ЮРИДИЧНИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. Том 12, № 1 2022. LAW JOURNAL OF THE NATIONAL ACADEMY OF INTERNAL AFFAIRS. Volume 12, No. 1 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Typical Investigators of the Situation and Versions of the Priority Stage of Investigation of Illegal Manufacture, Processing or Repair of Firefighters. Типові слідчі ситуації та версії першочергового етапу розслідування незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї
  (2022) Peretyatko, Serhiy A.; Перетятко, Сергій Анатолійович; Samoilenko, Dmytro M.; Самойленко, Дмитро Миколайович
  Modern illegal activity is becoming more and more organized, there is professionalism and specialization of these crimes. Wide practice has received use in affordable purposes of self-made explosive devices, grenades, grenade dispenser, mines and rounds. In view of the given, there is no doubt the relevance of optimization of the first stage of investigation of illegal manufacture, processing or repair of firefighters or falsification, illegal removal or change of its marking, or illegal manufacture of ammunition, explosives or explosive devices, separate typical investigation situations and versions. Сучасна протиправна діяль-ність дедалі більше набуває організованого характеру, спостерігається професіоналізація та спеціалізація зазначених злочинів, зокрема активне використання саморобних вибухових прист-роїв, гранат, гранатометів, мін і снарядів. Зазначене підтверджує актуальність оптимізації першо-чергового етапу розслідування незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконного видалення чи зміни її маркування або незаконного виготов-лення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, виокремлення типових слід-чих ситуацій і версій.
 • Item
  The Essence of Polygraph Test Formats and Requirements for Their Application. Сутність поліграфологічних тестових форматів і вимоги щодо їх застосування
  (2022) Motlyakh, Oleksandr I.; Мотлях, Олександр Іванович; Shapovalov, Vitalii O.; Шаповалов, Віталій Олександрович
  The quality of the work of the polygraph examiner and the results of the performed psychophysiological studies with the use of polygraph depends largely on the correctness of the used test formats, the pur-pose of which is to serve as indicators in checking the information data from the investigated persons for their authenticity. They identify the mechanism of implementation of the relevant methods, which, due to their proper application by a polygraph examiner, provide verified results. Different schools for the prepa-ration of future polygraph examiner provide different and even outdated educational methodological tools, which do not always reflect modern approaches in the technologies of application of test formats, which causes unusual understanding and perception. Якість роботи поліграфолога та отриманих ним результатів психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа залежить передусім від правильності використаних тестових форматів, що слугують індикаторами в перевірці інформацій-них даних, отриманих від досліджуваних осіб, стосовно їх достовірності. Вони уособлюють меха-нізм упровадження відповідних методик, які за умови належного їх застосування дають верифі-ковані результати. Різні школи з підготовки полігра-фологів надають розрізнений і навіть застарі-лий навчальний методико-методологічний інструментарій, який не завжди відображає сучасні підходи в технологіях застосування тестових форматів, що спричиняє неоднозначне їх розуміння і сприйняття.
 • Item
  Тлумачення евтаназії в умовах конфлікту біоетичних принципів. Interpretation of Euthanasia in Conditions of Conflict of Bioethical Principles.
  (2022) Seredyuk, Vitaliy Yu.; Середюк, Віталій Юрійович
  The purpose of the research article is a theoretical and legal analysis of the issue of interpretation of euthanasia in a conflict of bioethical principles, considering philosophical, medical, biological, and legal positions. The novelty of the article is a comparative analysis of the legal regulation of euthanasia in the face of differences in bioethical principles to find optimal ways to interpret the law and apply forms of control of processes related to euthanasia. The author examines the existence of ethical grounds for the legalisation of euthanasia and interprets this phenomenon from the standpoint of the universal and objective value of human life. Метою статті є теоретико-правовий аналіз питання про тлумачення евтаназії в контексті конфлікту біоетичних принципів з урахуванням філософських, медико-біологічних і правових позицій. Новиз-на статті полягає в порівняльному аналізі нормативно-правового регулювання евтаназії в умовах розбіжностей біоетичних принципів з метою віднайдення оптимальних способів тлумачення норм права та застосування форм контролю процесів, пов’язаних з евтаназією. Досліджено питання щодо етичних підстав для легалізації евтаназії, розкрито її сутність з позиції універсальної та об’єктивної цінності людського життя.
