Problems of Forensic Handwriting Examination in the Analysis of Signatures and Short Notes. Проблеми судової почеркознавчої експертизи під час дослідження підписів та коротких записів

Abstract
The widespread introduction of the latest means of printing and copying, new materials of writing, the use of advanced technologies for performing individual details of various documents has led to an increase in the role of forensic handwriting analysis and technical and forensic examination of documents in the disclosure and investigation of criminal offences, which are now one of the most complex types of forensic expertise. During the investigation of criminal offences, identification studies, which establish the presence or absence of identity, are of the greatest evidentiary importance. However, recently, short handwritten notes and signatures have become increasingly the objects of forensic research, which are often performed using technical means and tools. This causes considerable difficulties for knowledgeable people in solving investigation problems and their combination. Such tasks often remain either unresolved, or insufficiently substantiated conclusions are drawn from the findings. Активне впровадження новітніх засобів поліграфії та копіювання, нових матеріалів письма, використання передових технологій для виконання окремих реквізитів різних документів призвело до підвищення в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень ролі криміналістичного дослідження почерку й техніко-криміналістичного дослідження документів, які нині є одними з найскладніших видів криміналістичної експертизи. Під час розслідування кримінальних правопо-рушень найбільше доказове значення мають ідентифікаційні дослідження, у яких встановлюється наявність чи відсутність тотожності. Проте останнім часом дедалі частіше об’єктами криміналіс-тичних досліджень стають короткі рукописні записи та підписи, які нерідко виконуються за допомо-гою технічних прийомів і засобів. Це викликає неабиякі труднощі в обізнаних осіб під час вирішен-ня завдань дослідження, їх комбінації. Такі завдання нерідко залишаються або невирішеними, або за результатами дослідження робляться недостатньо обґрунтовані висновки.
Description
Krasiuk, I.P. (2022). Problems of forensic handwriting examination in the analysis of signatures and short notes. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs, 27(1), 73-78.
Keywords
graphology, forensic examination of documents, expert examination, low-volume handwriting objects, technical forgery of documents, почеркознавство, криміналістичне дослідження документів, експерт, малооб’ємні об’єкти почерку, технічна підробка документів
Citation