ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВІ ПОТОКИ» ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. DEFINITION OF «CASH FLOWS» AND THEIR CLASSIFICATION

Abstract
У статті розглянуто погляди зарубіжних і вітчизняних науковців стосовно тлумачення терміну «грошовий потік» та проаналізовано трактування «грошового потоку» у нормативно-правових актах. На основі вивчених джерел запропоновано уточнення сутності грошового потоку. Наведено та порівняно класифікації грошових потоків, що зустрічаються в економічній науці і запропоновано виділити найоптимальніший варіант класифікації грошових потоків. Охарактеризовано суть та призначення кожного виду грошових потоків. Отриманий результат має теоретичну і практичну цінність під час управління грошовими потоками підприємства для забезпечення їх збалансованості за видами, обсягами та інтервалами. The work of each enterprise is closely linked to the circulation of funds. The implementation of almost all operations arising in the course of an activity is impossible without the movement of funds, that is, without their receipt and spending. That is why the correct and clear organization of cash flows significantly affects the final results of the operation of the enterprise.
Description
Keywords
Citation
Collections