№2 Т.1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ КОЛАБОРАЦІОНІЗМ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИКУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ КОЛАБОРАЦІОНІЗМ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ. Cultural and educational collaborationism: characteristics of the objective side
  (2023) ЯСНИСЬКА Т.Ю.; Yasnyska T.Yu.
  У статті проаналізовано наукові дослідження та судові рішення, у яких особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 КК, охарактеризовано об’єктивну сторону культурно-освітнього колабораціонізму, визначено недоліки та запропоновано зміни. Встановлено, що об’єктивна сторона ч. 3 ст. 111-1 КК характе- ризується діями: пропагандою, яка має визначену мету, та впровадженням стандартів освіти. Важливим для кваліфікації діяння є місце його вчинення – заклад освіти, до числа яких відносяться і дошкільні, позашкільні заклади. Scientific studies and the court decisions in which individuals notified of suspicion under Part 3 of Art. 111-1 of the Criminal Code are analyzed, the objective side of cultural and educational collaborationism are characterized, shortcomings are identified and changes are suggested in the article. It has been established that the objective side of Part 3 of Art. 111-1 of the Criminal Code is characterized by actions: propaganda that has a specific purpose and the implementation of educational standards. The place of its carrying out is important for the qualification of the act – an educational institution which includes pre-school and after-school institutions.
 • Item
  ЩОДО ВІКТИМНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ. Concerning victimisation of minors
  (2023) ТКАЛЯ О.В.; Tkalia O.V.; АНАНЬЄВА О.В.; Ananieva O.V.
  Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-методологічних проблем запобігання віктимній поведінці неповнолітніх. Здійснено дослідження кримінологічних особливості віктимності неповнолітніх, проведено аналіз сучасного стану з метою теоретичного і практичного вирішення питань щодо визначення заходів запобігання кримінальним правопорушеням. На підставі досліджень, спостережень та набутого досвіду дослідники виділено кілька моделей віктимної поведінки підлітків: моделі агресивного типу, активного типу, ініціативного типу некритичного типу. Звернуто увагу на важливість класифікації віктимної поведінки неповнолітніх залежно від статі, віку, професійної приналежності, морально-психологічних особливостей особи тощо при складанню особистісно-віктимологічної типології неповнолітніх. The article is devoted to highlighting one of the actual theoretical and methodological problems of preventing the victim behavior of minors. A study of the criminological features of juvenile victimization was carried out, an analysis of the current state was carried out with the aim of theoretically and practically solving issues related to the determination of measures to prevent criminal offenses. On the basis of research, observations and acquired experience, the researchers identified several models of adolescent victim behavior: models of aggressive type, active type, initiative type, non-critical type. Attention is drawn to the importance of classifying the victim behavior of minors depending on gender, age, professional affiliation, moral and psychological characteristics of the person, etc. when compiling a personal-victimological typology of minors.
 • Item
  ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКИМИ ПЕРЕДБАЧЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ. Characteristics of criminal offenses that provide for liability for encroachment on the life and health of a law enforcement officer
  (2023) ПОЛІЙОВСЬКА М.Т.; Poliiovska M.T.
  Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. В свою чергу правоохоронні органи як державна виконавча ланка влади є спрямована на виконання даних функцій, а саме забезпечення стану законності й правопорядку, захисту прав, свобод та інтересів громадян, суспільства і держави, а також на реалізацію інших законодавчо визначених функцій держави. Ефективне функціонування держави неможливе без створення сприятливих умов для діяльності правоохоронних органів. Один із чинників, що забезпечує ефективне функціонування правоохоронних органів виступає належне забезпечення захисту життя і здоров’я даних працівників. Human rights and freedoms and their guarantees determine the content and direction of state activity. Ensuring human rights and freedoms is the main duty of the state. In turn, law enforcement agencies as the state executive branch of power are aimed at performing these functions, namely ensuring the state of legality and law and order, protecting the rights, freedoms and interests of citizens, society and the state, as well as the implementation of other legally defined functions of the state. Effective functioning of the state is impossible without creating favorable conditions for the activities of law enforcement agencies. One of the factors that ensures the effective functioning of law enforcement agencies is the proper protection of the life and health of these employees.
