№3 Ч.2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА К СОВРЕМЕННОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (НА ПРИМЕРЕ США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРН)
  (2017) ПРОСКУРНЯК О.Г.
  На примере США, Великобритании и ФРГ в статье исследованы содержание и структура современной юридической деятельности и юридической профессии, раскрыты исторические этапы их развития, определены понятия «юридическая профессия», «юрист», «юридификация общества», проанализированы факторы роста социального престижа юридической профессии, особенности их проявления в различных странах. The article discloses content and structure of the modern legal activity and the legal profession by the example of the USA, the UK and Germany. Also were disclosed the historical stages of development, defined the concept of “legal profession”, “lawyer”, “juridification of society”, analyzes factors increase the social prestige of the legal profession, especially its manifestations in different countries.
 • Item
  ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ ДЛЯ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ: США, ЯПОНІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ
  (2017) ОВЧАРЕНКО Н.М.; РЄЗНІК О.М.
  Статтю присвячено особливостям подолання корупції в медичній сфері як чинника забезпечення державної безпеки на прикладі таких провідних країн світу, як Сполучені Штати Америки, Японія та Німеччина. Досліджено визначення поняття «медична корупція», запровадження дієвих інститутів подолання та недопущення проявів даного явища в нашій країні. The article deals with the peculiarities of combating corruption in the medical field as a factor of national security on the example of leading countries like the United States, Japan and Germany. Investigated the definition of “medical corruption”, the introduction of effective institutions to overcome and prevent manifestations of this phenomenon in our country.
 • Item
  ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ АГРЕСИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ
  (2017) МЕЛЬНИК Ю.О.
  У статті проаналізовано зміст поняття «агресивне податкове планування». Визначено сутність правових обмежень агресивного податкового планування. Досліджено основні методи агресивного податкового планування та визначено правові обмеження їх застосування. The content of the concept of “aggressive tax planning” is analyzed in the article. The essence of legal restrictions for aggressive tax planning is determined. The main methods of aggressive tax planning are investigated and legal limitations of their application are determined.
 • Item
  ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
  (2017) ГЄРЦИК Р.В.
  У статті розглянуто проблемні питання щодо визначення особливостей об’єкта кримінального правопорушення у структурі криміналістичної характеристики корисливонасильницьких злочинів, зокрема щодо предмета злочинного посягання та особи потерпілого. In the scientific article subject to review issues to determine characteristics of the object of a criminal offense in the structure of criminological characteristics of mercenary-violent crimes, including the subject of a criminal assault and the person of the victim.
 • Item
  ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕТЕКТИВА НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
  (2017) ВОЙТЮК Р.В.
  У статті дано авторське визначення поняття гарантії діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України, виокремлено основні ознаки гарантій, систематизовано їх за критеріями, визначено проблемні аспекти реалізації гарантії самостійності детектива Національного антикорупційного бюро України. The main idea of the article is given definition Guarantees of detective NABU, singled main features guarantees their systematized the criteria identified aspects of detective NABU guarantee independence.
 • Item
  ОБ’ЄКТ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД ТА ЙОГО ВИДИ
  (2017) ЯСИНОВСЬКИЙ П.В.
  Статтю присвячено розгляду спірних питань про об’єкт перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, визначенню видів таких об’єктів. Застосовується концептуальний підхід до розуміння об’єкта злочину як суспільних відносин, що відповідає стратегії розвитку в Україні громадянського суспільства. The article is devoted to disputes about the object of impeding the legitimate activities of the Armed Forces of Ukraine and other military formations during the special period and the definition of the types of such objects. Applies a conceptual approach to the understanding of the object of crime as a social relationship, which corresponds to strategy of development in Ukraine of civil society.
 • Item
  ЗМІСТ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЯК СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ДІЯННЯ У СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 170 КК УКРАЇНИ
  (2017) ФОМЕНКО М.В.
  У статті проаналізовано питання щодо змісту перешкоджання як суспільно небезпечного діяння у складі злочину, передбаченого ст. 170 КК України. На підставі логіко-семантичного та морфологічного аналізу доводиться, що перешкоджання завжди є протиправним впливом на діяльність. Запропоновано поняття і визначено зміст перешкоджання законній діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій. The article is devoted to the problem of preclusion as a socially dangerous act in corpus delicti, provided in the Article 170 of the Criminal Code of Ukraine. Based on logic-semantic and morphologic analysis it ascertains that preclusion is always an illegal influence on activity. It proposes notion and defines content of preclusion of legal activities of labour unions, political parties, non-governmental organizations
 • Item
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  (2017) СПОДАРИК Н.І.
