Особливості реабілітації осіб із залежністю від психоактивних речовин. Features of Rehabilitation of Persons with Dependence on Psychoactive Substances

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою статті є вивчення особливостей реабілітаційного процесу осіб із залежністю від психоактивних речовин. Методологія. Методологічну основу статті становлять наукові концепції вивчення адиктивної поведінки, а саме хімічних залежностей. Методологіч-ний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта предмета дослідження. Розглянуто класифікацію психоактивних речовин і їхній вплив на фізич-ний і психічний стан. Схарактеризовано психологічні підходи до проблеми наркозалеж-них на підставі провідних напрямів у психології та найбільш розроблених теорій. Роз-крито значення профілактики вживання наркотичних речовин у системі реабілітації наркологічно залежних. Виокремлено моделі адиктивної поведінки як форми девіацій. Розглянуто провідні психологічні проблеми, які виникають унаслідок вживання нар-котичних речовин. Проаналізовано алгоритм проведення медико-психологічної реабі-літації осіб, залежнихтвід психоактивних речовин. Визначено поведінкові та психое-моційні вияви в осіб із залежністю від психоактивних речовин. З огляду на зазначене, схарактеризовано основні напрями реабілітаційної роботи й особливості їх реалізації. Висвітлено особливості системи реабілітації наркозалежних. psychoactive substances. Methodology. The scientific concepts of the study of addictive behavior, namely chemical addictions, constituted the methodological basis of the article. Methodological tools are selected in accordance with certain goals, the specifics of the object and the subject of research. The classification of psychoactive substances and their influence on the physical and mental state are considered. Psychological approaches to the problem of drug addicts are characterized on the basis of the leading trends in psychology and the most developed theories. The role of prevention of the use of narcotic substances in the system of rehabili-tation of drug addicts is revealed. Models of addictive behavior as a form of deviations are singled out. The leading psychological problems resulting from the use of narcotic substan-ces are considered. The algorithm for conducting medical and psychological rehabilitation of persons dependent on psychoactive substances is analyzed. Behavioral and psycho-emo-tional manifestations in persons with dependence on psychoactive substances were deter-mined. Depending on this, the main directions of rehabilitation work and the features of their implementation are determined. The features of the system of rehabilitation of drug addicts are revealed. The scientific novelty of the article lies in the generalization and systematiza-tion of the results of research on the features of the medical and social rehabilitation of those addicted to psychoactive substances.
Description
Keywords
психоактивні речовини, адиктивна поведінка, хімічна залежність, медико-психологічна реабілітація, реабілітаційне середовище, psychoactive substances, addictive behavior, chemical dependence, medical and psychological rehabilitation, rehabilitation environment
Citation