 • Item
  ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ У ЗҐВАЛТУВАННІ. The problem of determining the sex of a rape victim
  (2023) МИТРОФАНОВА Ю.С.; Mytrofanova Yu.S.
  У роботі розглянуто питання щодо проблеми визначення ознак потерпілої особи у складі кримінального правопорушення, передбаченого статтею 152 КК України, висвітлені дискусійні аспекти розглядуваної проблематики, виявлені певні неточності чинного закону про кримінальну відповідальність за зґвалтування та надано пропозиції стосовно вдосконалення тексту диспозиції цієї статті КК. The article deals with the issue of determining the characteristics of a victim in a criminal offense under Article 152 of the Criminal Code of Ukraine. The author highlights the controversial aspects of the issue under consideration, identifies certain inaccuracies in the current law on criminal liability for rape, and makes proposals for improving the text of the disposition of this article of the Criminal Code.
 • Item
  ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЗМІСТУ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА США: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ. Evolution of the political content of the basic principles of US criminal law: experience for Ukraine
  (2023) ГОСПОДАРЕНКО В.М.; Gospodarenko V.М.
  Стаття присвячена особливостям тривалої історичної еволюції політичного змісту основних засад кримінального права США. Встановлено, що прин- ципи американського кримінального права виступають сполучною ланкою між характером та рівнем злочинності у суспільстві та сукупністю правових норм, що становлять кримінальне законодавство Америки. The article is devoted to the features of the long-term historical evolution of the political content of the basic principles of US criminal law. It is established that the principles of American criminal law act as a link between the nature and level of crime in society and the system of legal norms that constitute US criminal law.
 • Item
  ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Problem of domestic crime in Ukraine under the conditions of marital state
  (2023) БУРЯК К.М.; Buriak K.М.
  Передмовою виникнення знань про домашню злочинність в Україні в умовах воєнного стану стали наукові розвідки вітчизняних вчених. Обґрунтовано думку, що російсько-українська війна глибоко вплинула на родинні стосунки і таке явище як домашня злочинність не зникла, а навпаки міцно вкоренилося у сім’ї. Проблема домашньої злочинності в Україні в значній мірі спричинена умовами перехідного стану нашого суспільства, невизначеністю на даному етапі його ціннісної системи, кризою духовних підвалин життя людей. Водночас, дана проблема взагалі тривалий час замовчувалася. The preface to the occurrence of knowledge about domestic crime in Ukraine under martial law was the scientific researches by domestic scientists. The opinion about great effect by the Russian-Ukrainian war for family relations and such a phenomenon as domestic crime did not disappear, but on the contrary became firmly rooted in the family was substantiated. The problem of domestic crime in Ukraine is largely caused by the conditions of the transitional state of our society, the uncertainty at this stage of its value system, and the crisis of the spiritual foundations of people’s lives. At the same time, this problem has been kept silent for a long time.
 • Item
  ЕВОЛЮЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ. Evolution of responsibility for criminal offenses against the economic system in domestic criminal legislation
  (2023) БАРАНОВСЬКА Т.В.; Baranovska T.V.
  У статті проаналізовано питання еволюції санкцій вітчизняного криміналь- ного законодавства за кримінальні правопорушення проти економічної системи. Розглянуто особливості визначених мір покарання за кримінальні правопорушення проти економічної системи, що діють та діяли в Україні протягом останніх 100 років, зокрема відповідно до Кримінальних кодексів 1922 р., 1927 р., 1960 р. та 2001 р. nomic system in domestic criminal legislation. The article analyzes the issue of the evolution of domestic criminal law sanctions for criminal offenses against the economic system. The specifics of the specified measures of punishment for criminal offenses against the economic system, which operate and have operated in Ukraine during the last 100 years, are considered, in particular in accordance with the Criminal Codes of 1922, 1927, 1960 and 2001.
 • Item
  ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ. Activities of the business ombudsman council in the sphere of state financial control
  (2023) СУДАРЕНКО О.В.; Sudarenko O.V.
