Implementation of the European Union Recommendations on Strengthening the Criminal Liability for Offences in the Provision of Payment Services. Впровадження рекомендацій Європейського Союзу щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення у сфері надання платіжних послуг

Abstract
The transition of an increasing number of social relations into the virtual space and the intensive development of information technology is accompanied by the emergence of new illegal phenomena, in particular, of a criminal law nature, which requires appropriate legal regulation. Recently, the number of infringements on public relations in the field of electronic payments has significantly increased, including by issuers of electronic wallets. This trend creates a threat to any state that encourages the international community to develop appropriate norms that should be implemented in national legislation to bring it closer to international standards. Currently, active work is underway to strengthen criminal liability in Ukraine for violations in the provision of payment services, considering the recommendations of the European Union. Активний перехід суспільних відносин до віртуальної сфери й інтенсивний розви-ток інформаційних технологій супроводжуються появою нових протиправних явищ, зокрема кримінально-правового характеру, що потребує відповідного правового регулювання. Останніми роками суттєво збільшилася кількість посягань на суспільні відносини у сфері електронних розра-хунків, зокрема з боку емітентів електронних гаманців. Зазначена тенденція створює загрози для будь-якої держави, що спонукає міжнародну спільноту до розроблення відповідних норм, які мають бути імплементовані до національного законодавства з метою наближення його до міжна-родних стандартів. Нині триває активна робота щодо посилення в Україні кримінальної відпові-дальності за порушення у сфері надання платіжних послуг з урахуванням рекомендацій Євро-пейського Союзу.
Description
Tykhonova, O.V. (2022). Implementation of the European Union recommendations on strengthening the criminal liability for offences in the provision of payment services. Law Journal of the National Academy of Internal Affairs, 12(1), 17-24.
Keywords
financial offences, financial crimes, offences in cyberspace, criminal offences with electronic money, offences in the field of payment services, фінансові правопорушення, фінансові злочини, правопорушення в кіберпросторі, кримінальні правопорушення з електронними грошима, правопорушення у сфері платіжних послуг
Citation