№5

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИТРАТАМИ НА НАЦІОНАЛЬНУ ОБОРОНУ
  (2019) САМСІН Р.І.
  У статті досліджено правові аспекти фінансового контролю за витратами на національну оборону. Встановлено, що фінансовий контроль за витрачанням бюджетних коштів, виділених на національну оборону, є позавідомчим і внутрівідомчим. Виокремлено підстави здійснення позавідомчого контролю Рахунковою палатою України та Державною аудиторською службою України. Досліджено способи здійснення фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів, виділених на національну оборону Рахунковою палатою України. The article explores the legal aspects of financial control over spending on national defense. It has been established that the financial control over the spending of budgetary resources allocated for national defense is ex officio and interdepartmental. The reasons for extracurricular control by the Accounting Chamber of Ukraine and the State Audit Service of Ukraine were singled out. The ways of exercising financial control over the spending of budget funds allocated for national defense by the Accounting Chamber of Ukraine are investigated.
 • Item
  ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ З ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ
  (2019) МЯКОТА К.А.
  Наукове дослідження присвячене аналізу розвитку системи валютного контролю починаючи з часів незалежності України і дотепер. Висвітлено сучасну модель валютного контролю, враховуючи останні зміни законодавства України. Етапи становлення та розвитку валютного контролю у статті умовно поділено автором на чотири періоди. Перший етап припадає на 1991–1994 роки, коли в Україні починає формуватися власна система валютного регулювання та контролю. Другий етап розвитку валютного контролю України припадає на 1994–1996 роки, коли відбувається децентралізація та лібералізація валютного ринку. Третій етап розпочинається з кінця 1996 року і закінчується в кінці 1999 року, коли відбувається поступовий перехід до ринкових методів регулювання. Четвертий етап становлення системи валютного контролю починається у 2000-х роках і триває до сьогодення. У статті зазначено, що у зв’язку з інтеграцією України до європейського співтовариства було необхідне реформування підходів до регулювання валютного ринку, пошуку ефективних механізмів і інструментів його здійснення, а практика валютного регулювання в Україні в останні роки показала, що Національний банк України не в змозі монетарними засобами здійснювати валютне регулювання в період кризових загострень. The scientific study is devoted to the analysis of the development of the currency control system from the time of independence of Ukraine to the present. The modern model of currency control is highlighted, taking into account the latest changes in the legislation of Ukraine. The stages of formation and development of currency control in the article are conditionally divided into four periods. The first stage falls on 1991–1994, when Ukraine began to form its own system of currency regulation and control. The second stage in the development of currency control in Ukraine falls on 1994–1996, when the decentralization and liberalization of the foreign exchange market takes place. The third stage begins at the end of 1996 and ends at the end of 1999, when there is a gradual transition to market regulation methods. The fourth stage of the establishment of the currency control system begins in the 2000s and continues to this day. The article states that in connection with Ukraine’s integration into the European community, it was necessary to reform approaches to regulating the foreign exchange market, search for effective mechanisms and instruments for its implementation, and the practice of currency regulation in Ukraine in recent years has shown that the National Bank of Ukraine is not able to monetary means to carry out currency regulation during the period of crisis exacerbations.
 • Item
  ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
  (2019) МОЛДОВАНОВ Д.В.
  У фінансовій сфері України є безліч загроз, які безпосередньо впливають на державну безпеку держави. Оскільки фінансова сфера дуже широка, ми вирішили розглянути одну з її сфер впливу. Тож у статті досліджуються фінансово-правові засоби стимулювання розвитку альтернативної електроенергетики. Розглядаючи фінансову сферу, можна зазначити, що однією з його функцій є забезпечення потреб суспільства в тих послугах, що не можуть бути надані підприємствами у звичайному порядку. Для того щоб створити належні умови для виконання цієї функції, був створений фінансовий механізм. За його допомогою здійснюється державне регулювання окремими галузями, зокрема альтернативною енергетикою. In the financial sphere of Ukraine there are many threats that directly affect the state security of the state. Since the financial sector is very large, we have decided to consider one of its areas of influence. Thus, this article explores the financial and legal means of stimulating the development of alternative electricity. Considering the financial sphere, it can be noted that one of its functions is to provide for the needs of the public in those services that cannot be provided by enterprises in the normal way. In order to create the necessary conditions for the fulfillment of this function, a financial mechanism has been created, with the help of which state regulation of particular branches, in particular alternative energy, is carried out.