  Стаття присвячена дослідженню повноважень Ради бізнес-омбудсмена як суб’єкта позасудового розгляду скарг суб’єктів господарювання (підконтрольних суб’єктів) на дії, бездіяльність та рішення органів державного фінансового контролю. Наголошується, що Рада бізнес-омбудсмена виступає суб’єктом державного фінансового контролю, який бере участь на п’ятій стадії державного фінансового контролю – стадії оскарження рішень та дій органів державного фінансового контролю. Встановлено, що до суб’єктів, дії та бездіяльність, рішення яких оскаржувались у Раді бізнес-омбудсмена належать суб’єкти загальної та спеціальної компетенції у сфері державного фінансового контролю, зокрема, парламент, уряд, податкові органи, державні регулятори у сфері обігу публічних коштів тощо. Встановлено, що предметом оскарження були питання у сфері справляння податків та інших обов’язкових платежів до публічних фондів коштів, валютного нагляду та регулювання, у сфері публічних закупівель, фінансування та грантів. The article is devoted to the study of the powers of the Business Ombudsman Council as a subject of out-of-court review of complaints by business entities (controlled entities) on the actions, inactions and decisions of the state financial control bodies. It is emphasized that the Council of the Business Ombudsman acts as a subject of the state financial control, which participates in the fifth stage of state financial control – the stage of appealing the decisions and actions of state financial control bodies. It was established that the subjects, actions and inactions whose decisions were challenged in the Council of the Business Ombudsman include subjects of general and special competence in the field of state financial control, in particular, the parliament, the government, tax authorities, state regulators in the field of circulation of public funds etc. It was established that the subject of the appeal was issues in the field of payment of taxes and other mandatory payments to public funds, currency supervision and regulation, in the field of public procurement, financing and grants.
 • Item
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ ОТРИМАННІ РОЯЛТІ. Certain aspects of personal income tax administration when receiving royalty
  (2023) РЯДІНСЬКА В.О.; Ryadinska V.O.; КОСТЕНКО Ю.О.; Kostenko Yu.O.; МАРЦИНКЕВИЧ В.А.; Martsynkevych V.A.
  Стаття присвячена дослідженню поняття категорії «роялті» та порядку їх оподаткування при отриманні фізичними особами. Доведено неузгодженість дефініції «роялті», що міститься в податковому законодавстві з нормами цивіль- ного законодавства в зв’язку з чим: відбувається ототожнення категорій «об’єкт власності» та «об’єкт інтелектуальної власності»; по-різному закріплено перелік об’єктів прав інтелектуальної власності; не вирішено питання щодо віднесення до роялті платежів за видачу субліцензій. Обґрунтовано доцільність узагальненого визначення поняття роялті в Податковому кодексі України, як платежів, які отримуються в формі винагороди за користування або за надання в користування прав на користування об’єктами інтелектуальної власності без подальшої їх конкретизації. The article is dedicated to the study of the concept of the «royalties» category and the procedure for their taxation when receiving by the individuals. The inconsistency of the definition of «royalty» contained in the tax legislation with the norms of the civil legislation was proved, because of it: the categories «property object» and «intellectual property object» were identified; the list of objects of the intellectual property rights was defined in the different way; at the same time, the issue regarding the classification of payments for the issuance of sublicenses to royalties was not resolved. The expediency of the generalized definition of the concept of royalty in the Tax Code of Ukraine as payments, received in the form of remuneration for use or for the provision of rights to use objects of intellectual property without their further specification, was substantiated.
 • Item
  ФОРМИ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН. Forms and ways of protecting the rights of subjects of financial legal relations
  (2023) ПРИШВА Н.Ю.; Pryshva N.Yu.
