12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 112
 • Item
  Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Technical and forensic support for the investigation of crimes in the sphere of electronic computer systems, computer and telecommunications networks usage.
  (2021-12) Теплицький, Броніслав Броніславович; Teplytskyi, Bronislav
  У дисертації з’ясовано стан наукового розроблення проблем техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Визначено найкращий зарубіжний досвід техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів даного напряму, який можливо впроваджувати у вітчизняну науку та практику. Розкрито особливості техніко-криміналістичного забезпечення проведення окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема негласних, у зазначеній категорії кримінальних проваджень, надано пропозиції з удосконалення такого забезпечення. Виявлено типові помилки при призначенні експертизи комп’ютерної техніки і програмних продуктів, запропоновано шляхи попередження таких помилок. The dissertation clarifies the state of scientific development of problems of technical and forensic support of crime investigations in the field of use of computers, systems and computer networks and telecommunication networks. The best foreign experience of technical and forensic support of crime investigation in this area, which can be implemented in domestic science and practice, has been identified. The peculiarities of technical and forensic support of certain investigative (search) actions, in particular covert, in this category of criminal proceedings are revealed, proposals for improving such support are given. Typical errors in the examination of computer hardware and software products have been identified, and ways to prevent such errors have been suggested.
 • Item
  Процесуальна діяльність прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Procedural activity of the prosecutor during criminal proceedings concerning application of coercive measures of medical character.
  (2021-12) Ткач, Андрій Володимирович; Tkach, Andrii
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у розв’язанні комплексу теоретичних та практичних проблем правового регулювання процесуальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Сформульовано низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення повноважень прокурора щодо застосування примусових заходів медичного характеру на стадії досудового розслідування, а також процесуальної діяльності прокурора в судовому кримінальному провадженні. Праця ґрунтується на матеріалах Офісу Генерального прокурора, ЄСПЛ, Конституційного і Верховного судів, даних опитування слідчих, прокурорів, суддів, захисників і працівників медичних установ з різних регіонів України. The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to solve a set of theoretical and practical problems for legal regulation of procedural activities of the prosecutor during criminal proceedings concerning the application of coercive measures of a medical nature. A number of proposals and recommendations aimed at improving the prosecutor's powers to apply coercive measures of a medical nature at the stage of pre-trial investigation, as well as the prosecutor's procedural activities in criminal proceedings have been formulated. The work is based on the materials of the Office of the Prosecutor General, the ECHR, the Constitutional and Supreme Courts, survey data of investigators, prosecutors, judges, defenders and employees of medical institutions from different regions of Ukraine.
 • Item
  Взаємодія слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Interaction of an investigator with expert units during investigating of road code violations and traffic exploitation.
  (2021-08) ЧИЧИРКІН, АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ; Chychyrkin, A.O.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У дисертації розроблені теоретичні положення та криміналістичні рекомендації щодо взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Встановлені форми та види відповідної взаємодії, а також її принципи. Обґрунтована етапність взаємодії слідчого з експертами під час огляду місця події, призначення і проведення експертиз, слідчого експерименту при розслідуванні порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Показана можливість використання криміналістичних обліків та інформаційно-пошукових систем МВС України під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Проаналізовані основні положення взаємодії слідчого з експертом при проведенні слідчого експерименту в досліджуваній категорії кримінальних проваджень. Розкрита взаємодія слідчого з експертними підрозділами у профілактичній діяльності щодо ДТП, рекомендовано уніфікувати форму документів за результатами здійснення заходів з виявлення причин і умов вчинення кримінальних правопорушень, зокрема під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. The thesis for the Candidate of Sciences Degree in Legal Sciences in speciality 12.00.09 – Criminal Process and Criminalistics; Forensic Science; Operative and Investigatory Activities. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The dissertation deals with development of theoretical approaches and forensic recommendations for interaction among the investigator and expert units during the investigation of violations of traffic safety rules or traffic exploitation. The forms and types of corresponding interaction have been established, as well as its principles. The stages of interaction among the investigator with experts during the crime scene inspection have been grounded as well as expertise appointments and their conduction, forensic experiment while investigating traffic code violations or vehicles exploitation. The possibilities of using forensic accounting and information retrieval systems of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine have been shown during investigation of violations of traffic safety code or its exploitation. The main approaches of the interaction between the investigator with an expert in conducting an investigative experiment in the study category of criminal proceedings have been analyzed. The interaction of the investigator with expert units in preventive activities on accidents has been revealed, it is recommended to unify the form of documents based on the results of measures to identify the causes and conditions for committing criminal offenses, in particular during investigation of violations of traffic safety code or traffic exploitation.
 • Item
  Теорія та практика реалізації права на компроміс у кримінальному процесі України. Теорія та практика реалізації права на компроміс у кримінальному процесі України.
  (2021-08) СІРОТКІНА, МАРІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА; Sirotkina, M.V.
  Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням теоретичних і правових основ реалізації права на компроміс у кримінальному процесі, в якому обґрунтовується низка концептуальних для теорії й практики понять, положень, висновків і пропозицій. Визначено основні міжнародно-правові принципи реалізації права на компроміс у кримінальному провадженні та процесуальні гарантії реалізації цього права. Розкрито суть правового конфлікту та обґрунтовано, що кримінально-правовий конфлікт є первинним по відношенню до кримінально-процесуального. Виокремлено ознаки кримінально-процесуального конфлікту та запропоновано його визначення. Розроблено визначення кримінально-процесуального компромісу та права на компроміс у кримінальному процесі. Доведено, що формами реалізації права на компроміс у кримінальному провадженні є: звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, угоди про примирення та про визнання винуватості, медіація. Обґрунтовано, що в України запроваджено прагматичний тип кримінального процесу. Визначено, що інститут угоди у кримінальному судочинстві можна розглядати з різних позицій, однак, в основі угоди як про примирення, так і про визнання винуватості лежить компроміс. Запропоновано авторське визначення угоди про визнання винуватості та угоди про примирення. Розкрито процедуру імплементації інституту медіації у кримінальне судочинство як одного з перспективних напрямів реалізації права на компроміс сторонами кримінально-правового конфлікту. Аргументовано, що звільнення від кримінальної відповідальності не суперечить засаді презумпції невинуватості та міжнародним стандартам прав людини. Диссертация является первым в Украине комплексным исследованием теоретических и правовых основ реализации права на компромисс в уголовном процессе, в котором обосновывается ряд концептуальных для теории и практики понятий, положений, выводов и предложений. This thesis is the first in Ukraine comprehensive monographic study of theoretical and legal foundations of the right to a tradeoff in a criminal process substantiating a number of concepts, provisions, conclusions, and suggestions conceptual for theory and practice. The key international legal principles of exercising the right to a tradeoff in criminal proceedings and procedural guarantees of exercising this right have been defined.
 • Item
  Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Forensic characteristics and the initial stage of the investigation of illegal imprisonment or kidnapping.
  (2021-03-27) БУРЛАКА, ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, Burlaka V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У роботі комплексно досліджено способи підготовки, безпосереднього вчинення та приховування незаконного позбавлення волі або викрадення людини, особу злочинця, потерпілого, типові сліди, місце та час вчинення злочину. Розкрито особливості виявлення кримінальних правопорушень цієї категорії, типові слідчі ситуації, слідчі версії, програми дій слідчого на початковому етапі розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини, особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами у процесі цієї діяльності. Сформульовано рекомендації щодо тактики проведення слідчих (розшукових) дій, а також використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, передбачених ст. 146 КК України. Сформовано основи видової методики розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини, розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность». – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2021. Диссертация является одной из первых в Украине монографических работ, в которой комплексно исследованы криминалистическая характеристика и начальный этап расследования незаконного лишения свободы или похищения человека. Сформулированы и обоснованы предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности досудебного расследования в уголовном производстве о преступлениях, предусмотренных ст. 146 УК Украины. Представлены основы видовой методики расследования незаконного лишения свободы или похищения человека, разработанной на основе анализа главных элементов криминалистической характеристики этих преступлений, которая содержит практические рекомендации по организации начального этапа расследования, осуществлению взаимодействия, тактическим особенностям проведения следственных (розыскных) и других процессуальных действий, в том числе по использованию специальных знаний. Раскрыта криминалистическая характеристика незаконного лишения свободы или похищения человека, согласно ее основным элементам: на основании анализа статистических данных, результатов изучения материалов уголовных производств, судебных решений выделены, классифицированы и раскрыты способы подготовки, совершения и сокрытия этих преступлений, черты личности преступника и потерпевшего, следы преступления, его место, время и т.п. Определены основные пути выявления этих преступлений. Сформулировано положение о типичных следственных ситуациях, следственных версиях и программах действий следователя на первоначальном этапе расследования уголовных преступлений этой категории. Осуществлена типизация следственных версий, выдвигаемых на начальном этапе расследования незаконного лишения свободы или похищения человека путем выделения на основании анализа практики типовых общих следственных версий в отношении всего события уголовного преступления и отдельных версий, которые могут касаться способов подготовки, совершения и сокрытия этого преступления, его мотива и других обстоятельств. Рассмотрены вопросы организации взаимодействия между органом досудебного расследования и оперативным подразделением Национальной полиции Украины, раскрыты основные формы и направления совершенствования такого взаимодействия. Сформулированы организационные и тактические подходы, а также рекомендации по проведению наиболее эффективных следственных (розыскных) действий при расследовании уголовных преступлений этой категории – допроса (во время проведения которого выясняются обстоятельства, имеющие значение в досудебном расследовании), учитывая, прежде всего, место похищения, содержание, освобождение пострадавшего, транспортные средства, освидетельствования (как задержанного, совершившего соответствующее преступление, так и потерпевшего), обыска (по месту содержания, освобождения