№5

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СУЧАСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ. Principles of the European Union Law: modern definition
  (2022) ХОВПУН О.С.; Khovpun O.S.; ДОМБРОВСЬКА О.В.; Dombrovska O.V.
  Євроінтеграція України передбачає прагнення до повноправного членства в ЄС, прийняття нею європейський демократичних принципів та трансформацію країни у європейську правову державу. Такий процес неминуче поставить питання перед нашою країною, яке сьогодні жваво дискутують в науці та практиці реформ у світлі проблеми тлумачення принципів права ЄС. Стаття має на меті поглибити розуміння європейського правового дискурсу щодо таких принципів, висвітливши його виміри, засади та функції. Крім того, в ній аналізується використання терміну «принцип» у праві Європейського Союзу. В статті характеризуються основні принципи права ЄС через призму сучасних викликів. Визначено, що Не існує остаточного переліку загальних принципів права ЄС, але вони включають такі принципи, як: правова визначеність; рівне ставлення; пропорційність і повага до основних прав. European integration of Ukraine implies the aspiration for full membership in the EU, the adoption of European democratic principles and the transformation of the country into a European state based on the rule of law. Such a process will inevitably raise questions for our country, which are currently being vigorously debated in the science and practice of reforms in the light of the problem of interpreting the principles of EU law. The article aims to deepen the understanding of the European legal discourse on such principles by highlighting its dimensions, foundations and functions. In addition, it analyzes the use of the term "principle" in EU law. The article characterizes the basic principles of EU law through the prism of modern challenges. It is determined that there is no definitive list of general principles of EU law, but they include such principles as: legal certainty; equal treatment; proportionality and respect for fundamental rights.
 • Item
  ПРАГМАТИЧНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ. Pragmatic criminal process: doctrinal approaches to understanding and its essence
  (2022) ЮРЧИШИН В.Д.; Yurchyshyn V.D.; МЕНДИК Л.В.; Mendyk L.V.
  У статті вказується, що у зв’язку із прийняттям КПК України 2012 р., було змінено саму парадигму кримінального процесу та запроваджено нові інститути кримінального провадження, що обумовило появу у кримінальному процесі України нового його типу – прагматичного, який надає можливість особі у кримінальному провадженні реалізувати надане законодавцем об'єктивне право на компроміс через інститути звільнення особи від кримінальної відповідальності, кримінального провадження на підставі угод та, в майбутньому, медіації. The article indicates that in connection with the adoption of the Criminal Codex of Ukraine in 2012, the paradigm of the criminal process was changed and new institutions of criminal proceedings were introduced, which led to the emergence a new type of criminal process in Ukraine – a pragmatic one, which provides an opportunity to a person in criminal proceedings implement the objective right to compromise given by the legislator through the institutions of release of a person from criminal responsibility, criminal proceedings that based on agreements and, in the future, mediation.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ. Criminal responsibility for carrying out terrorist activities: the current state of the problem
  (2022) ШАМАРА О.В.; Shamara O.V.; КИРИЧЕНКО О.В.; Kyrychenko O.V.; КНИЖЕНКО О.О.; Knyzhenko O.O.; КОМАШКО В.В.; Komashko V.V.
  Ефективно протидіяти терористичній діяльності не можливо без удосконаленого кримінального законодавства в частині кримінальної відповідальності за такий вид діяльності. Визначено, що на сьогодні наявні неузгодженості в антитерористичному законодавстві України, зокрема неунормованість положень Кримінального Кодексу України (ст.ст. 258–258-5) та Закону України «Про боротьбу з тероризмом», а саме на сьогодні залишається не криміналізованим такі види терористичної діяльності, як поширення ідеології тероризму та виїзд з України та в’їзд в Україну з терористичною метою. У проєкті нового Кримінального кодексу України також не передбачено кримінальної відповідальності за поширення ідеології тероризму. It is impossible to effectively counteract terrorist activities without improved criminal legislation in terms of criminal liability for this type of activity. It was determined that today there are inconsistencies in the anti-terrorist legislation of Ukraine, in particular, the lack of standardization of the provisions of the Criminal Code of Ukraine (Article 258-258-5) and the Law of Ukraine "On Combating Terrorism" namely that such types of terrorist activity remain uncriminalized today, such as spreading the ideology of terrorism and leaving Ukraine and entering Ukraine with a terrorist purpose. The draft of the new Criminal Code of Ukraine also does not provide for criminal liability for spreading the ideology of terrorism.
