ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Особливості реабілітації осіб із залежністю від психоактивних речовин. Features of Rehabilitation of Persons with Dependence on Psychoactive Substances
  (2022) Галич, Я. В.; Halych, Ya.
  Метою статті є вивчення особливостей реабілітаційного процесу осіб із залежністю від психоактивних речовин. Методологія. Методологічну основу статті становлять наукові концепції вивчення адиктивної поведінки, а саме хімічних залежностей. Методологіч-ний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта предмета дослідження. Розглянуто класифікацію психоактивних речовин і їхній вплив на фізич-ний і психічний стан. Схарактеризовано психологічні підходи до проблеми наркозалеж-них на підставі провідних напрямів у психології та найбільш розроблених теорій. Роз-крито значення профілактики вживання наркотичних речовин у системі реабілітації наркологічно залежних. Виокремлено моделі адиктивної поведінки як форми девіацій. Розглянуто провідні психологічні проблеми, які виникають унаслідок вживання нар-котичних речовин. Проаналізовано алгоритм проведення медико-психологічної реабі-літації осіб, залежнихтвід психоактивних речовин. Визначено поведінкові та психое-моційні вияви в осіб із залежністю від психоактивних речовин. З огляду на зазначене, схарактеризовано основні напрями реабілітаційної роботи й особливості їх реалізації. Висвітлено особливості системи реабілітації наркозалежних. psychoactive substances. Methodology. The scientific concepts of the study of addictive behavior, namely chemical addictions, constituted the methodological basis of the article. Methodological tools are selected in accordance with certain goals, the specifics of the object and the subject of research. The classification of psychoactive substances and their influence on the physical and mental state are considered. Psychological approaches to the problem of drug addicts are characterized on the basis of the leading trends in psychology and the most developed theories. The role of prevention of the use of narcotic substances in the system of rehabili-tation of drug addicts is revealed. Models of addictive behavior as a form of deviations are singled out. The leading psychological problems resulting from the use of narcotic substan-ces are considered. The algorithm for conducting medical and psychological rehabilitation of persons dependent on psychoactive substances is analyzed. Behavioral and psycho-emo-tional manifestations in persons with dependence on psychoactive substances were deter-mined. Depending on this, the main directions of rehabilitation work and the features of their implementation are determined. The features of the system of rehabilitation of drug addicts are revealed. The scientific novelty of the article lies in the generalization and systematiza-tion of the results of research on the features of the medical and social rehabilitation of those addicted to psychoactive substances.
 • Item
  Вияви професійної деформації в слідчих поліції. Phenomenon of Professional Deformation of Police Investigators
  (2022) Макаренко, П. В.; Makarenko, P.; Захаренко, Л. М.; Zakharenko, L.
  У статті представлено результати наукової розвідки особливостей виявів професійної деформації вслідчих Національної поліції України. Визначено, що респондентам харак-терна професійна деформація початкового та середнього рівнів на різних стадіях фор-мування, а от глибинна – відсутня. Метою статті є дослідження особливостей виявів професійної деформації слідчих, які працюють у слідчих підрозділах Національної по-ліції України. Методологію дослідження становлять закономірності та принципи психо-діагностичного інструментарію. Професійна деформація слідчих поліції супровод-жується професійним вигоранням. Для сформованої професійної деформації початко-вого рівня характерні зміни в образі «Я», професійне огрублення особистості та помір-но виражені показники професійного вигорання. Початком утворення професійної де-формації середнього рівня є зростання довільно-суб’єктивного тлумачення норм і ви-мог, виконання професійної ролі поза службою, вияви упередженого ставлення, збіль-шення емоційного виснаження, яскраво виражена деперсоналізація. Визначено, що тривалість служби спричиняє зростання кількості ознак професійної деформації, що не впливає на зміну ставлення респондентів до себе як професіонала, й ознак професій-ного вигорання, крім редукції особистих досягнень. Респонденти зі стажем службової діяльності понад 10 років більш аргументовано тлумачать правові норми та менш упе-реджено ставляться до людей, що є суб’єктами службової діяльності, однак більше не-задоволені собою та продуктивністю своєї праці, на відміну від слідчих із меншим ста-жем служби й, відповідно, досвідом роботи. The article presents the results of a scientific investigation of the peculiarities of the manifestations of professional deformation among the investigators of the National Police of Ukraine. It was determined that the respondents are characterized by professional deformation at the initial and secondary levels at different stages of formation. The respondents have no deep professional deformation. Professional deformation of police investigators is accompanied by professional burnout. The formed professional deformation of the initial level is characterized by changes in the image of «I», professional coarsening of the personality and moderately expressed indicators of professional burnout. The beginning of the formation of medium-level professional defor-mation is the growth of arbitrary and subjective interpretation of norms and requirements, the performance of a professional role outside the service, manifestations of prejudiced attitudes, the growth of emotional exhaustion, pronounced depersonalization of personal achievements. It was determined that with an increase in the length of service, the signs of professional deformation increase, but this does not affect the change in attitude towards oneself as a professional, more signs of professional burnout are manifested, in addition to the reduction of personal achievements.
