#05/4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. THE PROBLEMS OF INNOVATIONS IMPLEMENTATION IN SUPPORT AND PROTECTION OF CHILDREN'S POPULATION HEALTH OF UKRAINE
  (2018) ЯНКОВСЬКА Лариса Анатоліївна
  У статті аналізуються можливі інновації в забезпечення і збереження здоров’я дитячого населення України та проблеми їх впровадження. Розглянуто чотири рівня впровадження інновацій: загальнодержавний (мегарівень), регіональний та суспільний рівень (мезорівень), школи, ДНЗ, сім’ї та безпосереднього оточення (мікрорівень), самої особистості. Визначено проблеми впровадження інновацій, що властиві кожному окремому рівню та спільні для всіх рівнів. Визначено провідну роль держави в подоланні негативних соціально-економічних тенденцій, суспільства та навчальних закладів для впровадження реформ в охороні здоров’я та сімейного оточення з метою формування звичок здорового способу життя. Demographic problems and the deterioration of the health of the younger generation of Ukraine are a threat to the development of our country's economy in recent decades. The health of the children's population plays a key role in the further formation of the productive forces of the regions and the state as a whole, which is directly related to their socio-economic development. A special role in ensuring and maintaining the health of adolescents is able to play new innovations, as a driver of systemic changes in the field of child and adult health.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ТРАНСПОРТНИХ ДОГОВОРІВ. TO THE QUESTION ABOUT SYSTEM OF TRANSPORT CONTRACTS
  (2018) РЯБОВА Катерина Олексіївна
  Стаття присвячена аналізу основних наукових підходів до питання класифікації транспортних договорів. Проаналізовано підходи різних вчених щодо розмежування окремих типів транспортних договорів і доцільності виділення таких договорів в єдину систему або навпаки відмежування від такого системоутворюючого поняття як «система транспортних договорів». The article is devoted to the analysis of basic scientific approaches to the classification of transport contracts. There are some approaches of different scientists to differentiate certain types of transport contracts and the expediency of allocating such contracts into a united system or, conversely, the separation from such a systemforming concept as "the system of transport contracts" in the article are analyzed.
 • Item
  НЕОНАЦИЗМ ЯК ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИЙ ФАКТОР, ЩО ПОСИЛЮЄ ВПЛИВ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА НЕОФАШИСТСЬКІ НАСТРОЇ В УКРАЇНІ. NEO-NAZISM AS A DESTABILIZING FACTOR THAT EXERTS INFLUENCE ON THE EUROPEAN UNION AND NEO-FASCIST SENTIMENT IN UKRAINE
  (2018) ГОНЧАРОВА Тетяна Андріївна
  У статті досліджено особливості неонацизму як дестабілізуючого фактору, що впливає на Європейський Союз, проаналізовано активність молодіжних неформальних об’єднань, діяльність яких спрямована на насильницькі дії на ґрунті расової та національної ворожнечі. За результатами дослідження зроблені висновки щодо негативних наслідків ультраправого руху в контексті питання міграційної кризи в ЄС і шляхів вирішення цієї проблеми. The article investigates the features of neo-Nazism as a destabilizing factor affecting the European Union, analyzes the activity of youth informal associations whose activities are aimed at violent actions on the grounds of racial and national enmity. According to the results of the study, conclusions were drawn about the negative consequences of the ultra right movement in the context of the issue of the migration crisis in the EU and ways to solve this problem.
 • Item
  ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА. REALIZATION STEPS OF THE ENTERPRISE’S INVESTMENT PROJECT
  (2018) КАНСЬКА Анастасія Андріївна
  У статті узагальнені та систематизовані наукові підходи до економічної сутності категорії інвестицій, досліджені сучасні умови реалізації інвестиційної діяльності в Україні, проаналізовані ринкові підходи та методи оцінки ефективності інвестицій. The article deals with the fundamentals of investment directions in an industrial enterprise. The theory and practice of using investment resources are generalized to improve industrial and economic activities in industrial enterprises. The rating features of investments are determined and classified, adjusted and classified, sources of financing of investment activity of the enterprises. Typical and foreign methods, packages of programs for evaluating the effectiveness of investment projects are considered.
