№3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 54
 • Item
  ВЗАЄМОУЗГОДЖУВАЛЬНА ПРОЦЕДУРА У КОНТЕКСТІ КАМПАНІЇ З ПРОТИДІЇ РОЗМИВАННЮ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРИБУТКІВ
  (2018) СЕЛЕЗЕНЬ П.О.
  У статті характеризуються напрями удосконалення механізму вирішення спорів щодо тлумачення або застосування положень договорів про уникнення подвійного оподаткування з використанням взаємоузгоджувальної процедури у контексті кампанії з протидії БЕПС. Доводиться, що під час імплементації зобов’язань мінімального стандарту з протидії БЕПС доцільним могло б стати ширше врахування пропозицій бізнес-середовища та експертних кіл з метою підвищення рівня захищеності прав платників податків. The article contains the description of directions for improvement of dispute resolution on interpretation or application of double taxation treaties on the basis of mutual agreement procedure in the context of the BEPS campaign. The author states that implementation of the BEPS minimum standard needs wider adoption of propositions from business and experts with the purpose of strengthening taxpayer protection.
 • Item
  СИСТЕМА ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
  (2018) МАРЧУК М.І.
  Ця стаття присвячена дослідженню проблематики правового врегулювання та організації судової гілки влади Республіки Польща після реформ 2017 р. Наголошується, що відповідно до Конституції судову владу у Польщі здійснюють вільні та незалежні суди (Верховний Суд, суди загальної юрисдикції, адміністративні суди, військові суди), а також трибунали – Конституційний трибунал і Державний трибунал, які утворюють окремий сегмент судової влади. This article is devoted to the study of the legal regulation and organization of the judicial branch of power in the Republic of Poland after reforming in 2017. The author pays attention to the relevance of the subject for the national constitutional doctrine according to that fact that the problem of proper organization of the judicial branch of power work is one of the most painful and unresolved for Ukraine. It is researched that due to the Constitution, the judiciary is carried out by free and independent courts in Poland (The Supreme Court, courts of law, administrative courts, military courts) and tribunals (The Constitutional Tribunal, which is equal to the Ukrainian Constitutional Court and the State Tribunal), which form a separate part of the judiciary.
 • Item
  ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИВІЛЕЇВ ТА ІМУНІТЕТІВ БАГАТОСТОРОННЬОГО АГЕНТСТВА ГАРАНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ (БАГІ)
  (2018) ДУНАС О.І.
  Стаття присвячена дослідженню основних особливостей правової природи привілеїв та імунітетів Багатостороннього агентства гарантування інвестицій (БАГІ). Окрема увага зосереджується на аналізі судового імунітету БАГІ, імунітету архівів, майна й активів, а також привілеїв у сфері оподаткування та забезпечення офіційних зносин. The article is dedicated to the research of privileges and immunities of the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Separate attention is attracted to the analysis of the immunity from legal process, immunities of property, assets and archives of the MIGA, privileges in the sphere of taxation and official communications.
 • Item
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
  (2018) ТУМАНЯНЦ А.Р.
  Досліджується стан забезпечення прав та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій. Проаналізовано правозастосовну практику України та Європейського суду з прав людини, з’ясовано недоліки нормативного врегулювання правового статусу особи, що можуть перешкоджати реалізації її конституційних прав. The condition of ensuring the rights and legitimate interests of the participants in criminal proceedings during carrying out the investigatory (search) actions is explored. The law-enforcement practice of Ukraine and the European Court of Human Rights is analyzed; the shortcomings of the normative settlement of the legal status for a person that may hinder the realization of her constitutional rights are clarified.
 • Item
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ, ВІДОМЧОГО ТА СУДОВОГО КОНТРОЛЮ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  (2018) СТЕПАНОВ А.Б.
  У статті проаналізовані причини недотримання вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України щодо своєчасного початку досудового розслідування і запропоновані зміни до чинного законодавства. The article analyzes the reasons for non-compliance with Art. 214 of the Criminal Procedure Code of Ukraine concerning the timeliness of the initiation of pre-trial investigation and proposed changes to the current legislation.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ
  (2018) МИРОНЕНКО Т.Є.
  У статті проаналізовані проблеми, пов’язані з реалізацією державного обвинувачення в кримінальному процесі України. Зокрема, зроблена спроба порівняння змісту понять «обвинувачення» і «державне обвинувачення», «зміна обвинувачення» і «часткова відмова від обвинувачення», а також запропоновані вирішення спірних питань, які виникають під час відмови прокурора від державного обвинувачення. The article analyzes the problems connected with the implementation of the state prosecution in the criminal process of Ukraine. In particular, an attempt was made to compare the content of the concepts of the prosecution and the state prosecution, the change of charge and partial refusal of the charges, as well as the proposed solutions to the controversial issues that arise during the refusal of the prosecutor from the state prosecution.
