№4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  СПОСОБИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ, КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ЧИ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ
  (2017) КУРМАН О.В.
  У статті розглядаються проблемні питання визначення способу вчинення досліджуваного виду злочинів, пропонується класифікація та розкриваються деякі особливості даної криміналістичної категорії. In article considers problematic issues of determination of the method of committing an explored type of crime, proposing the classification and disclosing some features of forensic category.
 • Item
  ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ
  (2017) КРИКЛИВЕЦЬ Д.Є.
  У статті проаналізовано сутність концепції «асиметрії правил допустимості доказів» у кримінальному судочинстві. З цією метою також досліджено допустимість як одну з властивостей доказів, а також її співвідношення з їх належністю та достовірністю. Обґрунтовано висновок про можливість застосування асиметричного підходу до оцінки виправдувальних доказів. The article deals with the essence of the conception of “asymmetry of the rules of evidence admissibility” in criminal justice. With the same aim the admissibility of evidence as one of its qualities is studied, as well as its correlation with the relevance and credibilityis analyzed. The conclusion concerning the possibility of asymmetrical approach to evaluation of exculpatory evidence is substantiated.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  (2017) КОЛЕСНИК Г.Р.
  У статті на базі аналізу функціонального призначення керівника органу досудового розслідування у кримінальному провадженні розкриваються характер і особливості його повноважень, які реалізуються ним під час розслідування кримінальних правопорушень. In the article, based on the analysis of the functional appointment of the head of the pre-trial investigation body in criminal proceedings, the nature and peculiarities of his powers realized during the investigation of criminal offenses are disclosed.
 • Item
  ФУНКЦІЇ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  (2017) КАСАПОГЛУ С.О.
  У статті досліджено питання щодо функцій норм кримінального процесуального права. Доводиться, що ці норми виконують такі функції: правоохоронну; регулятивну; службову; інструментальну; виховну. Стверджується, що одна процесуальна норма може виконувати декілька функцій. The article examined the question of the functions of the standards of criminal procedural law. It has been proved that these standards fulfill the following functions: function of law enforcement; regulatory function; service function; instrumental function; educational function. It is affirming that one procedural standard can perform several functions.
 • Item
  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ ТА ЇЇ ЗЛОЧИННИХ ПРОЯВІВ У МИТНІЙ СФЕРІ
  (2017) ОЛІЙНИК Д.О.
  У статті систематизовано результати оцінювання рівня корупції у приватному секторі економіки і митній сфері, розглянуто методику вимірювання корупційних злочинів. Констатовано значну поширеність корупційних практик у митно-процедурних відносинах, створення нелегального ринку корупційних послуг і недослідженість корупційних злочинів у різних галузях економіки. The article summarizes the results of assessing the level of corruption in the private sector of the economy and customs, and consider the methodology for measuring corruption. The significant prevalence of corruption practices in customs-procedural relations, the creation of an illegal market for corruption services and the lack of investigation of corruption crimes in various sectors of the economy have been established.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА НЕПРАВОСУДНИХ РІШЕНЬ
  (2017) МАЛОМУЖ А.І.
  Актуальність теми, що розглядається, полягає у тому, що на теперішній час порушено багато кримінальних справ щодо суддей за статтею 375 Кримінального кодексу України. З метою забезпечення конституційного порядку в сфері функціонування судової влади в Україні, дотримання принципів верховенства права, основних засад здійснення судочинства, поваги до прав й основних свобод людини, а також з метою виключення ситуацій підміни понять у правозастосовній діяльності на теперішній час, гостро постає проблема кваліфікації злочинів, передбачених статтею 375 Кримінального кодексу України. The relevance of the topic covered by this article lies in fact that to date there have been initiated a lot of criminal proceedings in respect of judges in accordance with article 375 of the Criminal Code of Ukraine. In order to ensure constitutional order in the sphere of functioning of the judicial authority in Ukraine, to abide by the principles of the supremacy of law, basic means of implementing the procedure in Ukraine, respect to the fundamental human rights and freedoms, and with a view to exclude cases of the concept confusion in law-enforceable activity, at the moment the problem of definition of the crimes foreseen by article 375 of the Criminal Code of Ukraine is particularly acute.
 • Item
  НАСЛІДКИ ПЕРЕШКОДЖАННЯ СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
  (2017) ЄРМОЛАЄВА-ЗАДОРОЖНЯ С.В.
  У статті проаналізовано наслідки вчинення злочинів, пов’язаних із перешкоджанням службовій діяльності працівників правоохоронних органів. Розглянуто фізичну, матеріальну та моральну шкоду, заподіяну злочинами проти правоохоронців. The article analyzes the consequences of committing crimes related to the obstruction of official activities of law enforcement officers. Considered physical, material and moral damage caused by crimes against law enforcement.
 • Item
  ПРИНЦИП ЕКОНОМІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ РЕПРЕСІЇ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
  (2017) БАХУРИНСЬКА О.О.