пострадавшего, месту нахождения преступника), назначение экспертиз (фоноскопической, звуко- или видеозаписи, биологической, молекулярно-генетической, судебно-медицинской, психологической), следственного эксперимента (воспроизведение обстоятельств захвата, удержания потерпевшего). Разработаны рекомендации по использованию специальных знаний при расследовании незаконного лишения свободы или похищения человека, в частности, путем привлечения различных категорий специалистов к проведению осмотра места похищения / освобождения лица, обыска, осмотра предметов и документов, анализа информации с удаленных мобильных телефонов и компьютерной техники, а также проведение судебных экспертиз. Обоснованы необходимость и особенности проведения негласных следственных (розыскных) действий – снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, электронных информационных систем, установление местонахождения радиоэлектронного средства, арест, осмотр и выемка корреспонденции, наблюдение за лицом, вещью или местом, аудио-, видеоконтроль лица, использование конфиденциального сотрудничества, аудио-, видеоконтроль места при расследовании соответствующих уголовных производств. Разработаны предложения по устранению законодательных пробелов, касающихся отсутствия порядка принудительного освидетельствования. Предложено предусмотреть в УПК Украины возможность проведения освидетельствования по добровольному согласию лица на основании постановления не только прокурора, но и следователя. Сформулированы пути решения проблемных вопросов по проведению судебно-психиатрических экспертиз по уголовных производствах относительно незаконного лишения свободы или похищения человека, а также других уголовных преступлений.Dissertation for obtaining scientific degree of Candidate of Law in specialty 12.00.09 – criminal process and criminalistics; forensic examination; operational and investigative activities. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The paper comprehensively investigates the methods of preparation, direct commission and concealment of illegal imprisonment or kidnapping, identity of the offender, victim, typical traces, place and time of the crime. Features of detection of criminal offenses of this category, typical investigative situations, investigative versions, programs of actions of the investigator at the initial stage of investigation of illegal imprisonment or kidnapping, features of interaction of the investigator with operational divisions in the course of this activity have been revealed. Recommendations on the tactics of investigative (search) actions, as well as the use of special knowledge in the investigation of crimes under Art. 146 of the Criminal Code of Ukraine have been formulated. Based on this of the specific method of investigation of illegal imprisonment or kidnapping have been formulated and proposals for improving legislation have been developed.
 • Item
  Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Ensuring the right to liberty and security of person in the application of criminal proceedings.
  (2021-04) Мірковець, Вікторія Іванівна; Mirkovets, Viktoriia
  У дисертації сформульовано низку теоретичних положень і висновків щодо забезпечення права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження з урахуванням стану наукового розроблення відповідної проблематики у різних галузях юридичної науки, міжнародного, національного законодавства, практики ЄСПЛ, національної правозастосовної практики. Зокрема, визначено поняття права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, розкрито механізм його забезпечення, умови правомірного обмеження, особливості прокурорського нагляду та судового контролю за відповідним напрямом. В диссертации сформулирован ряд теоретических положений и выводов относительно обеспечения права на свободу и личную неприкосновенность при применении мер обеспечения уголовного производства с учетом состояния научной разработки соответствующей проблематики в различных областях юридической науки, международного, национального законодательства, практики ЕСПЧ, национальной правоприменительной практики. The thesis contains a number of theoretical provisions and conclusions regarding the right to liberty and personal integrity in the application of measures of ensuring criminal proceedings, taking into account the state of scientific development of relevant issues in various fields of legal science, international, national law, ECtHR practice, national law enforcement practice. In particular: the concept of the right to liberty and personal inviolability in the application of measures of ensuring criminal proceedings is defined, the mechanism of its provision, the conditions of lawful restriction, the features of prosecutorial supervision and judicial control over the relevant area are revealed.
 • Item
  Розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини. Investigation of child trafficking or other illegal agreement on a child.
  (2021-04) Фарима, Микола Миколайович; Faryma, Mykola
  У дисертації розроблено наукові основи комплексної криміналістичної методики розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини в умовах нового кримінального процесуального законодавства, визначено її місце в системі видових методик, а також структуру криміналістичної характеристики, до якої включено такі елементи, як спосіб підготовки, вчинення та приховування злочинів; обстановка вчинення та слідова картина; відомості про осіб, які вчинили злочини, злочинні групи та особу дитини-потерпілого (-их) з урахуванням сучасного стану кримінального процесуального законодавства та правоохоронної діяльності. Досліджено проблемні аспекти виявлення та початку досудового розслідування кримінальних проваджень про торгівлю дітьми або іншу незаконну угоду щодо дитини. Виокремлено типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування. Визначено можливості взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів та іншими органами в процесі розслідування. Розкрито особливості тактико-криміналістичного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування, проаналізовано форми використання спеціальних знань за таких умов.
 • Item
  Тактика допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів. Tactics of interrogation of juvenile victims of violent crimes.
