#05

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ. PROBLEMATIC ISSUES IN THE ACTIVITIES OF THE SPECIAL ANTICORRUPTION PROSECUTOR'S OFFICE
  (2019) ШЕЛЬЧУК Тетяна Сергіївна; SHELCHUK Tetiana Serhiivna
  Статтю присвячено виявленню проблемних питань діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Виокремлено пріоритетні напрями вдосконалення діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виходячи з положень міжнародно-правових актів та світового досвіду. Встановлено функції і завдання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реалізація яких здійснюється у процесуальній формі. Автор висвітлює основні вимоги щодо забезпечення незалежності функціонування САП відповідно міжнародних стандартів. The article is devoted to problematic issues of implementation of the Specialized anticorruption Prosecutor’s office functions. Priority directions of improvement of activity of Specialized anti-corruption prosecution, based on the provisions of international legal instruments, international experience. The functions and tasks of Specialized anti-corruption prosecutors whose implementation is carried out in a procedural form are established. In the article is determined the basic requirements for the existence of this anticorruption body in accordance with international standards. The author investigated the situation in the sphere of fighting against corruption in Ukraine. The author determined the main requirements for ensuring the independence of the functioning of the Specialized anticorruption Prosecutor’s office in accordance with international standards. The author pays close attention to the inconsistency in the legislation of Ukraine. The author pronounce Specialized anticorruption Prosecutor’s office should be a link between the system of state anti-corruption bodies, which ensures its integrity and efficiency.
 • Item
  ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. IMPROVING THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING POLICIES OF THE MODERN ENTERPRISE
  (2019) ГЕРАСИМОВИЧ Анатолій Михайлович; HERASYMOVYCH Anatolii Mykhailovych
  Вдосконалення організації облікової політики досягається доповненням 1) факторів впливу: зовнішніх – фактором науковотехнічної революції, а внутрішніх – стратегією; 2) принципів – «прогнозністю»; 3) процедур – комплексом механізмів і інструментів бухгалтерського інжинірингу: класифікацією бізнес-процесів, застосуванням мегарахунків та моніторингових балансових звітів для оперативного визначення фактичного та прогнозного фінансового стану; особливостями формування комплексних об’єктів обліку і управління – як синтезу бюджетування, нормативних методів та операційно-вартісного аналізу. The study of the state of the organization of accounting policies at Ukrainian enterprises gives the right to create, that in today's conditions, which characterize a new breakthrough of the scientific and technological revolution from the 80s of the twentieth century, the further globalization of the economy, increased competition and the constantly unpredictable variability of the market environment, changed priorities control of production activities from articles of cost of production to business processes that form this cost, and in financial activities - from the final month control u to daily operational forecast-strategic.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДАХ УКРАЇНИ. ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF MEDIATION IN ARBITRATION COURTS OF UKRAINE д
  (2019) ОЗЕРСЬКИЙ Ігор Володимирович; OZERSKYI Ihor Volodymyrovych
  Досліджено теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти медіаційних процедур в третейських судах України, а також прогалини законодавчої регламентації означеного інституту. У контексті означеного надані пропозиції стосовно удосконалення чинного законодавства, що регламентує вирішення спорів у третейському суді. Пропонується внести уточнення в чинну редакцію ч. 1 ст. 34 Закону України «Про третейські суди» (2004 р.), виписавши її у наступному вигляді: «Учасниками третейського розгляду є сторони, їх представникита незалежні медіатори». Таким чином, буде чітко розмежовано статус судді та медіатора, що по суті визначає доцільність залучення спеціальних знань медіатора та нейтральність самого суду у вирішенні спору. Theoretical-methodological and organizational-legal aspects of mediation of procedures in arbitration courts of Ukraine as well as gaps of legislative regulation of the named in statute are researched. In the context of the above mentioned proposals concerning the improvement of the current legislation, which partially regulates the mediation procedure in resolving disputes in an arbitration court. The main cons training factors fort he development of alternative ways of resolving disputes in Ukraine, is the mentality of Ukrainian, society imperfection of the legislation, passivity of judges, low level of legal culture, weak coverage of this topic in the media lacking extensive explanatory work on the benefits of alternative dispute, resolution lack of higher education institutions relevant special courses and training programs of mediator training in the field of law.
 • Item
  ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВІ ПОТОКИ» ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. DEFINITION OF «CASH FLOWS» AND THEIR CLASSIFICATION
  (2019) МАТКІВСЬКА Тетяна Ярославівна; MATKIVSKA Tetiana Yaroslavivna; POPOVYCH Oksana Vasylivna; ПОПОВИЧ Оксана Василівна
  У статті розглянуто погляди зарубіжних і вітчизняних науковців стосовно тлумачення терміну «грошовий потік» та проаналізовано трактування «грошового потоку» у нормативно-правових актах. На основі вивчених джерел запропоновано уточнення сутності грошового потоку. Наведено та порівняно класифікації грошових потоків, що зустрічаються в економічній науці і запропоновано виділити найоптимальніший варіант класифікації грошових потоків. Охарактеризовано суть та призначення кожного виду грошових потоків. Отриманий результат має теоретичну і практичну цінність під час управління грошовими потоками підприємства для забезпечення їх збалансованості за видами, обсягами та інтервалами. The work of each enterprise is closely linked to the circulation of funds. The implementation of almost all operations arising in the course of an activity is impossible without the movement of funds, that is, without their receipt and spending. That is why the correct and clear organization of cash flows significantly affects the final results of the operation of the enterprise.