 • Item
  СУТНІСТЬ ДОСТОВІРНОСТІ ДОКАЗІВ ЯК ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВЛАСТИВОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ І СУДОВА ПРАКТИКА. The essence of the reliability of evidence as its procedural property in criminal proceedings: doctrinal approaches and judicial practice
  (2022) ТЕПАК С.Я.; Tepak S.Ya.
  Низці теоретичних аспектів, пов’язаних із розкриттям правової природи достовірності доказів, притаманний дискусійний характер. Одним із них є визначення сутності достовірності доказів, щодо якої в доктрині кримінального процесу не сформовано однозначного підходу. Актуальність цієї проблематики зумовила постановку як мети статті розкриття на основі аналізу доктринальних підходів і судової практики сутності достовірності доказів як їх процесуальної властивості у кримінальному провадженні. A number of theoretical aspects related to the disclosure of the legal nature of the reliability of evidence are inherently debatable. One of them is the determination of the essence of the reliability of evidence, regarding which the doctrine of the criminal process does not have an unambiguous approach. The relevance of this issue has led to the formulation as the purpose of the article of disclosure on the basis of the analysis of doctrinal approaches and judicial practice of the essence of the reliability of evidence as its procedural property in criminal proceedings.
 • Item
  СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ. Method of action as a key element of the criminal characteristics of interference in the activities of the defender or representative of a person
  (2022) РУСАНІВСЬКА Д.Д.; Rusanivska D.D.
  У статті на основі аналізу наукової літератури з криміналістичної позиції розглядаються способи втручання в діяльність захисника чи представника особи і визначається їх місце в системі елементів криміналістичної характеристики вказаних кримінальних правопорушень. Для розуміння сутності та значення способів вчинення втручання в діяльність захисника чи представника особи висвітлено аналітичні дані щодо кількості вчинених вказаних кримінальних правопорушень, що підтверджує актуальність наукової статті. The article, based on the analysis of scientific literature from a criminological point of view, examines the methods of intervention in the activity of a defender or representative of a person and determines their place in the system of elements of the criminological characteristics of the specified criminal offenses. In order to understand the essence and meaning of the methods of interference in the activities of the defender or representative of the person, analytical data on the number of committed specified criminal offenses are highlighted, which confirms the relevance of the scientific article.
 • Item
  СИНЕРГЕТИЧНИЙ ОСЕРЕДОК ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОЯВУ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ ПІД ЧАС ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ. The synergistic cell as an integral component of the manifestation of child-centrism during the interrogation of a minor in criminal proceedings in Ukraine
  (2022) ПОПОВИЧ М.В.; Popovich M.V.
  Розглянуто проблему формування показань неповнолітнього потерпілого у кримінальному провадженні України в умовах сьогодення. З’ясовано зміст синергетичного походження під час вирішення глобального завдання захисту прав дітей, які стали жертвами кримінальних правопорушень. Встановлено чинники, що сприяють розв’язанню актуальних перешкод під час налагодження контакту з дитиною. Акцентовано увагу на професійному підході фахівців, які можуть впливати на актуалізацію забутого в пам’яті дитини. Визначено високе аксіологічне значення комплексного підходу для вирішення проблеми ефективного допиту неповнолітніх потерпілих, в першу чергу, в умовах військового протистояння та під час розповсюдження по всьому світові епідемій. Проаналізовано чинні законодавчі ініціативи, що спрямовані на зміну підходів та динаміку впровадження нових успішних методик захисту прав дітей направлену, в тому числі, на збереження їх прав під час допиту. Досліджено окремі аспекти захисту дітей в Україні від насильства під час запровадження моделі Барнахус, що має активне розповсюдження в окремих містах України як «будинку дітей» та пілотного проєкту «Вихователь безпеки». This article is concerning on problem of forming the minor victim’s testimony in the criminal proceedings in Ukraine in modern conditions. The meaning of synergetic origin in solving the global task of protection of rights of children who became victims of criminal offences has been clarified. Factors contributing to overcome obstacles during establishing contact with the child have been established. Attention has been focused on the professional approach of specialists who can influence upon the actualization of the forgotten in the child’s memory. The high axiological value of a complex approach to solving the problem of effective interrogation of minor victims first of all during the armed conflict and during the spread of epidemics around the world has been determined. Current legislative initiatives aimed at changing the approaches and implementation of new successful methods of children’s rights protection aimed at preserving their rights during interrogation have been analyzed. Some aspects of the protection of children from violence in Ukraine during the introduction of the Barnahus model, which is actively spreading in some cities of Ukraine as a “children’s house”, have been studied.
