№1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В РАМКАХ СИСТЕМЫ ООН
  (2019) МАМЕДОВА ЖАЛЯ
  У статті розглядаються питання визначення та місця міжнародної міжурядової організації. Вказується, що це – міжнародне об’єднання, для досягнення певних цілей наділене власною міжнародною правосуб’єктністю державами і (або) іншими утвореннями, що володіють міжнародною правосуб’єктністю, засноване на підставі міжнародного договору або іншого документа відповідно до міжнародного права і яке, як правило, має у своєму розпорядженні систему органів, що діють на постійній основі. Крім того, вивчаються проблеми міжнародної правотворчості в рамках організацій, що входять у систему ООН. In this article the norm establishing system in the UN system is analyzed in the context of international-legal nature of these organizations and regarding the characters of the norm establishing activity. The information about different approaches of the representatives of the different states’ legal schools and their definitions to international organizations are also underlined in this article. The participation of the UN system organizations in the international norm establishing activity is appreciated in two directions: the norm establishing activity of the organizations and their participation in the states’ norm establishing process.
 • Item
  ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
  (2019) ЩЕРБАК І.А.
  У статті розглядаються теоретико-прикладні аспекти оскарження повідомлення про підозру. На підставі аналізу законодавства, матеріалів сучасної судової практики, наукових розробок у галузі кримінального процесу автор приходить до висновку, що слідчі судді під час встановлення порушень процесу (порядку) здійснення повідомлення про підозру та/або за відсутності обов’язкових елементів повідомлення про підозру повинні застосовувати ефективний спосіб захисту прав суб’єкта, що подав скаргу. За умови розгляду скарги щодо скасування повідомлення про підозру, що здійснена у провадженні, зареєстрованому в ЄРДР до 15 березня 2018 року, такий спосіб вбачається в задовільненні вимог скаржника в частині покладання на слідчого або прокурора зобов’язання вчинити дії щодо виключення з ЄРДР відомостей про повідомлення про підозру. The article discusses the theoretical and applied aspects of the implementation by the party of the defense of the right to appeal the notice of suspicion. Based on the analysis of legislation, materials of modern judicial practice, scientific developments in the field of criminal proceedings, the author comes to the following conclusions: 1) if the investigating judge found violations committed by the investigator or prosecutor when making a notice of suspicion, including the absence of mandatory elements of a notice of suspicion, then an effective way of protecting the rights of the subject of appeal must be applied; 2) when considering such a complaint in a criminal proceeding entered into the Unified Registry of Pre-Trial Investigations before March 15, 2018, the effective method of protection is to satisfy the claimant’s requirements regarding the obligation to exclude from the Registry information about the notification of suspicion.
 • Item
  ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
  (2019) ЛИСАЧЕНКО Є.І.
  У статті проведено порівняльне дослідження законодавства України та деяких зарубіжних країн щодо тимчасового доступу до речей і документів. Аналіз законодавства дав змогу виокремити загальні та відмінні риси регламентації тимчасового доступу до речей і документів у різних країнах. The article is devoted to the comparative study of the legislation of Ukraine and some foreign countries regarding temporary access to things and documents. The analysis of legislation allowed distinguishing the general and distinct features of the regulation of temporal access to things and documents in different countries.
 • Item
  УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
  (2019) КУДІНОВ С.С.
  У статті обґрунтовано необхідність удосконалення державної політики антитерористичної підготовки й особливу актуальність проблеми формування антитерористичної компетенції як фактора національної безпеки. Здійснено спробу визначити перспективні напрями її вирішення в умовах гібридно-інформаційних загроз. The article substantiates the need to improve the state policy of anti-terrorist training and the special urgency of the problem of the formation of antiterrorist competence as a factor of national security. An attempt was also made to identify promising areas for its solution in the context of hybrid information threats.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ЗАТРИМАННЯ НЕДОТОРКАННИХ І «ДРІБНИХ» КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШНИКІВ
  (2019) САЧКО О.В.
  У статті аналізуються проблеми забезпечення верховенства права під час застосування інституту затримання підозрюваного у разі здійснення особливого порядку кримінального провадження щодо осіб зі статусом недоторканності, а також під час провадження дізнання щодо кримінальних проступків. Розкрито пропозиції щодо вдосконалення особливих порядків кримінального провадження. The article analyses problems of the rule of law in the application of the Institute of detention of a suspect while making special order criminal proceedings against persons with the status of immunity, as well as in proceedings of inquiry regarding criminal misconduct. The proposals to improve the special procedures of criminal proceedings are disclosed.
 • Item
  ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОТИПРАВНЕ ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ
  (2019) ОПОЛІНСЬКИЙ А.О.