  (2021-03) Гірук, Володимир Віталійович; Hiruk, Volodymyr
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних питань тактики допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів. Висвітлено теоретичні та правові засади допиту, а також чинники, які вливають на формування показань дитини. З’ясовано особливості використання спеціальних знань та систематизовано тактичні прийоми допиту малолітніх осіб для вирішення типових слідчих ситуацій під час розслідування насильницьких злочинів. Запропоновано криміналістичні рекомендації щодо підготовки до допиту потерпілого від насильницьких злочинів та уникнення тактичних ризиків. В диссертации обобщены результаты исследования насильственных преступлений в отношении малолетних потерпевших. The dissertation is devoted to the complex research of actual questions of tactics of interrogation of juvenile victims of violent crimes. Theoretical and legal bases of interrogation of juvenile victims and the factors influencing formation of indications of the juvenile victim are covered. The peculiarities of the use of special knowledge are clarified and the system of tactics of interrogation of juvenile victims for the decision of typical investigative situations during the investigation of violent crimes is systematized. Forensic recommendations for preparation for interrogation of juvenile victims of violent crimes and avoidance of tactical risks are offered.
 • Item
  Розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном. Investigation into the murders of persons of advanced age and single persons connected with the seizure of their property.
  (2021-03) Павлюк, Олександр Сергійович; Pavliuk, Oleksandr
  Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних засад та практичних питань розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном. У роботі описано основні структурні елементи способу вбивства та найбільш типові способи їх вчинення. Запропоновано криміналістичну класифікацію дій та прийомів щодо приховання вбивств. Розкрито діапазон об’єктів криміналістичного дослідження, на яких залишаються сліди вбивств, зміст обстановки, місця та часу вчинення злочинів. Виокремлено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном, а також запропоновано їх криміналістичну класифікацію на сприятливі та несприятливі. Автором розглянуто рекомендації щодо висунення та перевірки версій, обумовлених слідчими ситуаціями. Розглянуто правові й організаційні засади взаємодії слідчого та оперативних підрозділів. Розкрито особливості призначення судово-медичної експертизи, експертизи біологічних об’єктів, пожежно-технічної, портретно-криміналістичної, почеркознавчої, авторознавчої та техніко-криміналістичної експертизи документів. Диссертация является первым в Украине исследованием теоретических основ и практических вопросов расследования убийств лиц пожилого возраста и одиноких лиц, связанных с завладением их имуществом. The dissertation is a comprehensive study of the theoretical foundations and practical issues of investigating the murders of the elderly and single persons related to the seizure of their property. The paper describes the main structural elements of the method of murder and the most typical ways of committing them. A forensic classification of actions and techniques for concealing murders is proposed. The range of objects of criminal investigation on which traces of murders, the maintenance of a situation, a place and time of commission of crimes are revealed is opened. Typical investigative situations of the initial stage of the investigation of the murders of the elderly and single persons related to the seizure of their property have been identified, and their forensic classification into favorable and unfavorable has been proposed. The author considers the recommendations for the nomination and verification of versions due to investigative situations. The legal and organizational bases of interaction of investigator and operative divisions are considered. The peculiarities of the purpose of forensic medical examination, examination of biological objects, fire-technical, portrait-forensic, handwriting, author's and technical-forensic examination of documents are revealed.
 • Item
  Теоретичні, правові та праксеологічні засади техніко-криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів. Theoretical, legal and praxeological principles of technical forensic research in the investigation of crimes.