  У статті розглядаються форми та способи захисту прав суб’єктів фінансових правовідносин, наведено їх класифікацію. Виокремлено заходи превентивного характеру, спрямовані на убезпечення суб’єкта правовідносин від порушення його прав, та способи, пов’язані з відновленням порушеного права. Основна увага приділяється розкриттю останніх із названих способів. В межах цієї групи досліджено позасудову та судову форми захисту. Зазначено, що вибір форми та способу захисту залежать від виду суб’єкта, який звертається за захистом порушеного права, та від виду фінансових правовідносин (податкові, бюджетні тощо), в межах яких порушено те чи інше право. Усі існуючі форми чітко виписані в чинному законодавстві. The article examines the forms and methods of protection of rights of subjects of financial legal relations and provides their classification. The author distinguishes preventive measures aimed at protecting a subject of legal relations from violation of its rights and methods related to restoration of the violated right. The main focus is on the latter of these methods. Within this group, the author examines the out-of- court and court forms of protection. It is noted that the choice of the form and method of protection depends on the type of entity seeking protection of the violated right and on the type of financial relations (tax, budget, etc.) within which a particular right is violated. All existing forms are clearly set out in the current legislation.
 • Item
  ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ. Application of the practice of the European Court of Human Rights in the administrative proceedings of Ukraine
  (2023) КОЛЕСНІКОВА М.В.; Kolesnikova M.V.; ПЕЧЕНА Т.О.; Pechena T.O.
  У статті досліджено проблематику застосування практики Європейського суду з прав людини в сфері адміністративного судочинства. Європейський суд з прав людини – організація створена для контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина закріплених в Європейській конвенції з прав людини, яка була ратифікована в 1953 році. Європейська Конвенція з прав людини передбачає, що Суд встановлює свої власні правила і визначає свою процедуру. The article examines the problems of applying the practice of the European Court of Human Rights in the field of administrative proceedings. The European Court of Human Rights is an organization created to monitor compliance with the rights and freedoms of a person and a citizen enshrined in the European Convention on Human Rights, which was ratified in 1953. The European Convention on Human Rights provides that the Court establishes its own rules and determines its procedure.
 • Item
  РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СТИМУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Development of legislation on stimulating the use of alternative energy sources: administrative and legal aspect
  (2023) ЖУРАВЕЛЬ Я.В.; Zhuravel Y.V.; ЛИТВИН Н.А.; Lytvyn N.A.; ЯРА О.С.; Yara O.S.
  У науковій статті на основі аналізу положень чинного та перспективного законодавства, практики його застосування, напрацювань правової док- трини визначено шляхи удосконалення правового регулювання стимулю- вання розвитку альтернативної енергетики в Україні та встановлено роль держави у цій сфері. In the scientific article, based on the analysis of the provisions of the current and future legislation, the practice of its application, the development of legal doctrine, the ways of improving the legal regulation of stimulating the development of alternative energy in Ukraine are determined, and the role of the state in this area is established.
 • Item
  ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. The concept of the mechanism of administrative and legal regulation of labour protection in Ukraine
  (2023) ДАРАГАНОВА Н.В.; Daraganova N.V.
  У статті проаналізовані питання адміністративно-правового регулювання охорони праці в Україні. Установлено, що наразі перед адміністративним правом постає завдання розробки дієвого механізму адміністративно-правового регулювання охорони праці, метою якого є реалізація публічних інтересів у сфері охорони праці для впорядкування та забезпечення стабільності й ефективності функціонування цієї сфери в Україні. The article analyses the issues of administrative and legal regulation of labour protection in Ukraine. It has been established that administrative law is currently faced with the task of developing an effective mechanism of administrative and legal regulation of labour protection, the purpose of which is to realize public interests in the field of labour protection in order to regulate and ensure the stability and efficiency of the functioning of this sphere in Ukraine.
 • Item
  ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СУБ’ЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДІВ. Concept, content and subjects of exercise of public control over the activities of the courts
  (2023) ВІХЛЯЄВ М.Ю.; Vikhliaiev M.Yu.; МИРОНЮК Р.В.; Myroniuk R.V.
  У статті з’ясовано поняття та зміст громадського контролю за діяльністю суддів в Україні, виокремлено його найбільш дієві форми та способи; з’ясовано коло суб’єктів здійснення такого контролю. The article clarifies the concept and content of public control over the activities of judges in Ukraine, highlights its most effective forms and methods; the range of subjects of such control has been clarified.
