Юридико-психологічні засади профілактики адміністративних правопорушень, вчинюваних неповнолітніми дітьми. Legal-psychological grounds of prevention of administrative offenses committed by minors.

Abstract
Дисертацію присвячено висвітленню юридико-психологічних засад профілактики адміністративних правопорушень, вчинюваних неповнолітніми дітьми. Зокрема, автором надане наукове обґрунтування необхідності диференційованого підходу до визначення психологічного віку дитини, оскільки саме по собі досягнення неповнолітнім певного віку не визначає його здатності правильно оцінити суспільну значимість і сенс вчиненого діяння та повною мірою керувати своїми діями. Доведено некоректність ототожнення понять «правопорушення» і «проступок», тому що за своєю сутністю ці різновиди асоціальної поведінки неоднорідні. Правопорушеннями є суспільно небезпечні діяння та суспільно шкідливі діяння, за які настає відповідальність в передбаченому законом порядку; проступок – це асоціальний, морально несхвалюваний вчинок, який засуджується оточуючими. Визначено орієнтовну модель особистості сучасних підлітків у площині схильності до девіацій, зокрема, має місце слабка здатність контролювати поведінкові прояви емоційних реакцій та недостатня сформованість вольового контролю, тенденції до нещирості та демонстрування реакцій соціальної бажаності. Диссертация посвящена освещению юридико-психологических основ профилактики административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними детьми. The dissertation is devoted to the elucidation of legal and psychological principles of prevention of administrative offenses committed by minors. In particular, the author provides a scientific justification for the need for a differentiated approach to determining the psychological age of the child in the context of its legal capacity, as in itself the achievement of a certain age does not determine its ability to properly assess the social significance and meaning of the act and fully control their actions. This is especially true for adolescents who belong to the category of pedagogically and socially neglected, have mental retardation, whose behavior is characterized by reduced motivation, specific emotional perception of events, the sudden onset of illegal intent.
Description
Keywords
адміністративні правопорушення, неповнолітні діти, психологічний вік, проступок, девіації, модель особистості, поведінкові прояви, administrative offenses, minor children, psychological age, misdemeanor, deviations, personality model, behavioral manifestations
Citation