 • Item
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ВАЛЮТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
  (2019) МАКСИМЕНКО В.М.
  У статті досліджуються сутність і природа окремих матеріальних і нематеріальних благ, які у своїй сукупності утворюють об’єктний склад валютних правовідносин. Автор приділяє увагу питанню суспільної та правової природи цих благ, аналізує рівень їхньої об’єктоздатності та визначає специфічні властивості та якості цих об’єктів. Крім того, у статті проаналізовано чинне законодавство, яке визначає та деталізує природу об’єктів валютних правовідносин. In the article the essence and the nature of the individual tangible and intangible benefits, which together comprise the object structure of currency legal relations. The author pays attention to the social and legal nature of these benefits, the level of their analyzes the ability to be the object of and determines the specific properties and the quality of the data objects. In addition, the article analyzes current legislation that defines and details the nature of the objects of exchange relations.
 • Item
  CLASSIFICATION OF TAX DISPUTES: LEGAL-THEORETICAL PECULIARITIES
  (2019) LIUTIKOV P.S.; LIUTIKOVA M.O.; BUCHYNSKYI O.Y.
  У статті обґрунтовано необхідність проведення класифікації податкових спорів, доведено її наукову і практичну значущість. На підставі наукової та навчальної літератури досліджено підходи до класифікації податкових спорів із виокремленням спільних ознак. Запропоновано авторський варіант класифікаційного розподілу з використанням окремих критеріїв. The paper substantiates the necessity of classification of tax disputes and proves its scholarly importance and practical relevance. Approaches to the classification of tax disputes are investigated and common features are singled out on the basis of academic and educational literature review. The authors propose an original variant of the classification based on the individual criteria.
 • Item
  ПРО ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЯК ВИД ГАЛУЗЕВИХ ФУНКЦІЙ ПРАВА
  (2019) КОВАЛЕНКО А.А.
  Стаття присвячена проблемам класифікації функцій права. Особлива увага приділяється галузевим аспектам функцій права. Функції поділяються також відповідно до елементів, з яких складається система права. З огляду на напрацювання переважно вчених-теоретиків пропонується авторське групування функцій фінансового права. The article is devoted to problems of classification of functions of law. Particular attention is paid to the branch aspects of the functions of law. Functions are also divided according to the elements from which the system of law is created. Based on the work of predominantly theoretical scholars, an author's grouping of functions of financial law is proposed.
 • Item
  БІДНІСТЬ – НЕСТРАХОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК
  (2019) ПОТАБЕНКО Л.В.
  Стаття присвячена дослідженню сутності бідності як нестрахового соціального ризику, її видів, причин і наслідків. Проаналізовано погляди науковців щодо цієї проблематики. Розглянуто такі види бідності, як абсолютна, відносна та раптова. Зазначено, що процеси масового збідніння населення, що сьогодні відбуваються в Україні, можна назвати раптовими. The article is devoted to the study of the nature of poverty as a non-insurance social risk, its types, causes and consequences. The views of scientists on this issue are analyzed. Such types of poverty are considered as absolute, relative and sudden. It is noted that the processes of mass impoverishment of the population that are taking place in Ukraine today can be called sudden.
 • Item
  ПРАЦЯ ЖІНОК У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
  (2019) ПОЖАРОВА О.В.
