Features of the Mechanism of Unlawful Appropriation of Vehicles During Martial Law. Особливості механізму вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом під час воєнного стану

Abstract
Today, the unlawful appropriation of vehicles in wartime is relevant because Ukrainians are faced with the problem of preserving their property during the war. The purpose of the paper is to consider the features of the mechanism of unlawful appropriation of vehicles in wartime, to identify and classify the subjects of their commission, to disclose and systematise the methods, means, and place of committing such crimes in accordance with the type of subject of their commission. To solve these issues, the study used a complex of both general scientific and special methods of scientific knowledge – system-structural, formal-logical, method of scientific knowledge, induction, deduction, analysis, synthesis, generalisation. Based on the results of the study, the features of the mechanism of unlawful appropriation of vehicles in wartime were established and disclosed.The subject of unlawful appropriation of vehicles during martial law was described and its classification was presented. The features of the method of committing unlawful appropriation of vehicles, depending on the subject of commission, were identified. A proportional dependence on the type of subject of committing a crime to the conditions, goals, means, and place of unlawful appropriation of vehicles in wartime was established. The methods of committing such crimes were systematised. Wartime conditions that promote unhindered unlawful appropriation of vehicles were established. Places of unlawful appropriation of vehicles during martial law were identified and classified. Purposes of committing unlawful appropriation of vehicles during martial law were investigated. The practical value of this study lies in the fact that the results obtained can serve as a basis for further scientific activities to investigate the features of the mechanism for unlawful appropriation of vehicles in wartime and used to more effectively counteract unlawful appropriation of vehicles, especially during martial law. Актуальність проблематики незаконного заволодіння транспортним засобом у воєнний час зумовлена тим, що українці нині стикнулися з проблемою збереження власного майна під час війни. Мета статті – розглянути особливості механізму вчинення незаконних заволодінь автомобілями у воєнний час, виявити і класифікувати суб’єкти їх учинення, розкрити й систематизувати способи, засоби та місце вчинення цих злочинів відповідно до виду суб’єкта їх учинення. Для вирішення зазначених питань у дослідженні застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання – системно-структурний, формально-логічний, методи наукового пізнання, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, узагальнення. За результатами дослідження розкрито особливості механізму вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами у воєнний час. Схарактеризовано суб’єкти незаконного заволодіння транспортним засобом під час воєнного стану та запропоновано відповідну їх класифікацію. Розкрито особливості способу вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами залежно від суб’єкта. Виявлено пропорційну залежність від виду суб’єкта вчинення злочину й умов, цілей, засобів і місця вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом у воєнний час. Систематизовано способи вчинення вказаних злочинів. Встановлено умови воєнного часу, що сприяють безперешкодному незаконному заволодінню транспортним засобом. Виокремлено та класифіковано місця вчинення цих протиправних дій, окреслено їхні цілі. Практична значущість роботи полягає в тому, що отримані результати дослідження можуть слугувати підґрунтям для подальшої наукової діяльності з вивчення особливостей механізму вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами у воєнний час і сприятимуть підвищенню ефективності протидії незаконному заволодінню транспортними засоба-ми, особливо в умовах воєнного стану.
Description
Keywords
car, theft, perpetrator, subject of crime, method of committing a crime, means of committing a crime, organised groups, military of the Russian Federation, автомобіль, викрадення, зловмисник, суб’єкт злочину, спосіб вчинення злочину, засоби вчинення злочину, організовані групи, військові Російської Федерації
Citation