ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ З ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Наукове дослідження присвячене аналізу розвитку системи валютного контролю починаючи з часів незалежності України і дотепер. Висвітлено сучасну модель валютного контролю, враховуючи останні зміни законодавства України. Етапи становлення та розвитку валютного контролю у статті умовно поділено автором на чотири періоди. Перший етап припадає на 1991–1994 роки, коли в Україні починає формуватися власна система валютного регулювання та контролю. Другий етап розвитку валютного контролю України припадає на 1994–1996 роки, коли відбувається децентралізація та лібералізація валютного ринку. Третій етап розпочинається з кінця 1996 року і закінчується в кінці 1999 року, коли відбувається поступовий перехід до ринкових методів регулювання. Четвертий етап становлення системи валютного контролю починається у 2000-х роках і триває до сьогодення. У статті зазначено, що у зв’язку з інтеграцією України до європейського співтовариства було необхідне реформування підходів до регулювання валютного ринку, пошуку ефективних механізмів і інструментів його здійснення, а практика валютного регулювання в Україні в останні роки показала, що Національний банк України не в змозі монетарними засобами здійснювати валютне регулювання в період кризових загострень. The scientific study is devoted to the analysis of the development of the currency control system from the time of independence of Ukraine to the present. The modern model of currency control is highlighted, taking into account the latest changes in the legislation of Ukraine. The stages of formation and development of currency control in the article are conditionally divided into four periods. The first stage falls on 1991–1994, when Ukraine began to form its own system of currency regulation and control. The second stage in the development of currency control in Ukraine falls on 1994–1996, when the decentralization and liberalization of the foreign exchange market takes place. The third stage begins at the end of 1996 and ends at the end of 1999, when there is a gradual transition to market regulation methods. The fourth stage of the establishment of the currency control system begins in the 2000s and continues to this day. The article states that in connection with Ukraine’s integration into the European community, it was necessary to reform approaches to regulating the foreign exchange market, search for effective mechanisms and instruments for its implementation, and the practice of currency regulation in Ukraine in recent years has shown that the National Bank of Ukraine is not able to monetary means to carry out currency regulation during the period of crisis exacerbations.
Description
Keywords
валютний контроль, валютне регулювання, валютна політика, фінансовий контроль, контролюючі органи, лібералізація, currency control, currency regulation, monetary policy, financial control, controlling bodies, liberalization
Citation
Collections