосоматичний статус особистості. Доведено, що схильність до психосоматичних розладів має нелінійну системно-динамічну детермінованість, відповідно, динаміка особистості залежить не від окремих подій, а від їх сукупності. Обґрунтовано, що дезадаптація психічних процесів в осіб, схильних до психосоматичних розладів, стосується передусім емоційно-когнітивної сфери, що призводить до загального зниження адекватності функціонування психіки та виникнення психічного напруження, зниження ефективності діяльності та її дезінтеграції. Встановлено наявність взаємозв’язків між особливостями психоемоційних функціональних станів та енергетичним потенціалом особистості, що представлена схильністю до дискомфортного самопочуття через знижений настрій, активність, енергійність та схильність до 35 ситуативної тривожності. Виявлено витоки дисгармонійності та внутрішнього конфлікту осіб, схильних до психосоматичних розладів, зумовлені заниженою самооцінкою, незадоволеністю собою загалом, надлишком залежності від оточуючих, суперечливістю реального та ідеального «Я-образу», домінуванням інтрапсихічної спрямованості особистісного реагування, високим рівнем тривожності та схильністю до її соматизації. Надано рекомендації щодо процедури психологічного супроводження працівників Національної поліції України та запропоновано засади медико-психологічного супроводження осіб із психосоматичними розладами.Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2016. В диссертации изложены результаты теоретико-прикладного исследования научной проблемы, состоящей в освещении сущности психосоматических расстройств, определении их специфичности у сотрудников Национальной полиции Украины, формулировании рекомендаций по их профилактике.PhD thesis in Psychology, specialty 19.00.06 – Legal Psychology. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2016. Thesis provides results of complex research of scientific issues regarding the essence of psychosomatic disorders, definition of its specific characteristics traced among the officers of National Police of Ukraine and recommendations for prevention.