  У статті досліджується правове регулювання праці жінок у Скандинавських країнах, а саме: Швеції, Норвегії, Ісландії. Охарактеризовано відпустки, які мають право брати матері та батьки для догляду за дитиною за законодавством окремих зарубіжних країн. Аналізується побудова держави загального добробуту у Швеції та процес формування прав у скандинавських жінок. У 1920-х роках шведські жінки отримали низку прав і свобод, а саме: право голосу, доступ до освіти, більше прав у шлюбі та материнстві тощо. The article the international legal regulation of women’s labor is analyzed in the Scandinavian countries, mainly: Sweden, Norway and Iceland. The article considers the leave that mothers and fathers can take care of their children according to the legislation of individual foreign countries. The construction of a welfare state in Sweden and the process of creating rights among Scandinavian women are being analyzed in the article. In the 1920s, Swedish women gained rights and freedoms, mainly: the right to vote, access to education, more rights in marriage and motherhood. Women gradually get the opportunity to combine work and motherhood and participate more actively in the country’s public life.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
  (2019) ПАРІНОВА А.О.
  У статті висвітлено особливості трудових відносин осіб, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Розглянуто питання сучасного стану трудового потенціалу в Україні та окреслено проблеми його розвитку. Проаналізовано ефективність реформи професійної (професійно-технічної) освіти в аспекті можливості вступу у трудові відносини здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти. The article has special features of employment, as well as in the mortgages of professional (professional and technical) sanctify. The nutrition of the right now will become the labor potential in Ukraine and the growing problems of its development. The effectiveness of the reform of professional (professional-technical) reforms has been analyzed.
 • Item
  ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  (2019) МЕЛЬНИЧУК О.Ф.
  У статті розкрито форми реалізації права на працю в сільському господарстві: 1) укладання найманими працівниками трудового договору та його різновидів; 2) трудова діяльність членів сільськогосподарських кооперативів і фермерських господарств; 3) самостійна зайнятість членів особистих селянських господарств; фізичних осіб-підприємців, які виконують роботу самостійно; фізичних осіб, які виконують роботу за цивільно-правовими договорами. The article describes the forms of implementing the right to work in agriculture: 1) drawing up the business agreement by hired workers and its varieties; 2) labor activities of members of agricultural cooperatives and farms; 3) self-employment of the members of rural households, sole entrepreneurs who carry out work independently, individuals who perform work under civil-law contracts.
 • Item
  СТАН НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ЗА ЖИТЛОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
  (2019) МЕЛЬНИК А.Р.
  Метою статті є окреслення стану наукового розроблення проблеми забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей жилими приміщеннями за житловим законодавством України та визначення ролі цих розробок для подальшого вдосконалення житлового законодавства України. У статті здійснено загальний аналіз стану наукового розроблення питання забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей жилими приміщеннями за житловим законодавством України. The purpose of the article is to outline the state of scientific development of the problem of providing servicemen and their families with living quarters according to the housing legislation of Ukraine, and to determine the importance of these developments for further improvement of the housing legislation of Ukraine. The article provides a general analysis of the state of scientific development of the issue of providing servicemen and their families with living quarters according to the housing legislation of Ukraine.
 • Item
  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
  (2019) ГУБАНОВА Т.О.
  У статті проведено нормативно-правовий аналіз державної політики у сфері вищої освіти. Обґрунтовано, що вища освіта є невід’ємною складовою частиною всієї системи освіти в Україні. Зазначено, що існування, ефективне функціонування і поступовий розвиток системи вищої освіти безпосередньо залежать від державної політики у сфері вищої освіти, у зв’язку із чим актуалізується її дослідження. Доведено, що загальні засади формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти закріплені нормативно, однак законодавство не містить визначення поняття «державна політика у сфері вищої освіти». Проаналізовано зміст схожих понять («державна політика у сфері вищої освіти», «державна освітня політика», «національна освітня політика» тощо) і зауважено, що вони є синонімічними за змістом, однак використовувати варто саме поняття «державна політика у сфері вищої освіти» з урахуванням застосування такого поняття в законодавстві. Запропоновано авторський варіант відповідного визначення. Проаналізовано склад суб’єктів, які забезпечують ефективну реалізацію державної політики у сфері вищої освіти. Зауважено, що законодавством визначено перелік принципів, тобто основних фундаментальних засад, з урахуванням яких впроваджуються різні аспекти освітньої політики. Окрім того, звернуто увагу на основні напрями формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти, які передбачені у законодавстві. The article analyzes the normative-legal analysis of public policy in the field of higher education. It is justified that higher education is an integral part of the entire education system in Ukraine. It is stated that the existence, effective functioning and gradual development of the higher education system is directly dependent on the state policy in the field of higher education, in connection with which its research is updated. It is proved that the general principles of the formation and implementation of public policy in the field of higher education are enshrined in legislation, but the legislation does not contain a definition of the concept of “state policy in the field of higher education”. The content of similar concepts (“state policy in the field of higher education”, “state educational policy”, “national educational policy”, etc.) is analyzed and it is noted that they are synonymous in content, however, it should be used “state policy in the field of higher education” with taking into account the application of such concept in the legislation. An author’s version of the corresponding definition is proposed. The composition of the subjects that ensure the effective implementation of public policy in the field of higher education is analyzed. It is noted that the legislation defines a list of principles, that is, basic fundamental principles, taking into account various aspects of educational policy. In addition, attention was paid to the main directions of the formation and implementation of state policy in the field of higher education, which are stipulated in the legislation.