  Розглянуто питання поняття правового забезпечення підрозділів Національної поліції України щодо запобігання насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчинюються студентами ВНЗ. Охарактеризовано окремі правові акти, які впливають на попередження насильницької злочинності. Запропоновано доповнення до окремих законодавчих актів із метою покращення запобіжної діяльності насильницької злочинності проти життя і здоров’я особи. The question of concept of the legal providing of subdivisions of the National police of Ukraine is considered in prevention of crimes of violence against life and health of person, that accomplished by the students of universities. Separate legal acts that influence and prevention of crime of violence are described. Adding is offered to the separate legislative acts with the purpose of improvement of preventive activity of violent criminality against life and health of person.
 • Item
  СЛУЖБА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
  (2017) НАЗАРЧУК В.В.
  Статтю присвячено розгляду поняття «служба цивільного захисту» та визначенню його ознак. Акцентовано на правовому статусі служби цивільного захисту та суб’єктах, що проходять таку службу. The article is devoted to the consideration of the concept of “service of civil protection” and definition of its signs. Attention is focused on the legal status of the civil protection service and to the persons who are in the service of civil protectio.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ ТА ШПИГУНСТВА
  (2017) МИХАЙЛУЦА М.І.
  У статті досліджено правову природу окремих злочинів проти основ національної безпеки, державної зради та шпигунства, розкрито елементи складу злочинів, та сформульовано певні пропозиції для удосконалення кримінального законодавства України. The article examines the legal nature of specific crimes against the fundamentals of national security, treason and espionage, reveals the elements of the crimes and formulated several proposals for improving the criminal legislation of Ukraine.
 • Item
  ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
  (2017) МАКОДЗЬОБ А.В.
  Стаття присвячена дослідженню правової природи предмета злочину, його характеристик (ознак), видів, співвідношення з об’єктом складу злочину та з’ясування місця предмета злочину в структурі складу злочину. The article is devoted to the research of the legal nature of the crime subject, its characteristics (features), species, the relationship with the object of the crime and the location of the crime subject in the structure of corpus delicti.
 • Item
  СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ РОЗБЕЩЕННЮ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
  (2017) КУЛИК К.Д.
  У статті визначено головні напрями спеціально-кримінологічного запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду протидії цьому явищу. Запропонована система таких заходів на етапах кримінологічної профілактики, відвернення та припинення. The article defines the main directions specific criminological preventing the corruption of minors in Ukraine on the basis of international experience combating this phenomenon. The system of measures on the stages of criminological warning, prevention and cessation has been proposed.
 • Item
  СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПИТАНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
  (2017) КАРХУТ Р.В.
  У статті обґрунтовано наукову значимість проведення порівняльного аналізу щодо вирішення питань відповідальності за втручання в діяльність судових органів за українським та польським законодавством. Встановлено, що питання відповідальності за втручання в діяльність судових органів крізь призму порівняльного дослідження саме із законодавством Республіки Польща донині не досліджувалися в кримінально-правовій науці України. This paper substantiate scientific significance of comparative analysis of addressing issue concerning liability for interference in the activity of the judicial authorities in accordance with the national and Polish legislation. It is found that this issue has been out of focus of the criminal and legislation science in Ukraine in proposed context.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖЕБРАЦТВА
  (2017) ІЛЬЧЕНКО С.Ю.
  У статті розглянуто актуальні проблеми, пов’язані з розкриттям поняття організатора жебрацтва як виду професійного злочинця. У публікації висвітлюються основні питання, які стосуються кваліфікації організації жебрацтва за чинним законодавством України, що сприятиме формуванню дальших розвідок з удосконалення шляхів попередження, виявлення та розслідування професійних злочинів відповідного спрямування. In the article actual problems related to the disclosure of the organizer of the begging as a professional criminal. The publication highlights the key issues relating to the qualifications of the organisation of begging by the current legislation of Ukraine, which will facilitate further research aimed at better prevention, detection and investigation of crimes professional sootvetstvuyushie directions.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ В ІСТОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
  (2017) ГРИНЕНКО І.О.
  У статті проаналізовано поняття злочину, регламентоване в різні часи у кримінальному законодавстві, та наукові позиції вчених-криміналістів щодо визначення указаного поняття. Доведено необхідність проведення подальших наукових досліджень щодо визначення поняття злочину, з’ясування його правової природи, формулювання ознак та встановлення критеріїв співвідношення злочину і кримінального проступку. The article analyzes the concept of crime, regulated at different times in the criminal law, and scientific forensic scientists’ positions on the definition of the term. The necessity of further research on the definition of crime clarify its legal nature, formulation of features and establishing criteria for the ratio of crime and criminal offenses.
