Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Experience of Individual European Countries in Building a System to Prevent Money Laundering. Досвід окремих країн Європейського Союзу з побудови системи запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
  (2022) Kundelska, Iryna S.; Кундельська, Ірина Сергіївна
  Ukraine as a European state implements a set of strategic measures for economic development on a global platform, collecting, processing and analysing information about suspicious financial transactions that may be related to money laundering, but the prevention mechanisms are not effective enough and the ranges of such crime pose a real threat to the national security of the country, which determines the relevance of this study. The purpose of the study is to comprehensively analyse foreign strategies to prevent money laundering and, accordingly, consider the possibility of implementing certain measures in the legal plane of the Ukrainian state. In the course of the entire study, a group of general logical methods was used – comparison, analysis, synthesis, and generalisation, which allowed objectively assessing the level and effectiveness of national and legal phenomena to prevent illegal legitimisation by foreign states, which is carried out both on the territory of the country and abroad. Україна як європейська держава реалізовує комплекс стратегічних заходів з розвитку економіки на світовій платформі, здійснюючи збір, обробку й аналіз інформації щодо підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, проте механізми запобігання є недостатньо дієвими, а ступінь поширення такої злочинності становить реальну загрозу для національної безпеки країни, що визначає актуальність дослідження вказаного питання. Метою статті є всебічний аналіз зарубіжних стратегій із запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та розгляд можливості імплементації окремих заходів у правову площину української держави.
 • Item
  Ancient Origins of the Methodology of Modern Evidence Law. Античні витоки методології сучасного доказового права
  (2022) Vandzhurak, Roman V.; Ванджурак, Роман Васильович
  The course towards Ukraine’s European integration provides for the harmonisation of national and European law, starting with the cultural and traditional foundations of the latter, laid down in the era of antiquity. In addition, according to the analysis of current issues in the field of modern evidence law, the main sources of methodological contradictions in approaches to its solution go back to their historical roots in this particular era. Accordingly, it seems appropriate to study the ancient origins of both the methodology of legal argumentation itself and the modern technique of its effective application. Moreover, these issues are still insufficiently investigated. Актуальність статті полягає в тому, що курс на євроінтеграцію України передбачає гармонізацію національного та європейського права, починаючи з культурно-традиційних основ останнього, закладе-них ще в епоху Античності. На підставі вивчення проблематики у сфері сучасного доказового права констатовано, що методологічні суперечності в підходах до її вирішення сягають своїм історичним корінням саме цієї епохи. Досліджено античні витоки як власне методології юридичної аргументації, так і сучасної техніки її ефективного застосування. Метою статті є виявлення логічних підвалин доказового міркування, які є надбанням античної думки та можуть бути ефективно використані під час розроблення сучасних методів юридичного доказування.
 • Item
  Genesis of Counterintelligence Activities of Border Authorities and Units of Ukraine. Генезис проведення контррозвідувальних заходів прикордонними органами та підрозділами України
  (2022) Tyshchuk, Viktor V.; Тищук, Віктор Володимирович
  The relevance of the study is conditioned by the investigation and delineation of counterintelligence powers of border authorities and units of Ukraine in different historical periods, determining the areas of their development. The paper is devoted to the study of historical aspects of the development of counterintelligence activities of border agencies, and national and state security bodies on the territory of Ukraine, in particular, the history of transformation of the relevant units and their powers. It is noted that the study of the history of the establishment and functioning of national special services is of practical importance and can become relevant when adjusting the national security strategy. The purpose of the study is to analyse the historical aspects of the development of counterintelligence activities and counterintelligence measures by border authorities and units on the territory of Ukraine in light of retrospective changes in national special services. Актуальність статті полягає в дослідженні повноважень контррозвідувального спрямування прикордон-них органів і підрозділів України в різні історичні періоди, визначенні напрямів їх розвитку. Висвітлено історичні аспекти контррозвідувальної діяльності прикордонних органів, а також органів національної та державної безпеки на території України, зокрема трансформації відповідних підрозділів та їхніх повнова-жень. Наголошено, що результати вивчення історії становлення та функціонування національних спеці-альних служб мають практичне значення, адже можуть бути використані під час коригування стратегії національної безпеки. Мета статті – проаналізувати історичні аспекти розвитку здійснення контррозвіду-вальної діяльності та проведення контррозвідувальних заходів прикордонними органами й підрозділами на території України у контексті ретроспективних змін національних спеціальних служб.