 • Item
  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СПОСОБІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ. Criminalistic characteristics of modern methods of terrorist acts
  (2022) ОПАНАСЕНКО Н.О.; Opanasenko N.O.
  У статті на основі сучасної слідчо-судової практики та з урахуванням нових тенденцій трансформації характеру терористичних загроз розглянуто особливості способу злочину як основного елемента криміналістичної характеристики терористичних актів. Підкреслюється, що дані про спосіб вчинення злочину висвітлюють функціональний бік злочинної діяльності, її якісну характеристику та слугують ціннісним орієнтиром для практичних працівників під час аналізу вихідної інформації про злочин, його типові ознаки, а також про своєрідність злочинної поведінки особи злочинця та його окремі особистісні якості. In the article, on the basis of modern investigative and judicial practice and taking into account the new trends in the transformation of the nature of terrorist threats, the features of the crime method as the main element of the criminalistic characterization of terrorist acts are considered. It is emphasized that the data on the method of committing the crime highlight the functional side of criminal activity, its qualitative characteristics and serve as a valuable reference point for practical workers during the analysis of the original information about the crime, its typical signs, as well as the peculiarity of the criminal behavior of the criminal and his individual personal qualities.
 • Item
  ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ. Civil lawsuit in criminal proceedings regarding the application of coercive measures of educational nature
  (2022) МУЗИЧЕНКО О.В.; Muzychenko O.V.; БОРОДІЙ І.В.; Borodii I.V.
  У статті досліджується нормативне регулювання, судова практика та наукові позиції щодо можливості розгляду цивільного позову у кримінальному провадженні з приводу застосування примусових заходів виховного характеру. The article examines normative regulation, judicial practice and scientific positions regarding the possibility of consideration of a civil lawsuit in criminal proceedings regarding the application of coercive measures of educational nature.
 • Item
  ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВООХОРОННИЙ ОРГАН» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. Approaches to defining the concept “lawenforcement” body at the modern stage of reforming central executive authorities
  (2022) ГУДИМА О.О.; Hudyma O.O.; ФЕЛИК В.І.; Felyk V.I.
  Стаття присвячена дослідженню правоохоронної діяльності. Аналізуються наукові та нормативні положення щодо правоохоронної діяльності. Проаналізовано механізм правоохоронної діяльності. Особлива увага в статті приділяється суб’єктам правоохоронної діяльності, зокрема державним органам що має дискусійний характер з точки зору їх належності до правоохоронних органів. The article is devoted to the study of law enforcement activities. Scientific and regulatory provisions on law enforcement activities are analyzed. The mechanism of law enforcement activity is analyzed. Special attention in the article is paid to subjects of law enforcement activities, in particular to state bodies that are debatable from the point of view of their belonging to law enforcement agencies.
 • Item
  ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ. The main aspects of defining the object of appropriation, embezzlement of property or its acquisition by the abuse of official position
  (2022) ЦИВІНСЬКИЙ О.І.; Tsyvinskyi O.I.
