Юридико-психологічна характеристика зловживання посадовим становищем держслужбовцями в Україні. Legal and psychological characteristics of abuse of office by civil servants in Ukraine.

Abstract
Дисертаційне дослідження присвячено визначенню юридико-психологічних особливостей злочинів, пов’язаних із зловживанням службовим становищем та сформульовано рекомендації щодо використання психологічних знань і прийомів в практичній діяльності правоохоронних органів у процесі їх розслідування. В роботі представлено історико-правовий та компаративістський аналіз кримінально-правового розуміння поняття «зловживання посадовим становищем». Визначена психологічна природа злочинів, пов’язаних із зловживанням службовим становищем. Акцентовано увагу на корупційному характері зазначених злочинів та доведено, що їх психологічна зумовленість характеризується дією двох груп детермінант - соціальних і психологічних. Здійснено психолого-правовий аналіз об’єкту та об’єктивної сторони, суб’єкту та суб’єктивної сторони злочинів, пов’язаних із зловживанням посадовим становищем. Виокремлені типові психологічні ознаки суб’єкту та мотиви корупційної поведінки посадових осіб. Сформульовано та запропоновано основні шляхи нормативно-правового удосконалення розслідування злочинів, пов’язаних зі зловживанням службовим становищем та сформульовано пропозиції щодо використання у кримінальних провадженнях психологічних особливостей посадової особи. Обґрунтовано актуальність застосування спеціальних психологічних знань у кримінальних провадженнях щодо злочинів пов’язаних з корупцією шляхом застосування поліграфічного дослідження. The thesis is devoted to the definition of legal and psychological features of crimes related to abuse of office and formulates recommendations for the use of psychological knowledge and techniques in the investigation practice of law enforcement agencies. The research presents the historical legal and comparative analysis of criminal legal comprehension of the "abuse of office" concept. The psychological nature of crimes related to abuse of office is determined. Emphasis is placed on the corruption nature of these crimes and it is proved that their psychological conditionality is characterized by the action of two groups of determinants - social and psychological. Psychological and legal analysis of the object and the objective side, the subject and the subjective side of crimes related to abuse of office. Typical psychological signs of the subject and motives of corrupt behavior of officials are singled out. The main ways of normative-legal improvement of investigation of crimes related to abuse of office are formulated and offered. The proposals on the use of psychological features of an official in criminal proceedings are formulated. The relevance of the application of special psychological knowledge in criminal proceedings for crimes related to corruption through the use of polygraphic research is substantiated.
Description
Keywords
зловживання посадовим становищем, зловживання владою, корупція, корупційний злочин, психологічні детермінанти корупції, мотив злочину, abuse of office, abuse of power, corruption, corruption crime, psychological determinants of corruption, motive for the crime
Citation