Features of External Government Debt of Ukraine in the Current Conditions. Особливості зовнішнього державного боргу України в сучасних умовах

Abstract
Today, the external debt tends to grow, and the full-scale war with the Russian Federation in 2022 introduces many forced changes in the regulation and management of external government debt in Ukraine, along with changes in external and internal factors that affect the economy of Ukraine, its diplomatic relations with other states, and consequently the external government debt, so this study is of great relevance. The purpose of the study is to consider the external debt of Ukraine and its features. To identify the main problems that arise in the regulation of public relations related to government debt. To establish factors that affect the national debt of Ukraine. To disclose the concept, content, and the main signs of government debt. In the study, a set of scien-tific methods was applied: system, induction, deduction analysis, synthesis, analogy, comparison, and bibliog-raphic. The scientific originality lies in the fact that based on the results of the study, a holistic view of the fea-tures of Ukraine’s external debt in current conditions was developed. Its concept, content, principles, and main features were analysed and covered. The factors of external government debt that affect it were established: the quality of legislation, the state economy, the level of public confidence in the country, currency stability, war, pandemic, diplomatic relations with foreign partners, etc. Recommendations for minimising it were developed. It was proposed to exert influence in a comprehensive way – both from the economic and legislative sides, buil-ding productive relations with other countries and international organisations. Moreover, to promote transpa-rency in the use of borrowed funds and adopt a separate law that would regulate public relations related to the state debt of Ukraine. The features of regulation and management of external government debt during the war were highlighted. It was proposed to develop methods that allow using the borrowed funds more efficiently. The practical value of the study is that the investigation and analysis of the budget process can be the basis for improving national financial legislation, as some proposals were formulated to amend the current legislation of Ukraine. In addition, the results of the study on the budget process can be used in scientific activities for further consideration of the problems of legal regulation of the budget process. Повномасштабна війна Російської Федерації 2022 року спричинила чимало вимушених змін, пов’язаних із регулюванням й управлінням зовнішнім державним боргом України, зовнішніми та внутрішніми чинниками, які впливають на економіку держави, її дипломатичні відносини з іншими країнами, а отже, на зовнішній державний борг, що підтвер-джує актуальність тематики дослідження. Мета статті полягає у визначенні особливостей зовнішнього боргу України, зокрема шляхом: з’ясування основних проблем, які виникають під час регулювання сус-пільних відносин, пов’язаних із державним боргом; виявлення чинників, що впливають на державний борг України; тлумачення поняття, змісту й виокремлення його основних ознак. У межах дослідження застосовано комплекс наукових методів, з-поміж яких: системний, індукції, дедукції аналізу, синтезу, аналогії, порівняння та бібліографічний. Сформовано цілісне уявлення щодо особливостей зовнішнього боргу України в сучасних умовах. Проаналізовано та розкрито його поняття, зміст, принципи й основні ознаки. Встановлено чинники зовнішнього державного боргу, які на нього впливають, а саме: якість законодавства, економіка держави, рівень довіри населення до країни, стабільність валюти, війна, пандемія, дипломатичні відносини з іноземними партнерами тощо. Надано рекомендації щодо його мінімізації, зокрема шляхом комплексного впливу, тобто вибудовуючи плідні відносини з іншими країнами та міжнародними організаціями як в економічній, так і в законодавчій сферах. Констатовано важливість сприяння прозорості використання запозичених коштів. Доведено необхідність прийняти окремий закон, який би регулював суспільні відносини, що стосуються державного боргу України. Висвітлено особливос-ті регулювання та управління зовнішнім державним боргом під час війни. Запропоновано розробити методи, які дозволять ефективніше використовувати запозичені кошти. Практична значущість статті полягає в тому, що одержані результати дослідження та аналізу бюджетного процесу можуть слугувати підґрунтям для вдосконалення національного фінансового законодавства, проведення наукових дослід-жень з проблем правового регулювання бюджетного процесу.
Description
Keywords
subspecies of external government debt, economic situation, investors, restructuring of government debt, development of government debt, diplomacy, genesis of government debt, foreign countries, підвиди зовнішнього державного боргу, економічна ситуація, інвестори, реструктуризація державного боргу, формування державного боргу, дипломатія, генезис державного боргу, зарубіжні країни
Citation