Вияви професійної деформації в слідчих поліції. Phenomenon of Professional Deformation of Police Investigators

Abstract
У статті представлено результати наукової розвідки особливостей виявів професійної деформації вслідчих Національної поліції України. Визначено, що респондентам харак-терна професійна деформація початкового та середнього рівнів на різних стадіях фор-мування, а от глибинна – відсутня. Метою статті є дослідження особливостей виявів професійної деформації слідчих, які працюють у слідчих підрозділах Національної по-ліції України. Методологію дослідження становлять закономірності та принципи психо-діагностичного інструментарію. Професійна деформація слідчих поліції супровод-жується професійним вигоранням. Для сформованої професійної деформації початко-вого рівня характерні зміни в образі «Я», професійне огрублення особистості та помір-но виражені показники професійного вигорання. Початком утворення професійної де-формації середнього рівня є зростання довільно-суб’єктивного тлумачення норм і ви-мог, виконання професійної ролі поза службою, вияви упередженого ставлення, збіль-шення емоційного виснаження, яскраво виражена деперсоналізація. Визначено, що тривалість служби спричиняє зростання кількості ознак професійної деформації, що не впливає на зміну ставлення респондентів до себе як професіонала, й ознак професій-ного вигорання, крім редукції особистих досягнень. Респонденти зі стажем службової діяльності понад 10 років більш аргументовано тлумачать правові норми та менш упе-реджено ставляться до людей, що є суб’єктами службової діяльності, однак більше не-задоволені собою та продуктивністю своєї праці, на відміну від слідчих із меншим ста-жем служби й, відповідно, досвідом роботи. The article presents the results of a scientific investigation of the peculiarities of the manifestations of professional deformation among the investigators of the National Police of Ukraine. It was determined that the respondents are characterized by professional deformation at the initial and secondary levels at different stages of formation. The respondents have no deep professional deformation. Professional deformation of police investigators is accompanied by professional burnout. The formed professional deformation of the initial level is characterized by changes in the image of «I», professional coarsening of the personality and moderately expressed indicators of professional burnout. The beginning of the formation of medium-level professional defor-mation is the growth of arbitrary and subjective interpretation of norms and requirements, the performance of a professional role outside the service, manifestations of prejudiced attitudes, the growth of emotional exhaustion, pronounced depersonalization of personal achievements. It was determined that with an increase in the length of service, the signs of professional deformation increase, but this does not affect the change in attitude towards oneself as a professional, more signs of professional burnout are manifested, in addition to the reduction of personal achievements.
Description
Keywords
слідчі поліції, професійна деформація, професійне вигорання, police investigators, professional deformation, professional burnout
Citation