 • Item
  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
  (2018) ЛІТКЕВИЧ Д.О.
  У статті сформульовані напрями сучасної інформатизації кримінального провадження. Розглянуто взаємозв’язок між науково-технічним прогресом і кримінальним процесуальним доказуванням. The directions of modern informatization of criminal proceedings are formulated in the article. The interrelation between scientific and technical progress and criminal procedural proof is considered.
 • Item
  ГЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  (2018) ВАКУЛІК О.А.
  Стаття присвячена історико-правовим передумовам становлення інституту початку досудового розслідування в кримінальному судочинстві. Проводиться узагальнення наукових підходів до проблем початку кримінальної процесуальної діяльності. The article discusses the legal and historical background of the Institute of inception pre-judicial investigation in criminal proceedings. Scientific approaches to problem of the beginning of the criminal procedural activities are summarized.
 • Item
  МОЗОЛЬ В.В.
  (2018) МОЗОЛЬ А.П.
  Розглянуто сучасні тенденції злочинності мігрантів. Визначено види міграції та поняття «злочинність мігрантів». Охарактеризовано вплив міграційних процесів на криміногенну обстановку в державі та виявлено закономірність зростання загально-кримінальної злочинності з кількістю мігрантів. Проаналізовано основні причини та умови існування злочинності мігрантів. Наведено статистичну інформацію щодо стану нелегальної міграції та тенденцій окремих видів злочинів, що вчиняються мігрантами. Обґрунтовано напрями запобіжної діяльності у вказаній сфері. Modern trends in the crime of migrants are considered. The types of migration and the concept of “the crime of migrants” are defined. The influence of migration processes on the criminogenic situation in the country is characterized and the regularity of growth of ordinary criminality with the number of migrants is revealed. The main reasons and conditions for the existence of criminality of migrants are analyzed. Statistical information is provided on the state of illegal migration and the trends of certain types of crimes committed by migrants. The directions of preventive activity in this sphere are justified.
 • Item
  ЗАТРИМАННЯ ПРАВОПОРУШНИКА: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА УКРАЇНСЬКА ДОКТРИНА
  (2018) МАКАРЕНКО Є.І.
  У статті на підставі узагальнення вітчизняного законодавства, теоретичного та емпіричного матеріалу автор аналізує сучасний стан інституту затримання правопорушника з точки зору його відповідності нормам Європейської конвенції 1950 р. та міжнародних і міждержавних договорів (угод). In this article, on the basis of the generalization of domestic legislation, theoretical and empirical material, the author analyzes the current state of the institution of detention of the offender in terms of its compliance with the European Convention of 1950 and international and interstate treaties (agreements).
 • Item
  ПРАВОМІРНЕ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
  (2018) ВОРОБЕЦЬ Х.М.
  У статті проаналізовано правомірне обмеження свободи вираження поглядів в епоху світової глобалізації. Наголошено на тому, що правомірне обмеження свободи вираження поглядів в умовах захисту національної безпеки, територіальної цілісності є підставою для захисту основних сфер життєдіяльності людини і держави як усередині країни, так і за її межами. The article analyzes the legitimate restriction of freedom of expression in the time of world globalization. It is stressed that the lawful restriction of freedom of expression in the conditions of protection of national security, territorial integrity is the basis for protecting the main spheres of human life and state both inside the country and abroad.
 • Item
  ПРЕДСТАВНИК АДМІНІСТРАЦІЇ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЯК ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 391 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  (2018) БОГАТИРЬОВ І.Г.; БОНДАРЄВА К.В.
  У статті завдяки аналізу низки наукових праць і чинного законодавства України визначено перелік осіб, які є представниками адміністрації установи виконання покарань. Проведено узагальнення судової практики щодо злісної непокори засуджених вимогам адміністрації установи виконання покарань. Сформульовано авторське визначення представника адміністрації установи виконання покарань та надані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. In article on the basis of the analysis of scientific works and the current legislation of Ukraine the persons list who are administration’s representative of execution punishments institution is defined. Synthesis of jurisprudence of commission by convicts of malicious disobedience to requirements administration of execution punishments institution is carried out. Author’s definition the administration’s representative of execution punishments institution is formulated and suggestions for improvement of the current legislation are presented.
 • Item
  ПРОТИДІЯ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
  (2018) ДУЛІБА Є.В.
  У статті розглянуто деякі напрями, умови, засоби та заходи протидії тінізації економіки шляхом оптимізації податкової політики. У цьому контексті проаналізовано окремі проблеми вітчизняного розвитку оподаткування. Розглянуто деякі засоби та заходи, що реально впливають на оптимізацію фіскальної функції. Звернуто увагу на деякі основні акценти податкової політики. Висловлюються окремі думки щодо вирішення наявних проблем у сфері оподаткування. In the article some directions, conditions, means and measures of counteraction to economic shadowing by optimization of tax policy are considered. In this context, individual problems of the domestic development of taxation are analyzed. We consider individual tools and measures that really affect the optimization of the fiscal function. Attention is drawn to some basic tax policy emphases. Individual thoughts are expressed on the solution of existing problems in the field of taxation.