 • Item
  History, Current State, and Prospects of Development of Unmanned Aerial Vehicles as a Technical and Forensic Tool and Object of Forensic Research. Історія, сучасний стан і перспективи використання безпілотних літальних апаратів як техніко-криміналістичного засобу та об’єкта криміналістичного дослідження
  (2022) Yefimenko, Ihor M.; Єфіменко, Ігор Миколайович; Sakovskyi, Andrii A.; Саковський, Андрій Анатолійович
  The relevance of the study is conditioned by the scientific originality and practical significance of using modern capabilities of unmanned aerial vehicles by law enforcement agencies. The purpose of the study is to investiga-te the history, current state, and prospects of development of the unmanned aerial vehicle as a technical and forensic tool and object of forensic science. The study is based on the dialectical method of cognition of social and legal phenomena and concepts. Along with it, such general scientific and special research methods as historical, comparative legal, system and structural, sociological, statistical, logical, and other modern approa-ches were used, allowing the study to formulate assumptions and draw conclusions.Актуальність теми дос-лідження зумовлена науковою новизною та практичною значущістю використання сучасних можливостей безпілотних літальних апаратів органами правопорядку. Метою статті є дослідження історії, сучасного стану та перспектив розвитку використання безпілотного літального апарату як техніко-криміналістично-го засобу та об’єкта криміналістичного дослідження. Основою методологічного інструментарію слугував діалектичний метод пізнання соціальних і правових явищ та понять. Поряд з ним застосовано такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, як історичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, соціологічний, статистичний, логічний та інші сучасні методи дослідження.
 • Item
  Social-Wide Prevention Measures in Relation to Vandalism in The Modern Context. Заходи загальносоціальної профілактики вандалізму в умовах сьогодення
  (2022) Dobroskok, Andrii Yu.; Доброскок, Андрій Юрійович
  At the present stage of development of society, the problem of vandalism does not lose its relevance, but is actively developing, expressing itself in new forms (vandalism in relation to landscaping, outdoor lighting, and small architectural forms, vandalism in relation to Jewish monuments – antisemitism). Nowadays, vandalism reigns in various spheres of public relations with the participation of all segments of the population, the legal nature of this pheno-menon is constantly developing, improving, and does not correspond to the conventional le-gal interpretation. Thus, the purpose of the study is to consider and characterise measures of socialwide prevention aimed at effectively preventing the commission of vandalism in modern conditions. The methodolo-gical basis of the study consists of dialectical, formal logical, system and structural, and statistical methods. На сучасному етапі розвитку суспільства проблема вандалізму не втрачає актуальності, адже означена появою нових форм цього протиправного явища (вандалізм щодо озеленення, зовнішнього освітлення та малих архітектурних форм, вандалізм стосовно єврейських пам’яток -антисемітизм). Нині вандалізм наявний у різних сферах суспільних відносин за участю всіх прошарків населення. Правова природа цього явища постійно розвивається, удосконалюється та не відповідає традиційному юридичному тлумаченню. Метою статті є розгляд і характеристика заходів загальносоціальної профілактики, що спрямовані на ефективне запобігання вчиненню вандалізму в умовах сучасності.
 • Item
  Interrogation Tactics for Underage Victims of Domestic Violence. Тактика допиту неповнолітніх потерпілих від домашнього насильства
  (2022) Botnarenko, Iryna A.; Ботнаренко, Ірина Анатоліївна
  Conducting an interrogation of minors who have suffered from domestic violence, conside-ring the special procedural situation of the latter and the threatening trends in the growth of these offences, determines the need to develop tactical features and formulate the optimal sequence of implementation of this investigative (search) action, so the relevance of this study does not raise objections. The purpose of the study is to investigate the procedural, tactical, and psychological features of conducting an interrogation of underage victims of domestic violence and formulate appropriate scientific and practical recommendations for timely and high-quality implementation of this investigative (search) action. To highlight the specifics of the stages of conducting such an interrogation, to reveal the specifics of organ-ising preparation for the interrogation of underage victims, and on this basis to formulate appropriate scientific and practical recommendations. Find out the possibility and conditions for conducting remote interrogation of underage victims of domestic violence. Outline the main questions that need to be answered during the interrogation of an undera-ge victim of domestic violence. Проведення допиту неповнолітніх осіб, які постраждали від домаш-нього насильства, означене особливим процесуальним становищем останніх та загро-зливими тенденціями до збільшення кількості вказаних правопорушень, що актуалізує потребу в розробленні тактичних особливостей і визначенні оптимального алгоритму здійснення цієї слідчої (розшукової) дії. Мета статті – дослідити процесуальні, тактичні та психологічні особливості проведення допиту неповнолітніх потерпілих від домаш-нього насильства та сформулювати відповідні науково-практичні рекомендації щодо його своєчасного і якісного здійснення. Розкрито особливості етапів проведення цього допиту, специфіку підготовки до нього, на підставі чого сформульовано відповідні нау-ково-практичні рекомендації. Визначено умови проведення дистанційного допиту неповнолітніх потерпілих від домашнього насильства. Окреслено коло основних запи-тань, на які необхідно отримати відповіді під час проведення зазначеного допиту.
