№3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКУ ВІЙНУ. Human rights violations due to the Ukrainian-Russian war
  (2022) ПРЯМІЦИН В.Ю.; Pryamitsyn V.Yu.; МИКИТА А.А.; Mykyta A.A.
  У статті розглядаються нагальні та принципово важливі питання розуміння необхідності гарантування, дотримання й забезпечення прав людини за будь яких обставин сьогодення. Розгляд проблематики даного питання зачіпає не лише державний рівень вирішення дотримання прав людини, а й міждержавний, тому ця робота досліджує та проходить через найважливіший напрямок міждержавного співробітництва, щодо забезпечення прав людини й громадянина в умовах війн, воєнних заворушок та інших видів збройних конфліктів міжнародного і не міжнародного характеру. The article considers urgent and fundamentally important issues of understanding the need to guarantee, respect and ensure human rights in all current circumstances. Consideration of this issue affects not only the state level of human rights, but also interstate, so this work explores and goes through the most important area of interstate cooperation in ensuring human and civil rights in wars, riots and other armed conflicts international and non-international. international character.
 • Item
  ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У ВИДІ РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО, ДІЗНАВАЧА ЧИ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. The subject of evidence in the exercise of judicial control in the form of consideration of complaints against decisions, actions or omissions of the investigator, inquiring officer or prosecutor during the pretrial investigation
  (2022) ЧУЧМАН О.І.; Chuchman O.І.
  У статті проаналізовано структуру предмету доказування під час розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, а також засоби його встановлення. The article analyzes the structure of the subject of evidence during the examination by the investigating judge of complaints against decisions, actions or inaction of the investigator, inquiring officer or prosecutor, as well as the means of establishing it.
 • Item
  ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ. Inspection of the scene under the conditions of incidental legal regimes
  (2022) ТЕТЕРЯТНИК Г.К.; Teteriatnyk H.K.
  У статті на підставі вітчизняних та міжнародних джерел досліджуються питання проведення огляду місця події в умовах надзвичайних правових режимів, які характеризуються наявністю екстраординарних факторів, які впливають на підготовку до слідчої (розшукової) дії, її проведення, фіксування, взаємодії між різними органами та підрозділами. The article, based on domestic and international sources, examines the issues of conducting an inspection of the scene of an accident under emergency legal regimes, characterized by the presence of extraordinary factors that affect the preparation for an investigative (detective) action, its conduct, fixation, and interaction between different bodies and departments.
 • Item
  ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ОКРЕМИМИ СУБ’ЄКТАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Abuse of procedural powers by certain subjects of the criminal process in conditions of state of war
  (2022) СЛІПЕНЮК Т.М.; Slipeniuk T.M.
  Стаття присвячена дослідженню можливих зловживань процесуальними повноваженнями дізнавачем, слідчим, керівником органу досудового розслідування, прокурором, керівником органу прокуратури під час здійснення кримінального процесу в умовах воєнного стану та формуванню механізму щодо їхнього попередження та протидії. The article is devoted to the study of possible abuses of procedural powers by the coroner, investigator, chef of the pre-trial investigation office, prosecutor, chef of the prosecutor’s office during the criminal process in state of war and the formation of a mechanism to prevent and counteract them.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ. Using of special knowledge in the investigation of criminal offenses against sexual freedom and sexual integrity of children
  (2022) НІКІТІНА-ДУДІКОВА Г.Ю.; Nikitina-Dudikova G.Yu.
  Стаття присвячена висвітленню питання використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. У статті ілюструються положення, що доказування ґрунтується на законах і категоріях діалектики та формальної логіки і, по суті, є нероздільним поєднанням практичної та розумової діяльності учасників, що здійснюють кримінальне процесуальне доказування, що здійснюється також за допомогою використання спеціальних знань у процесі розслідування кримінальних правопорушень. The article concludes that the establishment of such an objective reality is possible only through criminal procedural evidence that meets the requirements of scientific knowledge. Obtaining evidence in the process of evidence is also carried out through the use of special knowledge in the investigation of criminal offenses. It is emphasized that the current legislation of Ukraine does not provide a definition of «special knowledge», although this term is used in regulations.