 • Item
  ЩОДО ПОРЯДКУ ВИЗНАННЯ БАНКУ ПРОБЛЕМНИМ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЙОГО НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
  (2018) ВОЗНЯКОВСЬКА К.А.
  Стаття присвячена правовим проблемам, спричиненим визнанням банку проблемним як передумовою його неплатоспроможності. Зроблено висновок, що чинний порядок визнання банку проблемним потребує істотного доопрацювання в напрямі встановлення більш тривалих строків, закріплення можливостей індивідуального плану подолання проблемності банківської установи, закріплення принципу безперервності надання фінансових послуг тощо. The article is devoted to the legal problems that arise when the bank recognizes as problematic in a precondition for its insolvency. It is concluded that the current procedure for recognition of a problem bank requires substantial improvement in the direction of establishing longer terms; consolidating the capabilities of an individual plan to overcome financial difficulties, consolidating the principle of continuity of financial services and other measures.
 • Item
  ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ: ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ
  (2018) ЩОКІН Р.Г.
  У статті проаналізовані наукові підходи стосовно змісту поняття «публічне адміністрування», «публічне адміністрування у сфері освіти». Зазначається, що публічне адміністрування у сфері освіти – це діяльність системи органів публічної адміністрації та інших суб’єктів, яка полягає у створенні умов для забезпечення права на освіту. The article analyzes the scientific approaches to the content of the concept of “public administration”, “public administration in the field of education”. It is noted that public administration in the field of education is the activity of the system of public administration bodies and other actors, which is to create conditions for the right to education.
 • Item
  СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
  (2018) ШВЕЦЬ Д.В.
  Досліджено сутність та специфіку професійної підготовки поліцейських в Україні, проаналізовано та узагальнено досвід професійної підготовки персоналу для органів поліції зарубіжних країн, зокрема Великобританії. Визначено, що в сучасних умовах швидкого розвитку інтеграційних процесів у світі та значного зближення країн у різних сферах суспільного життя виникає потреба в удосконаленні вітчизняної системи професійної підготовки поліцейських, що надасть змогу наблизити органи внутрішніх справ України до міжнародних та європейських стандартів у цій сфері. The essence and specific of the police training are researched in the article. The experience of professional training of foreign police bodies including the UK is analyzed. The author paid attention to the need of improvement of the national system of professional police training. Due to these conditions there will be a chance for Ukrainian agencies of internal affairs to bring the international and European standards closer to this sphere. At the same time, any social changes are impossible without the public order and legality, respect for human and civil rights which are ensured in the state. The National Police of Ukraine play an important role in these questions, but the main goal is providing police services in such areas as: providing the public order and legality; protection of the human and civil rights and the societies and state’s interests.
 • Item
  ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  (2018) ХРІДОЧКІН А.В.
  У статті розглядаються об’єктивні ознаки адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано об’єкт адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Наведена характеристика об’єктивної сторони адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Запропоновані шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності. In the article the objective signs of administrative crime are examined in the field of intellectual property. The object of administrative crime is analysed in the field of intellectual property. The brought description over of objective side of administrative crime in the field of intellectual property. The offered ways of improvement of administrative responsibility are for offence in the field of intellectual property.
 • Item
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
  (2018) САВИНЕЦЬ О.Ю.
  У статті проаналізовано теоретичні засади адміністративно-правового забезпечення мобілізації Збройних сил України. Розмежовано поняття адміністративно-правового забезпечення та суміжні поняття, досліджено поняття мобілізаційної підготовки та мобілізації, їх взаємозв’язок. The article analyzes the theoretical principles of the concept of administrative and legal provision of the mobilization of the Armed Forces of Ukraine. The concept of administrative and legal support and related concepts, the concept of mobilization preparation and mobilization, and their interrelation are analyzed.
 • Item
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ
  (2018) МАНДЮК О.О.
  У статті обґрунтовано доцільність виділення двох способів припинення дії індивідуальних адміністративних актів − відкликання та скасування. Проаналізовано правове регулювання та особливості цих способів. The appropriateness of assigning two methods of determination of individual administrative acts were substantiated, in the article − revocation and cancellation. Regulation and peculiarities of this methods were analyzed.
 • Item
  ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА З ОСВІТИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ
  (2018) КОЛОМОЄЦЬ Н.В.
  У статті розкрито основні положення та керівні ідеї Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини та її вплив на захист прав дитини в Україні. Акцентується увага на недоліках Програми та можливих шляхах їх вирішення. The article describes the main provisions and guiding principles of the National Program on Human Rights Education and its impact on the protection of the rights of the child in Ukraine. The attention is paid to the shortcomings of the Program and possible ways of their solution.