ЮРИДИЧНИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. Том 12, №2 2022. LAW JOURNAL OF THE NATIONAL ACADEMY OF INTERNAL AFFAIRS. Volume 12, No.2 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Legal Regulation of Defence Lawyer’s Involvement in Criminal Proceedings Against Minors: Genesis of the Issue, Stages of Development. Нормативно-правова регламентація участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: генеза питання, етапи розвитку
  (2022) Yusupova, Kateryna О.; Юсупова, Катерина Олександрівна
  The relevance of the study is conditioned by the need to establish the genesis of legal regulation of the defence lawyer’s involvement in criminal proceedings against minors, to identify correlations of this process with the regulation of legal activity in Ukraine. The purpose of the study is to investigate the history of legal regulation of the involvement of a defence lawyer in criminal proceedings against minors. The study used a set of scientific methods: historical, historiographic, terminological, system-structural, formal-logical, and comparative-legal. It was established that the origin of the institute of protection of the parties in legal proceedings begins in the times of Kyivan Rus with the established practice of speeches in court by “good people” who represente the plaintiff and the defendant. It was proved that the development of the institute of protection of minors in court took place in parallel and in close connection with the development of judicial representation and sureties. Based on the analysis of international acts in the field of criminal justice against children ratified by Ukraine, the need to introduce juvenile specialisation of defenders was indicated. Stages of development of legal regulation of the defender’s involvement in criminal proceedings against minors: stage 1 – 1016–1529; stage 2 –1529–1864; stage 3 – 1864–1917; stage 4 – 1917–1991; stage 5 – from 1991 to the present. The emergence of protection of the rights of minors in court was accompanied by the establishment of a regulatory condition for the involvement of a defender in the process on a gratuitous basis for certain categories of children. At the present stage, the law enforcement process embodies the principles and guarantees of involvement of a defender in criminal proceedings against minors, which are provided for by international treaties in the field of protection of children’s rights ratified by Ukraine. The proposed predictive trends in the development of legal regulation of the involvement of a defender in criminal proceedings allow law enforcement agencies to plan their practical activities in the interaction with human rights organisations, take coordination measures between juvenile prevention bodies of the national police, investigators and prosecutors specialising in the investigation of juvenile delinquency, juvenile judges and lawyers for effective compliance with international standards for the protection of the rights of children in conflict with the law. Актуальність статті обумовлена необхідністю встановлення генези нормативно-правового регулювання участі захисника в кримінальному судочинстві щодо неповнолітніх, виявлення кореляційних зв’язків цього процесу з регламентацією адвокатської діяльності в Україні. Мета статті полягає в дослідженні історії нормативно-правової регламентації участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. У статті використано комплекс наукових методів: історичний, історіографічний, термінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий. Встановлено, що зародження інституту захисту сторін у судочинстві бере початок із часів Київської Русі, зі сталої практики виступів у суді «добрих людей», які представляли позивача та відповідача. Доведено, що становлення інституту захисту неповнолітніх осіб у суді відбувалося пара-лельно та в тісному зв’язку з розвитком судового представництва й поруки. На підставі аналізу ратифіко-ваних Україною міжнародних актів у сфері кримінальної юстиції щодо дітей констатовано потребу в зап-ровадженні ювенальної спеціалізації захисників. Виокремлено такі етапи розвитку нормативно-правової регламентації участі захисника в кримінальному судочинстві щодо неповнолітніх: І етап – 1016–1529 роки; ІІ етап – 1529–1864 роки; ІІІ етап – 1864–1917 роки; ІV етап – 1917–1991 роки; V етап – з 1991 року донині. Зауважено, що становлення захисту прав неповнолітніх у суді супроводжувалося закріпленням нормативної умови участі захисника в процесі на безоплатній основі для деяких категорій дітей. Сучас-ний етап правозастосовного процесу передбачає втілення принципів і гарантій участі захисника в кримі-нальному провадженні щодо неповнолітніх, визначених міжнародними договорами у сфері захисту прав дітей. Урахування тенденцій розвитку нормативно-правового регулювання участі захисника в криміналь-ному провадженні дозволяє правозастосовним органам планувати власну практичну діяльність у контек-сті взаємодії з правозахисними організаціями, вживати заходів щодо координації роботи з органами юве-нальної превенції Національної поліції, слідчими та прокурорами, які спеціалізуються на розслідуванні правопорушень неповнолітніх, ювенальними суддями й адвокатами для ефективного дотримання міжна-родних стандартів захисту прав дітей, які опинились у конфлікті із законом.