 • Item
  МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. Mechanisms for ensuring the right to access to public information in the administrative law of Ukraine
  (2023) БРУЛЕВИЧ В.В.; Brulevych V.V.; КОВАЧ О.В.; Kovach O.V.
  Стаття є дослідженням механізму забезпечення права на доступ до публіч- ної інформації в адміністративному праві України. Визначено, що забезпечення права доступу до публічної інформації є важливою складовою демократичного суспільства. Це означає, що кожна людина має право на доступ до інформації, яка є власністю держави або знаходиться в її розпорядженні. Було з’ясовано, що відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом. The article is a study of the mechanism for ensuring the right to access public information in the administrative law of Ukraine. It is determined that ensuring the right of access to public information is an essential component of a democratic society. This means that every person has the right to access information that is owned by the state or under its control. It was found that according to the Law of Ukraine “On Access to Public Information,” public information is reflected and documented by any means and on any media, information that was obtained or created in the process of exercising the subjects of state powers their duties provided for by current legislation or in the possession of subjects of state powers, other administrators of public information defined by this law.
 • Item
  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ. Current trends in animal husbandry development in Ukraine
  (2023) ЗАБОЛОТНА Н.Я.; Zabolotna N.Ya.
  Стаття присвячена актуальній темі правового регулювання розвитку тва- ринництва в Україні. Автор розглядає законодавчі акти, що регулюють діяльність тваринницького сектору, та аналізує вплив цих норм на розвиток галузі. У статті висвітлюється сучасний стан тваринництва в Україні та основні проблеми, з якими цей сектор стикається. The article is dedicated to the pressing topic of legal regulation of animal husbandry development in Ukraine. The author examines legislative acts that regulate the activities of the livestock sector and analyzes the impact of these norms on the industry’s development.
 • Item
  ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ. Display of the development of the legal support of special economic regimes in the program documents
  (2023) СЄРЄБРЯК С.В.; Sieriebriak S.V.
  У статті розглядаються останні зміни у правовому забезпеченні спеціальних режимів господарювання в контексті імплементації в чинне законодавство України цілей сталого розвитку та їх подальшої реалізації. Відзначається, що вказані зміни призвели до скасування ряду стрижневих законів України щодо такого спеціального режиму господарювання як територія пріоритетного розвитку – інструмент вирівнювання розвитку окремих депресивних територій, і який покликаний реалізувати сильні сторони для подолання негативу відсутності інвестицій, відтоку населення, наслідків закриття містоутворюючих підприємств тощо. The article examines the latest changes in the legal support of special economic regimes in the context of the implementation of the goals of sustainable development into the current legislation of Ukraine and their further implementation. It is noted that the specified changes led to the cancellation of a number of core laws of Ukraine regarding such a special economic regime as the priority development territory – a tool for equalizing the development of certain depressed territories, and which is designed to implement strengths to overcome the negative effects of lack of investment, population outflow, consequences of closing city-forming enterprises, etc.
 • Item
  ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРИНЦИПУ НЕВІДВОРОТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВІ. Functional approach of vicarious liability in competition law as a component of legal liability inevitability principle
  (2023) МАКІЯН Д.Г.; Makiian D.H.
