№1 Ч.2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  ПРАВОВИЙ РЕЖИМ УСТАНОВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ООН
  (2018) ГРОМОВЕНКО К.В.
  У статті висвітлено специфіку міжнародно-правового забезпечення освітніх відносин в вищих навчальних установах, утворених під егідою міжнародних організацій системи ООН. Особлива увага приділена стандартам здійснення вищої освіти в таких закладах, відображених у міжнародних договорах та резолюціях міжнародних організацій, у статутних та регламентних актах цих університетів та інститутів. This article is highlighting the international legal provision of the regulation of educational relations in higher educational institutions, created under aegis of the international organisations of the UN system. Particular attention is paid to the standards of the higher education realisation in those institutions, reflected in the international treaties and resolutions of the international organisations, also as in the statutes and regalements of relevant universities and institutions.
 • Item
  THE END OF PRIVACY FOR EU CITIZENS: A CLOSER LOOK AT THE FOUR THЕ ANTI-MONEY LAUNDERING DIRECTIVE
  (2018) MIKELE SHCHURBA
  The current Anti-Money Laundering regime jeopardises the essential achievements of the state under the rule of law. The increasing centralisation and cooperation of the competent authorities in the exchange of personal data creates a security architecture that leads to a considerable risk of freedom restriction. In particular, the extension of the authorities’ power of intervention granting them access to citizens’ personal data without the need for initial suspicion underlines that a substantial part of the constitutional state is at risk today. The fact that employees of financial institutions and other professionals involuntary execute the role of auxiliary policemen is the symbol for AML regime amendments in the European Union and Financial Action Task Force countries ignoring fundamental constitutional principles. The Brexit further complicates the compliance with AML requirements for UK companies, posing an additional challenge for the future development of the EU AML regime. Чинний режим боротьби з відмиванням грошей ставить під загрозу основні досягнення держави з верховенством закону. Зростаюча централізація і співробітництво компетентних органів в обміні персональними даними створює структуру безпеки, яка веде до значного обмеження свободи. Зокрема, розширення повноважень влади, які надають їм доступ до персональних даних громадян без необхідності первинної підозри, підкреслює, що значна частина конституційної держави нині знаходиться під загрозою. Той факт, що співробітники фінансових установ та інші фахівці мимоволі виконують роль допоміжних поліцейських, є символом поправок режиму Боротьби з відмиванням грошей у країнах-учасницях Європейського Союзу і Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, які ігнорують основні конституційні принципи. Brexit ще більш ускладнює відповідність вимогам боротьби з відмиванням коштів для британських компаній, що створює додаткову проблему для майбутнього розвитку режиму боротьби з відмиванням коштів в ЄС.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗМІН КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМИ 2017 РОКУ
  (2018) ЩЕРБАК І.А.
  У статті визначаються проблемні питання організації досудового розслідування в контексті судової реформи України. На підставі аналізу законодавства, наукових розробок у галузі кримінального процесу, судово-слідчої практики здійснюється аналіз окремих змін до Кримінального процесуального кодексу України, внесених відповідно до Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року. Констатується, що зміни процесу досудового розслідування через судову реформу призводять фактично до його формалізації. Робиться висновок стосовно необхідності переосмислення організаційних засад діяльності слідчого та прокурора через принципіальну зміну процесу доказування на стадії досудового розслідування. In the article the problem questions of organization of to judicial investigation in the context of judicial reform of Ukraine are determined. On the basis of analysis of legislation, scientific developments in industry of criminal procedure, to practice judicial and investigation the analysis of separate changes of the Criminal judicial code of Ukraine is carried out. These changes are borne by Law of Ukraine “About bringing of changes in the Economic code of practice of Ukraine, Civil code of practice of Ukraine, Code of the administrative legal proceeding of Ukraine and other legislative acts” accepted оn October, 3, 2017. Establish about that the changes of process of legal regulation investigation within the framework of judicial reform result in his formalization actually. Conclusion in relation to the necessity of sense of organizational bases of activity of investigator, public prosecutor and investigation judge in connection with the change of process of proving of principle on the stage of legal regulation investigation is drawn.
 • Item
  ЩОДО ПИТАННЯ ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СТРОКІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
  (2018) ЧЛЕНОВ М.В.
  Статтю присвячено дослідженню положень Кримінального процесуального кодексу України щодо продовження строків негласних слідчих (розшукових) дій слідчим суддею у кримінальному провадженні. Висвітлено проблеми правового регулювання продовження строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій та надано пропозиції щодо його удосконалення. The article deals with the research of the principles Criminal Procedural Code of Ukraine concerning prolongation investigative judge the terms of the private investigative (detective) procedures in the criminal proceeding. The problems of legal regulation prolongation of the terms of the conducting the private investigative (detective) procedures are analyzed and proposals for their improvement are given.
