№2 Ч.2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ МІЖНАРОДНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
  (2017) НУРУЛЛАЄВ І.С.
  У статті досліджуються основні наукові підходи щодо визначення поняття та видів міжнародної злочинності. Аналізуються основні доктринальні позиції радянських, українських та зарубіжних вчених юристів-міжнародників у різні часові періоди. Встановлюються особливості розуміння поняття та видів міжнародної злочинності в сучасний період. The article considers the main scientific approaches to the definition and types of international crime. Analyses the main doctrinal positions of soviet, ukrainian and foreign scientists, international lawyers in different time periods. Established a particular understanding of the concept and types of international crime in modern times.
 • Item
  ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ОРГАНОВ
  (2017) КАМЫШАНСКИЙ М.М.
  У статті проводиться дослідження особливостей визначення розмірів шкоди, які компенсуються у практиці міжнародних судових і арбітражних органів. Здійснюється аналіз юридичної літератури і міжнародної судової та арбітражної практики з питань визначення розмірів компенсації за міжнародно-протиправні діяння. Проводиться порівняльний аналіз Європейського суду із захисту прав людини та Міжнародного суду ООН. In this article analyzed the research of determining the extent of harm, which are compensated in the practice of international judicial and arbitration bodies. The analysis of legal literature and international litigation and arbitration practice is being carried out on the issues of determining the amount of compensation for internationally wrongful acts. A comparative analysis of the European Court of Human Rights and the International Court of Justice is conducted.
 • Item
  ДОВГОСТРОКОВI ПЕРСПЕКТИВИ СПIВПРАЦI УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ
  (2017) БУГАЙ М.В.
  У статті розкрито основні напрямки та перiодизацiю спiвпрацi України та Міжнародного валютного фонду. Охарактеризовано оцінку економiстiв i полiтикiв спiвробiтництва Фонду та України. Також проведено аналіз позитивних i негативних наслiдкiв такої спiвпрацi та охарактеризовано довгострокові перспективи відносин між Україною та Міжнародним валютним фондом. In the article the basic directions and periods of cooperation between Ukraine and the International Monetary Fund. Characterized estimation of economists and politicians Cooperation Fund and Ukraine. The article analyzes the positive and negative effects of this cooperation and characterized long-term prospects of relations between Ukraine and the International Monetary Fund.
 • Item
  ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СЕГМЕНТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  (2017) СТОЛІТНІЙ А.В.
  У статті розглянуто модель перетворення електронного сегмента кримінального провадження у «глобальну» електронну систему взаємодії органів кримінальної юстиції з єдиним інформаційним полем, яка забезпечить ведення електронного кримінального процесу. Розроблено алгоритм функціонування цієї системи, описано механізм її розробки та запровадження. In this article we examined the model of the electronic segment transformation of the criminal proceedings in the «global» electronic system of interaction, in which the criminal justice authorities will interact in a single information field. We developed the algorithm of the system functioning and also described the mechanism of its development and implementation.
 • Item
  МЕХАНІЗМИ ВЧИНЕННЯ НЕЗАКОННИХ ДІЙ ЩОДО МАЙНА, НА ЯКЕ НАКЛАДЕНО АРЕШТ, ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА АБО МАЙНА, ЯКЕ ОПИСАНЕ ЧИ ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ
  (2017) ПОЛІЩУК С.М.
  У статті визначаються механізми вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації. На підставі аналізу матеріалів слідчої та судової практики здійснюється систематизація зазначених кримінальних правопорушень. In the article the mechanisms of accomplishing of illegal actions with property which is under arrest, foreclosed property, and property which has been inventoried or is to be forfeited. On the basis of analysis of materials of practice investigation and judicial systematization of the indicated criminal offences.
 • Item
  ОСКАРЖЕННЯ АРЕШТУ МАЙНА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ГАРАНТІЯ
  (2017) МУЗИЧЕНКО Т.О.
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про арешт майна. Проведено порівняльний аналіз із нормами КПК зарубіжних держав. Запропоновано шляхи вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства. The article investigates theoretical and practical issues appeal the decision of the investigating judge of attachment. Was made a comparative analysis of the CCP rules of foreign countries. Ways of improving the existing criminal procedural legislation
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ ПОКАЗАНЬ
  (2017) КОТЛУБАЄВА К.С.
  Стаття присвячена з’ясуванню поняття криміналістичної характеристики злочинів завідомо неправдивих показань та визначенню її основних структурних елементів. Здійснений аналіз позиції науковців щодо поняття криміналістичної характеристики злочинів та висловлена власна позиція автора з цього питання. Визначений якісно-кількісний склад елементів криміналістичної характеристики завідомо неправдивих показань. The article focuses on clarifying the concept of the criminological characterization of giving the false testimony. and designation its basic structural elements. Analyzed the different scientific approaches to the determination of the criminological characteristics of crimes and the author expresses his position on this issue.