 • Item
  ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ХВОРОМУ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ У ПЕРІОД ІЗ ІХ СТ. ДО СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ.
  (2017) БЕРИЛО О.Г.
  У статті досліджуються загальні тенденції становлення та розвитку кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником у період із ІХ ст. до середини ХVІІІ ст. Розглянуто теоретичні та правові аспекти закріплення такої відповідальності в законодавстві, що діяло на землях сучасної Україні, обґрунтовано підходи щодо періодизації розвитку кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником у період із ІХ ст. до середини ХVІІІ ст. The article deals with the general tendencies of the formation and development of criminal liability for the failure to provide assistance to a sick medical worker from the 9th century by the middle of the eighteenth century. The theoretical and legal aspects of the consolidation of such liability in the legislation that acted on the lands of modern Ukraine and their own approaches to the periodization of the development of criminal liability for failure to provide sick care to a medical worker are substantiated from the 9th century by the middle of the XVIII century.
 • Item
  СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ
  (2017) БАБАНІНА В.В.
  Вивчається етимологічне походження та сучасне лексичне значення слова «кримінальний». Формулюється визначення поняття «кримінальне право», в основу якого закладається нормативістська концепція праворозуміння. Досліджуються ознаки поняття «закон» і «кримінальний закон». Визначається співвідношення кримінального права та кримінального закону. Ставиться дискусійне питання щодо коректності використання терміна «кримінальний закон». Обґрунтовується висновок, що кримінальне право та кримінальний закон співвідносяться як зміст і форма існування (вираження) цього змісту. Etymological origins and modern lexical meaning of the word “criminal” are studied. The definition of the concept of “criminal law” is formulated on the basis of the normative concept of legal understanding. Features of concepts “law” and “criminal law” are studied. The correlation of criminal law and Criminal Code is determined. The discussion on the correctness of using of the definition “criminal law” is raised. It is substantiated that criminal law and Criminal Code are correlated as the content and the form of existence (expression) of this content.
 • Item
  ПРОБАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ
  (2017) АЛЕКСЄЄВ І.С.
  У статті розглянуто вплив застосування пробації в установах виконання покарань на виправлення та ресоціалізацію засуджених, відтак на зниження рівня рецидивної злочинності в Україні та в зарубіжних країнах. У зв’язку із зазначеним проаналізовано зміст поняття «пенітенціарна пробація», досліджено питання взаємодії органу пробації з іншими державними органами та громадським сектором. This article reviews the influence of probation on prisoners’ resocialization and correction as well as reducing recidivism in Ukraine and abroad. For this purpose, the article analyzes cooperation between probation body and other state bodies and civil sector.
 • Item
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ШЛЯХІВ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
  (2017) АНДРУЩЕНКО Л.В.
  Статтю присвячено дослідженню процесів подальшого розвитку ринку страхування в Україні. Виділено окремий блок проблем, що гальмують позитивну динаміку на вітчизняному страховому ринку. Визначено ряд об’єктивних причин недостатнього його розвитку. Сформульовано першочергові завдання перспективного розвитку страхового ринку України. This article examines the processes of further development of the insurance market in Ukraine. A separate block of problems hindering the positive dynamics in the domestic insurance market. Defined number of objective reasons for lack of development of the insurance market. Formulated priorities perspective of the insurance market of Ukraine.
 • Item
  ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА НА ВІДШКОДУВАННЯ ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ КОШТІВ ЗА ВКЛАДАМИ
  (2017) ТАЦИШИН І.Б.; МАЗУР А.В.
  У статті розглянуто специфіку судового захисту права на відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами. Обґрунтовано необхідність внесення змін у чинне законодавство з метою чіткої регламентації підсудності справ за зверненнями фізичних осіб із позовними заявами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Проведено аналіз нормативно-правових актів та судової практики, якими визначається підсудність цієї категорії справ. The article deals with the specifics of judicial protection of the right to compensation deposit funds by the Deposit Guarantee Fund. The necessity of amending existing legislation to clearly regulate jurisdiction of cases on the appeals of individuals with a claim to the Deposit Guarantee Fund is grounded. The analysis of regulations and litigation of this category of cases jurisdiction is determined. Key words: investor, government.