Науковий вісник НАВС Т.27 №1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  The Court as a Subject of Examination and Evaluation of Evidence in Criminal Proceedings. Суд як суб’єкт дослідження та оцінки доказів у кримінальному провадженні
  (2022) Ryzhyi, Oleksii A.; Рижий, Олексій Анатолійович
  The reform of the criminal procedure legislation and the judicial system of Ukraine actualises the need to clarify the boundaries of the court’s activity in criminal proceedings, its role in collecting, verifying, and evaluating evidence to establish circumstances relevant to criminal proceedings. Реформування кримінального процесуального законодавства та судової системи України актуалізує необхідність з’ясування меж активності суду в кримінальному процесі, його роль у збиранні, перевірці й оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
 • Item
  Victimological Aspects of the Behavior of Victims of Domestic Violence. Віктимологічні аспекти поведінки жертв домашнього насильства
  (2022) Zinsu, Olha I.; Зінсу, Ольга Іванівна
  The relevance of the subject under study is conditioned upon the need for an in-depth study of such a complex social phenomenon as domestic violence, which involves finding out the patterns of formation of victim behaviour of victims of domestic violence. Актуальність теми значною мірою обумовлена необхідністю поглибленого дослідження такого складного соціального феномену, як домашнє насильство, що передбачає з’ясування закономірнос-тей формування віктимної поведінки жертв домашнього насильства.
 • Item
  Problems of Forensic Handwriting Examination in the Analysis of Signatures and Short Notes. Проблеми судової почеркознавчої експертизи під час дослідження підписів та коротких записів
  (2022) Krasiuk, Ihor P.; Красюк, Ігор Петрович
  The widespread introduction of the latest means of printing and copying, new materials of writing, the use of advanced technologies for performing individual details of various documents has led to an increase in the role of forensic handwriting analysis and technical and forensic examination of documents in the disclosure and investigation of criminal offences, which are now one of the most complex types of forensic expertise. During the investigation of criminal offences, identification studies, which establish the presence or absence of identity, are of the greatest evidentiary importance. However, recently, short handwritten notes and signatures have become increasingly the objects of forensic research, which are often performed using technical means and tools. This causes considerable difficulties for knowledgeable people in solving investigation problems and their combination. Such tasks often remain either unresolved, or insufficiently substantiated conclusions are drawn from the findings. Активне впровадження новітніх засобів поліграфії та копіювання, нових матеріалів письма, використання передових технологій для виконання окремих реквізитів різних документів призвело до підвищення в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень ролі криміналістичного дослідження почерку й техніко-криміналістичного дослідження документів, які нині є одними з найскладніших видів криміналістичної експертизи. Під час розслідування кримінальних правопо-рушень найбільше доказове значення мають ідентифікаційні дослідження, у яких встановлюється наявність чи відсутність тотожності. Проте останнім часом дедалі частіше об’єктами криміналіс-тичних досліджень стають короткі рукописні записи та підписи, які нерідко виконуються за допомо-гою технічних прийомів і засобів. Це викликає неабиякі труднощі в обізнаних осіб під час вирішен-ня завдань дослідження, їх комбінації. Такі завдання нерідко залишаються або невирішеними, або за результатами дослідження робляться недостатньо обґрунтовані висновки.
 • Item
  Prosecutor's Procedural Guidance on Pre-Trial Investigation: International Experience and National Realities. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: міжнародний досвід і національні реалії
  (2022) Bibikova, Marharyta O.; Бібікова, Маргарита Олександрівна
  One of the main problems of reforming the institution of the prosecutor’s office is the partial uncertainty of the function of procedural guidance of pre-trial investigations as an element of supervisory powers. The lack of provisions on effective influence on the implementation of instructions on the management of the investigation, bringing investigators to justice, etc. indicates the need to review the existing approaches to the scope of the prosecutor’s powers. Однією з основних проблем реформу-вання інституту прокуратури є часткова невизначеність функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням як елемента наглядових повноважень. Відсутність положень щодо ефективного впливу на виконання вказівок стосовно керівництва слідством, притягнення слідчих до відповідальності свідчать про необхідність перегляду наявних підходів до обсягу повноважень прокурора.