 • Item
  Observance of the Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen During Surveillance. Дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина під час спостереження за особою
  (2022) Kravchenko, Larysa V.; Кравченко, Лариса Вячеславівна
  The relevance of the study, given the law enforcement practice of the courts of Ukraine and the case law of the European Court of Human Rights, based on the coverage of standard decisions, lies in identifying some errors in the pre-trial investigation. Further, the study disclosed the issues related to the observance of human and civil rights and freedoms during the surveillance. The purpose of the study is to identify the main reasons for recognising the evidence obtained during covert investigative action as inadmissible in the course of the trial. The methodological basis of the study is a comparative legal method based on the evaluation approach, formal legal (dogmatic method, analysis and synthesis. The study highlights individual papers in the context of the issue under consideration, which allowed disclosing the content of each of the areas and tracing their relationship. Based on the review of judicial practice and decisions of the European Court of Human Rights, the main reasons for declaring evidence inadmissible are presented and substantiated. In addition, individual court decisions on non-compliance with constitutional human rights and freedoms during such a covert investigative (search action as surveillance are summarised and characterised. It was proved and argued that authorised bodies that have the right to authorise surveillance must comply with the norms of the European Convention on Human Rights. It is determined in which cases the court may recognise evidence obtained during surveillance as admissible. The ultima ratio principle, which guarantees the observance of constitutional human and civil rights and freedoms during pre-trial investigations, is highlighted separately. A personal opinion on each of the analysed decisions is formulated, considering national and international legislation. The practical value lies in the fact that the results of the study allow the prosecution to avoid mistakes during the collection of evidence in criminal proceedings. Результати аналізу правозастосовної практики судів України та прецедентної практики Європейського суду з прав людини засвідчують актуальність наукового дослідження щодо окремих помилок у процесі досудового розслідування на підставі висвітлення типових рішень. Розкрито проблемні питання стосовно дотримання прав і свобод людини та громадянина під час проведення спостереження за особою. Метою статті є виявлення основних причин визнання доказів, отриманих у межах цієї негласної слідчої (розшукової) дії, недопустимими в процесі судового розгляду. Методологічну основу дослідження становлять формально-юридичний (догматичний), порівняльно-правовий методи, застосовані на основі оцінного підходу, а також методи аналізу й синтезу. На підставі аналізу наукових праць з досліджуваної тематики, судової практики та рішень Європейського суду з прав людини наведено й обґрунтовано основні причини визнання доказів недопустимими. Узагальнено та схарактери-зовано окремі судові рішення щодо недотримання конституційних прав і свобод людини під час прове-дення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як спостереження за особою. Доведено, що уповноважені органи, наділені правом санкціонування проведення спостереження за особою, мають дотримуватися норм Європейської Конвенції про захист прав людини. Встановлено умови, за яких суд може визнати допустимими докази, отримані під час проведення візуального спостереження за особою. Виокремлено принцип «ultima ratio», який гарантує забезпечення дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина під час досудового розслідування. Висловлено авторську позицію щодо кожного з проаналі-зованих рішень з огляду на національне й міжнародне законодавство. Практична значущість досліджен-ня полягає в тому, що отримані результати нададуть можливість стороні обвинувачення уникати помилок у процесі збирання доказів у кримінальному провадженні.
