ЮРИДИЧНИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Том 11, № 2/2021. LAW JOURNAL OF THE NATIONAL ACADEMY OF INTERNAL AFFAIRS Volume 11, No. 2/2021

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Legal regulation of the use of euthanasia: Foreign experience and Ukrainian realities. Правове регулювання застосування евтаназії: зарубіжний досвід й українські реалії
  (2021) Kulik, Tatiana O.; Кулик, Теятяна Олександрівна; Mironyuk, Tatiana O.; Миронюк, Тетяна Олександрівна
  The purpose of the study is to analyse the legal regulation of the use of euthanasia in foreign countries and to outline the prospects for the introduction of euthanasia in Ukraine. In the furtherance of this goal, it was necessary to perform the following tasks: to find out the content of the concept of euthanasia, to determine the constitutional basis for its introduction in foreign countries; to characterise the legal mechanisms for the introduction of euthanasia. The methodological basis of the research was a set of general scientific and special methods, and their complex application was aimed at achieving the goal and fulfilling the tasks of research. Constitutional and legal regulation of the use of euthanasia has also become the object of contemporary research in Ukraine. Мета статті – проаналізувати правову регламентацію застосування евтаназії в зарубіжних країнах, окреслити перспективи запровадження евтаназії в Україні. Для її досягнення необхідно було виконати такі завдання: з’ясувати зміст поняття евтаназії, визначити конституційні засади запровадження її в зарубіжних країнах; схарактеризувати правові механізми запровадження евтаназії. Методологічною основою дослідження стала сукупність загальнонаукових та спеціальних методів, прийомів і засобів наукового пізнання, причому комплексне їх застосування спрямоване на досягнення мети й виконання завдань дослідження. Конституційно-правова регламентація застосування евтаназії стала об’єктом і сучасних вітчизняних досліджень. Визначальним у цій статті є порівняльно-правовий метод, що дає змогу порівняти підходи до застосування евтаназії в різних країнах. За допомогою принципу прогнозування вдалося окреслити можливі наслідки застосування евтаназії в Україні.
 • Item
  Administrative and legal status of the state inspectorate for architecture and urban planning in proceedings on administrative offences provided for in Article 96 of the Code of Ukraine on Administrative Offences. Адміністративно-правовий статус Державної інспекції архітектури та містобудування в провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення
  (2021) Marchenko, Olena L.; Марченко, Олена Львівна
  Having analysed the reform in the field of urban planning, this study aims to investigate the administrative and legal status of the State Inspection of Architecture and Urban Planning in cases of administrative offenses provided for in Article 96 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the specifics of its powers; to systematize proposals for improving the activities of the State Inspection of Architecture and Urban Planning regarding proceedings, detection of violations and bringing to administrative responsibility under Article 96 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses. Проаналізувавши реформу у сфері містобудування, ставимо за мету в цій статті дослідити адміністративно-правовий статус Державної інспекції архітектури та містобудування в провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також особливості її повноважень; систематизувати пропозиції з удосконалення діяльності Державної інспекції архітектури та містобудування в провадженнях, виявленні порушень і притягненні до адміністративної відповідальності за ст. 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • Item
  Problems of legal regulation of control measures over employees. Проблеми правового регулювання заходів контролю за найманими працівниками
  (2021) Kravchenko, Igor M.; Кравченко, Ігор Миколайович
  У статті здійснено аналіз норм національного та європейського законодавства, практики Європейського суду з прав людини й національних судів щодо захисту права працівників на приватне життя під час виконання трудових функцій. Досліджено проблему збереження «приватної автономії» працівників під час здійснення роботодавцем контролю за виконанням таких функцій із застосуванням технічних засобів і способів. Аргументовано необхідність нормативного визначення меж обмеження прав і свобод працівників в умовах такого контролю.