 • Item
  Administrative and Legal Regulation of Gender Policy in Police Activities. Адміністративно-правове регулювання гендерної політики в діяльності поліції
  (2022) Liakh, Nelia V.; Лях, Неля Василівна
  The steady increase in the number of administrative offences committed on the basis of gender, the victims of which are the most vulnerable strata of citizens, which demonstrated the lack of effective state activity in preventing and counteracting gender-based violence, prompted an analysis of the specifics of administrative and legal regulation of gender policy in police activity and the development of ways to improve it. Стійке зростання кількості адміністративних правопорушень, учинених за ознакою статі, жертвами яких стають найбільш незахищені верстви громадян, засвідчує недостатньо ефективну діяльність держави в запобіганні та протидії гендерно зумовленому насильству. Здійснено аналіз особливостей адміністративноправового регулювання гендерної політики в діяльності поліції та визначено шляхи його вдосконалення.
 • Item
  Prevention of Fraud with Real Estate in the Residential Sector in Ukraine at the Present Stage. Запобігання шахрайству з нерухомістю в житловій сфері в Україні на сучасному етапі
  (2022) Dobroskok, Andrii Yu.; Доброскок, Андрій Юрійович
  The real estate market in Ukraine is increasing the pace of its development every day, especially in large cities, and accordingly, in parallel with such active development, several ways of acquiring, alienating, and obtaining real estate objects are being improved. However, it is quite difficult to inves-tigate specific volumes of fraud, since most of these phenomena still are latent, and as a result, the prevention measures taken do not give the desired results, so the issue under study is truly relevant for the scientific plane.The purpose of this study is to analyse the most common manifestations of fraudulent actions in the housing sector, their determinants in Ukraine, as well as to identify effective measures to prevent criminal offences of this category and implement them in the legal reality of the country. Темпи розвитку ринку нерухомості в Україні щодня зростають, особливо у великих містах. З огляду на це вдосконалюються різні способи придбання, відчуження та отримання об’єктів нерухомості. Водночас дослідити конкретні обсяги шахрайства досить складно, адже більшість цих явищ лишаються латентними, у зв’язку з чим вжиті заходи запобігання не дають бажаних результатів, що підтверджує актуальність окресленого питання.
 • Item
  Forensic Examination of Documents Made Using Computer equipment. Криміналістичне дослідження документів, виготовлених за допомогою засобів комп’ютерної техніки
  (2022) Sezonova, Olga M.; Сезонова, Ольга Миколаївна; Sezonov, Viktor S.; Сезонов, Віктор Станіславович
  Актуальність тематики наукового дослідження зумовлена наявністю проблем криміналістичного дослідження документів, а також значущістю практичного застосування комп’ютерної техніки для їх виготовлення.The relevance of the study is conditioned by the presence of problems of forensic analysis of documents and the great importance of practical application of computer technology for the production of such documents.
 • Item
  Problems of Legal Regulation of the Use of Artificial Intelligence Technologies by the National Police of Ukraine. Проблеми нормативно-правового регулювання використання технологій штучного інтелекту Національною поліцією України
  (2022) Striltsiv, Oleksandr M.; Стрільців, Олександр Михайлович; Fedorenko, Oksana A.; Федоренко, Оксана Анатоліївна
  Упровадження сучасних інформаційних технологій, таких як штучний інтелект, у діяльність Національної поліції України зумовило виникнення низки правових проблем щодо дотримання законності під час використання таких технологій (інтелектуальні системи відеоспостереження, збір та аналіз відомостей про особисте життя особи тощо). Вказане обумовлює необхідність про-ведення наукових досліджень сучасного стану нормативно-правового регулювання використання штучного інтелекту в діяльності поліції з метою виявлення та подальшого усунення прогалин у законодавстві. The introduction of modern information technologies, such as artificial intelligence, in the activities of the National Police of Ukraine simultaneously caused a number of legal problems regarding compliance with the rule of law during the use of such technologies, in particular, intelligent video surveillance systems, collection and analysis of information about personal life, etc. This necessitates the investigation of the current state of legal regulation of the use of artificial intelligence in police activities to identify and further eliminate gaps in legislation.