  У статті аналізується сучасний стан наукових досліджень питання принципу економії кримінально-правової репресії. Розглядаються основні підходи до визначення поняття принципу, його сутності та змісту. Наголошується на необхідності подальшої розробки доктринальних положень щодо місця принципу економії кримінально-правової репресії в системі принципів кримінального права та його значення у процесі формування і реалізації кримінально-правової політики держави. The article examines the current state of scientific research into the principle of economy of criminal law repression. It reviews the main approaches to defining this principle, its subject, and content. The article emphasizes a need for further development of a doctrine to determine both the place of the principle of economy of criminal law repression in the system of criminal law principles and its significance of forming and implementing the criminal legal policy of the state.
 • Item
  ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
  (2017) ЛІСОВОЛ О.М.
  У статті досліджено сутність відносин у сфері валютного контролю, еволюцію систем валютного контролю в країнах із розвинутою економікою, проаналізовано українське валютне законодавство. Визначено актуальні напрямки вдосконалення системи валютного контролю в Україні. This article explores the essence of relations in the field of currency control, the evolution of currency control systems in countries with developed economies, and analyzes Ukrainian currency legislation. Actual directions of modern system of currency control in Ukraine are determined.
 • Item
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
  (2017) АНДРУЩЕНКО І.Г.
  Статтю присвячено дослідженню основних концепцій, що пояснюють причини й умови злиття і поглинання фінансових установ. Розкрито рівні реалізації процесу консолідації фінансових установ. Виділено чинники, що пояснюють причини невдач злиття та поглинання фінансових установ. The article is devoted to the study of key concepts that explain the causes and conditions of mergers and acquisitions of financial institutions. The levels of implementation of the consolidation process of financial institutions are disclosed. Factors explaining the reasons for failures of mergers and acquisitions of financial institutions.
 • Item
  ПОСАДА СУДДІ-СПІКЕРА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
  (2017) ОВСЯННІКОВА О.О.
  У статті здійснено дослідження міжнародних стандартів відкритості судової гілки влади. На підставі аналізу міжнародних стандартів зроблено висновок про необхідність запровадження в судах посади судді-спікера, який буде наділений обов’язками щодо налагодження ефективної комунікації судів та засобів масової інформації. Розглянуто міжнародний досвід функціонування посади судді-спікера. Проаналізовані особливості запровадження посади судді-спікера в українських судах. The article is about research of international standards for judicial power branch openness. Based on international standards analysis a conclusion is madeto introduce the position of judge-speaker, who will be responsible for organizing effective communication between courts and mass media. International experience on judge-speaker position functioning is reviewed. Specific traits of judge-speaker position in Ukrainian courts are analyzed.
 • Item
  СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ
  (2017) ЛЕСЬКО Н.В.
  У статті досліджується система спеціальних заходів з попередження насильства над дітьми. Зазначається, що ці заходи є видом адміністративного стягнення, адже за своєю правовою природою вони є близькими. Висвітлюються проблеми правового регулювання захисту дітей від насильства. The article examines the system of special measures to prevent violence against children. It is noted that these measures are a kind of administrative penalty, because they are in their legal nature close. The problems of legal regulation of protection of children from violence are highlighted.
 • Item
  ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
  (2017) КУШНІР С.М.
  Стаття присвячена визначенню сутності правової категорії «державний контроль у сфері вищої освіти». На підставі аналізу історіографії дослідження засад державного контролю, розгляду законодавчих дефініцій «контроль» і «державний контроль», співвідношення контролю з іншими правовими категоріями та поняттями серед властивостей державного контролю автором окреслено такі: державний контроль є складником соціального контролю й державної діяльності, виявом його функції; характеризується спеціальним суб’єктом здійснення – спеціально уповноважені державні органи (посадові особи); має постійну основу та державно-владну природу; передбачає оперативне втручання уповноважених державних органів у діяльність об’єктів і можливість застосування заходів примусу в разі виявлення порушень законодавства. Визначивши сутність і призначення державного контролю, проаналізувавши його властивості, автор сформулював дефініцію «державний контроль у сфері вищої освіти». The article is devoted to the definition of the essence of the legal category “state control in the sphere of higher education”. Based on the analysis of the historiography of the study of the foundations of state control, the examination of legislative definitions of “control” and “state control”, the correlation of control with other legal categories and concepts, the author outlines the following among the properties of state control: state control is a composite social control and an integral part of state activity, The manifestation of its function; is characterized by a special subject of implementation – specially authorized state bodies (officials); has a permanent basis and state-imperious nature; provides for prompt intervention of authorized state bodies in the activities of facilities and the possibility of using coercive measures in case of violations of legislation. Having determined the essence and purpose of state control, having analyzed its properties, the author formulated the definition of “state control in the sphere of higher education”.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ОСОБЛИВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РЕЖИМІВ В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
  (2017) КОЛЕСНІК Л.І.
