International Experience of Criminal Law Countering the Legalisation (Laundering) of Property Obtained by Criminal Means: Retrospective and Current Trends. Міжнародний досвід кримінально-правової протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом: ретроспектива та сучасні тенденції

Abstract
The problem of countering the money laundering has always been in the centre of attention of law enforcement, financial authorities, and international organisations. It has become particularly relevant in the context of the COVID-19 pandemic, which has reoriented finan-cial activities to the use of new modern technologies, changed economic processes, open-ing up new ways to obtain criminal proceeds. The purpose of the study is to investigate the current state of international regulation in the field of criminal law counteraction to the legali-sation (laundering) of property obtained by criminal means. Methodological tools include the dialectical method of scientific cognition, formal and legal, system and structural, and com-parative and legal methods. The implementation of a systematic analysis of international legislation in the field of countering money laundering provided the following conclusions: 1) the conceptual basis for effective counteraction to the laundering of “dirty” property is inter-national cooperation, within which the establishment of a national system of legal norms took place; 2) international anti-money laundering legislation is sufficiently unified, the pro-visions of legal acts are mutually agreed and do not contain fundamental contradictions, in particular, regarding the description of objective and subjective signs of legalisation; 3) inter-national standards are mainly advisory in nature, but countries adhere to the requirements for their implementation; 4) among the measures to prevent legalisation, the following are of the greatest interest: creation of a register of beneficial owners; development of standards designed to ensure integrity in the work of public and private organisations; introduction of a mechanism for monitoring the use of virtual currencies, etc. The results and suggestions presented in the study can be used in the further development of criminal law mechanisms to counteract the legalisation (laundering) of property obtained by criminal means. Проб-лема протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, завжди перебувала в центрі уваги правоохоронних, фінансових органів і міжнародних органі-зацій. Особливої актуальності вона набула в умовах пандемії COVID-19, яка переорі-єнтувала фінансову діяльність на застосування нових сучасних технологій, змінила економічні процеси, відкривши нові шляхи отримання злочинних доходів. Метою статті є дослідження сучасного стану міжнародного регулювання у сфері кримінально-право-вої протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом. Методо-логічний інструментарій становлять діалектичний метод наукового пізнання, формаль-но-юридичний, системно-структурний та порівняльно-правовий методи. Здійснення системного аналізу міжнародного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів дало змогу дійти таких висновків: 1) концептуальним базисом ефективної про-тидії відмиванню “брудного” майна є міжнародне співробітництво, у межах якого відбу-валося становлення національної системи правових норм; 2) міжнародне антилегалі-заційне законодавство є достатньо уніфікованим, положення правових актів взаємно узгоджені й не містять принципових суперечностей, зокрема, щодо опису об’єктивних та суб’єктивних ознак легалізації; 3) міжнародні стандарти мають переважно рекомен-даційний характер, однак країни дотримуються приписів щодо їх імплементації та подальшого виконання; 4) серед заходів запобігання легалізації найбільший інтерес становлять такі: створення реєстру бенефіціарних власників; розробка стандартів, призначених для забезпечення сумлінності в роботі публічних та приватних організа-цій; запровадження механізму моніторингу використання віртуальних валют тощо. На-ведені в роботі результати і пропозиції можуть бути використані під час подальшого розроблення кримінально-правових механізмів протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом.
Description
Keywords
international standards, anti-laundering legislation, criminal proceeds, terrorist financing, implementation, міжнародні стандарти, антилегалізаційне законодавство, злочинні доходи, фінансування тероризму, імплементація
Citation