 • Item
  Typical Investigative Situations of the Initial Stage of the Investigation Legalisation (Laundering of Property Obtained as a Result of Tax Evasion. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків
  (2022) Klymenko, Oleksandr V.; Клименко, Олександр Васильович
  Based on an analysis of the macroeconomic situation in Ukraine, it is evident that the shadow sector of the national economy is intensifying. Its fictitious component has acquired a global scale, which consists in the withdrawal of significant financial resources from the legal economic sector by illegal means, the redistribution of billions of dollars in profits in favour of individual business entities, and the outflow of capital abroad, which determines the relevance of this study. The purpose of the study is to establish typical investigative situations of the initial stage of investigation of legalisation (laundering of property obtained as a result of committing a tax crime. A system of general scientific and special research methods was used to achieve this goal, the main of which are comparative, comparative legal, logical and legal, statistical, and modelling. Typical investigative situations were systematised (depending on the established initial information, its nature and specifics regarding the number and reliability of data containing verification materials at the stage of entering information in the Unified Register of pre-trial investigations; procedural consequences of entering information in the Unified Register of pre-trial investigations related to the identification of the person who committed the crime; characteristics of sources of initial information about the crime, and the degree of awareness of interested persons about the progress and prospects of the investigation; degree of validity and volume of collected evidence regarding the predicate crime and the areas of investigation and the algorithm for conducting procedural actions inherent in each stage in different investigative situations were proposed. It is established that investigative situations at the initial stage affect the definition of the tasks of investigation of legalisation (laundering of property obtained as a result of tax evasion: establishing the event, method and subject of a criminal offence; identifying and exposing the persons who committed it; determining the nature and amount of damage caused by a criminal offence; identifying and procedurally consolidating traces of a crime; establishing links between tax evasion and other offences; identifying the causes and conditions that contributed to the commission of illegal acts (with a legal response to their elimination. The obtained results will help optimise the initial stage of investigation of crimes of this category and eliminate threats to the economic security of the state related to the sphere of taxation. На підставі аналізу макроекономічної ситуації в Україні, кризових станів у цій сфері констатовано активізацію тіньового сектору національної економіки. Глобального масштабу набула його фіктивна складова, що полягає у виведенні значних фінансових коштів з легального економічного сектору протиправним шляхом, перерозподілі мільярдних прибутків на користь окремих суб’єктів підприємницької діяльності й відтоку капіталу за кордон, що визначає актуальність цього дослідження. Метою статті є встановлення типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок учинення податкового злочину. Для досягнення поставленої мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, основними серед яких є компаративний, порівняльно-правовий, логіко-юридичний, статистичний і метод моделюван-ня. Систематизовано типові слідчі ситуації (залежно від встановленої вихідної інформації, її характеру та специфіки щодо кількості й достовірності даних, що містять матеріали перевірки на стадії внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; процесуальних наслідків внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, пов’язаних із встановленням особи, яка вчинила злочин; характеристики джерел вихідної інформації про злочин, а також ступеня поінформованості зацікавлених осіб про перебіг і перспективи розслідування; ступеня обґрунтованості й обсягу зібраних доказів щодо предикатного злочину) та запропоновано напрями розслідування й алгоритм проведення процесуальних дій, притаманних кожному етапу за різних слідчих ситуацій. Доведено, що слідчі ситуації на початковому етапі впливають на визначення завдань розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків: встановлення події, способу та предмета кримінального правопорушення; виявлення та викриття осіб, які його вчинили; визначення характеру та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди; виявлення та процесуальне закріплення слідів злочину; встановлення зв’язків ухилення від сплати податків з іншими правопорушеннями; виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню протиправних діянь (з правовим реагуванням на їх усунення). Одержані результати дослідження сприятимуть оптимізації початкового етапу розслідування злочинів зазначеної категорії, усуненню загроз економічній безпеці держави, пов’язаних зі сферою оподаткування.
 • Item
  Features and Legal Regulation of the Procedure for Granting Employee Consent to Work in New Working Conditions. Особливості та правове регулювання процедури надання згоди працівника на роботу в нових умовах праці
  (2022) Cherevko, Nataliia O.; Черевко, Наталія Олександрівна
  In the conditions of dynamic development of the country and the world, the employer is in fact dependent on the Labour Code adopted in Soviet times, because it formulates concepts exclusively and does not define a mechanism for changing essential working conditions at all, which in practice is often abused by employees. The purpose of the study is to provide theoretical justification and develop proposals for improving the organisation of changes in essential working conditions at the legislative level based on the results of an analysis of the practice of applying the law in relevant legal relations. The main results of the study were obtained by methods of theoretical and methodological analysis of scientific literature, and formal-legal, comparative-legal, system-structural analysis, value-normative, and institutional methods. Based on the investigation and generalisation of the laws of Ukraine and judicial practice, the study covers the problems of providing employees with consent