СУТНІСТЬ, РОЛЬ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВНЗ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. THE ESSENCE, THE ROLE OF THE MAIN APPROACHES TO THE FORMATION OF INTELLECTUAL CAPITAL A HIGHER EDUCATION INSTITUTION, FOREIGN EXPERIENCE

Abstract
У статті досліджені питання пов'язані з основними підходами до формування інтелектуального капіталу вузу, основні форми його підтримки на прикладі зарубіжного досвіду. Запропоновано різні підходи до трактування поняття інтелектуального капіталу. Виявлено, що основним орієнтиром, використовуючи зарубіжний досвід, реформування системи вищої освіти, в Україні пропонується використовувати нові підходи до формування інтелектуального капіталу пов'язані в першу чергу з розподілом бюджетних коштів в цій сфері, що враховують накопичений інтелектуальний потенціал вузу. The article examines the issues related to the main approaches to the formation of the intellectual capital of the university, the main forms of its support on the example of foreign experience. Various approaches to the interpretation of the concept of intellectual capital are proposed. It is revealed that the main guideline, using foreign experience, in reforming the higher education system, in Ukraine is to use new approaches to the formation of intellectual capital associated primarily with the distribution of budget funds in this area, taking into account the accumulated intellectual potential of the university.
Description
Keywords
Citation
Collections