Forensic Examinations During the Investigation of Threats or Violence Against a Law Enforcement Officer. Судові експертизи під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу

Abstract
Forensic expertise, as a form of using special knowledge, is one of the most effective ways to establish the truthduring the investigation of threats or violence against a law enforcement officer, especially given the often-limitedamount of criminally valuable information in such proceedings, which conditions the relevance of this paper. The purpose of the paper is to establish the types and analyse the possibilities of forensic examinations that canbe assigned during the investigation of threats or violence against a law enforcement officer. During the study, aset of scientific methods was applied – system, comparative legal, statistical, analysis, bibliographic, synthesis,induction, and deduction. According to the results of the study, a holistic view of the complex of forensic studieswas presented, which: are most often assigned in the proceedings under consideration (examination of soundand video recordings, fingerprinting, examination of cold steel and firearms, forensic trasological examination,are mandatory if injuries are caused to the victim (forensic medical, can be assigned depending on the needsof the specific production (engineering and transport, phototechnical, forensic psychiatric examination; also,the types of examinations, the capabilities of which are not fully used by investigators (forensic psychological,were identified. The most important problems that arise at the stage of assigning expert examinations and can largely affect the quality of expert opinions were identified: violation of the deadlines for assigning expert examinations, incorrect formulation of questions to the expert, provision of insufficient quantity and/or poor quality of materials for research, incorrect definition of the type of expert study. It is emphasised that in the conditions of martial law and the expansion of the list of methods and tools of committing the investigated criminal offences in connection with it, there is a need for expert study, the objects of which are explosives and substances, various weapons, etc.Судова експертиза як форма використання спеціальних знань є одним з найефективніших способів встановлення істини під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронногооргану, особливо з огляду на недостатній обсяг криміналістично значущої інформації в таких провадженнях, що підтверджує актуальність цього дослідження. Метою статті є встановлення видів та аналіз можливостей судових експертиз, які можуть призначати під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу. У межах дослідження застосовано комплекс наукових методів – системний, порівняльно-правовий, статистичний, бібліографічний, аналізу, синтезу, індукції та дедукції. Сформульовано цілісне уявленн про комплекс судово-експертних досліджень, які найчастіше призначають у розглядуваних провадженнях (експертиза звуко- та відеозапису, дактилоскопічна, експертиза холодної, а також вогнепальної зброї, судово-трасологічна експертиза). Доведено, що вони є обов’язковими за умови спричинення потерпіло-му тілесних ушкоджень (судово-медична) та можуть призначатися залежно від потреб конкретного провадження (інженерно-транспортна, фототехнічна, судово-психіатрична експертизи). Встановлено проблеми, які виникають на етапі призначення експертиз і можуть суттєво вплинути на якість експертних висновків: порушення термінів призначення експертиз, некоректне формулювання питань експертові, надання недостатньої кількості та/або низька якість матеріалів для дослідження, неправильне визначен-ня виду експертного дослідження. Наголошено на тому, що в умовах воєнного стану, який передбачає розширення переліку способів і знарядь учинення досліджуваних кримінальних правопорушень, виникає потреба в призначенні експертних досліджень, об’єктами яких є вибухові пристрої та речовини, різні види зброї тощо.
Description
Keywords
criminal proceedings, special knowledge, expert support, criminalistics, кримінальне провадження, спеціальні знання, експертне забезпечення, криміналістика
Citation