 • Item
  Психолінгвістичні особливості деяких понять екстремальної психології. Psycholinguistic Features of Some Concepts of Extreme Psychology
  (2022) Сірко, Р. І.; Sirko, R.; Слободяник, В. І.; Slobodianyk, V.
  Мета. У сучасній академічній науці використовують різноманітні поняття, які характери-зують ситуації, що спричиняють негативні наслідки для життєдіяльності людини, проте єдиний погляд науковців на їх взаємозалежність, узгодженість і взаємозв’язок відсут-ній. Саме тому важливим є здійснення психолінгвістичного аналізу зазначених понять екстремальної психології. У психологічній літературі вживають такі поняття, як «екстре-мальна психологія» (В. Лебедєв, В. Лефтеров, М. Магомет-Емінов, Л. Перелигіна, О. Тімченко й інші), «психологія діяльності в особливих умовах» (Ю. Забродін, В. Лефте-ров, Б. Ломов, В. Осьодло, Є. Потапчук, інші), «кризова психологія» (Е. Битюцька, Ф. Василюк), «психологія безпеки» (І. Баєва, І. Приходько), «психологія ризику» (Т. Корні-лова), «екстремальна психопедагогіка» (О. Столяренко), «екстремально-професійна підготовка» (М. Козяр). Представники діяльнісного підходу розглядають екстремальну психологію з огляду на особливості діяльності в екстремальних умовах; представники особистісного підходу оперують поняттями «кризова психологія», «важкі життєві ситуа-ції», «травма», розглядають екстремальну психологію в контексті наслідків екстре-мальної ситуації для особистості й особливості її лікування; вивчають новий напрям «психологія безпеки», у межах якого екстремальну ситуацію трактують як результат активної взаємодії особистості й середовища, а безпеку – стан захищеності людини та середовища; важливим аспектом є дослідження ризику та ризикованих ситуацій. In modern academic science, various concepts are used that characterize situations that cau-se negative consequences for human life, but there is no unified view of scientists on their interdependence, coherence, and relationship. That is why it is important to perform a psy-cholinguistic analysis of the above concepts of extreme psychology. Methodology. In the psychological literature, the following concepts are used: «extreme psychology»(V. Lebe-dev, V. Lefterov, O. Timchenko, M. Magomet-Eminov, L. Perelighina, others), «psychology of activity in special conditions» (B. Lomov, Yu. Zabrodin, E. Potapchuk, V. Osyodlo, V. Lefte-rov, others), «crisis psychology» (F. Vasylyuk, E. Bytyutka, others), «safety psychology» (I. Prikhodko, I. Baeva), «risk psychology» (T. Kornylova), «extreme psychopedagogy», (O. Stolyarenko), «extreme professional training» (M. Kozyar). Representatives of the activity approach consider extreme psychology from the point of view of the specifics of activity in extreme conditions; representatives of the personal approach operate with the concepts of «crisis psychology», «difficult life situations», «trauma», consider extreme psychology from the point of view of the consequences of an extreme situation for the individual and the specifics of their treatment; the new direction «safety psychology» is considered, where an extreme situation is interpreted as the result of an active interaction of the individual and the environment, and safety is a state of protection of a person and the environment; an impor-tant aspect is the study of risk and risky situations.
 • Item
  Провідні технології самодопомоги в процесі психологічної практики. Basic Self-Help Technologies in the Process of Psychological Practice
  (2022) Цільмак, О. М.; Tsilmak, O.
  Способи самодопомоги психологам та психотерапевтам досі в психологічній науці й практиці не структуровано та не описано. Хоча потреба в цьому є, особливо в психо-логів системи Міністерства внутрішніх справ, Збройних Сил України, Державної служ-би України з надзвичайних ситуацій та інших відомств. Метою статті є надання науко-во-практичних рекомендацій щодо алгоритмів застосування психологами провідних технологій самодопомоги в процесі психологічної практики. Проведене наукове дослід-ження дало змогу встановити, що психологи та психотерапевти використовують певні психотехнології для самодопомоги за такими сферами впливу, як: тілесна, біоенерге-тична, емоційна та когнітивна. Переважно ці психотехнології є інтегративними, тобто спрямованими на декілька сфер впливу одночасно. Ways of helping themselves by psy-chologists and psychotherapists are still not structured and described in psychological scie-nce and practice. Although, there is a need for this, especially among psychologists of the system of the Ministry of Internal Affairs, the Armed Forces of Ukraine, the State Service of Ukraine for Emergency Situations and other departments. The purpose of the article is to describe scientific and practical recommendations on algorithms for the use of leading self-help technologies by psychologists in the process of psychological practice. The conducted scientific research made it possible to establish that psychologists and psychotherapists use certain psychotechnologies for self-help in such spheres of influence as bodily, bioenergetic, emotional and cognitive.