 • Item
  Forensic Classification of Documents. Криміналістична класифікація документів
  (2022) Sezonov, Viktor S.; Сезонов, Віктор Станіславович; Sezonova, Olha M.; Сезонова, Ольга Миколаївна
  The relevance of the study is conditioned by the major legal significance of documents in criminal science, since they are an evidence base, means of certifying certain facts, and their diverse variability and constant processes of change against the background of global informatisation. Based on the above, the purpose of the study is to analyse the conceptual category of the term “document” and its proportionality with such categories as criminalis-tics, forensic documentation, and criminal offences; in addition, the main task of the study is to build a variable and structured classification of documents, which is necessary for its practical application in document science in the field of forensic science. The systematic approach was central, and the methods of terminological analysis, analysis, synthesis, and comparison were also used. The study result is the presentation of variable forensic classifi-cations of documents on the basis of a number of grounds that were analysed and investi-gated by analysing the doctrine in the works of researchers and authors, with the subse-quent determination of the advantages and disadvantages of each approach to classificati-on and based on the comparative analysis and comparison of data on the proposal of the most dominant classification structure of documents. The study of the forensic classification of documents, highlighting the optimal approach, will simplify their further use in the theory of criminalistics and in practice, directly during the investigation of criminal offences. The results can also be used in the course of the investigator’s work at a particular stage of the investigation, determining the subject and tactical advancement of investigative actions. Актуальність статті зумовлена значущістю ролі документів у криміналістиці, їх варіа-тивністю та постійними процесами змін на тлі світової інформатизації. Мета досліджен-ня полягає в аналізі змісту поняття «документ» крізь призму його співмірності з такими категоріями, як «криміналістика», «криміналістичне документознавство» та «кримі-нальні правопорушення», а також побудові варіативної та структурованої класифікації документів, що необхідна для її практичного застосування в документоведенні у сфері криміналістичної науки. Основними методами, які використано в процесі дослідження, є систематичний, методи термінологічного аналізу, синтезу та порівняння. На підставі результатів вивчення наукової доктрини в цій сфері наведено варіативні криміналістич-ні класифікації документів, визначено переваги й недоліки кожного підходу до класифі-кації. Обґрунтовано найбільш прийнятну класифікацію структури документів.Доведено, що дослідження криміналістичної класифікації документів, зокрема визначення опти-мального підходу, дозволить спростити подальше їх використання в теорії криміналіс-тики й на практиці, безпосередньо під час розслідування кримінальних правопору-шень. Результати дослідження також можуть бути використані в процесі роботи слід-чого на певному етапі розслідування, визначення предмета й тактичного просування слідчих дій.