  На підставі проведених досліджень, автором відзначається важливий зв’язок запровадження виокремлених у статті механізмів із підвищенням невідворотності юридичної відповідальності у конкурентному праві. За результатами дослідження наводяться обґрунтовані висновки щодо користі імплементації механізмів субсидіарної відповідальності у конкурентному праві України, що полягатимуть у: швидкості прийняття регулятором рішень про застосування штрафних санкцій з огляду на спрощення процедури доведення факту здійсненого правопорушення; швидкості сплати самих штрафних санкцій; коригуванні подальшої поведінки всієї групи суб’єктів господарювання-порушників, оскільки така буде виправлятися самим контро- люючим суб’єктом господарювання, який здійснює вирішальний вплив на всю групу; підвищенні дієздатності інших учасників ринку компенсувати власні збитки внаслідок допущених порушень законодавства у сфері економічної конкуренції, що також сприятливо впливатиме на збільшення суспільного контролю за конкуренцією. На переконання автора, унікальність становища України у питанні модернізації власного господарського законодавства дає можливість застосувати досвід імплементації як інституту субсидіарної відповідальності у конкурентному праві, так і правозастосовчої доктрини «зняття корпоративної вуалі», що у комплексі дозволить наблизитися до більш вільних конкурентних ринків. A scientific-historical insight to the foundations for the emergence of subsidiary liability institution was conducted. The origin and approaches of defining the legal liability inevitability concept were analyzed linking that with the importance of observing this concept on a path to improve law enforcement practice and legislation in the field of economic competition. The functional purpose of the of subsidiary liability institution, as a component of increasing the effectiveness of applying the fundamental law principle of legal liability inevitability, which has a significant impact for competition law, was also defined. Conclusions. Based on the results of the research, reasonable conclusions were given in regard of the benefits of vicarious liability mechanisms implementing within the competition law of Ukraine, which may beneficially effect on: the speed of decision-making by the regulator on the application of fines in view of the simplification of the procedure for proving the fact of the offense committed by the group of undertakings; speed of payment of fines itself; adjustment of the subsequent behavior of the entire group of undertakings violating competition rules, since it will be corrected by the controlling undertaking itself, which carries out a decisive impact on the entire group; increasing the capacity of other market participants to compensate for their own losses as a result of committed violations of competition rules, which will also have a beneficial effect on the level of public control over competition. In opinion of author, the uniqueness of Ukraine’s position in the issue of modernization of its own economic legislation gives an opportunity to apply the experience of implementation of vicarious liability institution in competition law, as well as the law enforcement doctrine of “piercing the corporate veil”, which in the complex will allow to get closer to competitive free markets.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. Theoretical aspects of the opening of proceedings in the case of bankruptcy of a legal entity
  (2023) КІЩАК Д.С.; Kishchak D.S.
  Стаття присвячена аналізу порядку реалізації права особи на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство юридичної особи. Досліджуються особливості відкриття провадження у таких справах згідно з нормами Кодексу України з процедур банкрутства. Наголошується, що з моменту прийняття цього Кодексу українське законодавство у даній сфері стало більш уніфікованим по відношенню до європейського законодавства і, водночас, відповідає тій ситуації, що склалася в Україні на даному етапі реформування і розвитку національної економіки. The article is devoted to the analysis of the procedure for exercising the right of a person to apply to the commercial court with a statement on the opening of proceedings in the case of bankruptcy of a legal entity. Peculiarities of initiating proceedings in such cases in accordance with the norms of the Bankruptcy Procedure Code of Ukraine are investigated. It is noted that since the adoption of this Code, Ukrainian legislation in this area has become more unified in relation to European legislation and, at the same time, corresponds to the situation in Ukraine at this stage of reforming and developing the national economy.
 • Item
  ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА РІЗНОВИДИ ДОГОВОРУ ПРО МЕДІАЦІЮ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ. Concepts, signs and types of a mediation agreement regarding the resolution of economic disputes
  (2023) ДОБРОВОЛЬСЬКА В.В.; Dobrovolska V.V.; ПРИЛУЦЬКА А.В.; Prylutska A.V.
  Для будь-якої правової категорії важливим є її договірне забезпечення, задля надання її аналітично-змістовної характеристики та доказу як факту існування. Зазначене притаманне й для медіації як важливого альтернативного способу вирішення спорів, у тому числі й господарських. Сторонами господарських спорів є, як правило суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин, а його об’єктом – відповідна сфера господарювання. Саме за допомогою медіації зазначені особи виключно за взаємною згодою намагаються вирішити господарський спір та укладають договір про медіацію. For any legal category, its contractual support is important, in order to provide its analytical and substantive characteristics and proof as a fact of existence. This is also inherent in mediation as an important alternative way of resolving disputes, including economic disputes. The parties to economic disputes are, as a rule, economic entities and other participants in economic relations, and its object is the relevant sphere of economic activity. It is with the help of mediation that these persons try to resolve a business dispute exclusively by mutual consent and conclude a mediation agreement.