 • Item
  МЕТА ПОКАРАННЯ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. Purpose of punishment in the criminal law system of Ukraine
  (2022) НЕДОВ С.Л.; Nedov S.L.
  У статті автором проаналізовані підходи вітчизняних та зарубіжних учених, а також нормативно-правові акти у відповідній сфері, що дозволили охарактеризувати поняття покарання в кримінальному праві України, а також за допомогою короткої характеристики його ознак, а також різноманіття інтерпретацій визначення мети покарання встановити її зміст і надати власне, авторське визначення. In the article the author analyzes the approaches of domestic and foreign scholars, as well as regulations in the relevant field, which allowed to characterize the concept of punishment in criminal law of Ukraine, as well as with a brief description of its features and a variety of interpretations to determine the purpose of punishment. provide your own, author’s definition.
 • Item
  ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ З ТІЛА НЕЖИВОЇ ЛЮДИНИ (ТРУПА) ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ. Obtaining samples from the body of an inanimate person (corpse) for examination in criminal proceedings: problematic aspects
  (2022) БАСЮК Л.О.; Basuk L.O.
  У статті розглядається встановлений порядок отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні як відповідний засіб доказування. Розглядаються види зразків для експертизи, які виділяє законодавець, та процесуальний порядок їх отримання. За результатами аналізу виділених законодавцем видів зразків для експертизи робиться висновок про відсутність регламентованого порядку отримання зразків з тіла неживої людини (трупа). Обґрунтовується думка про необхідність виділення зразків з тіла неживої людини (трупа) в окремий вид зразків для експертизи, зважаючи на виокремлення трупа законодавцем (на прикладі інших слідчих (розшукових) дій) як специфічної процесуальної категорії, відмінної від речей, документів, особи, – процесуальний порядок отримання зразків з яких встановлений законодавцем. The article considers the established procedure for obtaining samples for examination in criminal proceedings as an appropriate means of proof. The types of samples for examination, which are allocated by the legislator, and the procedural order for obtaining them are considered. Based on the results of the analysis of the types of samples selected by the legislator for examination, it is concluded that there is no regulated procedure for obtaining samples from the body of an inanimate person (corpse). The idea of the need to select samples from the body of an inanimate person (corpse) in a separate type of samples for examination, given the separation of the corpse by the legislator (on the example of others investigative actions) as a specific procedural category other than things, documents, person – the procedure for obtaining samples from which is established by the legislator.
 • Item
  АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ РОЗБОЯМ, ПОЄДНАНИМ З ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО, ІНШЕ ПРИМІЩЕННЯ ЧИ СХОВИЩЕ. American experience in preventing robbery combined with breaking into a home, other premises or storage
  (2022) ПАЛАМАРЧУК О.В.; Palamarchuk O.V.
  У статті розглянуто один з ключових видів запобігання розбоям, поєднаним з проникненням в житло, інше приміщення чи сховище (ч. 3 ст. 187 КК України) – участь громадськості у такій діяльності. Наголошено, що громадські організації, об’єднання, а також окремі громадяни можуть приймати активну безпосередню участь. The article considers one of the key types of prevention of robbery, combined with penetration into housing, other premises or storage (Part 3 of Article 187 of the Criminal Code of Ukraine) – public participation in such activities. It was emphasized that public organizations, associations, as well as individual citizens can take an active part in the prevention of mercenary and violent criminal offenses.
 • Item
  ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ. Ways of forming anti-corruption policy to prevent corruption crime in the economy
  (2022) БУГЕРА С.І.; Bugera S.I.