to work, systematises their existing forms, suggests ways to solve gaps in the current legislation, considers theoretical and practical problems of providing limited and conditional consent to continue work. Based on the results of the study, relevant conclusions in terms of achieving a balance of interests of the employee and employer, and a number of proposals for improving the current labour legislation were formulated. This paper is advisory, legal, and has practical value for both employers and employees. The studied issue is promising for further application in legislation, in particular the new Labour Code of Ukraine, and the detailing of certain points that are considered in the publication. В умовах динаміч-ного розвитку країни та світу дії роботодавця фактично залежать від прийнятого ще за радянських часів Кодексу законів про працю, у якому лише сформульовано поняття та взагалі не визначено механізм зміни істотних умов праці, чим на практиці часто зловживають працівники. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка пропозицій стосовно вдосконалення організації зміни істотних умов праці на законодавчому рівні на підставі аналізу практики застосування закону у відповідних правовідносинах. Основні результати дослідження отримано завдяки застосуванню методів теоретико-методологічного та системно-структурного аналізу літературних наукових джерел, а також формально-юридичного, порівняльно-правового, ціннісно-нормативного й інституційного методів. На основі вивчення та узагальнення законів України, судової практики в статті розкрито питання щодо проблем надання згоди працівників на роботу, систематизовано їхні форми, запропоновано шляхи усунення прогалин у чинному законодавстві, розглянуто теоретичні та практичні проблеми надання неповної та умовної згоди на продовження роботи. За результатами дослідження сформульовано відповідні висновки з точки зору досягнення балансу інтересів працівника та роботодавця, а також сформульовано низку пропозицій з удосконалення чинного трудового законодавства. Ця стаття є дослідженням науково-рекомендаційного, правового характеру, що має практичну значущість як для роботодавців, так і для працівників. Розгляну-та тематика є перспективною для подальшого застосування в законодавстві, зокрема новому Кодексі законів про працю України, а також деталізації окремих аспектів публікації.
 • Item
  Features of the Mechanism of Unlawful Appropriation of Vehicles During Martial Law. Особливості механізму вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом під час воєнного стану
  (2022) Bohatykov, Oleksandr V.; Богатиков, Олександр Володимирович
  Today, the unlawful appropriation of vehicles in wartime is relevant because Ukrainians are faced with the problem of preserving their property during the war. The purpose of the paper is to consider the features of the mechanism of unlawful appropriation of vehicles in wartime, to identify and classify the subjects of their commission, to disclose and systematise the methods, means, and place of committing such crimes in accordance with the type of subject of their commission. To solve these issues, the study used a complex of both general scientific and special methods of scientific knowledge – system-structural, formal-logical, method of scientific knowledge, induction, deduction, analysis, synthesis, generalisation. Based on the results of the study, the features of the mechanism of unlawful appropriation of vehicles in wartime were established and disclosed.The subject of unlawful appropriation of vehicles during martial law was described and its classification was presented. The features of the method of committing unlawful appropriation of vehicles, depending on the subject of commission, were identified. A proportional dependence on the type of subject of committing a crime to the conditions, goals, means, and place of unlawful appropriation of vehicles in wartime was established. The methods of committing such crimes were systematised. Wartime conditions that promote unhindered unlawful appropriation of vehicles were established. Places of unlawful appropriation of vehicles during martial law were identified and classified. Purposes of committing unlawful appropriation of vehicles during martial law were investigated. The practical value of this study lies in the fact that the results obtained can serve as a basis for further scientific activities to investigate the features of the mechanism for unlawful appropriation of vehicles in wartime and used to more effectively counteract unlawful appropriation of vehicles, especially during martial law. Актуальність проблематики незаконного заволодіння транспортним засобом у воєнний час зумовлена тим, що українці нині стикнулися з проблемою збереження власного майна під час війни. Мета статті – розглянути особливості механізму вчинення незаконних заволодінь автомобілями у воєнний час, виявити і класифікувати суб’єкти їх учинення, розкрити й систематизувати способи, засоби та місце вчинення цих злочинів відповідно до виду суб’єкта їх учинення. Для вирішення зазначених питань у дослідженні застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання – системно-структурний, формально-логічний, методи наукового пізнання, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, узагальнення. За результатами дослідження розкрито особливості механізму вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами у воєнний час. Схарактеризовано суб’єкти незаконного заволодіння транспортним засобом під час воєнного стану та запропоновано відповідну їх класифікацію. Розкрито особливості способу вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами залежно від суб’єкта. Виявлено пропорційну залежність від виду суб’єкта вчинення злочину й умов, цілей, засобів і місця вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом у воєнний час. Систематизовано способи вчинення вказаних злочинів. Встановлено умови воєнного часу, що сприяють безперешкодному незаконному заволодінню транспортним засобом. Виокремлено та класифіковано місця вчинення цих протиправних дій, окреслено їхні цілі. Практична значущість роботи полягає в тому, що отримані результати дослідження можуть слугувати підґрунтям для подальшої наукової діяльності з вивчення особливостей механізму вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами у воєнний час і сприятимуть підвищенню ефективності протидії незаконному заволодінню транспортними засоба-ми, особливо в умовах воєнного стану.