  (2021-03) Арешонков, Віталій Володимирович; Areshonkov, Vitalii
  У дисертації здійснено аналіз сутності криміналістичних досліджень та на основі ознак, які притаманні дослідженням у галузі криміналістичної техніки як розділу криміналістики, визначено поняття «техніко-криміналістичні дослідження». Також на основі виділених ознак таких досліджень визначено існуючі їх різновиди та надано характеристику. З’ясовано передумови зародження техніко-криміналістичних досліджень, розроблено періодизацію їх розвитку в Україні. Визначено стан наукового вивчення проблематики, пов’язаної з призначенням та проведенням техніко-криміналістичних досліджень. Окреслено структуру техніко-криміналістичних досліджень, встановлено їх місце в теорії і практиці розслідування злочинів. Охарактеризовано предмет та об’єкт техніко-криміналістичних досліджень, здійснено класифікацію таких досліджень, сформульовано завдання, що вони вирішують. Запропоновано напрями удосконалення суб’єктної складової техніко-криміналістичних досліджень та пропозиції щодо удосконалення їх термінологічного апарату. Визначено рівні й елементи методології техніко-криміналістичних досліджень. Встановлено недоліки нормативно-правового забезпечення проведення окремих різновидів техніко-криміналістичних досліджень, надано пропозиції з удосконалення правового регулювання таких досліджень, сформульовано поняття інформаційного й технічного забезпечення техніко-криміналістичних досліджень, визначено їх стан та існуючі недоліки, а також надано пропозиції з удосконалення даних складових забезпечення техніко-криміналістичних досліджень. Розглянуто питання удосконалення організації проведення окремих різновидів техніко-криміналістичних досліджень, проблематику використання результатів таких досліджень у розслідуванні злочинів, а також обґрунтовано технологічний підхід до проведення техніко-криміналістичних досліджень. В диссертации осуществлен анализ сущности криминалистических исследований в целом, и на основе признаков, присущих исследованиям в области криминалистической техники как раздела криминалистики, определено понятие «технико-криминалистические исследования». Также на основе выделенных признаков таких исследований определены существующие их разновидности и приведены характеристики основных из них. The dissertation analyzes the essence of forensic research and on the basis of the features that are inherent in research in the field of forensic technology as a section of forensics, the concept of «technical-forensic research» is defined. Also on the basis of the selected features of such researches their existing varieties are defined and the characteristic is given. The preconditions for the emergence of technical-forensic research have been clarified and the periodization of their development in Ukraine has been developed. The state of scientific study of issues related to the appointment and conduct of technical-forensic research is determined. The structure of technical-forensic research is outlined and their place in the theory and practice of crime investigation is established. The subject and object of technical-forensic research are characterized, the classification of such researches is carried out and the tasks which are solved by them are formulated. The directions of improvement of the subjective component of technical-forensic research and offers on improvement of their terminological apparatus are offered. The levels and elements of the methodology of technical-forensic research are determined. The shortcomings of regulatory and legal support for certain types of technical-forensic research are identified, proposals are made to improve the legal regulation of such research, the concept of information and technical support of technical-forensic research is formulated, their condition and existing shortcomings are identified, and suggestions for improving these components are provided of technical-forensic research. The issues of improving the organization of certain types of technical-forensic research, the use of the results of such research in the investigation of crimes, as well as substantiated the technological approach to technical-forensic research.
 • Item
  Розслідування крадіжок, учинених злочинними групами. Investigation of thefts committed by criminal groups.
  (2021-02) Висотенко, Юлія Вікторівна; Vysotenko, Yuliia
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних питань розслідування крадіжок, учинених злочинними групами. Висвітлено теоретичні передумови формування криміналістичної характеристики крадіжок, учинених злочинними групами, та її місце в системі криміналістичної методики розслідування злочинів. З’ясовано особливості початкового етапу розслідування крадіжок, вчинених злочинними групами та розроблено організаційно-тактичні засади розшуку викраденого майна. Запропоновано рекомендації щодо обрання тактичних прийомів огляду, допиту потерпілих, свідків і підозрюваних, а також використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок, учинених злочинними групами. Диссертация посвящена исследованию актуальных вопросов расследования краж, совершенных преступными группами. The dissertation is devoted to a comprehensive study of topical issues of investigation of thefts committed by criminal groups. Theoretical preconditions for the formation of forensic characteristics of thefts committed by criminal groups and its place in the system of forensic methods of crime investigation are highlighted. The peculiarities of the initial stage of the investigation of thefts committed by criminal groups have been clarified and the organizational and tactical principles of searching for stolen property have been developed. Recommendations for the selection of tactics of inspection, interrogation of victims, witnesses and suspects, as well as the use of special knowledge in the investigation of thefts committed by criminal groups are offered.
 • Item
  Використання балістичного обліку Експертної служби МВС України у розслідуванні кримінальних правопорушень. Use of MoI Expert Service ballistic registration during the investigation of criminal violations.
  (2021-02) Грищенко, Олександр Володимирович; Hryshchenko, Oleksandr
  У дисертації сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо використання балістичного обліку Експертної служби МВС України в розслідуванні кримінальних правопорушень. Висвітлено генезу, стан наукових досліджень щодо використання балістичного обліку Експертної служби МВС України. Розглянуто балістичний облік у структурі криміналістичного обліку, визначено організаційно-правові засади його функціонування; охарактеризовано процеси автоматизації балістичного обліку. Досліджено порядок використання балістичного обліку Експертної служби МВС України під час виконання організаційно-тактичних завдань розслідування кримінальних правопорушень і проведення судово-балістичних експертиз. Сформовано напрями використання балістичного обліку Експертної служби МВС України в методиці розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням вогнепальної зброї. В диссертации сформулированы теоретические положения и практические рекомендации по использованию баллистического учета Экспертной службы МВД Украины в расследовании уголовных правонарушений. Thesis presents formulation of theoretical background and practical recommendations regarding the use of MoI Expert Service ballistic registration during the investigation of criminal violations. Genesis and state of scientific research regarding the use of MoI Expert Service ballistic registration are revealed; ballistic registration is described as a component of MoI Expert Service forensic registration along with organizational and legal framework of its functioning; author outlines the procedure of the use of MoI Expert Service ballistic registration in the course of performing organizational and tactical tasks as a part of criminal violation investigation and ballistic examination conduct; possible ways to apply the MoI Expert Service ballistic registration in the methodology of investigating the specific types of criminal violations are listed.