  Стаття присвячена висвітленню шляхів формування державної антикорупційної політики для запобігання корупційній злочинності у сфері економіки. Доведено, що ефективна державна атикорупційна політика є базисом для здійснення заходів щодо запобігання корупційної злочинності у сфері економіки. Наголошено, що корупція здійснює негативний вплив на економічний розвиток держави та у поєднання з організованою злочинністю суттєво ускладнює забезпечення економічної безпеки. The article is devoted to the ways of formation of the state anti-corruption policy for prevention of corruption crime in the sphere of economy. It is proved that an effective state anti-corruption policy is the basis for implementing measures to prevent corruption in the economy. It is emphasized that corruption has a negative impact on the economic development of the state and in combination with organized crime significantly complicates economic security.
 • Item
  ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ. Concerning the procedure for submitting declarations
  (2022) ЛЕЩЕНКО О.В.; Leshchenko O.V.
  Статтю присвячено дослідженню процедур порядку подання декларацій, їхнім видам та особливостям проведення у період дії воєнного стану. Сьогодні розроблено проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей справляння окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану. Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового і Митного кодексів України та законів України згідно з якими передбачається, зокрема: не включати до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб суму благодійної допомоги, отриманої благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів, для надання благодійної допомоги на користь: учасників бойових дій; працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації; фізичних осіб, які мешкають на території населених пунктів, де проводяться бойові дії, та які вимушено покинули місце проживання; збільшити розмір військового збору з 1,5 % до 3 % від об’єкта оподаткування, передбачивши дію збільшеного розміру військового збору протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану в Україні, при цьому тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, звільнити від оподаткування військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців і працівників військових формувань. The article is devoted to the study of the procedures for the submission of declarations, their types and features of the period of martial law. Today, a draft law on amendments to the Tax Code of Ukraine and other laws of Ukraine on the peculiarities of collecting certain taxes and fees during martial law, state of emergency has been developed. The draft law proposes to amend the Tax and Customs Codes of Ukraine and the laws of Ukraine according to which it is envisaged, in particular: not to include in the calculation of the total monthly (annual) taxable income of a personal income taxpayer the amount of charitable assistance received by philanthropists Register of volunteers to provide charitable assistance for the benefit of: participants in hostilities; employees of enterprises, institutions, organizations, civil defense forces, which are involved and directly involved in the implementation of measures to ensure national security and defense, repel and deter armed aggression of the Russian Federation; natural persons living in the territory of the settlements where the hostilities are taking place and who have been forced to leave their place of residence; increase the amount of military duty from 1.5 % to 3 % of the object of taxation, providing for the effect of increased military duty during the legal regime of martial law, state of emergency in Ukraine, while temporarily, for the period of martial law, exempt from taxation military collection of income in the form of financial support for servicemen and employees of military formations.
 • Item
  ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ. Civic education in the context of legal education
  (2022) ОЛЬХОВІК М.В.; Olkhovik M.V.; КОНОВАЛЮК О.Ю.; Konovaliuk O.Yu.
  Загальноприйнято розуміти, що демократичне самоврядування вимагає інформоване та освічене громадянство і що доступ до освіти є важливою підтримкою розвитку таких громадян. Громадянська освіта, однак, яка чітко вчить знанням, навичкам і цінностям, які вважаються необхідними для демократичного громадянства, тепер займає слабку позицію в державних школах. У найширшому визначенні «громадянська освіта» означає всі процеси, які впливають на переконання, зобов’язання, можливості та дії людей як членів або потенційних членів громад. Громадянська освіта не повинна бути навмисною, тому що це може не принести користі. Громадянська освіта безумовно, не обмежується шкільним навчанням та освітою дітей та молоді. Сім’ї, уряди, релігії та засоби масової інформації – це лише деякі з інституцій громадянської освіти, яку розуміють як процес, що триває все життя. Сьогодні особливого значення набуває демократизація та гуманізація навчально-виховного процесу, створення умов для опановування надбаннями національної культури та виховання у людей високих моральних і громадянських цінностей. Було б добре мати суспільство громадян, які обирають відповідально і свідомо, розуміють структуру держави та її проблеми. Ми можете мріяти про це, але краще