 • Item
  The Impact of Globalisation on Legal Conduct. Вплив глобалізації на правову поведінку
  (2022) Мakarenko, Larysa O.; Макаренко, Лариса Олександрівна; Tymoshenko, Vira I.; Тимошенко, Віра Іванівна
  One of the adverse consequences of globalisation is the spread of illegal conduct in the world and an increase in crime rates. This circumstance determines the relevance of the subject under study. It is argued that the causes of illegal conduct are determined by the contradictions of social development, ideological confrontation, economic, political, social inequality of the world’s countries and the deforma-tion of legal consciousness. The globalisation of the shadow economy, the emergence of new tax evasion schemes, including through offshore companies, laundering of proceeds from crime, piracy, raider seizures of other people’s property, arms trafficking, aggressive globalism in the foreign policy of a number of states, regional wars, domestic conflicts, information wars, arbitrary interpretation of certain religions, distortion of their principles by extremist organisations – all this causes the crisis state of the economy, politics, socio-cultural and spiritual spheres of society and crime in many countries of the globalised world. The purpose of this study is to highlight the understanding of illegal conduct through the lens of the adverse impact of globalisation processes on it.Одним з негативних наслідків глобалі-зації визнано поширення у світі протиправної поведінки та зростання показників злочинності, що підтверджує актуальність статті. Зазначено, що причини протиправної поведінки детермінуються суперечностями суспільного розвитку, ідеологічним протистоянням,економічною, політичною, соціальною нерівністю країн світу та деформацією правової свідомості.Глобалізація тіньової економіки, поява нових схем ухиляння від податків, зокрема за допомогою офшорів, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, піратство, рейдерські захоплення чужої власності, торгівля зброєю, агресивний глобалізм у зовнішній політиці низки держав, регіональні війни, внутрішньодержавні конфлікти, інформаційні війни, довільне тлумачення деяких релігій, спотворення їх принципів екстремістськими організаціями – усе це зумовлює кризовий стан економіки, політики,соціально-культурної та духовної сфер суспільства, злочинність у багатьох країнах глобалізованого світу.
 • Item
  Кримінально-правова протидія діяльності кримінальних авторитетів: українська модель. Criminal and Legal Counteraction to the Activities of Criminal Authorities: The Ukrainian Model
  (2022) Вознюк, Андрій Андрійович; Vozniuk, Andrii A.
  Проблема протидії організованій злочинності в Україні завжди перебувала в центрі уваги як правоохоронців, так і вчених. Особливої актуальності вона набула у зв’язку зі створенням нового підрозділу Національної поліції України – Департаменту стратегічних розслідувань та наданням йому нових кримінально-правових інструментів для підвищення ефективності притягнення до відповідальності кримінальних авторитетів. Унаслідок внесення змін до Кримінального кодексу України суттєво змінилася модель кримінально-правової протидії діяльності кримінальних авторитетів. Зокрема, у законодавчий обіг введено такі поняття, як «злочинна спільнота», «вор у законі», «злочинний вплив», «злочинна діяльність», «особа, яка здійснює злочинний вплив», «особа, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу», криміналізовано нові діяння – встановлення або поширення злочинного впливу, звернення за застосуванням злочинного впливу, а також виокремлено в самостійну статтю організацію, сприяння в проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці). The problem of countering organised crime in Ukraine has always been in the centre of attention of both law enforcement officers and researchers. It became particularly relevant in connection with the creation of a new division of the National Police of Ukraine – the Department of Strategic Investigations and providing it with new tools to improve the effectiveness of bringing criminal figures to justice. As a result of amendments to the Criminal Code of Ukraine, the model of criminal and legal counteraction to the activities of criminal authorities has changed significantly. In particular, such concepts as “criminal community”, “code-bound thief”, “criminal influence”, “criminal activity”, “person who carries out criminal influence”, and “person who is in the status of a subject of increased criminal influence” have been introduced into the legislative circulation, new acts have been criminalised – establishing or spreading criminal influence, applying for the use of criminal influence, and also organisation and assistance in holding or participating in a criminal meeting (sit-down) were separated into an independent section.