Психолого-правові засади удосконалення професійної діяльності поліцейських патрульної поліції. Psychological and legal bases of improvement of patrol policemen’s professional activity.

Abstract
У дисертаційній роботі висвітлено історичні аспекти та сучасний стан розвитку підрозділів патрульної поліції в Україні, охарактеризовано основні складові системи психологічного забезпечення та запропоновано напрями підвищення ефективності діяльності поліцейських патрульної поліції. Визначено психологічні особливості, типові для діяльності патрульної поліції; розроблено орієнтовну модель особистості поліцейського патрульної поліції, представлену такими групами властивостей і якостей: мотиваційні, інтелектуальні, емоційні, соціально-психологічні, вольові. Доведено, що більшість кандидатів, ідучи на службу в патрульну поліцію, керуються особистими інтересами й утилітарними мотивами, що є свідченням недосконалості здійснюваного професійного психологічного відбору. Обґрунтовано необхідність упровадження поглибленої практичної складової в професійну психологічну підготовку поліцейських, запропоновано й апробовано програму комунікативної підготовки до поведінки в конфліктних ситуаціях професійної діяльності, що передбачає набуття вмінь і навичок прогнозувати назрівання конфлікту та застосовувати заходи з його мінімізації. The historical aspects and the current state of development of the patrol police units in Ukraine are described in the dissertation, the main components of the system of psychological support are described and the directions of increasing the effectiveness of the patrol policemen’s activity are described. The typical for the patrol police activities psychological peculiarities are determined; an approximate model of the patrol policeman’s personality is created, which is represented by the following groups of properties and qualities: motivational, intellectual, emotional, social-psychological, volitional. It is proved that more than 90 % of candidates entering to the patrol police are guided by the utilitarian motives and their own interests, which is evidence of the imperfection of professional psychological selection. The necessity of making a significant practical component in the patrol policemen’s professional psychological training is substantiated, the program of communicative preparation for behavior in conflict situations of professional activity is suggested and approved, which involves the acquisition of skills and abilities to predict the maturing of the conflict and apply measures to minimize it. В диссертационной работе освещены исторические аспекты и современное состояние развития подразделений патрульной полиции в Украине, охарактеризованы основные составляющие системы психологического обеспечения и направления повышения эффективности деятельности полицейских патрульной полиции.
Description
Keywords
патрульна поліція, психологічні особливості діяльності, патрульная полиция, психологические особенности деятельности, patrol police, psychological support
Citation