 • Item
  СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  (2018) ПОНОМАРЕНКО О.В.; СЕНЧЕНКО Н.М.
  Стаття присвячена аналізу положень кримінального процесуального законодавства, що регламентує відносини в сфері міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Визначено стан правової регламентації міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні в Україні. Thе аrtісlе іs dеvоtеd tо thе аnаlуsіs оf thе prоvіsіоns оf thе сrіmіnаl prосеdur аllаw rеgulаtіng thе rеlаtіоns іn thе fіеld оf іntеrnаtіоnаl сооpеrаtіоn durіng thе сrіmіnаl prосееdіngs. Thе stаn оf thе prаgmаtіsm оf thе іntеrаgеnсу сооpеrаtіоn іn thе сrіmіnаl prосееdіngs іn Ukrаnе.
 • Item
  СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗҐВАЛТУВАНЬ І ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ
  (2018) НУДЖЕЙДАТ ВЕАМ
  У статті обґрунтовано визначення типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування зґвалтувань за ключовою для розслідування ознакою – існування чи відсутності певних соціальних відносин між підозрюваним і потерпілою особою. Розкривається зміст тактичних операцій, що відповідають слідчим ситуаціям. In the article the definition of typical investigative situations of the initial stage of the investigation of rape based on the key to the investigation feature is substantiated – the existence or absence of certain social relations between the suspect and the injured person. The content of the tactical operations corresponding to the investigation situations is disclosed.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ З МОТИВІВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ
  (2018) ГАЛАГУРЯ Є.Л.
  Стаття присвячена розкриттю специфіки розслідування умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Автор вважає, що основною особливістю розслідування умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості є потреба доказування мотиву даного злочину. Вказується, що навколо отримання відомостей про спонукання підозрюваного щодо вчинення вбивства особи іншої раси, національності або конфесії вибудовується тактика слідчих дій. На переконання автора, показовою рисою розслідування вбивств, вчинених на ґрунті нетерпимості, виступає необхідність для викриття підозрюваного наявності у слідчого спеціальних знань про існуючі субкультури, націоналістичні та інші екстремістські організації, фундаменталістські релігійні спільноти, які існують у суспільстві. The article is devoted to the disclosure of the specifics of the investigation of intentional murder on motives of racial, national or religious intolerance. The author believes that the main feature of the investigation of intentional murder on motives of racial, national or religious intolerance is the need to prove the motive of this crime. It’s indicated that the tactics of investigative actions are being built around collecting information about the motive of a suspect to commit a murder of a person of another race, nationality or confession. According to the author, an indicative feature of the investigation of murders committed on the basis of intolerance is the need for exposing the suspect to have a special knowledge of subcultures, nationalist and other extremist organizations, fundamentalist religious communities that’s existing in society.
 • Item
  ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
  (2018) ЮЩИК О.І.
  У статті аналізуються сутність та зміст досудової доповіді, значення вказаного документа для призначення покарання. Досліджуються питання впливу соціально-психологічної характеристики особи на вибір міри кримінальної відповідальності з метою її перевиховання та попередження вчинення нових злочинів. The article analyzes the essence and content of the pre-trial report, the significance of this document for appointment of punishment. The specifics and significance of such report are determine. The questions of the influence of the socio-psychological characteristics of a person on the choice of the measure of criminal responsibility with the purpose of its re-education and prevention of the commission of new crimes are studied.
 • Item
  КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ ТРАНСКОРДОННІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК НАДНАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА
  (2018) ФІЛІППОВ С.О.
  Стаття присвячена уточненню загальної конфігурації наднаціональної системи захисту інтересів у прикордонній сфері від кримінальних загроз. Визначено місце протидії транскордонній злочинності у цій системі. Обґрунтовано підхід до протидії транскордонній злочинності як наднаціональної проблеми, яка передбачає побудову інституційної складової системи протидії на основі білатералізму та мультилатералізму. The article is devoted to the general configuration clarification of the supranational system of protection of interests in the border guard sphere from crime threats. The place of counteraction to cross-border crime in this system is determined. The approach to counteracting cross-border crime as a supranational problem, which involves the construction of an institutional component on the basis of bilateralism and multilateralism is grounded.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ «БІЛОКОМІРЦЕВОЇ» ТА КОРПОРАТИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
  (2018) ПИВОВАРОВ В.В.; ГУЛАТКАН Т.В.