 • Item
  МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА МЕЖІ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА
  (2017) КАХНОВЕЦЬ С.О.
  У статті проведено дослідження механізму формування та меж дискреційних повноважень прокурора у кримінальному провадженні. Проведено паралелі та визначено розбіжності між дискреційними повноваженнями прокурора та судовим розсудом у кримінальному провадженні. The article examines the mechanism of formation and limits of discretionary powers of the prosecutor in criminal proceedings. Determined parallels and identified differences between the discretionary powers of the prosecutor in criminal proceedings and judicial discretion in criminal proceedings.
 • Item
  ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ
  (2017) АНДРЕЙКО Ю.О.
  У статті розглянуто підготовку до обшуку, його проведення та фіксування результатів під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. Проаналізовано причини відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку у житлі чи іншому володінні особи. Розглянуто перелік науково-технічних засобів залежно від об’єкта обшуку та предметів пошуку. Запропоновано алгоритм обшуку житла чи іншого володіння особи, у який входить обшук особи, обшук приміщень, спостереження за зовнішнім периметром об’єкта, участь понятих, фіксування процесу та результатів обшуку. Запропоновано низку тактичних рекомендацій для проведення обшуку у кримінальних провадженнях щодо одержання неправомірної вигоди службовою особою. In the article it is considered the preparation for search, its conducting and recording of results while investigating the case of obtaining unlawful benefit by an official. The reasons for the denial of request about searching the premises or other property of a person were analyzed. A list of scientific and technological means with respect of the object of search and subjects of search were considered. It was suggested the algorithm of search of premises or other property of a person, which contained person search, premises search, surveillance of the external perimeter of the object, participation of witnesses, recording of the course of search and its results. A number of tactical recommendations on conducting searches in criminal proceedings on obtaining unlawful benefit by an official were suggested.
 • Item
  СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
  (2017) СЕНЬ І.З.
  Статтю присвячено аналізу наявних наукових напрацювань українських та зарубіжних учених у сфері проблеми спеціальних норм у кримінальному праві, а також виявленню шляхів подальшого дослідження цього питання. The article is devoted to analysis of existing scientific developments made by Ukrainian and foreign scholars in the field of the problem of special norms in criminal law, and identifying the ways of further investigation of the issue.
 • Item
  ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ Й ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ
  (2017) ПОЛІЩУК А.О.
  У статті проаналізовано діяльність спеціальних антикорупційних органів із запобігання та протидії корупції в системі правосуддя, наголошено на необхідності вдосконалення чинного антикорупційного законодавства щодо компетенції цих органів. The article analyzes the activities of anti-corruption bodies and offers solutions of current problems. It is emphasized on the purpose to improve the current anti-corruption legislation concerning the competence of the public bodies that fight corruption in the judicial system of Ukraine.
 • Item
  СТРОКИ В ІНСТИТУТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ
  (2017) НІКІТІНА А.О.
  У статті розглядаються питання звільнення від покарання та його відбування як інституту кримінального права. Насамперед розкриті питання, пов’язані зі строками в інституті звільнення від покарання та його відбування. The article deals with the exemption from punishment and its serving as an institute of criminal law. First disclosed issues related to the timing of the Institute impunity and serve him.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ МЕТИ ПОКАРАННЯ
  (2018) ДАНЧЕНКО К.М.
  Статтю присвячено філософсько-правовому осмисленню мети покарання, що зумовлено потребою розв’язання низки актуальних проблем у сфері формування кримінально-правової політики боротьби зі злочинністю. The article is devoted to the philosophical and legal interpretation of the purpose of punishment, is due to the need to address a number of topical problems in the sphere of the formation of criminal and legal policy on fighting against crime.
 • Item
  ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СПОРУ
  (2017) ЯВДОКИМЕНКО Д.М.