 • Item
  Some Aspects of Declaring Legal Acts Unconstitutional. Окремі аспекти визнання правових актів неконституційними
  (2022) Pomazanov, Andrii V.; Помазанов, Андрій Віталійович
  The relevance of the study is conditioned by a number of problems of declaring legal acts unconstituti-onal and the specifics of the consequences of such decisions to guarantee the rights of the individual. This requires a review of approaches to the temporal effect of the relevant decisions of the Constitutio-nal Court, to guarantee the right to review court decisions adopted based on an act that has been decla-red unconstitutional. At the same time, it is necessary to put forward new proposals for legal regulation of the analysed area, optimal for the rule of law and ensuring the right to a fair trial. Актуальність дос-лідження зумовлена наявністю низки проблем щодо визнання правових актів неконституційними, а також специфікою наслідків ухвалення таких рішень для гарантування прав особи. Наведене потребує перегляду підходів до темпоральної дії відповідних рішень Конституційного Суду, а також до гарантування права на перегляд судових рішень, ухвалених на підставі акта, який визнано неконституційним. Водночас необхідним є висунення нових пропозицій щодо правового регулю-вання аналізованої сфери, оптимального для дотримання принципу верховенства права й забез-печення права на справедливий суд.
 • Item
  The Covert Cooperation in the Mechanism of Ensuring Human Rights. Негласне співробітництво в механізмі забезпечення прав людини
  (2022) Hribov, Mykhailo L.; Грібов, Михайло Леонідович
  The urgency lies in the fact that uninformed cooperation is not effectively used to protect human rights from unlawful encroaching, and sometimes harms these rights. This is largely due to the unsystematic nature of legal regulation. Systematic regulation of covert cooperation should be based on an ideological basis that would ensure its focus on the fulfillment by the state of the basic obligation to ensure human rights. Актуальність дослідження полягає в тому, що нині використання негласного співробітництва для захисту прав людини від протиправних посягань є неефективним, а іноді навіть таким, що завдає шкоди цим правам. Це зумовлено передусім безсистемністю правового регулювання. Системати-зувати правове регулювання негласного співробітництва варто спираючись на ідеологічну основу, яка б забезпечила його спрямування на виконання державою головного обов’язку ‒ забезпечення прав людини.
 • Item
  Modern Means of Correction and Resocialization of Convicted Persons. Сучасні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених
  (2022) Barash, Yevgen Y.; Бараш, Євген Юхимович
  The transition from penalty as the main purpose of punishment to correction of behavior and resocia-lization of convicted persons in the process of service of punishment requires updating and improvement of the criminalexecutive system of Ukraine, further active development of the probation system in gene-ral, and especially penal system. The solution of the existing shortcomings in the sphere of criminal punishment and trial is possible only by means of a consistent system reform based on scientific principles, implemented in practical area, which should be based on the stage-by-stage updating of the existing system to the modern, as transparent and understandable for the public, one of the main tasks of which will be to ensure the observance of human and civil rights. Перехід від кари як основної мети покарання до корекції поведінки та ресоціалізації засуджених у процесі відбування покарання пот-ребує оновлення та вдосконалення кримінально-виконавчої системи України, подальшого актив-ного розвитку системи пробації, зокрема пенітенціарної. Передумовою усунення наявних недоліків у сфері виконання кримінальних покарань і пробації є здійснення послідовного реформування сис-тем, що ґрунтуватиметься на наукових засадах, упроваджених у практичну діяльність, поетапному наближенні наявної системи до сучасної, максимально прозорої та зрозумілої для громадськості, одним з основних завдань якої буде забезпечення дотримання прав людини та громадянина.
