Interdependence of Marginality and Anomie. Взаємозалежність маргінальності та аномії

Abstract
The causes, characteristics, and consequences of marginality and anomie, their mutual influence and connec-tion are considered. Anomie is essentially a complex of social and cultural pathologies that affect society.Legal anomie has distinctive features. Marginality can be considered as a state of the individual, which implies its exclusion from social structures and generates uncertainty of social positions, which affects the consciousness of the person, their lifestyle and actions. Marginality underlies disorganisation and reorganisation processes in the life of society, it contributes to the emergence of anomie, the grounds of which generally consist in the discrepancy between the dominant ideology of priority of law and limited legal means and ways of satisfying life’s needs. The consequence of anomie may be a sharp increase in the crime rate. Therefore, the study of marginality as a prerequisite for anomie is justified and relevant. The purpose of the study is to identify factors of marginal behaviour that have a destructive, even criminogenic potential; focusing on the fact that marginality destabilises social relations, leads to conflicts, offences, and anomie. The methodological basis of the study is a system of philosophical and ideological, general scientific and special scientific principles and methods, in particular: the principles of objectivity, concreteness, complexity; dialectical, formal and logical, systemic, structural and functional methods. The conclusions indicate that marginality is one of the causes of anomie, which, in turn, contributes to the further marginalisation of society. The scientific originality of the study is determined by the totality of the formulated conclusions and consists in explaining the interdependence of marginality and anomie, identifying ways to neutralise anomie processes through the practical implementation of the principles of the rule of law, legal equality, and eliminating the causes of marginal behaviour. The study results contribute to identifying ways to influence people who are prone to marginal behaviour, improving the means and methods of overcoming anomie in society, and reducing the manifestations of illegal behaviour. This indicates their practical significance.Розглянуто причини, характерні риси й наслідки маргінальності та аномії, їх взаємовплив і взаємозв’язок. Доведено, що аномія становить комплекс соціальних і культурних патологій, які вражають суспільство. Правова аномія означена певною специфікою. Маргінальність мож-на розглядати як стан особи, що передбачає її виключення із соціальних структур і спричиняє невизна-ченість соціальних позицій, що позначається на свідомості особи, її способі життя та діях. Маргінальність слугує основою дезорганізаційних і реорганізаційних процесів у житті суспільства, зумовлюючи появу аномії як наслідку розбіжності між домінуючою ідеологією пріоритетності права й обмеженими легаль-ними засобами та способами задоволення життєвих потреб, що може призводити до різкого зростання рівня злочинності. Обґрунтовано актуальність дослідження маргінальності саме як передумови аномії. Метою роботи є визначення факторів маргінальної поведінки, що мають руйнівний, навіть криміногенний потенціал; зосередження уваги на тому факті, що маргінальність дестабілізує суспільні відносини, приз-водить до конфліктів, правопорушень та аномії. Методологічною основою статті стала система філософ-сько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових принципів і методів, зокрема: принципи об’єктивності, конкретності, комплексності; методи діалектичний, формально- логічний, системний, структурно-функціональний. У висновках констатовано, що маргінальність є однією з причин аномії, яка своєю чергою сприяє подальшій маргіналізації суспільства. Наукова новизна статті полягає в поясненні взаємозалежності маргінальності й аномії, визначенні способів нейтралізації аномічних процесів через практичну реалізацію принципів верховенства права, правової рівності й усунення причин маргінальної поведінки. Результати дослідження сприятимуть віднайденню оптимальних шляхів впливу на осіб, схиль-них до маргінальної поведінки, удосконаленню засобів і методів подолання аномії в суспільстві та змен-шенню виявів протиправної поведінки, що підтверджує їхню практичну значущість.
Description
Keywords
conflict, offences, criminalisation, society, crisis, конфлікт, правопорушення, криміналізація, суспільство, криза
Citation