Юридико-психологічні засади процесуального інтерв’ю у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів. Legal and psychological principles of procedural interviews in criminal proceedings for corruption crimes.

Abstract
Дисертація вперше у вітчизняній теорії юридичної психології та практиці комплексно вирішує завдання щодо визначення юридико-психологічних засад процесуального інтерв’ю у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів та спрямована на розроблення основних змістовних характеристик зазначеної методики. У роботі розглянуто генезис становлення допиту у кримінальному судочинстві; визначено його роль та місце в розслідуванні корупційних злочинів; висвітлено особливості кримінального провадження щодо корупційних злочинів на теренах сучасної України, зокрема констатовано, що розслідування корупційних злочинів передбачає визначення сутності дій, які дають змогу виявити їх та розслідувати, а також необхідність розкриття системи обставин, що підлягають встановленню та доказуванню: правовий статус особи, яка підозрюється у вчиненні корупційного діяння; обсягу її службових прав й обов’язків; мета зловживання владою або службовим становищем; характер дій або бездіяльності; час, місце й мета вчинення злочину; спосіб вчинення та приховання злочину; розмір шкоди, заподіяної злочинними діями службової особи; відомості про особу підозрюваного; причини та умови, що сприяли вчиненню службового злочину тощо. Аргументовано, що підготовлений та ефективно проведений допит дозволяє створити сприятливі умови для співпраці підозрюваних та свідків з детективом (слідчим), оперативно, об’єктивно та якісно спрямовувати розслідування. На підставі розгляду основних наявних методик реалізації допиту як слідчої дії обґрунтовано актуальність застосування процесуального інтерв’ю у розслідуванні корупційних злочинів. Автором також наведено результати порівняльного аналізу кримінально-процесуальних засад доказового значення допиту у різних системах права та розглянуті основні особливості проведення інтерв’ю, залежно від процесуального статусу особи та участі у кримінальному провадженні адвоката; запропоновано адаптовану до українського законодавства модель процесуального інтерв’ю, деталізовано зміст кожного етапу його реалізації під час проведення допиту. Також запропоновано практично орієнтовані форми та методи професійно-психологічної підготовки детективів для реалізації процесуального інтерв’ю у службовій діяльності. The dissertation for the first time in the domestic theory of legal psychology and practice comprehensively solves the problem of determining the legal and psychological principles of procedural interviews in criminal proceedings for corruption crimes and aims to develop the main substantive characteristics of this technique.
Description
Keywords
кримінальне провадження, корупційні злочини, допит, процесуальне інтерв’ю, етапи процесуального інтерв’ю, достовірна інформація, психологічний контакт, criminal proceedings, corruption crimes, interrogation, procedural interview, stages of procedural interview, reliable information, psychological contact
Citation