  У статті розглянуто проблему кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації; проаналізовано законодавство з цього питання. На основі певних змін до Кримінального кодексу України і спроб держави таким способом більш ефективно боротися з таким явищем, як рейдерство, автором висловлюється власна позиція з вищезазначеного питання. This article deals with the problem of criminal liability for the unlawful seizure of property of enterprises, institutions, organizations; the legislation on this issue is analyzed. On the basis of certain changes to the Criminal Code of Ukraine and attempts by the state to more effectively deal with such a phenomenon as raiding, the author expresses his own point of view on the above-mentioned question.
 • Item
  СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
  (2019) МОКЛЯК В.В.
  У статті досліджено стан наукового розроблення терористичної діяльності в Україні. Проаналізовано наукові праці, які містять відомості про дослідження терористичних злочинів і сучасні статистичні дані. Автор наводить ознаки сучасної терористичної діяльності в Україні. The article examines the state of scientific development of terrorist activities in Ukraine. Scientific papers, containing information on the study of terrorist crimes and modern statistics are analyzed. The author gives signs of modern terrorist activity in Ukraine.
 • Item
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
  (2019) МИТНИК У.М.
  У статті досліджено кримінологічну характеристику особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство. Розглянуто елементи структури особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство. Проаналізовано погляди науковців щодо кримінологічної характеристики особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство. Визначено основні кримінологічні ознаки та сформульовано кримінологічний портрет особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство. Criminological characteristic of a person who is a perpetrator of domestic violence is researched. The elements of structure of a perpetrator of domestic violence are considered. It was analyzed the views of scientists on criminological characteristic of a person who is a perpetrator of domestic violence. The main criminological characteristics are identified and the criminological portrait of a perpetrator of domestic violence is formulated.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТІВ ІЗ МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
  (2019) БУГЕРА О.І.
  Стаття присвячена дослідженню можливостей використання веб-сайтів із метою запобігання злочинності. На основі зарубіжного досвіду встановлено, що структура веб-сайту для запобігання злочинності має такі основні розділи: інтерактивна карта стану злочинності; програми, лекції, поради та консультації щодо запобігання злочинності; електронний сервіс для надсилання громадянами повідомлень про вчинені злочини, статистична інформація про стан злочинності та ін. The article is devoted to the study of the possibilities of using websites to prevent crime. Based on foreign experience, the structure of a crime prevention website has the following main sections: an interactive map of crime; programs, lectures, advice and counseling on crime prevention; electronic service for sending citizens messages about the committed crimes, statistical information on the state of crime, etc.
 • Item
  МІСЦЕ ВЕКСЕЛЯ В СИСТЕМІ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  (2019) КОВАЛКО Н.М.
  Стаття присвячена дослідженню векселя як боргового цінного папера та законодавства, яке його регулює. У статті досліджено законодавчі акти, які започаткували розвиток вексельного обігу в Україні та регулюють їх обіг зараз, проаналізовано місце векселя в системі боргових цінних паперів, досліджено поняття, особливості, функції та види векселів. The article is devoted to the study of the bill as debt securities and the legislation that regulates it. The article examines the legislative acts that initiated the development of the bill circulation in Ukraine and regulate their circulation now, the place of the bill in the system of debt securities is analyzed, the concepts, features, functions and types of bills are investigated.
 • Item
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ СФЕРІ
  (2019) ШОВКОПЛЯС О.В.
  У статті розглянуто загальні питання надання адміністративних послуг в Україні у фармацевтичній сфері, а також проблемні аспекти визначення дефініцій понять досліджуваних категорій. Проаналізовано якість надання адміністративних послуг у фармацевтичній сфері. The article touches upon the general issues of providing administrative services in Ukraine in the pharmaceutical industry. The problematic aspects of defining the concepts of the categories studied are considered. The quality of the provision of administrative services in the pharmaceutical industry is analyzed.
 • Item
  ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІДНОСИН АНТИКОРУПЦІЙНИХ СУДІВ
  (2019) ХАЙДАРОВА І.О.
  У статті проаналізовано законодавство та досвід інших держав, де запроваджено систему антикорупційних судів. Систематизовано моделі таких судів, визначено недоліки та переваги функціонування системи таких судів в інших країнах, виявлені недоліки правового регулювання адміністративних відносин антикорупційних судів інших країн та запропоновані заходи з недопущення їх у діяльності Вищого антикорупційного суду України. The article analyzes the legislation and experience of other states where a system of anti-corruption courts is introduced, models of such courts are systematized, the disadvantages and advantages of the functioning of the system of such courts in other countries, the identified shortcomings of legal regulation of administrative relations of anti-corruption courts of other countries and proposed measures to prevent them in activity the highest anti-corruption court of Ukraine.
 • Item
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ ГАРАНТУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
  (2019) ФІЛОРЕТОВА М.В.
