Ancient Origins of the Methodology of Modern Evidence Law. Античні витоки методології сучасного доказового права

Abstract
The course towards Ukraine’s European integration provides for the harmonisation of national and European law, starting with the cultural and traditional foundations of the latter, laid down in the era of antiquity. In addition, according to the analysis of current issues in the field of modern evidence law, the main sources of methodological contradictions in approaches to its solution go back to their historical roots in this particular era. Accordingly, it seems appropriate to study the ancient origins of both the methodology of legal argumentation itself and the modern technique of its effective application. Moreover, these issues are still insufficiently investigated. Актуальність статті полягає в тому, що курс на євроінтеграцію України передбачає гармонізацію національного та європейського права, починаючи з культурно-традиційних основ останнього, закладе-них ще в епоху Античності. На підставі вивчення проблематики у сфері сучасного доказового права констатовано, що методологічні суперечності в підходах до її вирішення сягають своїм історичним корінням саме цієї епохи. Досліджено античні витоки як власне методології юридичної аргументації, так і сучасної техніки її ефективного застосування. Метою статті є виявлення логічних підвалин доказового міркування, які є надбанням античної думки та можуть бути ефективно використані під час розроблення сучасних методів юридичного доказування.
Description
Keywords
evidence, methodology of law, legal argumentation, criteria of evidentiary value, sufficiency of evidence, докази, методологія права, юридична аргументація, критерії доказовості, достатність доказів
Citation