 • Item
  Genesis of the Institute of Procedural Guidance: Historical and Legal Aspect. Генеза інституту процесуального керівництва: історико-правовий аспект
  (2022) Bibikova, Marharyta О.; Бібікова, Маргарита Олександрівна
  The result of the reform of the criminal process in 2012 was the introduction of a new institute of procedural guidance for pre-trial investigations. This institute has become the object of many scientific discussions, and therefore there is a need to analyse its historical and legal genesis to clearly understand the place and role of the prosecutor in modern criminal proceedings. The purpose of the study is to examine the institute of procedural guidance in criminal proceedings and identify promising areas for improving its legal regulation. The study used dialectical, system-structural, synthesis, formal-logical, and historical methods. It is proved that the institute of procedural guidance originated quite a long time ago. From the very beginning, monarchs used civil servants to represent exclusively their interests in certain processes that were important to them. It is established that the genesis of the institute of the prosecutor’s office began to be used quite widely, up to the development of a separate structure of the relevant state bodies and assigning them the function of supervision over certain spheres of life, that is, the functions of the prosecutor’s office expanded sufficiently and represen-tation of the interests of the state in criminal proceedings became part of the overall function of supervision. With the change in the socio-political orientation of Ukraine’s development after independence, the place and role ofthe prosecutor’s office in the system of state bodies have evolved under the influence of advanced European trends. The reverse process of changing the functions of the prosecutor’s office in criminal proceedings has begun, namely, the function of total prosecutor’s supervision has begun to narrow and be reduced to procedural guidance of the criminal process and representation exclusively in certain cases. As a result of the study, it was stated that the legislation regulating the legal status of the prosecutor’s office hascontradictions, namely, the Law of Ukraine “On Prosecutor’s Office” imposes broader powers on the prosecutor than the Constitution of Ukraine, which undoubtedly requires legislative correction by making appropriate changes. The findings of the study can be used in rule-making and law enforcement activities. Результатом проведення реформи кримінального процесу 2012 року стало запровадження інституту процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Зазначений інститут став об’єктом численних наукових дискусій, а отже, існує потреба в проведенні аналізу його історико-правового генезису для чіткого розуміння місця й ролі прокурора в сучасному кримінальному процесі. Метою статті є вивчення інституту процесуального керівництва в кримінальному провадженні та визначення перспективних напрямів удосконалення його правового регулювання. У межах дослідження застосовано діалектичний, системно-структурний, формально-логічний та історичний методи, а також метод синтезу. Доведено, що інститут процесуального керівництва зародився досить давно. Спочатку монархи використовували державних службовців для представлення виключно їхніх інтересів в окремих важливих для них процесах. У процесі генезису інститут прокуратури почали використовувати досить широко, аж до формування окремої структури відповідних державних органів і покладення на них функцій нагляду за окремими сферами життєдіяльності, з огляду на що представництво інтересів держави в кримінальному процесі стало частиною загальної функції нагляду. Зі зміною суспільно-політичної формації розвитку України після здобуття незалежності місце й роль прокуратури в системі державних органів еволюціонували під впливом передових європейських тенденцій. Почався зворотний процес зміни функцій прокуратури в кримінальному процесі, а власне функція тотального прокурорського нагляду почала звужуватись і зводитися до процесуального керівництва кримінальним процесом та представництва виключно у визначених випадках. Констатовано, що законодавство, яке врегульовує правовий статус прокуратури, містить суперечності, зокрема Закон України «Про прокуратуру» покладає на прокурора більш широкі повноваження, ніж Конституція України. Результати дослідження можуть бути використані в нормотворчій і правозастосовній діяльності.
