ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. IMPROVING THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING POLICIES OF THE MODERN ENTERPRISE

Abstract
Вдосконалення організації облікової політики досягається доповненням 1) факторів впливу: зовнішніх – фактором науковотехнічної революції, а внутрішніх – стратегією; 2) принципів – «прогнозністю»; 3) процедур – комплексом механізмів і інструментів бухгалтерського інжинірингу: класифікацією бізнес-процесів, застосуванням мегарахунків та моніторингових балансових звітів для оперативного визначення фактичного та прогнозного фінансового стану; особливостями формування комплексних об’єктів обліку і управління – як синтезу бюджетування, нормативних методів та операційно-вартісного аналізу. The study of the state of the organization of accounting policies at Ukrainian enterprises gives the right to create, that in today's conditions, which characterize a new breakthrough of the scientific and technological revolution from the 80s of the twentieth century, the further globalization of the economy, increased competition and the constantly unpredictable variability of the market environment, changed priorities control of production activities from articles of cost of production to business processes that form this cost, and in financial activities - from the final month control u to daily operational forecast-strategic.
Description
Keywords
Citation
Collections