  Статтю призначено визначенню предмета кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України. В ній проаналізовано відображені в науковій літературі підходи щодо трактування такого предмета, правові позиції Верховного Суду із цього питання, і на їх основі зроблені певні авторські висновки. Звертається увага на трьох проблемних аспектах: тлумаченні змісту понять «майно, яке було ввірене особі» та «майно, що перебувало у віданні особи» і їх розмежуванні; визначенні предмета привласнення і розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; визначенні предмета заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. The article is intended to define the subject of criminal offenses provided in Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine. It analyzes the approaches to the interpretation of such a subject reflected in the scientific literature, the legal positions of the Supreme Court on this issue. Certain author's conclusions are drawn based on the analyses of the approaches. Attention is paid to three problematic aspects: interpretation of the meaning of the concepts "property entrusted to a person" and "property given to a person" and their distinction; determining the subject of appropriation and embezzlement of someone else's property by official’s abuse of his official position; defining the subject of acquisition of someone else's property by official’s abuse of official position.
 • Item
  СПЕЦИФІЧНІ РИСИ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ЯК ОБ’ЄКТІВ ВІКТИМІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Specific features of minors as victims of victimization in Ukraine
  (2022) ТІТОЧКА Т.І.; Titochka T.I.
  У статті розглядаються особливості особи неповнолітньої жертви кримінальних правопорушень. Вказується, що неповнолітні особи є «легкими» жертвами, оскільки для того, щоб вчинити у їх відношенні протиправне діяння немає необхідності заздалегідь його планувати чи підбирати максимально комфортний час – підлітки ще не мають змоги в повній мірі аналізувати ситуацію та чинити ефективний опір кримінальному правопорушнику. Зазначається, що для підлітків будь-який девіантний вплив може мати фатальні наслідки. The article examines the peculiarities of the person of a minor victim of criminal offenses. It is indicated that minors are "easy" victims, because in order to commit an illegal act against them, there is no need to plan it in advance or choose the most convenient time – teenagers are not yet able to fully analyze the situation and effectively resist the criminal offender. It is noted that any deviant influence can have fatal consequences for teenagers. The modern world is full of information that is difficult for a child to perceive correctly
 • Item
  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Results of the study of criminology activities of the state criminal and executive service of Ukraine
  (2022) СПІЛЬНИК С.І.; Spilnyk S.I.
  У статті охарактеризовано кримінологічну діяльність Державної пенітенціарної служби України як об’єкт наукових досліджень; визначено методологію дослідження кримінологічної діяльності Державної пенітенціарної служби України; встановлено структуру криміналістичної діяльності ДПтС України; сформульовано поняття та види криміналістичної діяльності ДПтС України; досліджено механізм здійснення криміналістичної діяльності Державної пенітенціарної служби України; описано наукові засади кримінологічного моніторингу ДПтС України; визначається взаємодія Державної пенітенціарної служби України з іншими суб’єктами протидії злочинності; охарактеризовано зарубіжний досвід кримінологічної діяльності установ виконання покарань; встановлено критерії ефективності криміналістичної діяльності ДПтС України; розкрито сутність інформаційно-аналітичного та наукового забезпечення криміналістичної діяльності ДПтС України. In the article it is characterized to characterize criminological activity of the State penitentiary service of Ukraine as object of scientific researches; the methodology of research of criminological activity of the State penitentiary service of Ukraine is determined; the structure of criminological activity of the State Penitentiary Service of Ukraine has been established; the concept and types of criminological activity of the State Penitentiary Service of Ukraine are formulated; the mechanism of realization of criminological activity of the State penitentiary service of Ukraine is investigated; the scientific principles of criminological monitoring by the State Penitentiary Service of Ukraine are described; the interaction of the State Penitentiary Service of Ukraine with other subjects of counteraction to crime is determined; the foreign experience of criminological activity of penitentiary institutions is characterized; criteria for the effectiveness of criminological activities of the State Penitentiary Service of Ukraine have been established; the essence of informationanalytical support and scientific support of criminological activity of the State Penitentiary Service of Ukraine is revealed.
 • Item
  ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ТЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА АНАЛІЗУ САМОГУБСТВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН. Philosophical and theological approaches to understanding and analyzing suicide: history and current positions
  (2022) ЗАДОРОЖНИЙ Н.М.; Zadorozhnyi N.M.