 • Item
  Процесуальний порядок звільнення від відбування покарання. Procedure for the discharge from serving a sentence.
  (2020-12-18) Чугаєвська, Альона Вікторівна; Chuhaievska, Aliona
  У дисертації досліджено інститут звільнення від відбування покарання та його місце в системі кримінально-правових заходів, визначено та проаналізовано основні етапи становлення інституту звільнення від відбування покарання, види звільнення від відбування покарання, підстави його застосування, окреслено стадії (етапи) процесуальної процедури звільнення від відбування покарання та процесуальний порядок за кожним з видів звільнення від відбування покарання.Диссертация посвящена разработке теоретических основ и практических рекомендаций, направленных на усовершенствование процессуального порядка применения освобождения от отбывания наказания. Определено современное состояние научных исследований института освобождения от отбывания наказания. In the framework of the thesis, analysis and identification of the main stages of the historical development of the institution of the discharge from serving a sentence have been provided, a study of the discharge from serving a sentence institution and its place in the system of criminal law measures has been conducted, different types of discharge from serving a sentence have been classified, the ground for its application has been analyzed, the interrelated stages of the discharge from serving a sentence procedure identified, and procedure for the each type of discharge from serving a sentence has been analyzed.
 • Item
  Досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України.Pre-trial investigation in criminal proceedings against People's Deputies of Ukraine
  (2020-12-18) Танривердієв, Хазарі Муса-Огли; Tanriverdiev, Kh. M.
  У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних і практичних проблем досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України з огляду на нормативні положення чинного кримінального процесуального законодавства та теорію кримінального процесуального права України. Показано ґенезу наукових досліджень і законодавчої регламентації досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю. В диссертации осуществлено комплексное исследование теоретических и практических проблем досудебного расследования в уголовном производстве относительно народных депутатов Украины, учитывая нормативные положения действующего уголовного процессуального законодательства и теории уголовного процессуального права Украины.The dissertation is devoted to the complex research of theoretical and practical problems of pre-trial investigation in criminal proceedings against People's Deputies of Ukraine, taking into account the normative provisions of the current criminal procedural legislation and the theory of criminal procedural law of Ukraine. The genesis of scientific research and legislative regulation of pre-trial investigation in criminal proceedings against persons enjoying immunity has been covered.
 • Item
  Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку. Use of special knowledge in the investigation of natural gas theft, made by interfering with the operation of metering devices.
  (2020-10) Хомич, Дмитро Олегович; Khomych, Dmytro
  Дисертацію присвячено дослідженню актуальних питань використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку. Розкрито поняття і зміст спеціальних знань у сфері постачання та обліку природного газу, їх значення та можливості використання у процесі розслідування крадіжок шляхом втручання в роботу приладів обліку, зокрема щодо встановлення предмета злочинного посягання, способів учинення злочину, слідової картини, особи правопорушника та інших обставин кримінального правопорушення. Охарактеризовано специфіку окремих форм використання спеціальних знань, визначених як найбільш ефективні для виконання завдань розслідування, а саме: консультативна допомога спеціаліста; криміналістичне значення відомчої експертизи лічильників газу; діяльність спеціаліста під час проведення огляду лічильників природного газу. Розкрито особливості проведення трасологічної експертизи приладів обліку газу, зокрема, її засади, завдання, об’єкти, методику. Визначено перелік запитань для вирішення ідентифікаційних і діагностичних завдань трасологічної експертизи. The dissertation is devoted to the research of topical issues of using special knowledge during the investigation of natural gas thefts, made by interfering with operation of metering devices. The concept and content of special knowledge in the field of supply and accounting of natural gas, its significance and possibility of usage in the investigation of theft by interfering with the operation of metering devices, in particular to establish the subject of criminal encroachment, methods of committing a crime, traceability, the identity of the offender and other circumstances of the criminal offense are analyzed. The specifics of certain forms of use of special knowledge, defined as the most effective for the tasks of the investigation, are described, namely: expert assistance; forensic significance of gas meters departmental examination; activity of a specialist during the inspection of natural gas meters. The peculiarities of conducting trasological examination of gas metering devices, in particular, its principles, tasks, objects and methods are revealed. The list of questions for the decision of identification and diagnostic tasks of trasological examination is defined.
 • Item
  Повноваження захисника на досудовому розслідуванні. Powers of the defense counsel during pre-trial investigation.