 • Item
  International Experience of Criminal Law Countering the Legalisation (Laundering) of Property Obtained by Criminal Means: Retrospective and Current Trends. Міжнародний досвід кримінально-правової протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом: ретроспектива та сучасні тенденції
  (2022) Жук, Ілона Василівна; Zhuk, Ilona V.; Каліж, Агнешка; Kaliz, Agnieszka
  The problem of countering the money laundering has always been in the centre of attention of law enforcement, financial authorities, and international organisations. It has become particularly relevant in the context of the COVID-19 pandemic, which has reoriented finan-cial activities to the use of new modern technologies, changed economic processes, open-ing up new ways to obtain criminal proceeds. The purpose of the study is to investigate the current state of international regulation in the field of criminal law counteraction to the legali-sation (laundering) of property obtained by criminal means. Methodological tools include the dialectical method of scientific cognition, formal and legal, system and structural, and com-parative and legal methods. The implementation of a systematic analysis of international legislation in the field of countering money laundering provided the following conclusions: 1) the conceptual basis for effective counteraction to the laundering of “dirty” property is inter-national cooperation, within which the establishment of a national system of legal norms took place; 2) international anti-money laundering legislation is sufficiently unified, the pro-visions of legal acts are mutually agreed and do not contain fundamental contradictions, in particular, regarding the description of objective and subjective signs of legalisation; 3) inter-national standards are mainly advisory in nature, but countries adhere to the requirements for their implementation; 4) among the measures to prevent legalisation, the following are of the greatest interest: creation of a register of beneficial owners; development of standards designed to ensure integrity in the work of public and private organisations; introduction of a mechanism for monitoring the use of virtual currencies, etc. The results and suggestions presented in the study can be used in the further development of criminal law mechanisms to counteract the legalisation (laundering) of property obtained by criminal means. Проб-лема протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, завжди перебувала в центрі уваги правоохоронних, фінансових органів і міжнародних органі-зацій. Особливої актуальності вона набула в умовах пандемії COVID-19, яка переорі-єнтувала фінансову діяльність на застосування нових сучасних технологій, змінила економічні процеси, відкривши нові шляхи отримання злочинних доходів. Метою статті є дослідження сучасного стану міжнародного регулювання у сфері кримінально-право-вої протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом. Методо-логічний інструментарій становлять діалектичний метод наукового пізнання, формаль-но-юридичний, системно-структурний та порівняльно-правовий методи. Здійснення системного аналізу міжнародного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів дало змогу дійти таких висновків: 1) концептуальним базисом ефективної про-тидії відмиванню “брудного” майна є міжнародне співробітництво, у межах якого відбу-валося становлення національної системи правових норм; 2) міжнародне антилегалі-заційне законодавство є достатньо уніфікованим, положення правових актів взаємно узгоджені й не містять принципових суперечностей, зокрема, щодо опису об’єктивних та суб’єктивних ознак легалізації; 3) міжнародні стандарти мають переважно рекомен-даційний характер, однак країни дотримуються приписів щодо їх імплементації та подальшого виконання; 4) серед заходів запобігання легалізації найбільший інтерес становлять такі: створення реєстру бенефіціарних власників; розробка стандартів, призначених для забезпечення сумлінності в роботі публічних та приватних організа-цій; запровадження механізму моніторингу використання віртуальних валют тощо. На-ведені в роботі результати і пропозиції можуть бути використані під час подальшого розроблення кримінально-правових механізмів протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом.
 • Item
  Features of Intelligence-Gathering Counteraction to Crimes Related to Gambling Business. Особливості оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом
  (2022) Serhieieva, Diana B.; Сергєєва, Діана Борисівна; Toporetska, Zoriana M.; Топорецька, Зоряна Миколаївна
  The relevance of the study is conditioned by the fact that the authors comprehensively investigatedthe issues of intelligence-gathering counteraction to crimes related to gambling business, after the legalisation of gambling in Ukraine in 2020. The study clearly identified and described all the elements of the system of countering the-se crimes: crime prevention, crime detection, and response to crimes. The purpose of the study is to investig-ate the features of intelligence-gathering counteraction to crimes related to gambling in order to increase the effectiveness of counteraction to such crimes. To achieve this goal, the study used general scientific and spe-cial legal methods: the general dialectical method of scientific cognition of phenomena and their ties; formal and legal (dogmatic or legal and technical); system and structural; comparative law; generalisation.The system of intelligence-gathering counteraction to crimes related to gambling business includes: crime prevention, crime detection, and response to crime. Prevention of gambling-related crimes includes actions and intelligence-gat-hering measures for general and individual prevention. Detection of crimes related to gambling is carried out by operational units during intelligence-gathering activities to identify and suppress predicate crimes. Response to identified crimes includes documenting criminal activity and transferring materials to the appropriate investigati-ve unit for making a decision on the initiation of criminal proceedings. The authors propose specific mecha-nisms for intelligence-gathering counteraction to crimes related to gambling. Актуальність статті полягає в тому, що автори комплексно дослідили питання оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом, після легалізації грального бізнесу в Україні 2020 року. Метою дослідження є вивчен-ня особливостей оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом, задля під-вищення ефективності цієї протидії. Досягненню поставленої мети сприяло використання загальнонау-кових і спеціальних юридичних методів: загальний діалектичний метод наукового пізнання явищ та зв’яз-ків між ними; формально-правовий (догматичний або юридико-технічний); системно-структурний; порів-няльно-правий; метод узагальнення. Розглянуто такі складові системи оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом: запобігання злочинам, виявлення злочинів і реагування на злочин. Запобігання злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом, передбачає здійснення дій та реалізацію оперативно-розшукових заходів загальної та індивідуальної профілактики. Виявлення злочинів, пов’яза-них з гральним бізнесом, здійснюють оперативні підрозділи під час проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення та припинення предикатних злочинів. Реагування на виявлені злочини передбачає документування злочинної діяльності й передачу матеріалів до відповідного слідчого підрозділу для прийняття рішення про початок кримінального провадження. Практична значущість результатів дослід-ження полягає в тому, що в статті запропоновано конкретні механізми оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом.