  У статті досліджено основні підходи до розуміння поняття «білокомірцева» злочинність, а також кримінологічні аспекти «білокомірцевих» та корпоративних злочинів. Проаналізовано розбіжності теорій корпоративних і «білокомірцевих» злочинів. The article explores the main approaches to understanding the concept of “whitecollar crime”, as well as criminological aspects of “white-collar” and corporate crimes. The disagreements of the theories of “white-collar” and corporate crime were analyzed.
 • Item
  НОРМАТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ГАЛУЗЕВА СПЕЦИФІКА
  (2018) ВЕЧЕРОВА Є.М.
  У статті представлено особистий науковий погляд на нормативність кримінального права, в основу якого покладено парадигму ціннісно-нормативного праворозуміння, а також зосереджено увагу на її галузевій специфіці. Доводиться, що нормативність кримінального права – це первинна сутнісна характеристика (властивість) кримінального права, яка визначає його сенс і призначення та лежить в основі функцій, принципів і норм кримінального права, а також дозволяє стверджувати про те, що «кримінальне право – це світ в мініатюрі». The article represents a personal scientific view on the normativity of criminal law, which is based on the paradigm of value-normative legal thinking. It also focuses on its sectoral specifics. It turns out that normative criminal law is the primary essential characteristic (property) of criminal law, which determines its meaning and purpose and underlies the functions, principles, and norms of criminal law. Therefore, it allows to assert that "criminal law is a world in miniature.”
 • Item
  СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ РИЗИКІВ БАНКУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  (2018) СЕЙДХАЛІЛОВА С.Д.; КАРПЕНКО Р.В.
  У статті розглядається доцільність управління банківським ризиком із метою його попередження, наводяться відповідні приклади інструментів та моделей за кращими зразками міжнародної практики. Запропоновано використання не лише кількісних, а й якісних моделей управління в розрізі категорій (груп) банківських ризиків. Сформовано заходи для імплементації міжнародного досвіду управління банківським ризиком до вітчизняної практики. In the article the expediency of bank risk management for its bias are relevant examples of tools and models for the best examples of international practice. The use of not only quantitative but also qualitative management models in terms of categories (groups) of banking risks. Formed measures for the implementation of international management experience in domestic banks’ risk practices.
 • Item
  ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАБУДОВНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
  (2018) КУШНІР І.М.
  У статті через призму теорії права досліджуються підходи, відпрацьовані податковим правом стосовно визначення правового статусу забудовника як суб’єкта податкового права та суб’єкта податкових правовідносин. Статус забудовника деталізується через вид економічної діяльності, через правовий статус юридичної особи та суб’єкта господарювання, безпосередньо через податкове законодавство. In the article, through the prism of the theory of law, the approaches studied by the tax law regarding the definition of the legal status of the developer as a subject of tax law and the subject of tax relations are studied. Status of the developer is detailed through the type of economic activity, through the legal status of the legal entity and the subject of economic activity, and directly through the tax legislation.
 • Item
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОДАННЯМ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
  (2018) ЖМУДІНСЬКИЙ В.П.
  У статті досліджено проблематику, пов’язану з поданням сільськогосподарськими підприємствами уточнюючих розрахунків до податкової звітності, на підставі яких відбувається сплата заниженого податкового зобов’язання. Автором проведено законодавчий і науковий аналіз понять «податкова звітність» і «податковий період». The article deals with the problems related to the submission of clarifying calculations to the tax reporting by the agricultural enterprises, оn the basis of these calculations the payment of the underpaid tax liability is payable. The author conducted a legislative and scientific analysis of such concepts as “tax reporting” and “tax period”.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ
  (2018) ГРЕБЕНЮК М.В.; ЛУК’ЯНЧУК Р.В.
  У статті автори розглядають наявні варіативні моделі здійснення правового регулювання обігу криптовалют у країнах Латинської Америки та Карибського басейну. Визначено особливості та недоліки використання криптовалюти bitcoin у цьому регіоні. Авторами констатовано, що в латиноамериканських країнах спостерігається загальнопоширена тенденція використання цифрових грошей як звичайного засобу захисту заощаджень в умовах невизначеної фінансово-економічної політики та постійної нестабільності курсу національної валюти. Для країн цього регіону bitcoin є інструментом хеджування валютних ризиків, механізмом запобігання інфляції та нестабільній внутрішньополітичній ситуації. In the article the authors examines the existing vibrational implementation models of legal regulation of the cryptographic turnover in the countries of Latin America and the Caribbean. The features and drawbacks of the use of bitcoin cryptography in this region are found. The author states that in the Latin American countries there is a common tendency of using digital money as a standard means of saving savings under uncertain financial and economic policies and constant instability of the national currency. For the countries of this region, bitcoin is an instrument for hedging currency risks, a mechanism for preventing inflation and an unstable internal political situation.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
  (2018) ШАТРАВА С.О.