 • Item
  ПРОЕКТ БІЛОЇ КНИГИ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ НБУ ЩОДО ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ НОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕБАНКІВСЬКОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
  (2019) ШОВКОПЛЯС Г.М.
  У статті визначено сутність проекту Білої книги «Майбутнє в регулюванні небанківського фінансового сектору», підготовленої і оприлюдненої Національним банком України (далі – НБУ), яка передбачає нове регулювання ринку небанківських фінансових послуг. Відповідний документ не є нормативно-правовим документом, а є лише концептуальним баченням НБУ щодо основних принципів та підходів до нового регулювання небанківських фінансових установ, а саме щодо сегментації ринку, ліцензування, пруденційного нагляду, звітування, перевірок та захисту прав споживачів. The article defines the essence of the White Paper project “The future in regulating the non-banking financial sector”, prepared and published by the NBU, which provides for new regulation of the non-banking financial services market. The relevant document is not a legal document, it is only a conceptual vision of the NBU on the basic principles and approaches to the new regulation of nonbanking financial institutions, namely market segmentation, licensing, prudential supervision, reporting, audits and consumer protection. The status of the White Paper presented is close to the strategy, but it does not have the requirements for this regulation.
 • Item
  ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
  (2019) ОСТАПЕНКО Ю.І.
  Встановлено, що в системі національної безпеки економічна безпека виконує чітко визначені функції, несе на собі суттєве функціональне навантаження. Визначено, що сутність економічної безпеки полягає в тому, що вона є матеріальною основою національної суверенності, що визначає реальні можливості в забезпеченні інших видів безпеки (кібербезпеки, бактеріологічної безпеки, інноваційної безпеки, продовольчої безпеки тощо). Тобто економічна безпека – це підґрунтя для функціонування всіх інших її елементів, що входять у цю систему. Обґрунтовано, що завдяки аналізу об’єктів економічної безпеки зрозумілим стає саме розуміння механізмів, які вливають на стан забезпечення економічної безпеки держави: останній визначається синергетичним ефектом від геоекономічних чинників і тенденцій розвитку світового господарства та умов й особливостей економічних процесів усередині держави, розвитку суб’єктів господарювання та окремих регіонів, що є реакцією на зміну економіко-правової дійсності. It is established that in the national security system, economic security performs well-defined functions and carries significant functional load. It is determined that the essence of economic security lies in the fact that it is the material basis of national sovereignty, which defines real possibilities in providing other types of security (cyber security, bacteriological security, innovation security, food security, etc.). That is, economic security is the basis for the functioning of all its other elements that are part of this system. It is well-grounded that due to the analysis of economic security objects the understanding of the mechanisms influencing the state of ensuring the economic security of the state becomes clear: the latter is determined by the synergistic effect of geo-economic factors and tendencies of development of the world economy and conditions and peculiarities of economic processes in the country, development of the subjects. economic and individual regions, which is a reaction to changing economic and legal reality.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
  (2019) КУКШИНОВА О.О.; ЛАБІНСЬКА С.С.