 • Item
  Forensic Examinations During the Investigation of Threats or Violence Against a Law Enforcement Officer. Судові експертизи під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу
  (2022) Kobets, Serhii V.; Кобець, Сергій Васильович
  Forensic expertise, as a form of using special knowledge, is one of the most effective ways to establish the truthduring the investigation of threats or violence against a law enforcement officer, especially given the often-limitedamount of criminally valuable information in such proceedings, which conditions the relevance of this paper. The purpose of the paper is to establish the types and analyse the possibilities of forensic examinations that canbe assigned during the investigation of threats or violence against a law enforcement officer. During the study, aset of scientific methods was applied – system, comparative legal, statistical, analysis, bibliographic, synthesis,induction, and deduction. According to the results of the study, a holistic view of the complex of forensic studieswas presented, which: are most often assigned in the proceedings under consideration (examination of soundand video recordings, fingerprinting, examination of cold steel and firearms, forensic trasological examination,are mandatory if injuries are caused to the victim (forensic medical, can be assigned depending on the needsof the specific production (engineering and transport, phototechnical, forensic psychiatric examination; also,the types of examinations, the capabilities of which are not fully used by investigators (forensic psychological,were identified. The most important problems that arise at the stage of assigning expert examinations and can largely affect the quality of expert opinions were identified: violation of the deadlines for assigning expert examinations, incorrect formulation of questions to the expert, provision of insufficient quantity and/or poor quality of materials for research, incorrect definition of the type of expert study. It is emphasised that in the conditions of martial law and the expansion of the list of methods and tools of committing the investigated criminal offences in connection with it, there is a need for expert study, the objects of which are explosives and substances, various weapons, etc.Судова експертиза як форма використання спеціальних знань є одним з найефективніших способів встановлення істини під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронногооргану, особливо з огляду на недостатній обсяг криміналістично значущої інформації в таких провадженнях, що підтверджує актуальність цього дослідження. Метою статті є встановлення видів та аналіз можливостей судових експертиз, які можуть призначати під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу. У межах дослідження застосовано комплекс наукових методів – системний, порівняльно-правовий, статистичний, бібліографічний, аналізу, синтезу, індукції та дедукції. Сформульовано цілісне уявленн про комплекс судово-експертних досліджень, які найчастіше призначають у розглядуваних провадженнях (експертиза звуко- та відеозапису, дактилоскопічна, експертиза холодної, а також вогнепальної зброї, судово-трасологічна експертиза). Доведено, що вони є обов’язковими за умови спричинення потерпіло-му тілесних ушкоджень (судово-медична) та можуть призначатися залежно від потреб конкретного провадження (інженерно-транспортна, фототехнічна, судово-психіатрична експертизи). Встановлено проблеми, які виникають на етапі призначення експертиз і можуть суттєво вплинути на якість експертних висновків: порушення термінів призначення експертиз, некоректне формулювання питань експертові, надання недостатньої кількості та/або низька якість матеріалів для дослідження, неправильне визначен-ня виду експертного дослідження. Наголошено на тому, що в умовах воєнного стану, який передбачає розширення переліку способів і знарядь учинення досліджуваних кримінальних правопорушень, виникає потреба в призначенні експертних досліджень, об’єктами яких є вибухові пристрої та речовини, різні види зброї тощо.
 • Item
  Features of External Government Debt of Ukraine in the Current Conditions. Особливості зовнішнього державного боргу України в сучасних умовах
  (2022) Bryskovska, Oksana M.; Брисковська, Оксана Миколаївна; Bryskovska, Olha Yu.; Брисковська, Ольга Юріївна
  Today, the external debt tends to grow, and the full-scale war with the Russian Federation in 2022 introduces many forced changes in the regulation and management of external government debt in Ukraine, along with changes in external and internal factors that affect the economy of Ukraine, its diplomatic relations with other states, and consequently the external government debt, so this study is of great relevance. The purpose of the study is to consider the external debt of Ukraine and its features. To identify the main problems that arise in the regulation of public relations related to government debt. To establish factors that affect the national debt of Ukraine. To disclose the concept, content, and the main signs of government debt. In the study, a set of scien-tific methods was applied: system, induction, deduction analysis, synthesis, analogy, comparison, and bibliog-raphic. The scientific originality lies in the fact that based on the results of the study, a holistic view of the fea-tures of Ukraine’s external debt in current conditions was developed. Its concept, content, principles, and main features were analysed and covered. The factors of external government debt that affect it were established: the