  У статті проаналізовано питання філософського та теологічного контекстів у розумінні та аналізі явища самогубства протягом світової історії з акцентом на західну цивілізацію. Обґрунтовано позицію, що філософський та теологічний підходи щодо розуміння самогубства краще розглядати в комплексі. Здійснено огляд джерел, що описували дискурс щодо самогубства у Древній Греції та Древньому Римі. Описано зміни у ставленні до самогубства у періоди домінації різних філософських шкіл, зокрема, під час поширення стоїцизму. Окремо виділено м’якість позиції щодо самогубства у ранньому християнстві та причини такої позиції. Описано процес зміни ставлення до самогубства у християнстві з нейтрального до негативного та проведено аналіз згадок самогубств у Біблії. Проаналізовано процес зміни ставлення та дискурсу щодо самогубства під час епох Відродження та Просвітництва у Європі та проведено контраст з позицією християнської церкви. Описано поступове збільшення інтересу до явища самогубства у Європі та активізація обговорення даного питання. Зазначено головні тези суспільного дискурсу щодо самогубства у ті часи та передумови до декриміналізації явища самогубства у Європі. Обґрунтовано позицію щодо багатосторонності та складності розуміння самогубства у філософському контексті. The article analyses the issue of philosophical and theological contexts in understanding and analysing the phenomenon of suicide throughout world history with the accent on Western civilisation. The position that philosophical and theological approaches to the understanding of suicide are better considered in a complex is substantiated. A review of the sources that described the discourse on suicide in Ancient Greece and Ancient Rome was carried out, and changes in the attitude to suicide during the periods of dominance of different philosophical schools were described. The softness of the position regarding suicide in early Christianity is highlighted separately. The process of changing the attitude towards suicide in Christianity from neutral to negative is described. The process of changing the social discourse regarding suicide during the Renaissance and Enlightenment eras in Europe is analysed and the contrast with the position of the Christian Church is highlighted. The main theses of the public discourse on suicide in those times and the prerequisites for the decriminalization of the suicide phenomenon in Europe are described. The position regarding the multifacetedness and complexity of understanding suicide in a philosophical context is substantiated.
 • Item
  ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ: ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. Abuse of power or official authority by a law enforcement officer: issues of qualification
  (2022) ГОРОШИНСЬКИЙ О.О.; Horoshynskyi O.O.
  Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за протиправні дії службових осіб. Стаття присвячена аналізові проблемних аспектів кваліфікації перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу відповідно до Кримінального кодексу України. The Criminal Code of Ukraine provides for liability for illegal actions of officials. The article is devoted to the analysis of problematic aspects of qualification of abuse of power or official authority by a law enforcement officer in accordance with the Criminal Code of Ukraine.
 • Item
  МІСЦЕ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН. The place and role of budget managers in the system of budget legal relations
  (2022) ПОНОМАРЕНКО В.В.; Ponomarenko V.V.
  У статті досліджено та проаналізовано актуальні питання місця та ролі бюджетних розпорядників у системі бюджетних правовідносин. Провідне місце в системі фінансового права належить саме бюджетному праву, правовідносини в галузі якого регламентують усі процеси пов’язані з бюджетною системою України. The article researches and analyzes the topical issues of the place and role of budget administrators in the system of budget legal relations. The leading place in the system of financial law belongs to budgetary law, legal relations in the field of which regulate all processes related to the budgetary system of Ukraine.
 • Item
  СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ. Modern problems and prospects of formation and implementation of the administrative and legal status of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine
  (2022) ХРІДОЧКІН А.В.; Khridochkin A.V.
  У статті проаналізовано сучасні проблеми та перспективи формування і реалізації адміністративно-правового статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Встановлено, що адміністративно-правовий статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є складною правової категорією, який визначається її місцем та роллю в справі суддівського врядування, а саме – формуванні суддівського корпусу, переведенні суддів, а також забезпеченні їх належного кваліфікаційного рівня, характеризується її компетенцією та юридичною відповідальністю, як самої Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – державної установи, та і її працівників – державних службовців. mmission of Judges of Ukraine The article analyzes the modern problems and prospects of formation and implementation of the administrative and legal status of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine. It is established that the administrative and legal status of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine is a complex legal category, which is determined by its place and role in the case of judicial government, namely – the formation of a judge's corps, the transfer of judges, as well as to ensure their proper qualification level, characterized Legal liability as the highest qualification committee of judges of Ukraine – a state institution and its employees – civil servants.