 • Item
  Interdependence of Marginality and Anomie. Взаємозалежність маргінальності та аномії
  (2022) Tymoshenko, Vira I.; Тимошенко, Віра Іванівна
  The causes, characteristics, and consequences of marginality and anomie, their mutual influence and connec-tion are considered. Anomie is essentially a complex of social and cultural pathologies that affect society.Legal anomie has distinctive features. Marginality can be considered as a state of the individual, which implies its exclusion from social structures and generates uncertainty of social positions, which affects the consciousness of the person, their lifestyle and actions. Marginality underlies disorganisation and reorganisation processes in the life of society, it contributes to the emergence of anomie, the grounds of which generally consist in the discrepancy between the dominant ideology of priority of law and limited legal means and ways of satisfying life’s needs. The consequence of anomie may be a sharp increase in the crime rate. Therefore, the study of marginality as a prerequisite for anomie is justified and relevant. The purpose of the study is to identify factors of marginal behaviour that have a destructive, even criminogenic potential; focusing on the fact that marginality destabilises social relations, leads to conflicts, offences, and anomie. The methodological basis of the study is a system of philosophical and ideological, general scientific and special scientific principles and methods, in particular: the principles of objectivity, concreteness, complexity; dialectical, formal and logical, systemic, structural and functional methods. The conclusions indicate that marginality is one of the causes of anomie, which, in turn, contributes to the further marginalisation of society. The scientific originality of the study is determined by the totality of the formulated conclusions and consists in explaining the interdependence of marginality and anomie, identifying ways to neutralise anomie processes through the practical implementation of the principles of the rule of law, legal equality, and eliminating the causes of marginal behaviour. The study results contribute to identifying ways to influence people who are prone to marginal behaviour, improving the means and methods of overcoming anomie in society, and reducing the manifestations of illegal behaviour. This indicates their practical significance.Розглянуто причини, характерні риси й наслідки маргінальності та аномії, їх взаємовплив і взаємозв’язок. Доведено, що аномія становить комплекс соціальних і культурних патологій, які вражають суспільство. Правова аномія означена певною специфікою. Маргінальність мож-на розглядати як стан особи, що передбачає її виключення із соціальних структур і спричиняє невизна-ченість соціальних позицій, що позначається на свідомості особи, її способі життя та діях. Маргінальність слугує основою дезорганізаційних і реорганізаційних процесів у житті суспільства, зумовлюючи появу аномії як наслідку розбіжності між домінуючою ідеологією пріоритетності права й обмеженими легаль-ними засобами та способами задоволення життєвих потреб, що може призводити до різкого зростання рівня злочинності. Обґрунтовано актуальність дослідження маргінальності саме як передумови аномії. Метою роботи є визначення факторів маргінальної поведінки, що мають руйнівний, навіть криміногенний потенціал; зосередження уваги на тому факті, що маргінальність дестабілізує суспільні відносини, приз-водить до конфліктів, правопорушень та аномії. Методологічною основою статті стала система філософ-сько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових принципів і методів, зокрема: принципи об’єктивності, конкретності, комплексності; методи діалектичний, формально- логічний, системний, структурно-функціональний. У висновках констатовано, що маргінальність є однією з причин аномії, яка своєю чергою сприяє подальшій маргіналізації суспільства. Наукова новизна статті полягає в поясненні взаємозалежності маргінальності й аномії, визначенні способів нейтралізації аномічних процесів через практичну реалізацію принципів верховенства права, правової рівності й усунення причин маргінальної поведінки. Результати дослідження сприятимуть віднайденню оптимальних шляхів впливу на осіб, схиль-них до маргінальної поведінки, удосконаленню засобів і методів подолання аномії в суспільстві та змен-шенню виявів протиправної поведінки, що підтверджує їхню практичну значущість.