 • Item
  Recognition of inadmissibility of evidence obtained in the course of monitoring the commission of an offence in criminal proceeding in the field of official activities. Визнання недопустимими доказів, отриманих у ході контролю за вчиненням злочину, у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері службової діяльності
  (2021) Gladiy, Eugene V.; Гладій, Євген Васильович
  The purpose of the study is to consider the problems of ensuring the admissibility of evidence obtained in the course of monitoring the commission of an offence in criminal proceedings concerning crimes in the sphere of official activities. Attention is focused on the fact that the institute of secret investigative (search) actions has a double operational-search and criminal procedural content, since operational-search measures were the basis of secret (investigative) search measures by transforming the procedure for their implementation, which differs in the subjects and directions of further use of the information obtained. Мета статті – розглянути проблеми забезпечення допустимості доказів, отриманих у ході здійснення контролю за вчиненням злочину під час кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності. Увагу акцентовано на тому, що інститут негласних слідчих (розшукових) дій має подвійний оперативно-розшуковий та кримінальний процесуальний зміст, оскільки оперативно-розшукові заходи було покладено в основу негласних (слідчих) розшукових заходів шляхом трансформації порядку їх проведення, що різниться суб’єктами та напрямами подальшого використання отриманих відомостей.
 • Item
  Modern possibilities of forensic examination in the process of investigation of crimes in the field of computer systems and telecommunication networks. Сучасні можливості судової експертизи в процесі розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
  (2021) Teplytskyi, Bronislav B.; Теплицький, Броніслав Броніславович
  The purpose of the study is to investigate the current issues of attracting special knowledge in the investigation of crimes in the use of computer systems and telecommunication networks. The methodological basis of the study is the use of a set of methods and methodological approaches, in particular: formal legal, structural-functional, system and comparative legal, analysis, synthesis, forecasting, etc. As part of the coverage of problematic issues in the fight against computer crime, negative factors that are common in Ukraine are highlighted. Мета статті полягає в дослідженні актуальних питань залучення спеціальних знань під час розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Методологічною основою дослідження є використання комплексу методів і методичних підходів, зокрема: формально-юридичного, структурно-функціонального, системного й порівняльно-правового, аналізу, синтезу та прогнозування тощо. У межах висвітлення проблемних питань боротьби з комп’ютерною злочинністю виокремлено негативні чинники, що поширені саме в Україні.
 • Item
  The identity of the criminal as an element of the forensic characteristics of the crime under Article 368 of the Criminal Code of Ukraine. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочину, передбаченого статтею  368 Кримінального кодексу України
  (2021) Polyakh, Anatoly M.; Полях, Анатолій Михайлович
  The purpose of this research is a systematic analysis of the identity of the criminal as an element of the forensic characteristics of the crime provided for in Article 368 of the Criminal Code of Ukraine. Terminological, systemic-structural, formal-logical, comparative-legal, statistical methods were used during the processing of materials in the research. It has been proven that the identity of the criminal is one of the most important elements of the forensic characterization of the crimes provided for in Article 368 of the Criminal Code of Ukraine. It was determined that the criminal's identity as an element of his forensic characteristics in the case of acceptance of an offer, promise or receipt of an unlawful benefit is distinguished by specific features in the set of biological, psychological and social properties of the individual. It is claimed that criminals of this kind are: mostly men, who in most cases occupy managerial positions; persons with a low level of cultural awareness, focused on meeting personal financial and economic needs, commit crimes mostly alone, less often in small groups of persons, more often as an official, and one who provides or offers to provide an illegal benefit, while equally trying to hide the commission of such crimes. The necessity of studying stly alone, less often in small groups of persons, more often as an official, and one who provides or offers to provide an illegal benefit, while equally trying to hide the commission of such crimes. The necessity of studying all elements of their forensic characteristics and establishing relationships between them is substantiated. Метою цієї статті є системний аналіз особи злочинця як елементу криміналістичної характеристики злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України. Під час опрацювання матеріалів статті застосовано термінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно- правовий і статистичний методи. Обґрунтовано, що особа злочинця є одним із найважливіших елементів криміналістичної характеристики злочинів, передбачених статтею 368 Кримінального кодексу України. Визначено, що особа злочинця як елемент її криміналістичної характеристики в разі прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди вирізняється специфічними ознаками в сукупності біологічних, психологічних і соціальних рис особистості. Аргументовано, що особою злочинця в таких злочинах є: переважно чоловіки, які здебільшого обіймають керівні посади; особи з низьким рівнем культурної свідомості, орієнтовані на задоволення особистих фінансово-економічних потреб, вчиняють злочин переважно одноосібно, інколи нечисленними групами осіб, часто як службова особа або яка надає чи пропонує надати неправомірну вигоду, причому однаково намагаються приховати вчинення такого роду злочинів. Обґрунтовано потребу в дослідженні всіх елементів їх криміналістичної характеристики та встановлення кореляційних зв'язків між ними.