 • Item
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ БЕЗПЕКИ РИНКУ ПРАЦІ ТА УМОВ ЇЇ ФОРМУВАННЯ. CONCEPTUAL BASES OF UNDERSTANDING OF LABOUR MARKET SECURITY ESSENCE AND CONDITIONS OF ITS FORMATION
  (2018) СТРЕМБІЦЬКА Леся Леонідівна
  У статті досліджено поняття безпеки ринку праці та охарактеризовано умови її формування з позицій особливостей сучасної динаміки економічного розвитку і зумовленою цими процесами трансформацією системи зайнятості. Встановлено, що основною умовою безпеки ринку праці є формування можливостей для діяльності, що забезпечує адекватне отримання доходів, або ж ситуація, за якої досягається збалансування попиту і пропозиції на ринку праці. In the article the notion of the labor market security is researched and the conditions of its formation from the point of the peculiarities of the modern dynamics of economic development and the employment system's transformation resulted by these processes are described. The purpose of the work is to determine the content and conditions of the labor market security formation according to modern theoretical and methodological approaches.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЖОРСТКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. FEATURES OF ENTERPRISES’ PRODUCTION VOLUMES PLANNING IN CONDITIONS OF STRICT COMPETITION
  (2018) АКУЛЮШИНА Марина Олександрівна; ГИЖИЦЯ Марія Вікторівна
  Стаття присвячена визначенню оптимального складу та розміру обсягів виробництва, в умовах конкурентного середовища на прикладі вітчизняного підприємства. У статті обґрунтована необхідність використання стратегічного планування для забезпечення стабільного стану виробничого підприємства. The article is devoted to determining the optimum composition and size of production volumes, in a competitive environment, using the example of a domestic enterprise. The article substantiates the necessity of using strategic planning to ensure a stable state of a production enterprise.
 • Item
  МЕДИЧНА РЕФОРМА: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. MEDICAL REFORM: PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION AND IMPACT ON THE SYSTEM OF HEALTH CARE
  (2018) ШУШКОВА Юлія Володимирівна; ЩУДЛО Уляна Миколаївна
  Стаття присвячена визначенню основних принципів запровадження в дію медичної реформи та висвітленню її позитивних і негативних чинників впливу на систему охорони здоров’я в Україні. The article defines basic principles of the implementation of the medical reform and highlights its positive and negative factors of influence on the system of health care in Ukraine.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВСЬКИХ ГРУП. FEATURES OF MANAGEMENT STRUCTURES OF THE INTERNATIONAL BANKING GROUPS
  (2018) ШВАГІРЕВА Власта Сергіївна; МАНІЧЕВА Анастасія Володимирівна
  У статті визначено, що необхідно для підвищення ефективності та результативності міжнародних банківських груп та які особливості структури управління кадрами. The article defines what is necessary to increase the efficiency and effectiveness of international banking groups and what are the characteristics of the personnel management structure.
 • Item
  АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ. THE ANALYSIS OF UKRAINIAN BANKS’ OWN CAPITAL
  (2018) ШЕПТУХА Олена Михайлівна
  Стаття присвячена визначенню змісту та аналізу власного капіталу банків України. У статті з урахуванням особливостей сучасного етапу розвитку банківської системи України проведено аналіз показників нормативних значень достатності та зміни власного та регулятивного капіталу вітчизняних банків. The article is devoted to the definition of content and analysis of banks' own capital. In the article, it is taking into account the peculiarities of the current stage of development of the banking system of Ukraine, an analysis of the indicators of the regulatory values of sufficiency and changes in the domestic and regulatory capital of domestic banks is made.
 • Item
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ. LEGAL REGULATION OF NON-CASH PAYMENTS IN UKRAINE
  (2018) ПУСТОВІТ Юлія Юріївна; ПАНЧЕНКО Аліна Ігорівна
  безготівкові розрахунки, безготівковий обіг, грошовий обіг, безготівкові операції, платіжна система, фінансова діяльність, non-cash payments, cashless transactions, cash flow, non-cash flow, payment system, financial activity
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЮІНГОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ. CREWING COMPANIES ACTIVITY IN MODERN MARKET CONDITIONS
  (2018) КОВТУНЕНКО Ксенія Валеріївна; ТРИБУНСЬКИЙ Владислав Олександрович
  У статті розглядається актуальність пошуку конкурентних переваг для крюінгових компаній в умовах сучасних ринкових відносин. Особлива увага приділяється використанню автоматизованих систем та інноваційних технологій. The article considers the relevance of the search for competitive advantages for crewing companies in modern market conditions. Particular attention is paid to the use of automatic systems and innovative technologies.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА. ORGANIZATION OF PAID ACCOUNTING TO EMPLOYEES IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE’S INFORMATION SPACE
  (2018) ГІЛЬОРМЕ Тетяна Вікторівна; ЛЕНЬ Анастасія Володимирівна
  У статті розглянуто особливості організації обліку виплат працівникам як елементу управління персоналом. Проаналізовані облікові операції за сегментом «Заробітна плата» відповідно до змісту. Побудована схема потоків облікових документів з нарахування заробітної плати на основі системи «пулів» підрозділів центрів відповідальності. In the article the peculiarities of the accounting of payments to employees as an element of personnel management were considered. The accounting operations under the "Wages" segment were analyzed in accordance with the content. The scheme of flows of accounting documents on payroll calculation based on the system of "pools" of units of the centers of responsibility was constructed.