  У статті розглянуто правову природу відносин щодо запобігання корупції в органах Національної поліції України. Досліджено адміністративно-правові відносини, які виникають у процесі запобігання корупції у діяльності органів Національної поліції як під час здійснення внутрішньої організаційної, так і зовнішньої адміністративної діяльності. Виокремлено особливості правовідносин, які виникають щодо запобігання корупції у діяльності органів Національної поліції. The article deals with the legal nature of relations on the prevention of corruption in the bodies of the National Police of Ukraine. The administrative-legal relations that arise in the process of preventing corruption in the activities of the bodies of the National Police during the conduct of internal organizational and external administrative activities are investigated. The peculiarities of legal relations, which arise in relation to the prevention of corruption in the activities of the bodies of the National Police, are singled out.
 • Item
  STATE AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS AS MEMBERS OF THE LEGAL RELATIONSHIP AND THEIR LEGAL NATURE
  (2018) CHERVIENKOVA M.H.
  The article reveals the legal nature of such institutions as "the state" and "religious organization" as the participants of legal relations, analyzes the conceptual apparatus of state-religious relations, investigates the features, types, legal status of religious organizations in accordance with the current legislation of Ukraine. В статье раскрывается юридическая природа таких институтов как «государство» и «религиозная организация» как участников правоотношений. Проведен анализ определения государственно-религиозных отношений, исследованы признаки, виды, правовой статус религиозных организаций согласно действующему законодательству Украины.
 • Item
  ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ ПОРУШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  (2018) ТОПЧІЙ О.В.
  Стаття присвячена аналізу нових для України соціальних явищ, які можна кваліфікувати у контексті порушень інформаційної безпеки неповнолітніх. Визначаються суб’єкти й об’єкти правопорушень. Надається розгорнута соціально-юридична характеристика діянь. Виявлені прогалини у нормативній базі, що потребують внесення змін і доповнень до чинного законодавства. The article is devoted to the analysis of new social phenomena for Ukraine, which are a source of potential threats in the field of information security for minors. The peculiarities of teenagers’ communication on the Internet are, as a rule, studied by teachers, psychologists and sociologists. The author of the article considers this type of communication in the context of jurisprudence. The researcher notes that under the influence of information technologies there is a transformation of value orientations, expansion of the range of information sources, as well as its retransmission in virtual space. The processes of globalization lead to the fact that, together with the phenomenon, its English name is also borrowed. The author gives a legal description of "death groups", bulling and cyberbullying, misappropriation of personal data of minors in social networks, dissemination of harmful information intended for reproduction in real conditions, popularization of games leading to personal disadaptation. He notes the existence of gaps in the legislation, insufficient coordination of executive authorities, whose competence is the prevention of information offenses. The researcher points out the importance of the problem and suggests ways of improving the current legislation.
 • Item
  ДИСЦИПЛІНАРНО-ДЕЛІКТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  (2018) СТОЛБОВИЙ В.М.
  Статтю присвячено розгляду сучасного стану регулювання дисциплінарних правовідносин військовослужбовців Служби безпеки України. Проведено розмежування дисциплінарних та адміністративних проступків. Запропоновано привести у відповідність норми, які регулюють дисциплінарну відповідальність військовослужбовців Служби безпеки України. The article is sanctified to consideration of the modern state of adjusting of disciplinary legal relationships of servicemen of security of Ukraine Service. Differentiation of disciplinary and administrative misconducts is conducted. It is suggested to bring to conformity norms that regulate disciplinary responsibility of servicemen of security of Ukraine Service.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
  (2018) ПИСАРЕНКО Г.М.
  Стаття присвячена дослідженню поняття юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері, розробці авторського визначення зазначеного поняття та визначенню його ознак. Проаналізовані основні визначення «юридичної відповідальності в інформаційній сфері», надані провідними науковцями. The article investigates the definition of legal responsibility in sphere of information, development of author’s definition of the definition of legal responsibility in sphere of information and determinates signs of legal responsibility in sphere of information. Analysed the main definitions of “legal responsibility in sphere of information”, presented by leading scientists and specified its components. Developed author’s definition of “legal responsibility in sphere of information”.