 • Item
  НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬ КОЗАЦЬКІЙ СТАРШИНІ В УКРАЇНСЬКІЙ ГЕТЬМАНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ. PROVIDING LAND TO COSSACK ELDER IN THE UKRAINIAN HETMAN COUNTRY
  (2019) МАКАРЧУК Віталій Володимирович; MAKARCHUK Vitalii Volodymyrovych
  У статті розглядаються надання земель козацькій старшині в Українській гетьманській державі. Проаналізовано зміну правового режиму українських земель. Визначаються юридичні підстави володіння землею козацькою старшиною. Відображені основні привілеї та вольності козаків а також причини їх розорення. Показано процес формування козацькостаршинського землеволодіння. Розглянуто процес збільшення контролю царського уряду над діяльністю автономних установ, збільшення кількості нормативних актів самодержавної влади, що видавалися спеціально для України, а також поширення на її території загальноімперських законодавчих актів. The appeal to the experience of providing the Cossack ruler of land ownership is fully relevant to modern contractors of the Armed Forces of Ukraine, taking into account the modern process of providing land plots for military service. Cossack universals were an important source of law in Ukraine in the XVII-XVIII centuries, they were the legal basis for land ownership. After the National Liberation War under the leadership of Bogdan Khmelnitsky, the legal regime of the Ukrainian lands has undergone significant changes. By that time, there were such subjects of land tenure in Ukraine: clergy, tycoons and gentry; Later a new subject appeared - the Cossacks, which gradually turned into a separate social state.
 • Item
  СУЧАСНИЙ СТАН, ДІЮЧА ПРАКТИКА ТА УМОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ. CURRENT STATE, ACTIVE PRACTICE AND CONDITIONS OF BANKING LENDING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF UKRAINE
  (2019) ІВАЩЕНКО Алла Григорівна; IVASHCHENKO Alla Hryhorivna; ШКОЛЕНКО Оксана Олегівна; SHKOLENKO Oksana Olehivna
  У статті дано оцінку сучасного стану малого та середнього підприємництва України та його значення в розвитку вітчизняної економіки. Проаналізовано умови кредитування цього сектору економіки банками України та проблеми, з якими він стикається. Запропоновано дієві шляхи підвищення ефективності фінансування малих та середніх підприємств шляхом удосконалення системи їх кредитування. У статті також підкреслена необхідність державної підтримки, регулювання та вдосконалення механізмів, форм і методів управління розвитком українського малого та середнього підприємництва, та створення інституційної мотивації залучення банків до кредитування малого та середнього бізнесу з метою зменшення ризику неповернення позик при кредитуванні певного сектору економіки. The article assesses the current state of small and medium-sized businesses in Ukraine and its importance in the development of the domestic economy. The conditions for lending to this sector of the economy by Ukrainian banks and the problems it faces are analyzed. The effective ways to improve the efficiency of financing small and medium enterprises by improving their lending system are proposed. The article also stressed the need for state support, regulation and improvement of the mechanisms, forms and methods of managing the development of Ukrainian small and medium-sized businesses, and creating an institutional motivation to attract banks to lend to small and medium businesses in order to reduce the risk of loan defaults when lending to a specific sector of the economy.
 • Item
  СУТНІСТЬ, РОЛЬ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВНЗ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. THE ESSENCE, THE ROLE OF THE MAIN APPROACHES TO THE FORMATION OF INTELLECTUAL CAPITAL A HIGHER EDUCATION INSTITUTION, FOREIGN EXPERIENCE
  (2019) АВЕРІХІНА Тетяна Володимирівна; AVERIKHINA Tetiana Volodymyrivna; КОЛОМІНА Ольга Борисівна; KOLOMINA Olha Borysivna; НІКУЛЬЧА Олександра Олександрівна; NIKULCHA Oleksandra Oleksandrivna
  У статті досліджені питання пов'язані з основними підходами до формування інтелектуального капіталу вузу, основні форми його підтримки на прикладі зарубіжного досвіду. Запропоновано різні підходи до трактування поняття інтелектуального капіталу. Виявлено, що основним орієнтиром, використовуючи зарубіжний досвід, реформування системи вищої освіти, в Україні пропонується використовувати нові підходи до формування інтелектуального капіталу пов'язані в першу чергу з розподілом бюджетних коштів в цій сфері, що враховують накопичений інтелектуальний потенціал вузу. The article examines the issues related to the main approaches to the formation of the intellectual capital of the university, the main forms of its support on the example of foreign experience. Various approaches to the interpretation of the concept of intellectual capital are proposed. It is revealed that the main guideline, using foreign experience, in reforming the higher education system, in Ukraine is to use new approaches to the formation of intellectual capital associated primarily with the distribution of budget funds in this area, taking into account the accumulated intellectual potential of the university.