  Стаття присвячена аналізу рішень Європейського суду з прав людини у сфері забезпечення гарантій реалізації права на мирні зібрання. Автором досліджено основоположні міжнародні стандарти у сфері реалізації права на мирні зібрання, розглянуто цінність рішень Європейського суду з прав людини не лише як джерела права, а й вектору розвитку національного законодавства та судової практики. Висловлено рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання права на мирні зібрання. The article deals with the analysis of the judgments of the European Court of Human Rights according to the assurance of the right to peaceful assembly. The author studies the fundamental international standards in the sphere of realization of the right to peaceful assembly, examines the value of the judgments of the European Court of Human Rights not only as sources of law, but also the vector of development of national legislation and court practice. Recommendations on improving the legal regulation of the right to peaceful assembly are expressed.
 • Item
  ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОНОРСТВА КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ
  (2019) СИДОРЕНКО А.О.
  У статті здійснюється спроба комплексного розгляду проблематики, пов’язаної з донорством крові. Досліджено законодавство про донорство крові географічно близьких країн, тобто тих, які характеризуються умовами соціально-економічного розвитку, наближеними до вітчизняних. Пропонуються шляхи вирішення проблем, пов’язаних із донорством крові. The article attempts an integrated examination of the problems associated with blood donation. The legislation on blood donation in geographically close countries, that is, those that are characterized by conditions of socioeconomic development close to the domestic one, has been studied. The ways of solving blood donation problems are offered.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
  (2019) МЕЛЬНИЧЕНКО Б.Б.
  У статті проаналізовано стан адміністративно-правового забезпечення публічного управління в Україні. Автор наголошує на тому, що сучасний процес демократичних перетворень в українському суспільстві потребує від держави належного правового забезпечення публічного управління, зокрема якісної взаємодії між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства на основі європейських стандартів, принципів організації та діяльності публічних інституцій Європейського Союзу. The article analyzes the state of administrative and legal support of public management in Ukraine. The author emphasizes that the modern process of democratic transformations in Ukrainian society requires the state to have proper legal support for public management, in particular, high-quality interaction between public authorities and civil society institutions on the basis of European standards, principles of organization and activity of public institutions of the European Union.
 • Item
  ПОВНОВАЖЕННЯ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  (2019) МЕЛЬНИК А.В.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства. The article is devoted to the study of the peculiarities of the administrative and legal status of the subjects of supervision and control over observance of labor legislation.
 • Item
  ПРИНЦИП ЛОЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  (2019) КОРНУТА Л.М.
  У статті розглядаються етичні засади державної служби. Визначається історико-правова характеристика принципу лояльності в державній службі. Аналізуються підходи до визначення поняття лояльності та необхідність законодавчого закріплення принципу лояльності. Наводиться приклад зарубіжної практики ролі та місця лояльності в публічній службі. The article deals with the ethical principles of the civil service. The historical- legal characteristic of the principle of loyalty in the civil service is determined. The approaches to the definition of loyalty and the necessity of legislative consolidation of the principle of loyalty are analyzed. An example of foreign practice of the role and place of loyalty in the public service is given.
 • Item
  ДОКТРИНАЛЬНІ ПОГЛЯДИ НА РОЗУМІННЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА
  (2019) КОВАЛЕНКО А.А.
  У статті розглядаються питання функцій, особлива увага приділяється функціям права. Увага зосереджена на історії вивчення функцій. Розглянуто функції статичних і динамічних систем. Проаналізовані ознаки функцій права. The article deals with the questions of functions, special attention is paid to the functions of law. Attention is focused on the history of the study of functions. The functions of static and dynamic systems are considered. Characteristics of the functions of law are analyzed.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ ЯК ОБ’ЄКТ РЕЖИМНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
  (2019) КАРЕЛІН В.В.
  Розглядається необхідність дослідження проблеми застосування адміністративного нагляду за особами, звільненими від відбування покарань, як об’єкта режимного регулювання у сфері організації виконання покарань. Визначено основні нормативно-правові акти, які встановлюють і визначають основи адміністративного примусу за особами, звільненими від відбування покарань. Проаналізовано погляди вчених на проблеми застосування адміністративного нагляду за особами, звільненими від відбування покарань. The necessity of studying the problem of application of administrative supervision over persons released from serving sentences as an object of regime regulation in the sphere of organization of execution of punishments is considered. The basic normative and legal acts that establish and determine the basis of administrative supervision of persons released from serving punishment are defined. The views of scientists on the problems of the use of administrative supervision of persons released from serving sentences are analyzed.
 • Item
  ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК УЧАСНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН
  (2019) БЛІНОВА Г.О.
  У статті досліджується правове регулювання інформаційних відносин за участю органів місцевого самоврядування, коло їх повноважень, визначаються недоліки та перспективи удосконалення відповідних нормативно-правових актів українського законодавства. The article examines the legal regulation of information relations with the participation of local governments, the scope of their powers, identifies shortcomings and prospects for improving the relevant legal acts of Ukrainian legislation.