  (2020-10) Бігунець, Ірина Миколаївна; Bihunets, Iryna
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, правових і прикладних проблем участі захисника в кримінальному процесі на стадії досудового розслідування. Окреслено сучасний стан наукового дослідження повноважень цього професійного суб’єкта кримінального процесу; розглянуто права, обов’язки захисника на досудовому розслідуванні, а також гарантії його професійної діяльності. Схарактеризовано повноваження захисника як суб’єкта доказування щодо витребування та отримання речей і документів на досудовому розслідуванні, під час проведення слідчих (розшукових) дій та в межах здійснення міжнародного співробітництва. Визначено зміст повноважень захисника під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження на досудовому розслідуванні, зі спростування підозри, на етапі закінчення досудового розслідування, а також у процесі здійснення особливих порядків кримінального провадження на досудовому розслідуванні. The dissertation is devoted to the complex research of theoretical, legal and applied problems of the Defense Counsel participation in criminal process at the stage of pre-trial investigation. The current state of scientific research of the powers of this professional subject of criminal proceedings is outlined; the rights, responsibilities of the defense counsel during pre-trial investigation, as well as guarantees of his professional activity, are considered. The powers of the defense counsel as a subject of investigation to request and receive evidences and documents during the pre-trial investigation, during the investigative (search) activities and in the framework of international cooperation are described. The content of the defense counsel powers during the application of measures to ensure criminal proceedings in the pre-trial investigation; to refute the suspicion, at the end of the pre-trial investigation; during the implementation of special procedures of criminal proceedings during the pre-trial investigation are defined.
 • Item
  Криміналістичне дослідження метальної холодної зброї. Криминалистическое исследование метательного холодного оружия.
  (2020-08) Пашиєва, Алла Сергіївна; Pashyieva, Alla
  Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню та вирішенню наукового завдання, сутність якого полягає в дослідженні й удосконаленні теоретичних засад і наданні практичних рекомендацій щодо криміналістичного дослідження метальної холодної зброї, а також розслідування злочинів, пов’язаних з її застосуванням. Проаналізовано стан наукової розробленості проблем криміналістичного дослідження метальної холодної зброї, розглянуто історіографію виникнення та розвитку метальної холодної зброї. Висвітлено концептуальні засади формування поняття метальної холодної зброї та її основних криміналістичні ознак, запропоновано сучасну узагальнену класифікацію метальної холодної зброї за різними критеріями. З’ясовано особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій, специфіку призначення та проведення судової експертизи. Окреслено можливості використання висновків експертиз метальної холодної зброї як джерела доказів й елементу інформаційного забезпечення діяльності Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України. Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических, методических и практических проблем, связанных с криминалистическим исследованием метательного холодного оружия. The dissertation is devoted to the theoretical generalization and solution of the scientific problem, the essence of which is to study and improve the theoretical foundations and provide practical recommendations for forensic research of throwing weapon and the investigation of crimes related to its use. The state of scientific development of problems of forensic research of throwing weapon is investigated, the historiography of origin and development of throwing weapon is traced. The conceptual bases of formation of the concept of the throwing weapon and its basic criminological signs are considered, the modern generalized classification of the throwing weapon on various criteria is resulted. Peculiarities of tactics of carrying out separate investigative (search) actions, specifics of preparation, appointment and carrying out of forensic examination are considered. Possibilities of using the conclusions of throwing weapon examinations as a source of evidence and an element of information support of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police of Ukraine have been identified.
 • Item
  Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. Carrying out investigative (search) actions during the investigation of obtaining an illegal benefit by an official.
  (2020-08) Андрейко, Юрій Олександрович; Andreiko, Yurii
  У дисертації розроблено теоретичні засади та криміналістичні рекомендації щодо проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. Встановлено види слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди службовою особою, сформульовано загальні вимоги до їх проведення. Доведено, що проведення слідчих (розшукових) дій у типових слідчих ситуаціях розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачає їх алгоритмізацію, що реалізовується в тактичних операціях. Висвітлено тактичні особливості й процесуальні вимоги з підготовки та проведення огляду, освідування, обшуку, допиту, експертизи і отримання зразків для експертизи під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. Запропоновано шляхи вдосконалення техніко-криміналістичного й науково-методичного забезпечення, тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. В диссертации разработаны теоретические положения и научно обоснованы рекомендации по проведению следственных (розыскных) действий при расследовании получения неправомерной выгоды должностным лицом. In the dissertation the theoretical bases and criminological recommendations concerning carrying out of investigative (search) actions during investigation of reception of illegal benefit by the official are studied. The types of investigative (search) actions in criminal proceedings on obtaining an illegal benefit by an official are established and the general requirements for their conduct are revealed. It is proved that conducting investigative (search) actions in typical investigative situations of investigation of obtaining illegal benefits by an official involves their algorithmization, which is implemented in tactical operations. The tactical features and procedural requirements for the preparation and conduct of inspection, examination, search, interrogation, obtaining samples for examination and examination during the investigation of obtaining illegal benefits by an official are disclosed. Ways to improve the technical and forensic and scientific and methodological support, tactics of investigative (search) actions during the investigation of obtaining illegal benefits by an official are proposed.
 • Item
  Теоретичні та методичні основи експертизи встановлення давності документу. Theoretical and Methodological Bases of the Forensic Examination of the Document Age Setting.