 • Item
  Liability for White-Сollar Crimes in Ukraine: Theoretical and Enforcement Issues. Відповідальність за економічні кримінальні правопорушення в Україні: проблеми теорії та правозастосування
  (2022) Dudorov, Oleksandr O.; Дудоров, Олександр Олексійович; Kamensky, Dmytro V.; Каменський, Дмитро Васильович
  This paper raises current theoretical and practical issues related to the implementation of a comprehensive mechanism of liability for economic criminal offences in Ukraine. У статті висвітлено актуальні теоретичні та практичні питання, пов’язані з реалізацією комплексного механізму відповідальності за економічні кримінальні правопорушення в Україні
 • Item
  The Ratio of the Victim's Identity and the Perpetrator's Identity in Criminal Offenses Related to Domestic Violence. Співвідношення особи потерпілого та злочинця в кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із домашнім насильством
  (2022) Komarynska, Yuliia B.; Комаринська, Юлія Борисівна
  The article examined the correlation of such elements of criminal characteristics as a perpetrator’s identity and victim’s identity, classified criminal offenses related to domestic violence based on the understanding of the peculiarities of the process of interrelation between the offender and the victim, stages of violence and the level of family relations. У статті досліджено співвідношення таких елемен-тів криміналістичної характеристики, як особа злочинця та потерпілого. На підставі результатів вивчення особливостей взаємозв’язку кривдника й жертви, етапів насильства обґрунтовано класи-фікацію кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством.
 • Item
  Implementation of the European Union Recommendations on Strengthening the Criminal Liability for Offences in the Provision of Payment Services. Впровадження рекомендацій Європейського Союзу щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення у сфері надання платіжних послуг
  (2022) Tykhonova, Olena V.; Тихонова, Олена Вікторівна
  The transition of an increasing number of social relations into the virtual space and the intensive development of information technology is accompanied by the emergence of new illegal phenomena, in particular, of a criminal law nature, which requires appropriate legal regulation. Recently, the number of infringements on public relations in the field of electronic payments has significantly increased, including by issuers of electronic wallets. This trend creates a threat to any state that encourages the international community to develop appropriate norms that should be implemented in national legislation to bring it closer to international standards. Currently, active work is underway to strengthen criminal liability in Ukraine for violations in the provision of payment services, considering the recommendations of the European Union. Активний перехід суспільних відносин до віртуальної сфери й інтенсивний розви-ток інформаційних технологій супроводжуються появою нових протиправних явищ, зокрема кримінально-правового характеру, що потребує відповідного правового регулювання. Останніми роками суттєво збільшилася кількість посягань на суспільні відносини у сфері електронних розра-хунків, зокрема з боку емітентів електронних гаманців. Зазначена тенденція створює загрози для будь-якої держави, що спонукає міжнародну спільноту до розроблення відповідних норм, які мають бути імплементовані до національного законодавства з метою наближення його до міжна-родних стандартів. Нині триває активна робота щодо посилення в Україні кримінальної відпові-дальності за порушення у сфері надання платіжних послуг з урахуванням рекомендацій Євро-пейського Союзу.
 • Item
  Illegal Behaviour in the Modern World: Causes and Consequences. Протиправна поведінка в сучасному світі: причини та наслідки
  (2022) Tymoshenko, Vira I.; Тимошенко, Віра Іванівна
  The criminalisation of public relations, which is noticeable in many countries of the modern world, is acutely felt in Ukraine as well. Usually a citizen is defenceless against crime, and criminals are not always punished. This situation forces modern science to turn to understanding a number of current issues related to the causes and consequences of illegal behaviour, to identify ways to prevent it. This circumstance determines the relevance of the subject matter. Криміналізація суспільних відносин на сучасному етапі активізується в багатьох країнах світу, зокремав Україні. За цих умов громадянин є зазвичай беззахисним перед криміналітетом, а злочинці – незавжди покараними. Така ситуація спонукає сучасну науку звернутися до осмислення низки актуальних проблем, що стосуються причин і наслідків протиправної поведінки, визначи-ти шляхи її попередження. Вказана обставина зумовлює актуальність теми дослідження.