брати участь у процесах, які призведуть до цього. Громадянська освіта – це питання часу, тому розвиток та вдосконалення її системи є актуальним завданням для всіх демократичних держав. Участь українців у громадянському житті є важливою для підтримки нашої демократичної форми правління. Громадянська освіта вчить людей розуміти принципи суспільства, в якому вони живуть, визначати своє місце, роль і можливості в ньому, визначати методи і засоби здійснення бажаних змін у суспільстві, а також як змінити своє життя на краще в режимі реального часу, не чекаючи «короля», виграшу в лотерею чи іншого дива. It is widely understood that democratic self-government requires informed and educated citizenship and that access to education is an important support for the development of such citizens. Civic education, however, which clearly teaches the knowledge, skills and values deemed necessary for democratic citizenship, now occupies a weak position in public schools. In the broadest sense, «civic education» means all the processes that affect people’s beliefs, commitments, opportunities, and actions as members or potential members of communities. Civic education should not be intentional, as it may not be beneficial. Civic education is certainly not limited to schooling and educating children and young people. Families, governments, religions and the media are just some of the institutions of civic education that are understood as a lifelong process. Today, the democratization and humanization of the educational process, the creation of conditions for the mastery of national culture and the education of people of high moral and civic values are of particular importance. It would be good to have a society of citizens who choose responsibly and consciously, understand the structure of the state and its problems. We can dream about it, but it is better to participate in the processes that will lead to it. Civic education is a matter of time, so the development and improvement of its system is an urgent task for all democracies. The participation of Ukrainians in civic life is important to support our democratic form of government. Civic education teaches people to understand the principles of the society in which they live, to determine their place, role and opportunities in it, to determine methods and means of making desired changes in society, and how to change their lives for the better in real time without waiting for the king, winning the lottery or other miracle.
 • Item
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ. Responsibility for violation of the currency under conditions of the legal regime of martimate
  (2022) КОВАЛЬОВА О.В.; Kovalova O.V.; ПИШНА А.Г.; Pyshna A.H.
  Метою статті є дослідження сутності комендантської години як спеціального заходу, а також адміністративно-правових підстав притягнення до відповідальності за її порушення з метою забезпечення громадського порядку та безпеки під час дії воєнного стану. The aim of the article is to study the essence of curfew as a special measure in peacetime and wartime, as well as administrative and legal grounds for prosecution for its violation in order to ensure public order and security during martial law. The origin of the curfew as a special event and the scope of its use in modern conditions has been studied.
 • Item
  ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. Objective signs of administrative offenses in business: the essence and significance for administrative and legal qualifications
  (2022) КОВАЛЕНКО О.В.; Kovalenko O.V.
  Статтю присвячено з’ясуванню сутності об’єктивних ознак адміністративних правопорушень у підприємницькій діяльності, що мають значення для їх адміністративно-правової кваліфікації. The article is devoted to clarifying the essence of the objective features of administrative offenses in business, which are important for their administrative and legal qualifications.
 • Item
  ЗМІСТ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Content of forms of interaction of the National Police of Ukraine with local executive bodies and local self-government bodies
  (2022) ЗАБОЖЧУК О.В.; Zabozhchuk O.V.
  Стаття присвячена теоретичному дослідженню питань щодо визначення форм взаємодії Національної поліції України з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Наголошено, що питання щодо форм взаємодії Національної поліції України з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування є досить значущим для розкриття самої сутності такої взаємодії, оскільки поряд з такими важливими категоріями взаємодії як її принципи та напрямки ключову роль відіграють також і форми взаємодії, які фактично є зовнішнім проявом практичного здійснення взаємодії. The article is devoted to the theoretical research of the issues of determining the forms of interaction of the National Police of Ukraine with local executive bodies and local self-government bodies. It is emphasized that the issue of forms of interaction of the National Police of Ukraine with local executive bodies and local governments is important to reveal the essence of such interaction, as along with such important categories of interaction as its principles and directions, forms of interaction also play a key role. in fact, it is an external manifestation of the practical implementation of the interaction.