 • Item
  ПІДВИЩЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВЦІВ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ. Increasing legality in the law enforcement
  (2022) ТЕРЕХОВ В.Ю.; Terekhov V.Yu.
  У статті досліджуються засади удосконалення реалізації принципу правоохоронної прозорості, а також сервісних процесів як напрямів підвищення та утвердження законності в діяльності посадовців органів правопорядку. Дотримання та удосконалення засад прозорості як на індивідуальному, так і на відомчому рівнях нерозривно пов’язано із феноменом законності. Незважаючи на дію принципу відкритості публічної інформації, за своєю юридичною природою правоохоронні відомості мають суттєві обмеження в обігу, а тому їх поширення вимагає дотримання вимог конфіденційності. In thise article is examines the principles of improving the implementation of the principle of law enforcement transparency, as well as service processes as ways of increasing and establishing legality in the activities of law enforcement officials. Observance and improvement of transparency principles both at the individual and at the departmental level are inextricably linked with the phenomenon of legality. Despite the effect of the principle of openness of public information, by its legal nature, law enforcement information has significant restrictions on circulation, and therefore its distribution requires compliance with confidentiality requirements.
 • Item
  ПОШУК ШЛЯХІВ СТВОРЕННЯ СІМЕЙНОГО СУДУ В УКРАЇНІ. Finding ways to create a family court in Ukraine
  (2022) ПАРХОМЕНКО П.І.; Parkhomenko P.I.
  Стаття присвячена аналізу досвіду створення та функціонування сімейних судів, можливості їх запровадження в судовій системі України. Наголошено на існуванні законодавчих підстав для визначення спеціалізації суддів на розгляді справ за участі дітей, що може стати дієвим кроком для запровадження системи сімейних судів. Стан наукових досліджень з питань функціонування сімейного суду свідчить, що в більшій мірі вони присвячені аналізу моделей ювенальних судів в різних країнах, історичному аспекту їх становлення та не вирішили проблему пошуку та запровадження в Україні оптимальної моделі спеціалізованого дитячого суду. The article is devoted to the analysis of the experience of creating and functioning of family courts, the possibility of their introduction in the judicial system of Ukraine. It is emphasized that there are legal grounds for determining the specialization of judges in considering cases involving children, which can be an effective step for the introduction of the family court system. The state of scientific research on the functioning of the family court shows that, to a greater extent, they are devoted to the analysis of juvenile court models in different countries, the historical aspect of their formation, and have not solved the problem of finding and introducing an optimal model of a specialized children's court in Ukraine
 • Item
  ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ У СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН. Public associations in the system of legal regulation of socio- political relations
  (2022) МУШЕНОК В.В.; Mushenok V.V.
  У статті проаналізовано доктринальні позиції та норми законодавчого закріплення ролі та місця громадських об’єднань у суспільно-політичному житті держави. Встановлено відсутність чіткого визначення механізму адміністративно-правового регулювання участі громадських об’єднань як самостійного суб’єкта у суспільних відносинах. Запропоновано вважати таку правову категорію певною сукупністю адміністративно-правових засобів сформованих із складних матеріальних та процесуальних елементів, які мають правовий та управлінський характер, за допомогою яких такими об’єднаннями справляється вплив на відносини, що виникають у процесі здійснення державного управління. The article analyzes the doctrinal positions and norms of legislative consolidation of the role and place of public associations in the socio-political life of the state. The absence of a clear definition of the mechanism of administrative and legal regulation of the participation of public associations as an independent subject in public relations was established. It is proposed to consider such a legal category as a certain set of administrative and legal means formed from complex material and procedural elements that have a legal and administrative nature, with the help of which such associations exert influence on relations arising in the process of state administration.
 • Item
  ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ. Regarding the optimization of the normative definition of the concept of conflict of interests
  (2022) МАРТИНОВСЬКИЙ В.В.; Martynovskyi V.V.
  Стаття присвячена дослідженню нормативно-доктринальних підходів визначення поняття конфлікту інтересів, який широко використовується в українській правоохоронній практиці. The article is devoted to the research of normative and doctrinal approaches to defining the concept of conflict of interests, which is widely used in Ukrainian law enforcement practice.