  У статті на основі аналізу чинних нормативно-правових актів розглянуто особливості створення крюїнгових компаній в Україні. Досліджено стадії створення крюїнгових компаній та послідовність вчинення дій на кожній стадії. Визначено, що сьогодні діяльність крюїнгових компаній в Україні не врегульована спеціальними нормативно-правовими актами, а на законодавчому рівні немає навіть визначення понять «крюїнгова компанія» або «крюїнгова агенція», які використовуються в науковій літературі. У статті надається авторське визначення поняття «крюїнгова компанія». Зроблено висновки і висловлено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання створення крюїнгових компаній в Україні. Проведений аналіз дає можливість визначити крюїнгову компанію як юридичну особу, яка створена в установленому законом порядку з метою одержання прибутку та отримала ліцензію на здійснення діяльності з посередництва у працевлаштуванні моряків в Україні та/або за кордоном. In the article the features of creation of crewing companies in Ukraine are considered on the basis of the analysis of current normative legal acts. The stages of creation of crewing companies and the sequence of actions at each stage are investigated. It is determined that at present the activity of the crewing companies in Ukraine is not regulated by special normative legal acts, and at the legislative level there is not even a definition of the term “crewing company” or “crewing agency” used in the scientific literature. The article provides the author’s definition of the concept of “crewing company”, as well as the conclusions and suggestions on improving the legal regulation of the creation of crewing companies in Ukraine. The analysis makes it possible to identify a crewing company as a legal entity, created for making a profit in accordance with law the procedure and licensed to operate mediation in the employment of seafarers in Ukraine and / or abroad.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
  (2019) ІШХАНЯН А.Р.
  Наукова стаття присвячена висвітленню категорії процедури надання електронних послуг. Порівнюється категорії «адміністративний процес», «адміністративна процедура» і «адміністративне провадження». Розглядаються основні підходи щодо визначення поняття процедури надання електронних послуг органами виконавчої влади та виділення ознак вищевказаного поняття. В Україні у процесі використання категорії «послуги» головний акцент робиться на юридичних аспектах, і зокрема, на адміністративній процедурі їх надання. Пояснити це можна тим, що головними ідеологами запровадження теорії послуг в Україні є, насамперед, представники науки адміністративного права. Через те, що головними опонентами цієї теорії є також представники юридичної науки, які ставлять під сумнів саму можливість вживання категорії «послуги» стосовно діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, це зумовило особливо жваві дискусії із цього питання в юриспруденції. The scientific article is devoted to the coverage of the category of electronic services provision. It compares the categories “administrative process”, “administrative procedure” and “administrative proceedings”. The basic approaches to defining the concept of the procedure of providing electronic services by the executive authorities and highlighting the features of the above concept are considered. In Ukraine, when using the category of “service”, the main focus is on the legal aspects, and in particular on the administrative procedure for their provision. This can be explained by the fact that the main ideologues of introducing the theory of services in Ukraine are, first of all, representatives of the science of administrative law. Due to the fact that the main opponents of this theory are representatives of the legal science, who question the very possibility of applying the category of “services” to the activities of state authorities and local self-government, this led to particularly lively discussions on this issue in jurisprudence.
 • Item
  SIMPLIFIED LITIGATION IN ECONOMIC PROCEEDING: PROBLEMS OF SEARCH AND DETERMINATION OF THE CRITERIA FOR THE CONFORMITY OF THE SPECIFICS OF THE DISPUTE TO THE PROCEDURE OF ITS CONSIDERATION AND RESOLUTION
  (2019) IVANOV O.O.
  У статті досліджуються спрощене позовне провадження в господарському судочинстві та проблеми з порядком проведення розгляду господарськими судами справ. Висвітлено колізійні норми та сформовано висновки щодо їх вирішення, а також проаналізовано застосування відповідних процесуальних норм у господарському судочинстві. The article describes simplified legal proceedings in commercial litigation and the problems with the procedure for conducting commercial court cases. Conflict norms are highlighted and conclusions are drawn on them, as well as the application of the relevant procedural rules in commercial litigation is analyzed.