quality of legislation, the state economy, the level of public confidence in the country, currency stability, war, pandemic, diplomatic relations with foreign partners, etc. Recommendations for minimising it were developed. It was proposed to exert influence in a comprehensive way – both from the economic and legislative sides, buil-ding productive relations with other countries and international organisations. Moreover, to promote transpa-rency in the use of borrowed funds and adopt a separate law that would regulate public relations related to the state debt of Ukraine. The features of regulation and management of external government debt during the war were highlighted. It was proposed to develop methods that allow using the borrowed funds more efficiently. The practical value of the study is that the investigation and analysis of the budget process can be the basis for improving national financial legislation, as some proposals were formulated to amend the current legislation of Ukraine. In addition, the results of the study on the budget process can be used in scientific activities for further consideration of the problems of legal regulation of the budget process. Повномасштабна війна Російської Федерації 2022 року спричинила чимало вимушених змін, пов’язаних із регулюванням й управлінням зовнішнім державним боргом України, зовнішніми та внутрішніми чинниками, які впливають на економіку держави, її дипломатичні відносини з іншими країнами, а отже, на зовнішній державний борг, що підтвер-джує актуальність тематики дослідження. Мета статті полягає у визначенні особливостей зовнішнього боргу України, зокрема шляхом: з’ясування основних проблем, які виникають під час регулювання сус-пільних відносин, пов’язаних із державним боргом; виявлення чинників, що впливають на державний борг України; тлумачення поняття, змісту й виокремлення його основних ознак. У межах дослідження застосовано комплекс наукових методів, з-поміж яких: системний, індукції, дедукції аналізу, синтезу, аналогії, порівняння та бібліографічний. Сформовано цілісне уявлення щодо особливостей зовнішнього боргу України в сучасних умовах. Проаналізовано та розкрито його поняття, зміст, принципи й основні ознаки. Встановлено чинники зовнішнього державного боргу, які на нього впливають, а саме: якість законодавства, економіка держави, рівень довіри населення до країни, стабільність валюти, війна, пандемія, дипломатичні відносини з іноземними партнерами тощо. Надано рекомендації щодо його мінімізації, зокрема шляхом комплексного впливу, тобто вибудовуючи плідні відносини з іншими країнами та міжнародними організаціями як в економічній, так і в законодавчій сферах. Констатовано важливість сприяння прозорості використання запозичених коштів. Доведено необхідність прийняти окремий закон, який би регулював суспільні відносини, що стосуються державного боргу України. Висвітлено особливос-ті регулювання та управління зовнішнім державним боргом під час війни. Запропоновано розробити методи, які дозволять ефективніше використовувати запозичені кошти. Практична значущість статті полягає в тому, що одержані результати дослідження та аналізу бюджетного процесу можуть слугувати підґрунтям для вдосконалення національного фінансового законодавства, проведення наукових дослід-жень з проблем правового регулювання бюджетного процесу.
 • Item
  Legal Status of the Initiator and the Person Granting Permission to Conduct a Polygraph Test. Правовий статус ініціатора та особи, яка надає дозвіл на проведення поліграфного дослідження
  (2022) Butenko, Oleksii V.; Бутенко, Олексій Володимирович
  The relevance of the study is conditioned by the need to regulate the legal status of participants in a polygraph examination as subjects of relevant legal relations. The purpose of the study is to improve the theoretical justification and applied component of the legal regulation of a polygraph examination in the security and defencesector of Ukraine, in particular the legal status of its participants. The methodological basis of the study consists of general and special methods of scientific knowledge, namely: hermeneutics, logical, system-struc-tural, dogmatic, Aristotelian, generalisation, etc. It was proved that the peculiarity of a polygraph examination in the activities of the security and defence sector is that it is conducted to solve the problems of primary legal relations. Accordingly, the status of subjects in a polygraph examination is directly related to their legal status as participants in primary legal relations. It was determined that in the area of personnel support, during the examination of candidates for service (work, a polygraph test is appointed by the relevant subject represented by its head based on a regulation that establishes the procedure for checking candidates. It was noted that in the area of psychological support of counterintelligence and intelligence-gathering activities, the decision on the appointment of a polygraph test should be made by an official who has the right to approve the decision on the establishment of the relevant case; as for the initiator of the examination, it can be both the intelligence officer in charge of the case or the head of the operational unit or body. It was established that the appointment of a psychophysiological examination using a polygraph in criminal proceedings can be initiated by: the parties to criminal proceedings (in relation to themselves and other persons, the applicant, a witness (only in relation to themselves and their representatives and legal representatives (in relation to persons whose interests they represent. Persons who have the right to appoint a psychophysiological examination using a polygraph are the investigator and the investigating judge. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю унорму-вання правового статусу учасників поліграфних досліджень як суб’єктів відповідних правовідносин. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та визначення прикладної складової правового регулю-вання поліграфних досліджень у секторі безпеки й оборони України, зокрема правового статусу їхніх учасників. Основу методології наукового дослідження становлять загальні та спеціальні методи науково-го пізнання, зокрема герменевтичний, логічний, системно-структурний, догматичний, формально-логіч-ний методи, а також метод узагальнення. Доведено, що особливістю проведення поліграфних дослід-жень у діяльності суб’єктів сектору безпеки й оборони є те, що вони передбачають виконання завдань первинних правовідносин. Відповідно, статус учасників поліграфних досліджень безпосередньо пов’язаний з їхнім правовим статусом як учасників первинних правовідносин. Визначено, що в межах кадрового забезпечення в процесі вивчення кандидатів на службу (роботу) поліграфне дослідження призначає відповідний суб’єкт в особі його керівника на підставі нормативно-правового акта, який вста-новлює порядок перевірки кандидатів. Зауважено, що в межах психологічного забезпечення контрроз-відувальної та оперативно-розшукової діяльності рішення про призначення поліграфного дослідження повинна приймати службова особа, яка має право затверджувати постанови про заведення відповідної справи. Встановлено, що ініціатором дослідження може бути як оперативний співробітник, у провадженні якого перебуває справа, так і керівник оперативного підрозділу або органу. Призначення психофізіоло-гічної експертизи із застосуванням поліграфа в кримінальних провадженнях можуть ініціювати сторони кримінального провадження (стосовно себе та інших осіб), заявник, свідок (лише стосовно себе), їхні представники (стосовно осіб, інтереси яких вони представляють). Зауважено, що психофізіологічну експертизу із застосуванням поліграфа мають право призначати слідчий і слідчий суддя.
 • Item
  Legal Status of the Business Entities in Ukraine in the Context of Changes in Current Legislation. Правовий статус суб'єкта підприємництва в Україні в умовах змін чинного законодавства
  (2022) Yurkevych*, Yurii M.; Юркевич, Юрій Миколайович; Vovk, Mariia Z.; Вовк, Марія Зіновіївна
  This study is relevant since currently, Ukraine undergoes the reformation and revision of private legislation, considering the European vector of development of the state. The problems of improving the status of legal entities as business entities were also considered. Therefore, the purpose of this study is to examine the legal status of business entities in Ukraine in terms of changes in legislation and to develop on its basis the original view of this issue. In accordance with the purpose of the study, the following methods are used: historical, sys-tems analysis, generalisation, comparative and functional methods of scientific knowledge. The reform of civil legislation is under study and its necessity in the area of solving problematic issues of legal regulation of busi-ness entities in Ukraine was determined. It was stated that civil law eliminates the full liability of full members for the obligations of a general partnership. Ways to improve the legal mechanisms for regulating relations with the involvement of business entities and their participants were investigated. Moreover, the paper provides recommendations for amendments to the legislation to address the issues identified in the study. Provisions and conclusions of the study can be used in the preparation of relevant textbooks, manuals, and comments on regulations governing the status of the business entity and in the activities of such entities to address certain issues regarding their status. Актуальність дослідження зумовлена тим, що нині в Україні відбувається процес реформування та оновлення приватного законодавства з урахування європейського вектора розвитку держави. У зв’язку з цим нагальністю вирізняються проблеми вдосконалення статусу юридич-них осіб як суб’єктів підприємництва. Метою наукової статті є дослідження правового статусу суб’єктів підприємництва в Україні в контексті змін законодавства й вироблення на його основі авторського ба-чення щодо цього питання. Відповідно до поставленої мети дослідження використано історичний, порів-няльно-правовий і функціональний методи, а також методи системного аналізу, узагальнення й науко-вого пізнання. Визначено ключові аспекти статусу суб’єктів підприємництва в межах реформування цивільного законодавства України. Проаналізовано реформу цивільного законодавства в контексті вирішення проблемних питань правового регулювання суб’єктів підприємництва в Україні. Запропонова-но шляхи вдосконалення правових механізмів регулювання відносин за участю суб’єктів підприємництва. Доведено потребу в підвищенні ролі й значення договірного регулювання відносин між учасниками різних суб’єктів господарювання. Сформульовано рекомендації щодо внесення змін до законодавства для вирішення визначених у межах дослідження проблем. Положення та висновки роботи можуть бути використані під час підготовки відповідних підручників, навчальних посібників, коментарів до нормативно-правових актів, що визначають статус суб’єкта підприємництва, а також у діяльності суб’єктів господарювання під час вирішення питань щодо їх статусу.