  (2020-08) Стратонов, Станіслав Юрійович; Stratonov, Stanislav
  У дисертації розроблено теоретичні та методичні основи експертизи встановлення давності документу. Розглянуто поняття судової експертизи та експертного дослідження, обґрунтовано їх співвідношення як форми та змісту. Запропоновано визначення експертизи встановлення давності документу. Встановлено місце експертизи встановлення давності документу в системі судових експертиз і її значення в кримінальному провадженні. Визначено поняття, ознаки, зміст і принципи судово-експертної діяльності в галузі експертизи давності документу. Виокремлено систему методів і засобів дослідження при проведенні експертизи встановлення давності документу. Визначено загальні положення методики експертних досліджень при встановленні давності документу. Наведено криміналістичні рекомендації щодо підготовки та призначення експертизи встановлення давності документу. Розглянуто алгоритм дій судового експерта при проведенні експертизи встановлення давності документу. Охарактеризовано особливості оцінки висновку експерта слідчим, судом і його використання в кримінальному провадженні. В диссертации разработаны теоретические и методические основы экспертизы установления давности документа. The dissertation presents theoretical and methodological bases of the forensic examination of the document age setting. The concepts of forensic expertise and expert examination have been considered. The correlation between the expertise and expert examination as forms and content has been substantiated. The author has suggested to understand the forensic examination of the document age setting as a study of a document for the purpose of determining the prescription of its manufacture or chronological sequence of writing separate parts and drawing of identification marks, which is carried out by the expert in the cases prescribed by law and using the achievements of science, technical means and techniques of expert research, on the instructions of the investigating judge or a court granted at the request of a party to criminal proceedings. It has been established the place of expertise of establishing the statute of limitations of a document in the system of judicial examinations and its significance in criminal proceedings. The general provisions for understanding the object and subject of examination have been explained. It have been separated and characterized such objects of the forensic examination of the document age setting as details of the document, writing materials and comparative material. The subject of the forensic examination of the document age setting has been defined. Forensic activities in the field of examination of the document age setting have been offered to understand the activities of authorized entities aimed at ensuring the organization and conducting an independent, qualified, complete and objective study of the document in order to determine the prescription of its manufacture or the chronological sequence of writing separate parts and drawing identification marks using the achievements of science, technical means and techniques of expert research. The principles of forensic expert activity in the field of examination of the statute of limitations of the document have been outlined. The constituent elements, which in their totality form the content of forensic activities in the field of examination of the statute of limitations of the document, have been determined. It has been established that during forensic examination of the document age setting the court expert uses a system of general and special methods, as well as research tools. It has been found that the choice of research methods in conducting the forensic examination of limitation of the document depends on many factors – the content of the expert task, the principles of forensic activity, in particular the principle of maximum conservation of objects, the chosen method or methods of expert research. The general provisions of the methodology of expert research in establishing the document age have been determined. The necessity to distinguish in the tactics of conducting the forensic examination of the document age setting such three stages as preparation and appointment of the examination of the document age setting; conducting the examination of the document age setting and drawing up the expert’s opinion; assessment of the expert’s opinion by the investigator, the court and its use in criminal proceedings, have been justified. It have been characterized the features of each stage of the tactics of conducting the forensic examination of the document age setting. It has been noted that in assessing the expert’s opinion, one should exclude the possibility of expert error. The main directions of using expert’s opinion in criminal proceedings have been named.
 • Item
  Взаємодія слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності. Interaction of investigative units of the National Police of Ukraine with law enforcement agencies of other states during the investigation of crimes in the field of banking.
  (2020-06) Бондар, Сергій Володимирович; Bondar, Serhii V.
  У дисертації запропоновано низку теоретичних і практичних рекомендацій щодо взаємодії слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності з огляду на сучасний стан законодавства та правозастосовної практики, теоретичні положення криміналістики, кримінального процесу, кримінального права, кримінології. Сформульовано поняття та окреслено правове підґрунтя взаємодії слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав, криміналістичну характеристику цих злочинів, схарактеризовано форми взаємодії щодо виявлення та розшуку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, під час проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також запропоновано шляхи вдосконалення правових, органазаційних та інформаційно-аналітичних основ збирання доказів стороною обвинувачення у рамках міжнародного співробітництва. The dissertation offers a number of theoretical and practical recommendations on the interaction of investigative units of the National Police of Ukraine with law enforcement agencies of other states during the investigation of crimes in the field of banking, taking into account the current state of law and law enforcement, theoretical provisions of criminalistics, criminal procedure, criminal law, and criminology. In particular: the concepts and legal basis of interaction of investigative units of the National Police of Ukraine with law enforcement agencies of other states, forensic characteristics of these crimes, characteristics of forms of interaction to identify and search for a person, who committed a criminal offense, and ways to improve the legal, organizational and information-analytical basis for the collection of evidence by the prosecution in the framework of international cooperation.