The Essence of Polygraph Test Formats and Requirements for Their Application. Сутність поліграфологічних тестових форматів і вимоги щодо їх застосування

Abstract
The quality of the work of the polygraph examiner and the results of the performed psychophysiological studies with the use of polygraph depends largely on the correctness of the used test formats, the pur-pose of which is to serve as indicators in checking the information data from the investigated persons for their authenticity. They identify the mechanism of implementation of the relevant methods, which, due to their proper application by a polygraph examiner, provide verified results. Different schools for the prepa-ration of future polygraph examiner provide different and even outdated educational methodological tools, which do not always reflect modern approaches in the technologies of application of test formats, which causes unusual understanding and perception. Якість роботи поліграфолога та отриманих ним результатів психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа залежить передусім від правильності використаних тестових форматів, що слугують індикаторами в перевірці інформацій-них даних, отриманих від досліджуваних осіб, стосовно їх достовірності. Вони уособлюють меха-нізм упровадження відповідних методик, які за умови належного їх застосування дають верифі-ковані результати. Різні школи з підготовки полігра-фологів надають розрізнений і навіть застарі-лий навчальний методико-методологічний інструментарій, який не завжди відображає сучасні підходи в технологіях застосування тестових форматів, що спричиняє неоднозначне їх розуміння і сприйняття.
Description
Motlyakh, O.I., & Shapovalov, V.O. (2022). The essence of polygraph test formats and requirements for their application. Law Journal of the National Academy of Internal Affairs, 12(1), 77-86.
Keywords
polygraph, polygraphology, polygraph examiner, polygraph examination, polygraph tests, test formats, поліграф, поліграфологія, спеціаліст-поліграфолог, поліграфологічні дослідження, поліграфологічні тести, тестові формати
Citation