 • Item
  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Social protection of servicemen under the conditions of martial law
  (2022) ГРИНЬКО Р.В.; Hrynko R.V.; МОТА А.Ф.; Mota A.F.; ПЕТРЕЧЕНКО С.А.; Petrechenko S.A.
  Стаття присвячена дослідженню нормативних підходів у соціальному захисті військовослужбовців в умовах воєнного стану. З’ясовуються положення національного законодавства, що зазнали змін у контексті регламентації додаткових гарантій для осіб, які виконують оборонні завдання із відсічі збройній агресії. The article is devoted to the study of normative approaches in the social protection of servicemen in martial law. Provisions of national legislation that have changed in the context of regulating additional guarantees for persons performing defense tasks to repel armed aggression are being clarified. Emphasis is placed on the relationship between the state of the country’s defense capabilities and the provision of enhanced social protection of servicemen, conscripts or reservists.
 • Item
  ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. European integration vectors of Ukraine health system reform
  (2022) ГЕГЛЮК О.М.; Gegliuk O.M.
  Стаття присвячена сучасному стану розвитку та питанням реформування системи охорони здоров’я, в умовах європейської інтеграції. Розглянуто нормативно-правові акти, присвячені побудові ефективної національної системи охорони здоров’я, спрямованої на забезпечення кожного окремого індивіда та громадськості в цілому якісними та доступними медичними послугами. The article studies the current state of development and issues of reforming the health care system in the context of the European integration. The legal and regulatory instruments devoted to the construction of an effective national health care system aimed at providing each individual and the public as a whole with highquality and affordable medical services are considered.
 • Item
  ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕВІРОК НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. Legislative preconditions for integrity checks
  (2022) ГАВРИЛЮК Л.В.; Havryliuk L.V.
  В статті розглядаються законодавчі передумови запровадження перевірок на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави. The article considers the legal preconditions for the introduction of integrity checks of persons authorized to perform state functions.
 • Item
  ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ПОНЯТІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. Terminology and conceptual characteristics of internally displaced persons
  (2022) БЛЬОК Н.В.; Blok N.V.
  У статті здійснено термінологічну та понятійну характеристику внутрішньо переміщених осіб. Досліджено теоретико-правові підходи щодо поняття «внутрішньо переміщених осіб». Запропоновано авторське визначення поняття «внутрішньо переміщені особи». The article provides a terminological and conceptual description of internally displaced persons. Theoretical and legal approaches to the concept of «internally displaced persons» are studied. The author’s definition of the concept of «internally displaced persons» is proposed.
 • Item
  КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ. Criteria for efficiency of judicial protection of rights, freedoms and interests of persons in public legal disputes
  (2022) БЕРНАЗЮК Я.О.; Bernaziuk Ya.О.
  Статтю присвячено з’ясуванню критеріїв ефективності захисту адміністративним судом прав та інтересів особи від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Визначено нормативно-правове підґрунтя принципу ефективності судового захисту прав та інтересів особи в адміністративному судочинстві. The article is devoted to clarifying the criteria for the effective protection of the administrative court of the rights and interests of the individual from violations by the subjects of power. The normative-legal basis of the principle of efficiency of judicial protection of the rights and interests of a person in administrative proceedings is determined.
 • Item
  ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ГРОМАДИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Spatial planning as a tool for managing the territorial development of the community: legal aspects
  (2022) ІГНАТЕНКО І.В.; Ignatenko I.V.
  Сьогодні у контексті децентралізації все гостріше постає питання забезпечення спроможності територіальних громад, невід’ємним складником чого виступає просторовий розвиток. Це, у свою чергу, актуалізує необхідність дослідження просторового планування, адже саме раціональна організація системи просторового планування формує сприятливе підґрунтя для його соціально-економічного розвитку. Today in the context of decentralization, the issue of ensuring the capacity of local communities is becoming increasingly acute. The spatial development is an integral part it. This, in turn, highlights the need for the study of spatial planning, because the rational organization of the spatial planning system forms a favorable basis for its socio-economic development.