Психолінгвістичні особливості деяких понять екстремальної психології. Psycholinguistic Features of Some Concepts of Extreme Psychology

Abstract
Мета. У сучасній академічній науці використовують різноманітні поняття, які характери-зують ситуації, що спричиняють негативні наслідки для життєдіяльності людини, проте єдиний погляд науковців на їх взаємозалежність, узгодженість і взаємозв’язок відсут-ній. Саме тому важливим є здійснення психолінгвістичного аналізу зазначених понять екстремальної психології. У психологічній літературі вживають такі поняття, як «екстре-мальна психологія» (В. Лебедєв, В. Лефтеров, М. Магомет-Емінов, Л. Перелигіна, О. Тімченко й інші), «психологія діяльності в особливих умовах» (Ю. Забродін, В. Лефте-ров, Б. Ломов, В. Осьодло, Є. Потапчук, інші), «кризова психологія» (Е. Битюцька, Ф. Василюк), «психологія безпеки» (І. Баєва, І. Приходько), «психологія ризику» (Т. Корні-лова), «екстремальна психопедагогіка» (О. Столяренко), «екстремально-професійна підготовка» (М. Козяр). Представники діяльнісного підходу розглядають екстремальну психологію з огляду на особливості діяльності в екстремальних умовах; представники особистісного підходу оперують поняттями «кризова психологія», «важкі життєві ситуа-ції», «травма», розглядають екстремальну психологію в контексті наслідків екстре-мальної ситуації для особистості й особливості її лікування; вивчають новий напрям «психологія безпеки», у межах якого екстремальну ситуацію трактують як результат активної взаємодії особистості й середовища, а безпеку – стан захищеності людини та середовища; важливим аспектом є дослідження ризику та ризикованих ситуацій. In modern academic science, various concepts are used that characterize situations that cau-se negative consequences for human life, but there is no unified view of scientists on their interdependence, coherence, and relationship. That is why it is important to perform a psy-cholinguistic analysis of the above concepts of extreme psychology. Methodology. In the psychological literature, the following concepts are used: «extreme psychology»(V. Lebe-dev, V. Lefterov, O. Timchenko, M. Magomet-Eminov, L. Perelighina, others), «psychology of activity in special conditions» (B. Lomov, Yu. Zabrodin, E. Potapchuk, V. Osyodlo, V. Lefte-rov, others), «crisis psychology» (F. Vasylyuk, E. Bytyutka, others), «safety psychology» (I. Prikhodko, I. Baeva), «risk psychology» (T. Kornylova), «extreme psychopedagogy», (O. Stolyarenko), «extreme professional training» (M. Kozyar). Representatives of the activity approach consider extreme psychology from the point of view of the specifics of activity in extreme conditions; representatives of the personal approach operate with the concepts of «crisis psychology», «difficult life situations», «trauma», consider extreme psychology from the point of view of the consequences of an extreme situation for the individual and the specifics of their treatment; the new direction «safety psychology» is considered, where an extreme situation is interpreted as the result of an active interaction of the individual and the environment, and safety is a state of protection of a person and the environment; an impor-tant aspect is the study of risk and risky situations.
Description
Keywords
екстремальна психологія, психологія діяльності в особливих умовах, психологія безпеки, криза, травма, ризик, стрес, extreme psychology, psychology of activity in special conditions, psychology of security, crisis, trauma, risk, stress
Citation