  У статті автор досліджує поняття адміністративно-правового спору. Автор стверджує, що адміністративно-правовий конфлікт переростає в адміністративно-правовий спір тоді, коли громадянин (юридична особа) усвідомлює, що зовнішня поведінка суб’єкта владних повноважень, виражена в правових актах, інших владних діях або в бездіяльності, спрямована проти нього, створює перешкоди задоволенню законних прав та інтересів. Конфлікт може бути передумовою виникнення спору в юридичному сенсі, але не будь-який адміністративно-правовий спір розвивається на базі конфлікту і тим більше не будь-який спір є конфліктом. Відповідно не можна завжди говорити про адміністративно-правовий спір як про різновид соціального конфлікту. Реакція сторони конфлікту на дії протилежного суб’єкта може протікати, як в правових рамках, тобто виникає правовий спір, так і у позаправових формах, які можуть мати певну міру громадської небезпеки і говорити про адміністративний спір навряд чи логічно. The article is dedicated to the considering of the concept of administrative legal dispute. The author asserts that a administrative legal conflict outgrows in a administrative legal dispute then, when a citizen (legal entity) realizes that the external behavior of subject of imperious plenary powers, shown in legal acts, other imperious actions or in inactivity, directed against him, creates obstacle to satisfaction of legal rights and interests. The conflict can be pre-condition of origin of dispute in legal sense, but not any administrative legal dispute develops on the base of conflict and moreover not any dispute is a conflict. It is accordingly impossible always to talk about a administrative legal dispute as about the variety of social conflict. The reaction of conflict side can flow on the action of opposite subject, both in legal frameworks, id est there is a legal dispute and in not legal forms that can have a certain measure of public danger and talk about an administrative dispute hardly logically. It is suggested to understand an administrative legal dispute as a complex of material, judicial administrative legal relationship that is characterized by the presence of contradictions at parties, interests caused by a conflict in the field of public management or misunderstood of looks to legality and validity of organizational actions of organs and persons provided with state-imperious administrative plenary powers.
 • Item
  ЕКСТРЕМАЛЬНІ УМОВИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ГАРАНТУВАННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
  (2017) ШЕВЧЕНКО Т.В.
  У статті розглянуто та визначено основні небезпечні фактори й екстремальні умови, що виникають під час виконання повноважень поліцейськими, а також їх вплив на гарантування особистої безпеки поліцейського. Запропоновано основні напрямки вирішення проблемних питань. The article deals with the basic and hazards and the basic extreme conditions that occur during the execution of police powers, as well as their impact on the personal safety of police, and suggested the main directions of solving problems.
 • Item
  НАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ПРАВОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  (2017) ЧОРНОУС А.Г.
  У статті комплексно досліджено поняття та особливості національної інформаційної інфраструктури, проаналізовано вплив інформаційно-комунікаційних технологій на суспільно-економічні процеси як на рівні держави, так і на міжнародній арені. Крім того, окрему увагу приділено вивченню правової природи національної інформаційної інфраструктури як організаційно-правової бази функціонування інформаційного суспільства, вивчено складові компоненти інформаційної інфраструктури, проаналізовано сучасний стан правової регламентації указаного правового явища в Україні та наявні правові передумови для його подальшого вдосконалення. The article contains a comprehensive analysis of concept and features of national information infrastructure, analysis of the influence of information and communication technologies upon the social and economic processes both at the government level and on the international arena. In addition, special attention is paid to the legal nature of the national information infrastructure as the legal framework for the information society functioning, the constituent components of the information infrastructure are examined, the current situation regarding the legal regulation of the particular legal phenomenon and the existing legal preconditions for further development thereof are revealed.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ, ВЧИНЕНІ ВІЙСЬКОВИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ
  (2017) ХАБАРОВА Т.В.
  Статтю присвячено визначенню поняття та змісту провадження у справах про правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені військовими посадовими особами. Надано визначення зазначеному виду проваджень, а також охарактеризовано зміст кожної окремої стадії провадження у справах про правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені військовими посадовими особами. The article is devoted to the definition of the concept and content of proceedings in cases of offenses related to corruption committed by military officials. Was given the definition of the specified type of proceeding, and characterized content of each separate stage of proceeding in cases of offenses related to corruption committed by military officials.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ САНКЦІЙ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
  (2017) УСТИМЕНКО Є.В.
  У статті проаналізовано категорію «санкція» в адміністративному праві як універсальну категорію, яка охоплює всі можливі прояви реагування з боку суб’єктів владних повноважень на протиправну поведінку інших суб’єктів, зокрема виокремлено її характерні ознаки. The article analyzes the category of «sanction» in administrative law as a universal category that covers all possible manifestations of the reaction of the subjects of power to the unlawful conduct of other entities, including its characteristic features.
 • Item
  ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ
  (2017) УЛЬЯНОВСЬКА О.В.
  Статтю присвячено формуванню авторського підходу до характеристики підстав застосування дисциплінарної відповідальності суддів як засобу забезпечення конституційного права на судовий захист, формуванню пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства. The article is devoted to the author’s approach to the characterization of the grounds for disciplinary liability of judges as a means of ensuring the constitutional right to judicial protection, to the formation of proposals to improve current legislation.