  У статті досліджено актуальну для теорії та практики проблему визначення особливих податкових процесуальних режимів та їх елементів у структурі податкового процесу. Проаналізовано основні відмінності загального податкового процесуального режиму та особливих податкових процесуальних режимів, з огляду на структуру процесуального режиму. Визначено, що особливі податкові процесуальні режими за своїм характером походять з норм податкового законодавства, що регулюють особливості податкових правовідносин у окремих сферах, особливо вразі стягування окремих видів податків. The article investigates the problem of determining special tax procedural regimes and their elements in the structure of the tax process, relevant for the theory and practice. The main differences between the general tax procedure and the special tax procedural regimes are analyzed in view of the structure of the procedural regime. It is determined that special tax procedural regimes in their nature originate from the norms of tax legislation, which regulate the peculiarities of tax relations in certain spheres, especially when collecting certain types of taxes.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
  (2017) КАПЛЯ О.М.
  У науковій статті зроблено спробу аналізу теоретичних проблем реалізації принципів адміністративного судочинства під час здійснення судового адміністративного процесу. Визначено шляхи вдосконалення реалізації принципів адміністративного судочинства. In the scientific article an attempt was made to analyze theoretical problems of the implementation of the principles of administrative legal proceedings in the implementation of judicial administrative process. The ways of improving the implementation of the principles of administrative legal proceedings are determined.
 • Item
  КОНОТАЦІЯ КІБЕРПРОСТОРУ
  (2017) ДІОРДІЦА І.В.
  Автором уводиться в науковий обіг словосполучення «конотація кіберпростору». Внаслідок застосування міждисциплінарного підходу, по-новому подається та інтерпретується мова ворожнечі в кіберпросторі, а сам кіберпростір розглядається як окрема сфера життєдіяльності людини. Визначено основні особливості та характеристику конотації кіберпростору. Аргументовано, що в рамках кіберпростору сформується власна мова – кібермова. Наголошено на необхідності правового регулювання розвитку кібермови й конотації в кіберпросторі як складових елементів державної кібербезпекової політики. The author introduces the phrase «connotation of cyberspace». The application of an interdisciplinary approach has allowed a new way of interpreting the language of hate in cyberspace. The cyberspace itself is considered as an independent and separate sphere of human activity. The basic features and characteristics of the connotation of cyberspace are determined. It is argued that within the framework of cyberspace a language which is inherent only to a given space is formed, which the author proposes to call cyber-language. Particular attention is paid to the issues of the legal regulation of the development of cyber-language, including the connotations of cyberspace as part of the state policy of cybersecurity.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕСУАЛЬНА НОРМА: СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ НАУКОВІ ПІДХОДИ
  (2017) ДЖАФАРОВА М.В.
  Стаття присвячена визначенню сутності та особливостей адміністративної процесуальної норми як первісного елементу адміністративного процесуального права України. Узагальнено сучасні теоретико-правові підходи щодо розуміння норм адміністративного процесуального права та їхніх сутнісних ознак. The article is focused on determining the nature and characteristics of administrative procedural norm as primary element of administrative procedural law of Ukraine. The modern theoretical and legal approaches to understanding the administrative procedural norms and their essential features have been generalized.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ: НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ
  (2017) ДЕНИСОВА А.В.
  У статті обґрунтовано науковий підхід до дослідження адміністративної правосуб’єктності органів виконавчої влади як суб’єктів адміністративного нагляду. Удосконалено систематизацію наукової думки щодо сутності правосуб’єктності та виділено дві групи наукових досліджень, присвячених пошуку оптимальної формули для позначення місця суб’єкта у правовідносинах. The article substantiates the scientific approach to the study of the administrative legal personality of executive authorities as subjects of administrative supervision. The existing systematization of scientific approaches to the content of legal personality has been improved and two groups of scientific research devoted to the search for an optimal formula for designating the place of the subject in legal relations have been identified.
 • Item
  ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
  (2017) ДАРАГАНОВА Н.В.
  У статті досліджено засади юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства у галузі охорони праці. Доведено, що фактичне заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого, факт загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків є основним критерієм розмежування дисциплінарної, адміністративної від кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці. In the article the author investigates the bases of legal liability for violation of the requirements of legislation in the field of labor protection. It is proved that actual damage to the victim’s health, the fact of death of people or other grave consequences is the main criterion for distinguishing disciplinary, administrative from criminal liability for violation of the legislation on labor protection.
 • Item
  СТРАТЕГІЧНА МЕТА, ОСОБЛИВОСТІ ЗАВДАНЬ І ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
  (2017) ВЕКЛИЧ В.О.
  У статті розглянуто загальнотеоретичні особливості стратегічної мети, завдань і принципів діяльності суб’єктів запобігання корупції в Україні. Окреслено можливі концептуальні риси згаданої мети і відповідну до цього потребу в коригуванні завдань і принципів. Також розглянуто можливості для внесення коректив до чинного законодавства України. The general theoretical peculiarities of the strategic goal, tasks and principles of the subjects’ of corruption prevention activities in Ukraine is the main problem revised in this article. Thus there were outlined some possible conceptual features of the mentioned goal with corresponding tasks and principles. Opportunities for corrections of the current legislation of Ukraine are also considered.