 • Item
  The system of organs of state power for the protection of human rights in the sphere of national security. Система органів державної влади щодо забезпечення прав людини у сфері національної безпеки
  (2021) Chizhov, Denis A.; Чижов, Денис Анатолійович
  The purpose of the study is to provide scientifically based conclusions on the definition of the system of state authorities for protecting human rights in the field of national security in the context of modern challenges and threats based on scientific research. The methodological basis of the study is a complete and coordinated system of methods, which allowed properly analysing the subject matter, in particular, methods of analysis, synthesis, induction, and deduction were used. The theoretical basis of this publication is the papers by Ukrainian researchers devoted to the study of state authorities on the protection of human rights in the field of national security. Мета статті – на підставі наукового дослідження надати науково обґрунтовані висновки стосовно визначення системи органів державної влади із забезпечення прав людини у сфері національної безпеки в умовах сучасних викликів і загроз. Методологічне підґрунтя наукової статті становить цілісна й узгоджена система методів, що дала змогу належно проаналізувати предмет дослідження, зокрема використано наукові методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції. Теоретичним підґрунтям цієї публікації стали праці вітчизняних учених, присвячені дослідженню органів державної влади щодо забезпечення прав людини у сфері національної безпеки.
 • Item
  Methodological foundations of the cognition of children's rights. Методологічні засади пізнання прав дитини
  (2021) Maksymenko, Olena V.; Максименко, Олена Василівна
  The purpose of the study is to explore techniques and methods of the cognition of legal phenomena, scientific analysis of children's rights as a legal phenomenon, identification of general patterns, and formalisation and generalisation of children's rights at the world and national levels. The methodological basis of the study was the use of a set of methods necessary for the implementation of the scientific goal and the fulfilment of the tasks set, in particular: analysis of the rights of the child in international documents and legislation of Ukraine, the method of generalisation, hermeneutics regarding the interpretation and processing of texts of normative and doctrinal sources, and other philosophical, general scientific, and special methods. Метою статті є дослідження прийомів і способів пізнання правових явищ, науковий аналіз прав дитини як правового явища, виявлення загальних закономірностей, формалізація та узагальнення прав дитини на світовому й загальнодержавному рівнях. Методологічною основою публікації стало застосування комплексу методів, необхідних для реалізації наукової мети й виконання поставлених завдань, зокрема: метод аналізу прав дитини в міжнародних документах і законодавстві України, метод узагальнення, герменевтики щодо тлумачення та опрацювання текстів нормативних і доктринальних джерел, а також інші філософські, загальнонаукові та спеціальні методи.
 • Item
  Modern rule of law: Basic approaches to understanding. Сучасна правова держава: основні підходи до розуміння
  (2021) Kopcha, Vasyl V.; Копча, Василь Васильович
  The modern state governed by the rule of law in the Western legal tradition differs in a number of characteristics (instrumental and substantive), firstly, from its retrospective analogues (for example, the states of the Middle Ages), and secondly, from the understanding and perception of the state in other legal (and cultural) traditions, for example, Islamic. In addition, the process of globalisation and other features of the 21st century require mainly new approaches to understanding the state as a social phenomenon, the relevance of which remains despite significant improvements on this issue in Soviet and Ukrainian legal science. During the Soviet era, one of the most fundamental was the work of V. O. Tenenbaum “The State: a System of Categories” (1971), however, like other works of this period; its content was built on the opposition of the essence of the socialist and bourgeois states. Сучасна правова держава в західній правовій традиції за низкою характеристик (інструментальних і сутнісних) вирізняється, по-перше, від ретроспективних її аналогів (наприклад, держав середньовіччя), по-друге, від розуміння та сприйняття держави в інших правових (і культурних) традиціях, наприклад ісламській. Крім того, процес глобалізації та інші ознаки ХХІ століття потребують переважно нових підходів до розуміння держави як суспільного феномену, актуальність дослідження якого зберігається попри значний доробок із цього питання в радянській та українській правничій науці. За часів СРСР однією з найґрунтовніших була праця В. О. Тененбаума “Держава: система категорій” (1971), однак, як й інші праці цього періоду, її зміст було вибудувано на протиставленні сутності соціалістичної та буржуазної держав.