 • Item
  СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ ГАРАНТІЇ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
  (2019) ГОФМАН О.Р.; БУДУРОВА Г.М.
  Стаття присвячена дослідженню співвідношення інституту державної гарантії як засобу забезпечення виконання зобов’язань суб’єктів господарювання (резидентів України) та інституту державно-приватного партнерства в Україні, а також визначенню місця державної гарантії в механізмі реалізації державно-приватного партнерства. Окремо досліджується можливість правового забезпечення використання державної гарантії в рамках реалізації проектів державно-приватного партнерства. У статті наведено коротку історичну довідку щодо державно-приватного партнерства як правового інституту в Україні. Окремо аналізуються і порівнюються ознаки інституту державно-приватного партнерства й інституту державної гарантії в Україні на сучасному етапі. The article is devoted to the study of the interrelation of the state guarantee institute as a mean of ensuring the fulfillment of obligations of economic entities (residents of Ukraine) and the institute of public private partnership in Ukraine, as well as determining the place of the state guarantee in the mechanism of public private partnership implementation. The possibility of legal support of use of the state guarantee in the framework of implementation of public private partnership projects is explored separately. The article contains a brief historical digression concerning the public private partnership as a legal institute in Ukraine. The features of the institute of public private partnership and the institute of state guarantee in Ukraine are separately analyzed and compared at the present stage.
 • Item
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
  (2019) МИТНИК А.А.; ЄЛЬЧАНІНОВ Ю.В.
  У статті розглянуто проблемні питання правового регулювання договірних відносин, що виникають із використанням мережі Інтернет. Аналіз національного законодавства дає змогу побачити, що законодавець виключив із суб’єктів електронної комерції фізичну особу та органи державної виконавчої влади, що становлять значну кількість суб’єктів відповідних відносин. Розглянуто питання відшкодування моральної шкоди внаслідок порушення договірних відносин, які виникають під час укладання з використанням мережі Інтернет. Зроблено висновок з урахуванням судової практики, що положення законодавства не досить врегульовані та потребують додаткового розгляду. Також потребує роз’яснення питання щодо розміру моральної шкоди, яка має бути необхідною і достатньою для задоволення вимог постраждалої сторони. The article deals with the problems of legal regulation of contractual relations that arise with the use of the Internet. An analysis of the national legislation shows that the legislator has excluded from the subjects of e-commerce an individual and bodies of state executive power, which make up a significant number of subjects of relevant relations. The issues of compensation for non-pecuniary damage resulting from breach of contractual relations that arise when concluding using the Internet are considered. It is concluded in the light of the case law that the provisions of the legislation are not sufficiently regulated and need further consideration. There is also a need to clarify the issue of the amount of non-pecuniary damage that must be necessary and sufficient to meet the claims of the injured party.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ВИДАВНИЧОГО ДОГОВОРУ
  (2019) КУЧЕРЕНКО О.М.
  У статті досліджено основні складові частини предмета видавничого договору, встановлено їх характерні ознаки. Аналізуючи основні елементи пред- мета видавничих договорів, автор особливу увагу звертає на особливості прав та обов’язків сторін видавничого договору, визначає предмет і об’єкт видав- ничого договору. Визначено зміст майнових прав автора, повноваження, які можуть передавитися за договором. Наголошено, що чинне законодавство закріплює за автором виключні права на використання створеного ним твору. Це означає, що автор не тільки вирішує питання про оприлюднення твору, але й визначає, з якого моменту, в яких формах та обсягах буде відкрито доступ до твору для невизначеного кола осіб. The main components of the subject of the publishing contract are investigated in the article, the characteristic features of its constituent parts are established. Analyzing the main elements of the subject of publishing contracts, the author pays special attention to the peculiarities of the rights and obligations of the parties to the publishing contract, defines the subject and object of the publishing contract. The content of the author’s property rights, the powers that can be transferred under the contract are determined. It is emphasized that the current legislation establishes the author’s exclusive rights to use the work created by him. This means that the author not only solves the issue of the publication of the work, but also determines from what point in what forms and volumes the work will be open to an indefinite circle of persons.